Pátria 3. - Erdély, Moldva és Bukovina

A fényes nap immán elnyugodott

A fényes nap immán elnyugodott
A főd szintén sötétbe maradott
Nappali fény éjjelre változott
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

Minden állat megy nyugodalomra
Az Istentől kirendelt álomra
De jén Uram úgy menyek ágyamba
Mintha mennék gyászos koporsómba.

Midőn ágynak adom a testemet
Deszka közé zárhatom éltemet
Hosszas álom érheti szememet
A kakasszó hozhatja végemet.

Vessünk számot hát édes Istenem
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem
Hogy lehessen bátrabban szóllanom
Midőn meg kell előtted állanom.

Színyed előtt mindennap elesek
De te lettél Atyádnál kezesem
De megbocsáss mer' szívemből szánom
Könyvek miatt szemembe nincs álom.

Az ágyamba zokogval költezem
Vánkosomat könyvemmel öntözöm
Ha megtartatsz hónapi napodra
Nem fordítom azt megbántásodra.

1. A kapuba a szekér

A kapuba a szekér
Itt a legény lejányt kér
De ja leány azt mondta
Nem menyen férhez soha.
De ja leány azt mondta
Nem menyen férhez soha.

Párnahaja szövetlen
Derékalja tőtetlen
A tolluja a tóba
A vadréce hordozza
A tolluja a tóba
A vadréce hordozza.

Örömanya jöjjön ki
Hogy az ajtót nyissa ki
Eressze be a vejét
A lánya szeretőjét
Eressze be a vejét
A lánya szeretőjét.

LLSz27j: Lakodalmas. Amikor a tréfának és alkudozásnak vége volt már, ezzel a nótával mentek be a menyasszonyi házba, hogy a leányt esküdni vigyék. Lásd Gr 86 Bc.

2. A kapuba ja szekér

A kapuba ja szekér
Itt a legény lejánt kér
De ja lejány azt mondja
Nem menyek férhez soha.

Párnahaja szövetlen 
Derekalja tötetlen
A tolluja a tóba
Hat vad gácsér hordozza.

LLSz56j: Lakodalmas. Amikor a tréfának és alkudozásnak vége volt már, ezzel a nótával mentek be a menyasszonyi házba, hogy a leányt esküdni vigyék. Lásd: Gr 88 Bb.

3. A kecskék nótája (furulya)

A kecskék nótája (furulya)
"Ezt a nótát édesapámtól, Elekes Páltól hallottam,
mikor a bötlehembe játszotta. Kérdeztem, hogy ez
milyen nóta, s azt mondotta, hogy ez azt teszi, hogy
elvesztettem a kecskéköt." (furulyázik) ...
"Mikor megtalálta, örömében:" (furulyázik) ...
"Most, hogy nem igaz, hogy megtalálta, mert azok
szenescsutakok, még jobban elkeseredett" (furulyázik) ...
"Most megtalálta igaziba" (furulyázik) ...

4. A kert fenekében egy körtefa alatt

A kert fenekében egy körtefa alatt
Ott ül Ilanácska Györgyikével sírnak
György teli könnyüvel Ilanának mondja
Tudd meg Ilanácska hogy én holnap megyek.

Megyek katanának hogy legyek katana
De nem sok ideig három esztendeig
Három esztendőnek de sok szép üdeje
Esküdjél meg magad a te szívecskédre.

További versszak variánsok (felvételen kívül):

Megyek katanának hol legyek katana
De nem sok ideig három esztendeig
Esküdjél meg magad a te szívecskédre
Elvársz-e te ingem három esztendőre.

El nem vársz te ingem három esztendőre
Isten engedje meg mikor hazajövök
Kerek udvarodot kiseperve kapjam
Tested koporsóstul ajtód előtt lássam.

Papot deákostól a lábodnál lássam
Anyád, testvéreid téged sirassanak
Kapodat kinyitva téged elindítva
Kapodat kinyitva téged elindítva.

5. A menyasszon szép virág koszorúja gyöngyvirág

A menyasszon szép virág koszorúja gyöngyvirág
Az a boldog vőlegény ki azt mondja jaz enyém
A menyasszon gyöngykoszorú csak az én szívem szomorú
A menyasszon szíve tája boldog minden dobbanása.

Virágos a fa teteje koszorús a leány feje
Hullani kell a virágnak esküdni kell a leánynak
Gyere rózsám gyere már mer a szívem téged vár
Téged óhajt téged vár, téged csókolni nem kár.
 (Ferencziné)

Szép a leján ha lánykort ér szép hajával játszik a szél
Nem is tudja mi a bánat míg lánbarátival járhat
De a leján férjhez megy már, s galickába bézárt madár
Megtudta hogy mi a bána, mer az örömtül megvállott.
 (Siposné)

LLSz55j: Menyasszony-búcsúztató. Régen az egész fiatalság elment a menyasszonyért, hogy elkísérje az új házba. Ezzel a dallal kísérték a szekérig, s mikor vele együtt felültek az őt kísérő leányok és asszonyok is, a szekér megindult, s mindnyájan énekelték, amíg el nem távolodtak a menyasszonyi háztól. Lásd: LLSz26j.

E dallamra még a következő strófákat is énekelték:

Isten veled szülőanyám
Nem viselsz több gondot reám
Mer' engem most megcsókoltál
Szárnyamra elbocsátottál.

Fáj a szívem reszket lábom
Tőled anyám meg kell válnom
Köszönöm hogy felneveltél
Édes lányodnak szerettél.

Isten veled szülő házom
Én benned többet nem játszom
Átlépem a küszöbödet
Jaj Istenem mire megyek.

Isten veled leánysereg
Én közétek már nem megyek
Mert mikor közétek megyek
Menyecske lesz már a nevem.
(Var.: Már akkor menyecske leszek.)

6. A menyasszony szép virág koszorúja gyöngyvirág

A menyasszony szép virág koszorúja gyöngyvirág
Az a boldog vőlegény ki jazt mondja az enyém
A menyasszony gyöngykoszorú csak az én szívem szomorú
A menyasszony szíve tája, boldog minden dobbanása.

Virágos a fa teteje koszorús a leány feje
Hullani kell a virágnak eskünni kell a leánynak
Gyere rózsám gyere már mer szívem téged vár
Téged óhajt téged vár téged csókolni nem kár.

Szép a leány ha lánykort él szép hajával játszik a szél
A' nem tudja mi a bánat ha lánybarátyival járhat
De ja leány férhez megy már s galickába bézárt madár
Megtudja hogy mi a bánat, mer az örömtül megvállott.

LLSz26j: Menyasszony-búcsúztató. Régen az egész fiatalság elment a menyasszonyért, hogy elkísérje az új házba. Ezzel a dallal kísérték a szekérig, s mikor vele együtt felültek az őt kísérő leányok és asszonyok is, a szekér megindult, s mindnyájan énekelték, amíg el nem távolodtak a menyasszonyi háztól. Lásd: LLSz55j.: Gr 86 Bb.

7. A Noé siralma, Régi ének

A Noé siralma, Régi ének
A lemezen a 13-23. vsz.-ot énekli.

[A szegény Noénak
Siralmas bárkája
Teremtett állatnak
Megoltalmazója.

Melynek hosszúsága
Háromszáz könyöknyi
Szélessége pedig
Volt ötven könyöknyi.

Magossága harminc 
Sing volt kifaragva
A Szent Bibliában
Így vagyon meg írva.

Nem volt sohult száraz
Földkerekségében
Hol maradjon ember
Erdőben vagy mezzőben.

Mert tizenöt singgel
Volt nagyobb hegyeknél
Az özönnek vize
Így vagyon Mojzesnél.

Egyedül a vizek
Felett járó bárka
Akkor csak te valál
Oltalmazó árka.

Azért míg a vizek
Kezdének indulni
Fiainak Noé
Így kezde szóllani.

Mondván jertek ebbe
A setét bárkába
Sok üdőtől fogva
Készített ládámban.

Az égi madarak
Közül kettő kettő
Földön csúszó mászók
Közül kettő kettő.

Menjenek hozzája
Társason bak s nöstény
Hogy magvok tartassék
A széljes főd színén.

Ezekkel bémene
Noé a bárkába
Vizek indulának
Mindjárt az orrában.

Negyven éjjel és nap
A víz nevelkedék
Egy hegyről más hegyre
Bárka hányattaték.]

A vízözön tarta
Másfél száz napokig
Így bárka meg nem áll
A heted holnapig.

Akkor megnyugovék
Az heted holnapban
Egy hegyen megálla
Az Örményországban.

De ennek előtte
Noé sok sírással
Magát kesergette
Sűrű könnyhullással.

Mondván ó én édes
Kedves jó szomszédim
Velem bővelkedő
Szerelmes barátim.

Már hova lettetek
Előttem nem látlak
Hol vagytok hol vagytok
Mindenütt síratlak.

Oh ékessen szólló
Kedves szép madarak
Hol vagytok mert bűntől
Ti voltatok tiszta.

Oh te fekete föld
Szőllőtermő hegyek
Drága szép gyümölcsök
Hol mosnak a vizek.

Valjon az Istennek
Ti mit vétöttetek
Hogy többé nem lehet
Velem életetek.

Jaj oda vagyok már
Mennék s hová menjek
Sűrű könnyhullással
Szemeim megtöltek.

Mert a sok vizekben
Annyira jutottam
Hogy jóbarátimtól
Éppen megfosztattam.

Hová legyek immár
Csak sírok sóhajtok
Valjon szárazságot
Földön mikor látok.

[De megemlékezék
Noéról az Isten
S vélle együtt levő
Kedves állatokról.

Százötven nap után
Bocsáta szeleket
Hogy elapasztanák
A nagy árvizeket.

S megrekesztetének
A vizek járási
És megtiltatának
Az ég szakadási.

Tizedik holnapig
Mind apadnak vala
Az hegyek tetei
Kilátszanak vala.

A sok vizek pedig
Annyira szállának
Hogy az bárka vizen
Többé nem járhata.

A fekete hollót
Noé kibocsátá
Melj vissza nem tére
Többé őhozzája.

Az után egy fejér
Galambat bocsáta
Hogy valami jó hírt
Hozna őhozzája.

Amelj visszatére
Hamar a bárkába
Mert heljet nem talált
Az egész világban.

Hozván zöld olajfa
Ágat a szájában
Ezen örvendeze
Noé ő magában

Várván még hét napot
Ismét kibocsátá
Melj vissza nem tére
Többé ő hozzája.

Már az egy esztendő
Második holnapján
A föld megszárada
Huszonötöd napján.

Csak nyolcad magával
Noé meg marada
A nagy Úr Istennek
Dícsíretet monda

Dícsírtessél Isten
A magos mennyégben
Angyali sereggel
Mind örökké Ámen

Írta nagy oláhfalvi énekes Tanko Mihály 1888-ba november 22-én

8. A pünkösdi rózsa

A pünkösdi rózsa
Kihajlott az útra,
Én édesem én kedvesem
Szakassz egyet róla.

Egyet szakasztottam
El is szalasztottam
Akit szeretsz kis menyecske
Akit szeretsz kapd el.

Ezt szeretem ezt kedvelem
Ez az én édes kedvesem
Állj ki akit szeretsz zárd ki
Akit szeretsz zárd ki.

9. A szűz szülé szent Fiát örvendezzünk

A szűz szülé szent Fiát örvendezzünk
Rózsa nemzé liliomát jer vígadjunk
Atyja nélkül születtetett Fiát jó Anyjával
Jer jer dícsérjük.

Megpróféltatva örvendezzünk,
Szüle(tte)ték e világra jer vígadjunk.
Atyja nélkül születtetett Fiát jó Anyjával
Jer jer dicsérjük.

10. A temető kapu

A temető kapu
Végre ki van nyitva
Azon visznek bé jengemet
Hej abba ja fekete sírba.

Sírom két oldala
Rózsával kirakva
Körösfői híres lányok
Hej sírva ültették azt oda.

Szedjétek le lányok
Rólam a virágot
Csak azt az egy bazsarózsát
Hej le ne le ne szakítsátok.

11. A vadgalamb fészkét rakja ja fára

A vadgalamb fészkét rakja ja fára
jA vadgalamb fészkét rakja ja fára
Turbékolja, hogy néki nincs hű párja
Turbékolja, hogy néki nincs hű párja.

Nékem sincsen apám-anyám szeretőm
Nékem sincsen apám-anyám szeretőm,
Mind nyugosznak ott a sötét temetőn
Mind nyugosznak ott a sötét temetőn.

S temetőbe jegyedül egy mély sírdomb
Temetőbe jegyedül egy mély sírdomb
Ráhajlott egy szomorú fű citromlomb
Ráhajlott egy szomorú fű citromlomb.

12. Addig megyek a csillagos ég alatt

Addig megyek a csillagos ég alatt
Míg megnyugszok a babám karja jalatt
Ha megnyugszom kinek avval mi baja
Jere babám borulj a jobb vállamra.
Ha megnyugszom, kinek avval mi baja,
Jere babám borulj a jobb vállamra.

Bort nem iszom, mert fogadásom tartja
Pályinkát sem mer' a babám nem hagyja
Így hát akkor egyiket sem ihatom
Pénzem sincsen könnyen meg is állhatom.
Így hát akkor egyiket sem ihatom
Pénzem sincsen könnyen meg is állhatom.

13. Addig menyek míg a világ világ lesz

Addig menyek míg a világ világ lesz
Míg az égen két ragyogó csillag lesz
Csillagos ég merre van az én hazám
Merre sirat engem az édesanyám.
Dehogy sirat rég el vagyok felejtve
Meg se holtam már el vagyok temetve.
Dehogy sirat, rég el vagyok felejtve
Meg sem holtam már el vagyok temetve.

Édesanyám adja ki ja jussomat
Még az éjjel kimúlatom magamat
Ej ha pedig kimúlatom magamot
Holnapután ott járok hol akarok.

14. Adj Uram őnékik örök nyugodalmat

Adj Uram őnékik örök nyugodalmat
Az örökkévaló világosság fényeskedjék nékik
Téged illet a dicséret Isten Sionban
És néked teljesítik be a fogadást Jeruzsálemben
Hallgasd meg imádságomat
Minden test hozzád megyen
Uram irgalmajz nékik
Krisztus kegyelmejz nékik
Uram irgalmajz nékik.

15. Adj üdvösséges kimúlást

Adj üdvösséges kimúlást
Úristen és elnyúgovást
Testünk szerént jó meghalást
Dicsőséges feltámadást.

Nincs maradandó városunk
De jövendőt kell kívánnunk
Örök életet csak várnunk
E reménységben kimúlnunk.

További versszak (felvételen kívül):

Mert földön olyan életünk
Miként a virág kit nézünk
Elváltozik mi életünk
Koporsóban bététetünk.

(Kájoni Cantionale 2. kiadás, 1719. 569. l.)

16. Ahol én elmenyek még a fák es sírnak

Ahol én elmenyek még a fák es sírnak
S gyenge ágairól ződ levelek hullnak
S hulljatok hulljatok szép zöd leveleim
S hulljatok hulljatok s rejtsetek el ingem.

Mert az én édessem mást szeret nem ingem
Mert az én édessem mást szeret nem ingem
S szerethettél vóna ha szép nem vótam es
S mert én szerettelek ha szegény vótál es.

S mik megéltünk vóna s még a kősziklánd es
S elnyugodtunk vóna kettend egy párnán es
S könnyebb kősziklának s lágy viasszé válni
S mind két édes egynek s egymástul megválni.

17. Aluszol-e jó juhász

Aluszol-e jó juhász
Aluszol-e jó juhász
Hej nem is igen
Hej nem is igen.

Jártak-e itt farkasok
Jártak-e itt farkasok
Tudom nem is angyalok
Tudom nem is angyalok.

Vittek-e el sok juhot
Vittek-e el sok juhot
Tudom, nem is hoztak
Tudom, nem is hoztak.

Futottál-e utánnik
Futottál-e utánnik
Tudom, nem is előttik
Tudom, nem is előttik.

Ugatták-e a kutyák
Ugatták-e a kutyák
Tudom, nem is kacagták
Tudom, nem is kacagták.

Amint menyen mendegél
Billog ballog meg-megáll
Mind elhányja a fogát
Mind elhányja a fogát.

18. Aluszol-e te juhász

Aluszol-e te juhász
Aluszol-e te juhász
Ejhaj nem is szúnyodom
Ejhaj nem is szúnyodom.

Jártak-e itt farkasok
Jártak-e itt farkasok
Ejhaj nem is angyalok
Ejhaj nem is angyalok.

Ugatták-e ja kutyák
Ugatták-e ja kutyák
Ejhaj nem is kacagták
Ejhaj nem is kacagták.

Vittek-e jel báránkát
Vittek-e jel báránkát
Ejhaj nem es az esztenát
Ejhaj nem es az esztenát.

Kivitték-e jerdőbe
Kivitték-e jerdőbe
Ejhaj nem es a misére
Ejhaj nem es a misére.

Folyt-e neki ja vére
Folyt-e neki ja vére
Ejhaj nem is a teje
Ejhaj nem is a teje.

19. Andrásfalu keskeny padló

Andrásfalu keskeny padló
Andrásfalu keskeny padló
Hol hietszer elvetett e ló
Hol hietszer elvetett e ló.

S ha még egyszer el fog vetni
S ha még egyszer el fog vetni
Katanának sem leszek jó
Katanának sem leszek jó.

Katanaságim sem bánom
Katanaságim sem bánom
Csak apám s anyám sajnálom
Csak apám s anyám sajnálom.

20. Anyám éldes anyám

Anyám éldes anyám
Gyenge szülő dajkám
Anyám éldes anyám
Gyenge szülő dajkám.

Ki kilenc hónapig
Méhébe' hordozott
Kilenc holnap után
Ez világra hozott.

Mikor csicset adott
Adott volna mérget
Adott volna mérget
Hogy én ezt ne érjem.

Mikor takargatott
Gyenge gyócs ruhába
Takargatott volna
Forró parázsába.

Mikor ringatgatott
Jó ringó bölcsőbe
Rengetgetett volna
Hét singgel be a födbe.

21. Anyám lányja hol voltál az este

Anyám lányja hol voltál az este
Anyám lányja hol voltál az este
Én anyám én anyám a virágas kerbe
Én anyám én anyám a virágas kerbe.

Anyám lányja hát ott mit csinyáltá'
Anyám lányja hát ott mit csinyáltá'
Én anyám én anyám a virágat szedtem
Én anyám én anyám a virágat szedtem.

Anyám lányja hát azt kinek szedted
Anyám lányja hát azt kinek szedted
Én anyám én anyám a szép szeretőmnek
Én anyám én anyám a szép szeretőmnek.

22. Anyám lányja hol vótál az este

Anyám lányja hol vótál az este
Anyám lányja hol vótál az este
Én anyám én anyám virágos ker'be
Én anyám én anyám virágos ker'be.

Anyám lányja hát ott mit csináltál
Anyám lányja hát ott mit csináltál
Anyám anyám édes anyám virágot szedtem
Anyám anyám édes anyám virágot szedtem.

Anyám lányja hát azt kinek szedted
Anyám lányja hát azt kinek szedted
Anyám anyám édes anyám szép szeretőmnek
Anyám anyám édes anyám szép szeretőmnek.

23. Apró alma lehullott a sárba

Apró alma lehullott a sárba
Ki felszedé nem marad hijába
Én felszedem, megmosom s elteszem
A babámot igazán szeretem.

Cifra bunda szegre van akasztva
Jere babám akaszd a nyakamba
Hadd járjuk el azt a csárdás táncot
Fehérváron zergetik a láncot.

24. Ardeleanca gyorsa

Ardeleanca gyorsa

25. Ardeleanca

Ardeleanca

26. Ardeleanca

Ardeleanca

27. Ardeleanca

Ardeleanca

28. Ardeleanca

Ardeleanca

29. Ardeleanca

Ardeleanca

30. Arra kérem az én jó Istenemet

Arra kérem az én jó Istenemet
Gyógyítsa meg az én árva szívemet
Gyógyítsa meg az én árva szívemet
Gyenge szüvem nemsokára megreped.

Fáj a szívem, kimondani nem lehet
S akiért fáj, gyógyítani sem lehet
Majd meggyógyít a koporsóm deszkája
Mikor a föld suhogva jomlik rája.

De szeretnék az égen csillag lenni
S az ég alján homályosan ragyogni
Éjfél körül kerülgetném az eget
Ha megtudnám, hogy a babám kit szeret.

31. Arrul alól kéken beborult az ég

Arrul alól kéken beborult az ég
Az én babám most írja bús levelét
Írd meg babám, írd meg minden sorsodat
Hogy tudjam meg mihez tartsam magamat.
Hogy tudjam meg hogy megvársz te engemet
Örömmel töltsem el a három évet.

Kitöltöttem három évet hat napot
Kapitány úr szalutálni nem tudok
Majd szalutál az a bundás reguta
Kinek hátra harminchat kis hónapja.
Majd szalutál az a bundás reguta
Kinek hátra harminchat kis hónapja.

32. Arrul alól kéken béborult az ég

Arrul alól kéken béborult az ég
Az én babám most írja bús levelét
Írd meg babám írd meg minden sorsodat
Hogy tudjam meg mihez tartsam magamat.
Hogy tudjam meg hogy megvársz te engemet
Örömmel töltsem el a három évet.

Kitőtöttem három évet hat napot
Kapitány úr szalutálni nem tudok
Majd szalutál az a bundás reguta
Kinek hátra harminchat kis hónapja.
Majd szalutál az a bundás reguta
Kinek hátra harminchat kis hónapja.

33. Arrul alól kéken béborult az ég

Arrul alól kéken béborult az ég
Az én babám most írja bús levelét
Írd meg babám, írd meg minden sorsodat
Hogy tudjam meg mihez tartsam magamat.

Édesanyám volt az oka mindennek
Mért nem adott engem a szeretőmnek
Adott volna jédes anyám csak annak
Kit a szüvem kiválasztott magának.

34. Atya Fiú Szentlélek egy Isten

Atya Fiú Szentlélek egy Isten
Egy úr három személök nagy Isten
Téged áld minden lélek
Téged áld minden lélek.

Megváltó Fiúisten Úr Krisztus
Igaz ember és Isten Úr Krisztus
Néked könyörgünk itten
Néked könyörgünk itten.

35. Az Alföldön kutya betyár vagyok én

Az Alföldön kutya betyár vagyok én
Cifra szűröm bő gatyába járok én
A kis kalapom bal szememen viselem
Némely kislányra még föl sem emelem.
A kis kalapom bal szememen viselem
Némely kislányra még föl sem emelem.

Eredj pajtás, térítsd erre ja csikót
Hadd vegyük le a lábáról a békót
Arra vigyük amerre a nap lejár
Arra tudom hogy a gazdája nem jár.
Arra vigyük amerre a nap lejár
Arra tudom hogy a gazdája nem jár.

Van egy csikóm kit én magam szereztem
Amíg más aludt hát addig elvezettem
Sárga szőre de kesely mind a négy lába
Annak még a szél sem áll a nyomába.

36. Az éjenn álmomba

Az éjenn álmomba
jAzt az álmot láttam
Baraccó piacán
Hat lóval szántottam.

Édessem es ott vót
zÖkrököt hajtatta
Édessem es ott vót
zÖkrököt hajtatta.

Minden fordulásba
Két pár csókat kaptam
Minden fordulásba
Két pár csókat kaptam.

Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
4)
Vedd fel a villádra
Vesd fel a bugjára
Ne maraggyon kárba
Szerelem munkája.
5)
Szerelem szerelem
Átkozott szerelem
Hogy nem termettél vót
Minden fa hegyiben.
6)
Minden fa hegyibe
Dió levelibe
Hogy szakasztott vóna
Minden szegén róla.
7)
Mert én szakasztottam
S el es szalasztottam
De még szakasztanék
Ha jóra találnék.
8)
Vaj jóra vaj rosszra
Vaj hótig bánatra.
Vaj jóra vaj rosszra
Vaj hótig bánatra.
9)
Madárka madárka
Ne zavard a vizet,
Hagy igyak belőle,
Írjak egy levelet.
10)
Apámnak anyámnak
Szüvbeli mátkámnak
Apámnak, anyámnak
Szüvbeli mátkámnak.
11)
Vidd az ablakikra
Tedd az asztalikra
Vidd az ablakikra
Tedd az asztalikra.
12)
S ha kérdik hol vagyok
Mondd meg hogy hol vagyok
Tatár városába
Térdig vasba vagyok.
13)
Megunta két lábom
A vasak közt lenni
Megunta két kezem
A harangot húzni.
Harangak kondulnak,
Sebveim mozdulnak. 

[A jegyzőkönyv és a hangfelvétel tanúsága szerint Bálint Péterné énekelte. A lejegyzésen, tévesen, Benedek Róza szerepel]

37. Az én csizmám disznóbőr

Az én csizmám disznóbőr

38. Az hadiki templom előtt

Az hadiki templom előtt
Három ágú diófa nőtt
Három ágnak hat levele
Azon van a rózsám neve.

Az én rózsám íródiák
Nem kell neki gyertyavilág
Megírja ő a levelet
A ragyogó csillag mellett.

39. Az nap harag napja lészen

Az nap harag napja lészen
Amel' mindent porrá tészen
Mind a vérdíjra légy készen.

Mel' rettegés lészen akkor
A bírónak eljöttekor
Iszonyú számvételekor.

40. Azt hallottam hogy a héten

Azt hallottam hogy a héten
Lejány vásár lesz a réten
Én is oda fogok menni
Szőkét barnát választani.

Szőkét ne végy mer beteges
Pirosat se me' részeges
Barnát vegyél a' lesz való
Az lesz az ölelni való.

41. A.Báthori András históriája

A.Báthori András históriája
Ó emberi gyarló nemzetség
Minden dolgod csak hívság kétség
Miben bízol arany és ezüst
Elenyészel majdan mint a füst.

Ó te tündér és csalárd világ
Mi benned van, mind csalárd hívság
Halál előtt minden leromlik
Testünknek is vára elomlik.

Látod mindennapi példákban
Hogy a halál siet dolgában
A hatalom nagy bizodalom
Elvész s olvad mint a hóhalom.

Kik a magos székeket ülik
Halált azzal el nem kerülik
Meg nem menthet nagy uraságod
Főtisztséged sem méltóságod.

(var. 4)
Kik a magas helyen is ülnek
Halál téged el nem kerülnek
Nem menthet meg nincs nagy uraság
Lerogy előtted a hatalmasság.
5)
Mint szép virág mikor kinyílik
Illatoz de hamar elmúlik
Ember élte itt úgy virágzik
S ékessége majd elváltozik.
6)
Im én is e világ mezején
Virágozni kezdék idején
De mely hamar fényesség lettem
Oly hamar már el is enyésztem.
7)
Ama híres Báthori házból
Születtem nagy és fényes házból
Ifjúságom mások példája
Volt fő méltóságok csodája.
8)
Gyermekségem volt kellemetes
Szüleimnél valék tetszetes
Bíbor bársony selyem fedeztek
Széltől napfénytől is őriztek.
9)
Hogy lelkemet ártatlanságban
Megtarthatnám én tisztaságban
A Krisztus hív szolgálatában
Felkenettem a szent papságra.
10)
Hamar engem írtak Rómába
Kardinálok tarka tagjában (sarka rangjában)
Fejedelme Erdélynek lettem
Lépésemet ily gyorsan tettem.
11)
Nem valék még igen sok idős
Ah csak harminchárom esztendős
Éltemnek legszebb virágjában
Örül halál mind prédájában.
12)
Ó vajon ki gondolta volna
Hogy ily hamar éltem elmúlna
Véletlenül történt halálom,
Utol érvén bágyadtság s álom.
13)
Ó váratlan szomorú óra
Nem adsz időt e földi jóra
Rám köszöntöd halál poharát
És megvetéd éltem határát.
14)
Mihály vajda csalfa szívével
Kínálkozik ígéretével
(Kínálkodik ígért kincsével)
Ki megfog vagy fejemet veszi
Az örökre boldoggá teszi.
15)
Kívánsága veszendő kincsnek
Nagy rozsda az emberi szívnek
Ez vesztette az én fejemet
Ez végezte itten éltemet.
16)
Te Pásztor-bükk amely fejemről
Nevezetes lettél nevemről
Itt szakasztád végét éltemnek
S minden földi dicsőségemnek.
17)
Magas hegyek rengeteg erdők
Széles bércek sivatag mezők
Hová futnék a halál elől
Nem rejthettek ti el az elől.
18)
Szent Domokos népe Rómával
Békéljél meg a szent atyával
Száz esztendőt fenntartnál böjttel
Egyszer vétke töröltetnék el.
19)
Úgy nem kiált bosszút én vérem
Szent törvényét Úrnak ismérem,
S aki által folyt itten vérem,
Bocsánatját az égből kérem.
20)
Hívek kik most ide gyűltetek,
Emlékezni rólam jöjjetek,
Imádsággal ha segítetek
Bő jutalmat mennyekből vesztek.
21
Ó Jézusom ki a keresztfán
Megváltottál szent véred árán
Sok jóvoltod szívből hálálom
Testem lelkem neked ajánlom.
22)
Add meg dicső feltámadásom,
Országoltam veled lakásom
Hogy áldjalak szent angyalokkal,
Imádjatok égi karokkal.
23)
 (sírfelirata)
1.András kardinál Erdély fejedelme
Éltét itt végezte /:végső veszedelme:/
2.Tulajdoníttatik nagy Kristály Andrásnak
Mikor egy hija volt /az ezerhatszáznak:/
3.Tette e keresztet Puskás Tamás papunk
Mikor ezerhatszáz/:tizennyolcat írtunk:/
"Éneköltem én özvegy Mihályné 63 éves, szentegyházfalvi lakos"

42. Álmos vezér amint őseihez tére

Álmos vezér amint őseihez tére
Árpád lőn utána a magyarok vezére
De kissé bővebben elmondom majd nektek
Ki volt a vitéz kit Árpádnak neveztek.

Magyarok mikor e nagy nevet halljátok
Mintha oltár mellett templomban volnátok
Emeljétek meg a kalapjaitokot
Mert köszönhetitek neki hazátokot.

A nagy viadalon a magyarok honát
Hol megdönti saját terhe a gabonát
Hol tűzzel van tele a szőlő gerezdje
E szép országot a hős Árpád szerezte.

43. Árva madár mit keseregsz az ágon

Árva madár mit keseregsz az ágon
Nem csak te vagy elhagyott e világon
Nékem sincsen édesapám, sem anyám
A jó Isten gondot visel még reám.

Árva vagyok azon kezdem panaszim
Nincsen apám nincsen anyám, gyámolim
Itt kitetszik ki az igazi árva
Nincs ki bújjék gyászos koporsajára.

44. Árva vagyok apa nélkül

Árva vagyok apa nélkül
Árva vagyok apa nélkül
Hétszer árvább anya nélkül.

Vótam én is mikor vótam
Vótam én is mikor vótam
Kóró között virág vótam.

Egy szép legén leszakasztott
Egy szép legén leszakasztott
Körme között elirvasztott.

További versszakok (felvételen kívül):

Úgy elhervadt a szívemnél
Úgy elhervadt a szívemnél
Mind a lekaszált fű mezőn.

Lekaszálják s megaratják
Lekaszálják s megaratják
Kapicába rakosgassák.

45. Árvátfalvi sima

Árvátfalvi sima
"Árvátfalvi ugrós" Ugrós helyett gyakran mondják "szökős"-nek is. Ilyen szökőst, ugróst szoktak figurának is játszani. A "sima" olyan táncnak, jelen esetben gyors táncnak a neve, amelyben nem ugranak, a legény megmaradhat párjával s igen gyors csúsztatott lépésekkel táncolnak. Körülbelül a gyors csárdás egyik fajtája.

46. Árvátfalvi ugrós

Árvátfalvi ugrós
LLK7j: "Verbunk frisse, mások csűrdöngölőnek hívják de ez csak egy s ugyanaz táncban is mozsikában is."

47. Barázdában szépen szól a pacsirta

Barázdában szépen szól a pacsirta
Bús levelét a galambom most írta
Azt olvastam könnyes szemmel belőle
Csak a halál választhat el őtőle.

Én az éjjel nem aludtam egy órát
Hallgattam a jó galambom panaszát
Éjfél után mondta meg, hogy mi baja
Ő szeretne de jaz anyja nem hagyja.

48. Be szépen szól a cimbalom, mi lesz belőlünk galambom

Be szépen szól a cimbalom, mi lesz belőlünk galambom
Belőlem egy fülemile ki a párját elvesztette
Belőled lesz szép szomorú egy szép elhervadt koszorú.

LLSz28j: "Lassú". A szólót Siposné énekelte.

49. Bémegyek a földbe lakni

Bémegyek a földbe lakni
Ott a bú nem fog megkapni
Olyan házat csináltatok
Ablakot rá nem vágatok
Olyan házat csináltatok
Ablakot rá nem vágatok.

Hej búbánat keserűség
Még a testvér is ellenség
Hát idegen hogyne vóna
Még a testvér sincsen jóba
Hát idegen hogyne vóna
Még a testvér sincsen jóba.

50. Bilibók János mit gondoltál

Bilibók János mit gondoltál
Mikor hazul elindultál
S én egyebet nem gondoltam
Marháim járomba fogtam.

S Ilonámtól elbúcsúztam
S Istvánkámot megcsókoltam
S aval szántani indultam
S aval szántani indultam.

S mikor bácsikámhoz értem
S met én oda jes bémentem
Ángyikával beszélgettem
S met én tőle jes búcsút vettem.

S aval szántani indultam
Hosszú napot én szántottam
S a Csokányoson botogtam
S a Csokányoson botogtam

S olyan erőst elfáradtam
Estét értem lenyugodtam
S mikor legjobban aludtam,
Arra jöve a dusmányom.

Keresztül löve ingemet
S eltette jaz életemet.
Árván hatta népeimet
S az én jó édesanyámot.

Szökjél sógor me' meglőttek
S a világomról eltettek.
Fog’ járomba marháimat
Vígy el ingem magad haza.

51. Bizonytalan voltát világ állapotjának

Bizonytalan voltát világ állapotjának
Változását látjuk most minden állatoknak
Kik ma egészségben voltak holnap esnek be
Torkábann az halálnak.

Ne örüljön bátor senki gazdagságának
Ékes termetinek és szép ifjúságának
Friss öltözetinek aranynak ezüstnek
Mert azok mind elmúlnak.

52. Bizonytalan voltát világ állapotjának

Bizonytalan voltát világ állapotjának
Változását látjuk most minden állatoknak
Kik ma egészségben voltak holnap esnek
Torkában a halálnak.

Ne örüljön bátor senki gazdagságának
Ékes termetinek délceg ifjúságának
Friss öltözetének aranynak ezüstnek
Mert azok mind elmúlnak.

Vizi buborékhoz mi életünk hasonló
Mezei virággal egyetes mind elmúlandó
Nincsen e világon oly erős alkotmány
Ki lehessen állandó.

A mát Isten adta holnapot nem ígérte
Minden utaidat erősen megkötötte
Hogy száz esztendőt élj nagy jó egészségbe
Talán azt nem engedte.

53. Bojtár volt a nagyapám

Bojtár volt a nagyapám
Bojtár vagyok én is
Csak a botját hagyta rám
Gazda vagyok mégis.
Kisbáránykám minden reggel
Bégetéssel ébresztget föl
Kelj föl édös gazdám.

Báránykámon csengő szól
Csingilingi lánga
A furulyám is dúdol
Csingilingi lánga
Kisbáránykám mellém fekszik
Szundikálunk késő estig
Jójcakát kívánok.

54. Boldogasszony anyánk régi nagy pátronánk

Boldogasszony anyánk régi nagy pátronánk
Ki voltál mindenkor nékünk kegyes dajkánk
Magyarországról romlott hazánkról
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.

Tudod hogy szent István néped buzdította
Te dicséretedre s oltalmadra bízta
Magyarországról romlott hazánkról
Ne feledkezzél el szegény magyarokról.

55. Búza közé száll a dalos pacsirta

Búza közé száll a dalos pacsirta
Búza közé száll a dalos pacsirta
Hogyha magát már odafenn kisírta
Hogyha magát már odafenn kisírta.

Én is szállnék száll a lelkem zokogva
Én is szállnék száll a lelkem zokogva
Leszállani nem szállhatok sohova
Leszállani nem szállhatok sohova.

Nem fogad bé hova szállnom kellene
Nem fogad bé hova szállnom kellene
Búzavirág szemű babám kebele
Búzavirág szemű babám kebele.

56. Cigány cigán mér' vagy cigán jajajaja jaja jajaja

Cigány cigán mér' vagy cigán jajajaja jaja jajaja
Mé' jársz magyar kislány után jajajajajajajaja
Hogyne járnék magyar után szebb a magyar mint a cigány
Hogyne járnék magyar után szebb a magyar mint a cigány.

Azt gondoltam amíg élek jajajaja jaja jajaja
Mindég víg napokat élek jajajaja jaja jajaja
De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam
De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam.

57. Cigány csárdás

Cigány csárdás
LLK24j: "Gyors csárdás", amelyet a Gr 123Ac sz. darab után szokott játszani!
Amikor a MH4203b darabot játszotta, azt mondotta, hogy "Cigánytáncra való. De máskor is játszottuk. Lakodalom mifelénk mindig csak kedden. Addig nem engedték a legényt a lányra, amíg egy karó tetejére vagy kapufára tett tojást le nem lőtt. Így volt régen. Nagy mulatság is volt. Férfiúk mulattak és akkor húztuk ezt a mozsikát."

58. Csak azért szeretek faluvégen lakni

Csak azért szeretek faluvégen lakni
Hogy az én édesem oda jár itatni
Nem lovát itassa csak magát mutassa
Két piros orcáját velem csókoltassa.

Csak azért szeretem az oláh menyecskét
Hogy meg tudja fejni a juhot s a kecskét
Csak azért szeretem az oláh menyecskét
Elül is katrinca hátul is katrinca.

Csak azért szeretem az oláh menyecskét
A pucokba hever mamaligát kever
Csak azért szeretem az oláh menyecskét
Elül is katrinca hátul is katrinca.

59. Csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el

Csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
Felszántom én aztat aranyos ekével
Be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel
El is boronálom sűrű könnyeimmel.

Amerre én járok még a fák is sírnak
Gyenge ágairól levelek hullanak
Hulljatok levelek rejtsetek el engem
Mer' akit szeretek, mást szeret, nem engem.
 (Kis Sándor)

Csak azt mondd meg rózsám melyik úton mész el
Fölszántotam én azt aranyos ekével
Be is vetem én azt szemen szedett gyönggyel
El is boronálom sűrű könnyeimmel.
 (Ungvári Mártonné)

60. Csárdás

Csárdás

61. Csárdás

Csárdás

62. Csárdás

Csárdás

63. Csárdás

Csárdás
LLK31j: MH4202aI: "Régi magyar lassú"
MH4021b: Szöveges dallam.

Fáj a szivem nem tagadom
Akiért fáj nem láthatom
La la la la la la stb.

Többször előfordul székelyföldi gyűjtésemben e sajátos 16 szótagú sorból álló melódia. Ha szöveggel éneklik végig, tempója lassú és szövege a székely keservesekhez hasonló lírai tartalmában. Tánchoz játszva, nem mindig éneklik végig szöveggel, hanem a 2. és 3. sort már csak la-la-lával dúdolják.

64. Csárdás

Csárdás
LLSz20j: Névnap-köszöntők alkalmával szokásos tánc.

65. Csárdás

Csárdás
Névnap-köszöntők alkalmával szokásos tánc. (LLSz20j)

66. Csárdás

Csárdás
Öreg Ungvári Mártoné
LLSz20j: Ezt a csárdást gyakran játszák névnap-köszöntéskor. Amikor a köszöntés beköszöntővel és énekkel elhangzott, a megjelentek már ettek is, ittak is, kis mulatság kerekedett. Öreg Ungvári Márton-napkor mindig ezt a csárdást húzatta, ezért nevezték el róla.

67. Csárdás

Csárdás
"Fiatal Szováti Mihályé"

68. Csárdás

Csárdás
"Sipos Sándoré"

69. Csárdás

Csárdás
"Székely Sándoré"

70. Csárdás

Csárdás
"Vig Samu Andrásé"

71. Csendes magyar

Csendes magyar

72. Cserreg berreg a legyecske férjhez akar menni

Cserreg berreg a legyecske férjhez akar menni
Komám prücsök a sutuba meg akarja kérni
Házasodik a kemence belébútt a kürtő
Házasodik a kemence belébútt a kürtő.
Kókis elől járja réce rejá hányja
Az én kicsi sánta kecském fél körmire járja
Kókis elől járja réce rejá hányja
Az én kicsi sánta kecském fél körmire járja.

73. Csikorog a szekér szép hat ökör húzza

Csikorog a szekér szép hat ökör húzza
Mellette jegy barna legény könnyeit hullatja
Mellette jegy barna legény könnyeit hullatja.
 (Ferencziné)

Ne sírj barna legény ne hullasd könnyedet
Ne sírj barna legény ne hullasd könnyedet
Mer akit szerettél mást szeret, nem téged

Szerelem szerelem átkozott szerelem
Mér' nem termettél meg minden fa levelen
Mér' nem termettél meg minden fa levelen.

Minden fa levelen minden fa tetején
Hogy szakitott volna minden szegény legény
Hogy szakitott volna minden szegény legény.

Minden fa tetején minden bokor alján
Hogy szakitott volna minden szegény lejány
Hogy szakitott volna minden szegény lejány.

Lám én szakítottam de megcsalatkoztam,
Szelíd galamb helyett vadgalambot fogtam,
Szelíd galamb helyett vadgalambot fogtam.
 (Mindnyájan)

74. Csíki csárdás

Csíki csárdás

75. Csíkmegyei csárdás

Csíkmegyei csárdás 
[Ha kimegyek arra magos tetőre]

76. Csűrdöngölő

Csűrdöngölő

77. Csűrdöngölő

Csűrdöngölő

78. Csűrdöngölő

Csűrdöngölő

79. De szeretnék az erdőbe fa lenni

De szeretnék az erdőbe fa lenni
A fák között tölgyfa nevet viselni
Mer' a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül
Az én szívem soha sincs bánat nélkül.

Zöld erdőbe terem a mérges kígyó
Szép lejánból lesz a legénycsábító
Aj Istenem de jó annak ki csúnya
Szegény legény szivit nem szomorítja.

Szép a csikó ha szépen felnyergelik
Szép a rózsám ha szépen felöltözik
Mikor menyen a templomba előttem
Az én szívem majd kirepül belőlem.

80. Dojna

Dojna

81. Eddig vendég jól mulattál

Eddig vendég jól mulattál
Ha tetszenék, elindulnál
Uccu gazda, kapjál botra
A vendéget indítsd útra.

Eddig vendég jól mulattál
Ha tetszenék elindulnál
Uccu gazda kapjál botra
S a vendéget indítsd útra.

További versszak (felvételen kívül):

Nincsen fonál a rudamon
Csak hat zseréb motollámon
Azt es hat hónapig fontam
Méges eleget aludtam.

82. Egész falut összejártam

Egész falut összejártam
Méges semmit sem találtam jajaja
Pedig addig csaltam kértem
Míg üresvel visszatértem jajaja.

Jaj nincs kenyér nincs káposzta
Nincsen állcsont sem szalanna jajaja
Jaj nincs kenyér nincs káposzta
Nincsen állcsont sem szalanna jajaja.

Lopás a mi mesterségünk
Ha jegyebből nem élhetünk jajaja
Lopás a mi mesterségünk
Ha egyebből nem élhetünk jajaja.

További versszakok (felvételen kívül):

Restát meszelőt csináltunk
S egy nagy malacot elvágtunk jajaja
Restát meszelőt csináltunk
S egy nagy malacot elvágunk jajaja.

Apáink is csak úgy éltek
Csiptek loptak méges éltek jajaja
Apáink is csak úgy éltek
Csiptek loptak méges éltek jajaja.

Nincsen széna nincsen abrak
Édes lovam agyoncsaplak jajaja
Édes gazdám ne csapj agyon
Kitelelek az ugaron jajaja.

83. Egészen szép vagy Márija

Egészen szép vagy Márija
Egészen szép vagy Márija
Eredendő bűnnek szennye nincs tebenned
Eredendő bűnnek szennye nincs tebenned.
Te Jeruzsálem dicsőssége
Te jIzrájelnek öröme
Te ja bűnösöknek nagy tisztessége
Te ja bűnösök szószóllója.
Ó Márija, ó Márija
Nagyokosságú szen' szűz
Kegyelmességes szen' szűz
Imádd érettünk, könyörögj érettünk
A mi urunk Jézus Krisztusnak.

84. Egy kicsi madárka

Egy kicsi madárka
Hozzám kezde járni
Virágos kertembe
Fészket kezde rakni.

De azt az irigyek
Észre kezdék venni
Kicsiny madár fészkét
Széjjel kezdék hánni.

Madárka, madárka
Te kicsi madárka
Menj el az én rózsám
Üvegablakjára.

Ha nem tudod hol vár 
Kérdezd a szomszédját
Megmutassa neked
Pázsintos udvarát.

Pázsintos udvarán
Sétáló gazdáját
Ablakjában kinyílt
Csokros tulipántját.

Átokul meghagyom
Minden éfiúnak
Ne tartson szeretőt
Titokba magának.

Mer én úgy maradtam
Mind ősszel a tarló
Melynek ékességét
Levágta ja sarló.

85. Egy vénasszony pitteg-pattog a muzsikaszóra

Egy vénasszony pitteg-pattog a muzsikaszóra
Két nagy szemit gologassa a boros kancsóra
Hozd ki fiam a gyermeket hadd menjek a bálba,
Ott vannak a szép legények a víg mulatságba.

86. Egyszer jártam Gyulára

Egyszer jártam Gyulára
Ketszer Magyarországra
Ej haj figefalevél
Nem zörög ha nem fújja ja szél
Ej haj figefalevél
Nem zörög ha nem fújja ja szél.

Itt én hallék magyar szót
Nyisd meg rózsám az ajtót
Ej haj göndör a babám
Szeretsz-e te éngem igazán
Ej haj göndör a babám
Szeretsz-e te éngem igazán

A felvételen nem szereplő további versszakok:

Nyisd az ajtót csendesan
Rakd a székem rendesen
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél.

Rakd a székem rendesen
Leülök legényesen
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél
Ej haj figafalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél.

Rántsd a tokányt hagymásan
Megeszem katonáson
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél.

S vesd az ágyot pompáson
Lefekszem katonáson
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél.
Ej haj figefalevél
Nem zereg ha nem fújja ja szél.

87. Ej csillag csillag de szép hajnali csillag

Ej csillag csillag de szép hajnali csillag
Azt gondoltam soha föl se virjad
Föl köll kelni sok szegén legénnek
Ej katonának kell menni szegénynek.
Föl köll kelni sok szegén legénnek
Ej katonának kell menni szegénynek.

Ej bíró bíró de nagy lécpedi bíró
Vegye ki a két szemedet holló
Métt írtad bé nevem katanának
Ej mikor még a ljányok sem sajnálnak.
Métt írtad bé nevem katanának
Ej mikor még a ljányok sem sajnálnak.

88. Elment e madárka üres e kaljicka

Elment e madárka üres e kaljicka
Mind azt fúdogálja hazajő tavaszra
Ha tavaszra nem bár búzapiruláskor
Ha jakkorra sem jő tudd meg sohasem jő.

Madárka madárkám csináltatok néked
Gyémántból kalickát ezüstből padlócskát
Én es adok neked zsemljecipót enned
Zsemljecipót enned moskotárbort innyod.

Nem szoktam nem szoktam kalickába' lakni
Kalickába' lakni padlócskán sétálni
Moskotárbort inni zsemljecipót enni
Hanem szoktam hanem ágról ágra menni.

Ágról ágra menni famugurát enni
Famugurát enni harmatvizet inni
Madárkám madárkám csacsogó rigócskám
Pendítsd meg nyelvednek gyönyörű szóllását.

Hogy húzz a szívemnek vígasztaló nótát
Ne sirítsd vizemet ne búsítsd szüvemet
Ne busítsd szüvemet hogy igyam egy cseppet
Há' ha kihághatnám csíkiak erdejit.

Csikiak erdejét Debrecen mezejit
Debrecen mezejit nagy havas tetejit.
...
A felvétel alkalmával a következő szöveggel is énekelte:

Kerülj szívem kerülj kertem alját kerüld,
S ott es csak úgy kerülj búval meg ne merülj.

Mert én ott kerültem búval megmerültem,
Búsolni nem tudtam de most megtanultam.

S a kozár gödribe szintén elhirvadtam,
Meghirvadt bennem e jó szű mint mezőbe lekaszált fű.

Mert a füvet lekaszálják lekaszálják, megaszalják,
Kapicába es bérakják asztagba is elvontassák.

Télbe marháknak kiadják s az ugrizsát féhényévák.
Féhekényét elporgolják s a víg széllel elfuttassák,
S az én búmat nem vámolják.

89. Elmenyek elmenyek messze földre menyek

Elmenyek elmenyek messze földre menyek
Ennek a városnak lakója nem leszek
Ennek a városnak lakója nem leszek.

Ha jelmégy is rózsám csak hozzám igaz légy
Igaz szerelmedet hamisra ne fordítsd
Igaz szerelmedet hamisra ne fordítsd.

Hat ökör a földet nem magának szántja
Az anya a lányát nem magának szánja
Az anya a lányát nem magának szánja.

LLSz25j: Lakodalmon hajnalban szokták játszani, amikor a vendégsereg oszlani kezd. Ez az utolsó tánc.

90. Elvesztettem zsebkendőmet megver anyám érte,

Elvesztettem zsebkendőmet megver anyám érte,
Megkapta jegy szőke legény csókot kíván érte.
De jő nékem ideaggya, megcsókolom érte,
De jő nékem ideaggya megcsókolom érte.

91. Elvetettem kenderemet felébe

Elvetettem kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mari ma
Leszedtettem kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mári má.

Eláztattam kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mári má
Béáztottam kenderemet felibe
Kender páca tearózsa pa mári má.

Kivettettem kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mári má
Letörtettem kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mári má.

Megfontattam kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mári má
Megszőttettem kenderemet felébe
Kender páca tearózsa pa mári má.

Megvarrtattam e vásznamat felébe
Kender páca tearózsa pa mári má.

92. Emlékezem én uraim e csalárd világról

Emlékezem én uraim e csalárd világról
E világon az embernek ő állapotjáról
A halálról és őnéki álnok hálójáról.

Igen mutat már e világ nagy hosszú életet
Ő ígéri mindeneknek a nemes vénséget,
De nem soknak teljesíti ezt az ígéretet.

93. Emlékezzél meg te gyarló ember a te Istenedről

Emlékezzél meg te gyarló ember a te Istenedről
Háladatlan te soha ne légy a te Teremtődhöz.

Lám a madarak mel korán reggel énekölni kezdnek
Amire Isten őköt teremté el nem feledkeznek.

Te pedig ember úgy teremttettél az ő szent képére
Tenálad vagyon az ő szájából kieresztett lelke.

94. Engem szeress ne anyádot

Engem szeress ne anyádot
Én csókolom meg a szádot
Csókolom a két orcádot,
Csókra termett kicsi szádot.
Csókolom a két orcádot,
Csókra termett kicsi szádot.

Azt gondolod te szigorú
Érted vagyok én szomorú
Dehogy érted szomorkodnám
Lefeküdném jól aludnám.
Dehogy érted szomorkodnám
Lefeküdném jól aludnám.

95. Erdélyes lassú (Ritka magyar)

Erdélyes lassú (Ritka magyar)

96. Erdélyes lassú (Ritka magyar)

Erdélyes lassú (Ritka magyar)
LLK32j: MH4199a "Erdélyes magyar lassú"
MH4020b: Bözöd, 1942. VIII. Marosi József (62)

jAzt gondoltam amíg élek ja ja ja ja ja ja ja ja ja
Mindig jó napokat érek ja ja ja ja ja ja ja ja ja
De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam
De jén abba megcsalódtam szép babámtól elmaradtam.
 (kétszer, utána:)
Híjja.

97. Erdélyes lassú (Ritka magyar)

Erdélyes lassú (Ritka magyar)
LLK34j: Bözöd, 1942. VIII. "Énekeltem én, Marosi József, 62 éves, Bözöd, földműves, református presbiter."

Szeress, szeress, csak nézd meg kit
Mer' a szerelem megvakít
Jaj jaj jaj ja ja jaj.
Mer' engemet megvakitott
Örökre megszomoritott
Csuhajja.

Ver' meg Isten azt a szivet
Aki kettőt, hármat szeret
Jaj ja ja ja ja jaj jaj.
Mer' én csak egyet szerettem
Mégis eleget szenvedtem
csuhajja.
Mer' én csak egyet szerettem
Mégis eleget szenvedtem
csuhajja.

Jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj 
Jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj
Jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj jaj.

98. Erdélyes (Ardeleana)

Erdélyes (Ardeleana)

99. Erdélyes (Ardeleana)

Erdélyes (Ardeleana)

100. Erdélyes (Ardeleana)

Erdélyes (Ardeleana)

101. Erdélyi cigánytánc

Erdélyi cigánytánc

102. Erdő erdő kerek erdő

Erdő erdő kerek erdő
Be szép madár lakja kettő
Piros lába zöld a szárnya
Piros a rózsám orcája.

Olyan piros mind a vér
Tőlem gyakran csókot kér
De jén bizon nem adok
Inkább úgy megátkozlak.

Kilenc fija néma legyen
A tizedik leján legyen
Az is olyan hamis legyen
Ország-világ híre legyen.

103. Erdő erdő mit vétettem

Erdő erdő mit vétettem
Erdő erdő mit vétettem
Mikor rajtad átol mentem.

Én egyebet nem vétettem
Én egyebet nem vétettem
Csak rajtad keresztül mentem.

Csak rajtad keresztül mentem
Árnyékodba lefeküdtem
Ott egy cseppet szenderedtem.

Mikor szememet felvettem
Mikor szememet felvettem
Három zsendár áll mellettem.

Tán értem jöttek az urak
Érted jöttünk, el es viszünk
Tömlec fenekébe teszünk.

Arra kérem az urakot
Arra kérem az urakot
Engedjenek bár egy napot.

Engedjenek bár egy napot
Míg egy levelet írhatok
Míg egy levelet írhatok.

Ha egyet nem bár egy felet,
Ha egyet nem bár egy felet,
Öleljen meg aki szeret.

104. Es az eső jesik sár van a nagyuccán

Es az eső jesik sár van a nagyuccán
Ez az ügyes barna kisljány sírval mos a Tiszán.
Ez az ügyes barna kisljány sírval mos a Tiszán.

Sírval mondja az édesanyjának
Szeretejét a babáját viszik katonának.
Szeretejét a babáját viszik katanának.

Ne sírj ljányom ne sírj ne sírj a faluba
Maradt legény a számadra elég a faluba
Maradt legény a számodra elég a faluba.

További versszak (felvételen kívül):

Maradt anyám maradt de ha nem szeretem
Gyászos vélle az életem ha én szívből nem szeretem.
Gyászos vélle az életem ha én szívből nem szeretem.

105. Este jő, szürkül bé,

Este jő, szürkül bé,
Tűzheleket seper bé
Mer nem tudod ki jő bé
Mer nem tudod ki jő bé.

Aki 'z este béjárt vót
Kilenc almát hozott vót
Mind a kilenc piros vót
S e legény is egy szép vót.

Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

Aki 'z este béjárt vót
Kilenc almát hozott vót
Mind a kilenc rothatt vót
S e legény is e rossz vót.

"Mikor gyerek vótam, guzsalyasba kislánykáktól tanultam."

106. Este későn megperdítik a dobot

Este későn megperdítik a dobot
Este későn megperdítik a dobot
Kijadják a nehéz parancsolatot
Kijadják a nehéz parancsolatot.

Magyar fijuk kezdődik a háború
Magyar fijuk kezdődik a háború
De jazér tük ne legyetek szomorú
De jezér tük ne legyetek szomorú.

Ki van téve ja magyarnak zászlója
Ki van téve ja magyarnak zászlója
De sok legényt feleskettek alatta
De sok legényt feleskettek alatta.

Én magam is felesküdtem alatta
Én magam is felesküdtem alatta
Az én rózsám keservesen siratja
Az én rózsám keservesen siratja

Erdélyország hegyes-völgyes határa
Erdélyország hegyes-völgyes határa
Terem kislánt minden legény számára
Terem kislánt minden legény számára.

Hol terem több jó bor és több szép leján
Hol terem több jó bor és több szép leján
Mint idebenn Erdélyország határán
Mint idebenn Erdélyország határán.

107. Este van este van de nem minden lánynak

Este van este van de nem minden lánynak
Csak annak a lánynak kihez sokan járnak
Hozzám nem jár senki nekem nincs is este
Nekem minden este gyászosra van festve.

Istenem Istenem én édes Istenem
Hogy kell a világot búval is eltőtsem
Egy esztendő, kettő búval is eltelik
Hej de az enyém sok, soha el nem telik.

108. Estvéli ének

Estvéli ének
A fényes nap immár elnyugodott
A föld szintén sötétben maradott
Nappali fény éjjelre változott
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

Minden állat megy nyúgodalomra
Az Istentől kirendelt álomra
De én uram úgy megyek ágyamba
Mintha mennék gyászos koporsómba.

Mert noha most erős és friss vagyok
De több napot magamnak nem hagyok
Azt gondolom minden nap utolsó
Még az éjjel kellhet a koporsó.

109. Ez az utca bánat utca bánat utca

Ez az utca bánat utca bánat utca
Bánat kőből van kirakva van kirakva
Azt is a rózsám rakatta
Hogy én sírva járjak rajta
Azt is a rózsám rakatta
Hogy én sírva járjak rajta.

Két fekete göndörszőrű lovam vagyon
Még az éjjel az egyiket elmulatom,
Elmulatom nem sajnálom,
Szerettelek csak azt bánom.

Siposné a következő szövegváltozatban ismeri:

Ez az utca bánat utca bánat utca
Bánat kőből van kirakva van kirakva
Az én rózsám kirakatta
Hogy én sírva járjak rajta.

Nem járok én sírva rajta sírva rajta
Járjon, aki kirakatta kirakatta
Az én rózsám kirakatta
Járjon ő hát sírva rajta.

Két fekete göndörszőrű lovam vagyon
Az egyiket még az éjjel elmulatom
Elmulatom nem sajnálom
Szerettelek csak azt bánom.

110. Ez nap fényen már ezután

Ez nap fényen már ezután
Rejtekezzék felhőben
Az én nevem elevenyen
Temettessék a földben.

Már ezután élnem kell
Mindenkitől félnem kell
Az én régi szeretőmtől
Véletlenül válnom kell.

Elég oka jaz annak
Hogy a leján mind ravasz
Ezer közül csak egy vállik
Ki szeretetben igaz.

Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

Szeretelek szép szeretőm
De engem nem szerettél
Szemmel szájjal csalogattál
De szívedből gyűlöltél.

111. Ez napon itt megjelentünk (Köszöntő)

Ez napon itt megjelentünk (Köszöntő)

Ez napon itt megjelentünk nevedet hogy tiszteljük
Mert ma szent István melyet soká vártunk
Hajnala itt földerüljön szívünk örömbe merüljön
Nohát vígadjunk nohát vígadjunk.

Áldást kérünk jó Istenünk a magos egekből
Adjon az Úr az égből, az egeknek egéből
Az Úr Jézus kebeléből nyugtassa meg szent öléből
Örökké ámen örökké ámen.

LLSz81j: Az ének előtti beköszöntő így hangzik:

Elindul a Fébrus (Fébrus = "az égen egy jel")
Ragyogó fényével
Vágtatja az eget
Arany kerekével
Nekem is a pennám
Nem szűnik kezemből.

Míg ne írjak verset
Szent János nevéről
Szent János is nekem
Garasokat adjon
Ha nem ád egy garast
Hát egy pengőt adjon.

Ének után még a következő strófát mondják:

A ződ Elepintus magas hegyén járván,
A Múzsával itten találkozván,
Hallottam Szent János napjára virradni,
Szent János napján tiszteletet tenni.
Ezer vigasságot, teljes esztendőket,
Valamennyi fövény tenger fenekébe,
Annyi áldás szálljon miránk éltünkbe.
Adjon az Úristen nektek víg időket.

Elepintus = "tavaszképző jel"

112. Ezek a szép szász lejányok kihúzós kendőbe járnak

Ezek a szép szász lejányok kihúzós kendőbe járnak
Ki van húzva ja kendőjek, elhagyta a szeretőjek
Illik a tánc a cudarnak, minden rongya lobog annak
Lobog elől, lobog hátul, lobog minden oldalárul.

A kisasszony azt hiszi, hogy a betyár elveszi
Ne higgye jel előre, semmi válik belőle
A kisasszony piparéz, mindig a tükörbe néz,
A kisasszony gyenge teste, megkívánja minden este.

LLSz74: "Farsangi maskarások nótája". Alkalomhoz kötött dallam. Farsangkor ezzel a dallal jár a fiatalság házról házra. A farsangos ruha leglényegesebb darabja a széki ú. n. széles kendő. Széles kendőnek hívják a két végén szőttessel díszes, a rendesnél valamivel nagyobb kendőt, melyet csak ravatalra vagy faldísznek s végül a farsangosok öltöztetésére használnak. A lányok a fehér pendelyre két ilyen kendőből katrincát csinálnak; tűvel s szalaggal összekötik úgy, hogy elől még egy szalagdísz ékeskedjék [három fordított V alakban]. Az ilyen "fássángos" leány neve szász leány vagy szász menyecske. A fiúk betyárnak öltöznek a kendőkkel. Nyakba veszik őket s a két kendővégből széles ujjat varrnak. (A szász szónak csúfolódó értelme van.)

113. Ébredj ember mél álmodból

Ébredj ember mél álmodból
Megszabadulsz rabságodból
Közelít már üdvességed
Eltöröltetik vétséged.

Isten küldé már angyalát
Hogy köszöntse Szűz Máriját
Jelentse Úr kívánságát
Hogy szülje e világ váltságát.

114. Édes lányom (románul-magyarul)

Édes lányom (románul-magyarul)

románul:

Fata mamei unde ai fost azi seara,
Fata mamei unde ai fost azi seara
Maica mea maica mea in gradin’ am fost
Maica mea maica mea in gradin’ am fost.

Fata mamei ce ai facut acolo
Fata mamei ce ai facut acolo
Maica mea maica mea flori am’ adunat
Maica mea maica mea flori am’ adunat.

Fata mamei cui ai dat florile
Fata mamei cui ai dat florile
Maica mea maica mea pentru Neculai
Maica mea maica mea pentru Neculai.

Fata mamei focul sa te arda
Fata mamei focul sa te arda
Maica mea maica mea apa ma m’a stange
Maica mea maica mea apa ma m’a stange.

magyarul:

Édes lányom hol voltál az este
Édes lányom hol voltál az este
Én anyám én anyám én a kertbe voltam
Én anyám én anyám én a kertbe voltam.

Mit csináltál ottan át a kertbe,
Mit csináltál ott lent a kertbe
Én anyám én anyám virágot gyűtöttem
Én anyám én anyám virágot gyűtöttem.

Kinek adtad te azt a virágot
Kinek adtad te azt a virágot
Én anyám én anyám szeretőmnek adtam
Én anyám én anyám szeretőmnek adtam.

Édes lányom a tűzláng égjen meg
Édes lányom a tűzláng égjen meg
Én anyám én anyám a víz megálítja
Én anyám én anyám a víz megállítja.

115. Édesanyám gyakran nevelt fel engem

Édesanyám gyakran nevelt fel engem
Mégse tudja jaz én bús életemet
Hogyha tudná az én bús életemet
Éjjel nappal síratozna engemet.

Édesanyám ne sirasson engemet
Mer az Isten katonának teremtett
Az is leszek míg a világ világ lesz
Míg az égen egy ragyogó csillag lesz.

Bort iszom én fenyőjággal tűzelek
Még ma jeste ja rózsámmal beszéllek 
Bort iszom én fenyőjággal tűzelek
Még ma jeste ja rózsámmal beszéllek

116. Édesanyám gyengén nevelt engemet

Édesanyám gyengén nevelt engemet
Még se tudja az én bús életemet
Mer' ha tudná az én bús életemet
Éjjel nappal siratgatna engemet.

Édesanyám ne sirasson engemet
Menjen haza nevelje az ecsémet
Mert az ecsém nem katonának való
Gyönge fickó s hamar megrúgja ja ló.

A ló hamar megrúgja ja jobbkarját
Nem lesz mivel megölelje babáját
A ló hamar megrúgja a jobbkarját
Nem lesz mivel megölelje babáját.

Dániel Ferencné

117. Édesanyám hol van az az édes téj

Édesanyám hol van az az édes téj
Kivel engem katonának neveltél
Jobb lett volna adtad volna lányodnak
Azt az őszön nem vinnék katonának.
Jobb lett volna adtad volna lányodnak
Azt az őszön nem vinnék katonának.

Édesanyám ne sirasson engemet
Menjen haza nevelje jaz öcsémet
Mer az öcsém nem katonának való
Gyenge legény megrúgja ja szilaj ló.
Mer az öcsém nem katonának való
Gyenge legény, megrúgja ja szilaj ló.

118. Édesanyám mért is szültél

Édesanyám mért is szültél
...
Édesanyám mért is szültél, ha jengemet megvetettél,
Mért is szültél e világra örökös szomorúságra.
Édesanyám is volt nékem, nem is olyan réges régen.

Nem is oly rég nincsen anyám, csak mióta meghalt apám.
Édesanyám hol a szíved, hol az anyagi szerelmed?
Mért virágzik jégvirágot, mért vetetted meg a lányod?
Kimenyek a temetőbe, leborulok egy sírkőre,
Az a sírkő, kinek jele, ott van apám eltemetve.
Leborulok sírhalmára, szívem vigasztalására.

Göröngyeji azt susogják, itt vár reád a boldogság.
Itt lesz szíved meggyógyulva, itt lesz szíves megnyugodva.
Édesanyám mért is szültél, ha jennyire megvetettél,
De sok mindennek kitettél, a bánattól nem kíméltél.

LLSz23j: Három 16-os sorpár keverődik e dallamban. Az első négy, a második hat, a harmadik ismét 16-os sorból áll. Helyszíni gyűjtéskor is ilyen keverten játszotta Ferenczi, azaz hegedűlte háromrészesnek is, kétrészesnek is. Mikor megkérdeztem tőle, melyik a helyes alak, azt felelte, hogy táncra a háromrészest szokta játszani. Nem tagadta azonban a tényt, hogy az énekesek szöveggel kétsoros formában dalolják. Lásd: LLSZ97j. (Nálunk a Gr 92 Ba jegyzeténél)

119. Édesanyám rózsafája

Édesanyám rózsafája
Én vótam a legszebb ága
Egy szép kislány leszakított
Karjai közt elhervasztott
Egy kisleány leszakított
Karja között elhervasztott.

Édesanyám sok szép szava
Kit fogadtam kit nem soha
Megfogadnám de már késő
Hull a könnyem mint az eső
Megfogadnám de már késő
Hull a könnyem mint az eső.

Édesanyám gyújts gyertyára
Hazamenyek vacsorára
Hadd egyem egy jó vacsorát
Kit az édesanyám csinált
Hadd egyem egy jó vacsorát
Kit az édesanyám csinált.

120. Édesanyám sokat intett a jóra

Édesanyám sokat intett a jóra
Ne menj fiam a kocsmába borinnya
Nem hallgattam édesanyám szavára
Beléestem a csavargók sorába
Nem hallgattam édesanyám szavára
Beléestem a csavargók sorába.

121. Édesanyám volt az oka mindennek

Édesanyám volt az oka mindennek
Mér nem adott engem a szeretőmnek
Adott volna engemet is csak annak
Kit a szívem kiválasztott magának.

Ha elindul ez a vonat hadd menjen
Én utánam senki ne keseregjen
Aki pedig én utánam kesereg
A jó Isten két kezivel áldja meg.

122. Én felkelék jó regvel hajnalba

Én felkelék jó regvel hajnalba
Én felkelék jó regvel hajnalba.

Kimosdódám minden bűneimből
Kimosdódám minden bűneimből.

Megkendőzém arany kendőcskével
Megkendőzém arany kendőcskével.

Kimenék én ajtóm elejibe
Kimenék én ajtóm elejibe.

Feltekinték nagy magos mennyégbe
Feltekinték nagy magos mennyégbe.

Nyitva látám mennyország kapuját
Nyitva látám mennyország kapuját.

Azon belül mennyország ajtaját
Azon belül mennyország ajtaját.

Azon belül egy terített asztal
Azon belül egy terített asztal.

Azon vala e rengő bőcsűcske
Azon vala e rengő bőcsűcske.

Abba vala urunk Jézus Krisztus
Abba vala urunk Jézus Krisztus.

Ül vala mellette anyánk Szűz Márija
Ül vala mellette anyánk Szűz Márija.

A lábával rengetgeti vala
A lábával rengetgeti vala.

A szájával fúdogálja vala
A szájávol fúdogálja vala.

Aludjál el Istennek bárányja
Aludjyál el Istennek bárányja.

Szeretetbül jöttél erre ja világra
Szeretetbül jöttél erre ja világra.

További verszakok (felvételen kívül):

Fölszántottam cintorom elejét,
Fölszántottam cintorom elejét.

Bévetetté Ádámnak magjával,
Bévetetté Ádámnak magjával.

Elboronáltatá anyai jajszóval,
Elboronáltatá anyai jajszóval.

123. Én kimenék küs kertembe virágom nézni

Én kimenék küs kertembe virágom nézni
Há' lejütte 'z őszi harmat virágom szinyét.

Ritta sétál kis görice sárga lábával 
Sárga lába ződ e szárnyo jaj be gyöngyön járja.

Megszólítá kis görice há' fülyemülye
Fülyemülye 'z én szeretőm olyan szerelmes.

Gyer bé gyer bé jédes rózsám légy arany almám,
Nem menek én édes szüvem mer' megútáltál.

Ugyan megnézd édes rózsám kit választottál
Tiszta víznek színye jalól mérget ne igyál.

ritta = rajta

124. Én nem ettem ma egyebet

Én nem ettem ma egyebet
Csak gyandrát csak gyandrát
Nem szeretek én már senkit
Csak Andrást csak Andrást.

Én nem ettem ma egyebet
Csak tejfelt csak tejfelt
Nem szeretek én már senkit
Csak Pétert csak Pétert.

Én nem ettem ma egyebet
Csak bálmost csak bálmost
Nem szeretek én már senkit
Csak Jánost, csak Jánost.

125. Én nemzetem zsidó népem

Én nemzetem zsidó népem
Te jellened mit vétettem
Hogy tőled halált szenvedtem
Felelj meg te már énnékem.

Én nemzetem zsidó népem
Te jellened mit vétettem
Hogy tőled halált szenvedtem
Felelj meg te már énnékem.

126. Én víg nem vagyok

Én víg nem vagyok
Szomorú vagyok
Galambomat nem láthatom
Jaj jaj meghalok.
Galambomat nem láthatom
Jaj jaj meghalok.

Édes rózsám meghalok
Ha tőled elmaradok
Inkább hat nap szaladok
Tőled el nem maradok
Jaj jaj meghalok.
Inkább hat nap szaladok
Tőled el nem maradok
Jaj jaj meghalok.

További versszakok (felvételen kívül):

Édes kicsi Jánosom,
Csak a pipa s az álom,
Én ha tőled megválom,
Nem fog ingem az álom,
Jaj jaj meghalok.

Édes kicsi Ferencem,
Csak a neved szeretem,
A pogácsa rétesen,
A pálinka mézesen,
Jaj jaj meghalok.

Igyál édes Ferencem,
Hogy az Isten éltessen,
Igyál édes Ferencem,
Hogy az Isten éltessen,
Jaj jaj meghalok.

127. Ének a madéfalvi veszedelemről

Ének a madéfalvi veszedelemről

Mennybéli nagy Isten hozzád kiáltunk 
Keseredett szívvel hozzád foljamodunk
Mert veszedelmünkben nincs hová fogjunk
Mert veszedelmünkben nincs hová fogjunk.

Meg sem gondolhatjuk a mi elménkkel
Föl sem gondolhatjuk a mi szívünkkel
Mennyi veszedelem támadt reánk fel
Mennyi veszedelem áradt reánk fel.

Mint a bő árvizek ugyan áradnak,
Rettegés félelem el nem távoznak
Sem éjjel sem nappal békét nem hagynak
Sem éjjel sem nappal békét nem hagynak.

További versszakok (felvételen kívül):

Ugyan elfáradtunk a nagy bánatban
Megepedett szívünk a nagy kárvallásban
Csakhogy még nem fekszünk a koporsóban.
Csakhogy még nem fekszünk a koporsóban.

Kíméletlen azért minket rontottál,
Mi ellenségünkkel elpusztíttattál
Mint a bárányokat megszaggattattál
Mint a báranyokat megszaggattattál.

Megalázál Isten s a földhöz verél
Minden vígasságot tőlünk elvevél
Gonosz bűneinkért a tűzbe vetél
Gonosz bűneinkért a tűzbe vetél.

Nincs nekünk a földön semmi örömünk,
Nagy keserűséggel mi rabok lettünk
Nyomorúságunkban szólni sem merünk
Nyomorúságunkban szólni sem merünk.

Kérünk nagy Úristen támadj mellettünk
Ne dicsekedhessék mi ellenségünk,
Ne mondják hogy nincsen senki mivelünk
Ne mondják hogy nincsen senki mivelünk.

128. Érik a szöllő hajlik az ága

Érik a szöllő hajlik az ága
Zörög a levele.
Érik a szöllő hajlik az ága
Zörög a levele.

Durba nez a gazda nem nez fel a napra
Csak a szépasszonyra.
Durba nez a gazda nem néz fel a napra
Csak a szépasszonyra.

Durba nez a gazdasszony nem nez a cselédre
Csak a szép legényre.
Durba nez a gazdasszony nem nez a cselédre
Csak a szép legényre.

129. Érik a szőlő

Érik a szőlő
Hajlik az ága
Borul a levele
Borul a levele.

Három szabó legény
Vándorolnak szegény
Egynek sincs kenyere
Egynek sincs kenyere.

Kére tőlem kőcsön
Jaj de nekem sincsen
Nem adott az Isten
Nem adott az Isten.

130. Fáj a szivem nem tagadom

Fáj a szivem nem tagadom
Érted fáj édes angyalom 
Érted fáj édes angyalom
Kedves gyönyörű virágom.

Olyan bánat a szívemen
Kétrét hajlott az egeken
Ha még egyrét hajlott volna
Szívem ketté hasadt volna.
Ha még egyrét hajlott volna
Szivem ketté hasadt volna.

131. Fáj a szűvem szűvedér két fekete szemedér

Fáj a szűvem szűvedér két fekete szemedér
Fáj a szűvem szűvedér két fekete szemedér
Fáj fáj genge szűvem fáj.

Fáj a szűvem halálig koporsóm bezártjáig,
Fáj a szűvem halálig koporsóm bezártjáig
Fáj fáj genge szűvem fáj.

Kék a szeme nem fekete ki a fene ne szeresse
Kék a szeme nem fekete ki a fene ne szeresse
Fáj fáj genge szűvem fáj.

Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

Kék a szeme szökjék ki ne szeresse más senki
Kék a szeme szökjék ki ne szeresse más senki
Fáj, fáj, genge szűvem fáj.

Benkéné: "Megmondom igazán, egy szeretőmtől tanultam" 

132. Fehér fuszujka virág

Fehér fuszujka virág
Ne jöjj hozzám napvilág
Gyere jeste sötétbe
Hadd üljek az öledbe.
Gyere jeste sötétbe
Had üljek az öledbe.

Nem ülök én sokáig
Csak tizenkét óráig
Az a tizenkét óra
jAnnyi mind egy félóra.
Az a tizenkét óra
Annyi mind egy félóra.

133. Fehér fuszulyka virág

Fehér fuszulyka virág

134. Fehér fuszulyka virág

Fehér fuszulyka virág
Ne jöjj hozzám napvilág
Gyere jöste sötétbe
Hadd üljek az ölödbe.
Gyere jöste sötétbe
Hadd üljek az ölödbe.

Nem ülök én sokáig
Csak tizenkét óráig
Az a tizenkét óra
Annyi mint egy félóra.
jAz a tizenkét óra
Annyi mint egy félóra.

135. Fehér fuszulykavirág

Fehér fuszulykavirág
Ne jöjj hezzám napvilág
S jere hozzám sötétbe
Hadd üljek az ölödbe.

Ott sem ülök sokáig
Csak tizenkét óráig
Az a tizenkét óra
Nekem csak egy minóta.

136. Fehér László lovat lopott

Fehér László lovat lopott
S a feteke humály alott
Fehér Lászlót vasba verék
Tömlec fenekibe tevék.

Fehér Anna meghallotta
Hogy a bátyja fogva vóna
Hujzad kocsis a hintómat
Fog bé bátron hat lovamat.

Tedd fel gyorsan huszasokot
Huszasokot arannyakot
Huszasokot arannyakot
S a keresztes tallérokot.

Jó nap Isten hadnagy uram
Isten hozott gyingymadaram
Azt hallottam hadnagy uram
Hogy én bátyám fogva vóna.

Fogva vagyon, fogva vagyon
Tömlec fenekébe vagyon
Azért jöttem hadnagy uram
Hogy én bátyám elbocsássa.

Elbocsátom, elbocsátom
Ha jegy éjjen veled hálok
Fehér Anna megsirüle
S eppeng a bátyjához mene.

Bátyám bátyám Fehér László
Há mit mondott hadnagy uram
Innét magát kibocsássa
Ha egy éjenn vele hálok.

Húgom húgom Fehér Anna
Ne hálj magad a huncutval
Ne hálj magad a huncutval
S az akasztani valóval.

Szizecsséged elveszeszted
Méges nekem fejem veszik
Szizecsséged elveszeszted
Méges nekem fejem veszi.

Nyócat ütött már az óra
Aluszol-e Fehér Anna
Nem aluszom, nem szunyódom
Csak a nagy lánczergést hallom.

Csak aludjál, csak nyugudjál
Mer bátyádnak vége vagyon
Csak aludjál, csak nyugdjál
Mer bátyádnak vége vagyon.

Tizet ütött már az óra
Aluszol-e Fehér Anna
Nem aluszom nem szunnyodok
Csak a nagy puskaszót hallom.

Csak aludjál csak nyúgudjál
Mer bátyádnak vége vagyon
Csak aludjál csak nyúgudjál
Mer bátyádnak vége vagyon.

Ki bátyámot elvesztette
Mosdó vize vérré váljon
Mosdó vize vérré váljon
S a kenyere kőé váljon.

Kendezeje meggyulladjon
Két arcája langot kapjon
Kendezeje meggyulladjon
Két arcája langot kapjon.
Kendezeje meggyulladjon
Két arcája langot kapjon.

137. Fejik a fekete kecskét

Fejik a fekete kecskét
Fejik a fekete kecskét haj haj haj
Ütik a barna menyicskét
Ütik a barna menyicskét haj haj haj.

Ki nem szeretin az urát
Ki nem szeretin az urát haj haj haj
Főzzön neki varasbékát
Főzzön neki varasbékát haj haj haj.

További versszak (felvételen kívül):

Hadd dögöljék meg hamarább
Hadd dögöljék meg hamarább haj haj haj.
Hadd ne gondolkozzék tovább
Hadd ne gondolkozzék tovább haj haj haj.

138. Fekete a holló

Fekete a holló
Gyászt visel magáér'
Én is gyászt viselek
Jegybéli mátkámér'.

Állj meg holló állj meg
Vidd el levelemet
Apámnak anyámnak
Jegybéli mátkámnak.

Ha kérdik hogy vagyok
Mondd hogy beteg vagyok
Idegen országban
Csak bujdosó vagyok.

Akit én szeretek
Csak egyszer láthatnám
Szívem bánatával
Mingyár megnyugodnám.

Idegen országban
Idegen emberek
Járok az uccákon
Senkit sem ismerek.

Eredj kedves fiam
Eredj ha menned kell
A jó Isten legyen 
Minden lépéseddel.

139. Felsütött a nap a síkra

Felsütött a nap a síkra
Minden ember ablakára
Jaj Istenem mi az oka
Az enyimre nem süt soha.

Jaj Istenem mi az oka
Az enyimre nem süt soha
Talán meg vagyok átkozva
Istenemtől ostorozva.

Édesanyám sok szép szava
Amit nem fogadtam soha
Megfogadnám de már késő
Megvert az idegen vessző.

140. Felsütött a nap sugára

Felsütött a nap sugára
Minden ember ablakjára.

Vajjon mi lehet az oka
Vajjon mi lehet az oka
S az enyimre nem süt soha.

Talán meg vagyok átkozva
Talán meg vagyok átkozva
S az Istentől ostorozva.

141. Feltámadt Krisztus e napon

Feltámadt Krisztus e napon
Áleluja hála legyen az Istennek.

Hogy az ember vigadozzon
Áleluja hála legyen az Istennek.

További versszakok (felvételen kívül):

Szörnyű halált ki szenvedett
Áleluja hála legyen az Istennek.

Bűnösöknek váltságok lett
Áleluja hála legyen az Istennek.

142. Feltámadt Krisztus ez napra

Feltámadt Krisztus ez napra
S nagy számadásra elindula
S feltámadt Krisztus ez napra

S feltámadt Krisztus ez napra.
S nagy számadásra elindula.
S feltámadt Krisztus ez napra.

143. Feltámodt Krisztus ez napra

Feltámodt Krisztus ez napra
Álleluja
S hálád legyen az Istennek.

S hogy az ember vigadojzék
S álleluja
S hálád legyen az Istennek.

144. Fenesi magyar

Fenesi magyar

145. Féloláhos (Ardeleana)

Féloláhos (Ardeleana)
LLK33j: A F 123Ba "Erdélyes lassú" frisse. "A friss féloláhos, de lehet, hogy oláhos, - nem tudom melyik, - mi oláhosnak hívtuk, de csak magyaroknak játszottuk és mindenütt magyarok táncoltak rá. Ezt akkor játszottam, amikor már mindenkinek nagy jókedve volt s a legények csak egyedül táncoltak."

146. Féloláhos (furulya)

Féloláhos (furulya)

147. Foaie verde

Foaie verde

148. Fonjunk fonjunk benderezzjünk bújjunk szállodába

Fonjunk fonjunk benderezzjünk bújjunk szállodába
Szállodába két katona vigyük korcsimára
Fonjunk fonjunk benderezzünk bújjunk szállodába
Szállodába két katona vigyük korcsimára.

149. Fonjunk fonjunk bendérezzünk

Fonjunk fonjunk bendérezzünk
Bújjunk a ládábo
S a ládába két sing szoknya
Igyunk korcsomáro.

S a korcsomán két katona
Igyunk verset véllik.
S a korcsomán két katona
Igyunk verset véllik.

Úgy sípolnak úgy dobolnak
Király odvorába.
Nem es király odvorába
Fényes pilotába.

Nem es fényes pilotába
Tyúkszaras pajtába.
Nem es fényes pilotába
Tyúkszaras pajtába.

150. Friss

Friss

151. F-dur friss

F-dur friss

152. F-dur gyors

F-dur gyors

153. Gyenge rác menyecske II.

Gyenge rác menyecske II.
S ablakba varr vala
Gyenge rác menyecske,
S ablakba varr vala
Gyenge rác menyecske.

S hímit varrja vala
Fekete selyemvel
S hímit varrja vala
Fekete selyemvel.

S tőtésit tőtette
Fehér vila gyöngyvel
S tötésit tötette
Fehér vila gyöngyvel.

S hol aval nem érte
Sűrű könnyveivel
S hol aval nem érte
Sűrű könnyveivel.

S borbélylegén Gyurka
S mind ott sétál vala
S borbélylegén Gyurka
S mind ott sétál vala.

S gyere bé jere bé
Borbélylegén Gyurka
S jere bé jere bé
Borbélylegén Gyurka.

S nem menyek nem menyek
Gyenge rác menyecske
S nem menyek nem menyek
Gyenge rác menyecske.

S met apád es honn van
S anyád es honn vagyon
S anyád es honn vagyon
S urad es honn vagyon.

S jere bé jere bé
Borbélylegén Gyurka
S jere bé jere bé
Borbélylegén Gyurka.

S me' borom es jó van
S pálinkám es vagyon
S me' borom es jó van
S pálinkám es vagyon.

S apám a malomba
Fehérliszt őrleni
S apám a malomba
Fehérliszt őrleni

S anyám a szomszédba
Gyakor szita hozni
S anyám a szomszédba
Gyakor szita hozni.

S uram az erdőre
Csigavessző vágni
S uram az erdőre
Csigavessző vágni.

S addig csalogatá
S ameddig bécsalá
S addig csalogatá
S ameddig bécsalá.

S csak ajtón szólamlék
S az ő jámbor ura
S csak ajtón szólamlék
S az ő jámbor ura.

S borbélylegén Gyurka
S ablakot rántson-e
Ablakot rontson-e
Kürtőn szaladjon-e.

S borbélylegén Gyurka
Se ablakot ne ronts
Se ablakot ne ronts
Se kürtőn ne szaladj.

S erejsz bé erejsz bé
Gyenge feleségem
S erejsz bé erejsz bé
Gyenge feleségem.

S várjon kicsit várjon
Hogy vegyem a lábomba
S várjon kicsit várjon,
Hogy vegyem a lábomba.

S ljántai papucsot
S ljántai papucsot
S hogy vegyem a hátomra
S ljántai bundámot

S borbélylegén Gyurka
S ablakot rántson-e
Ablakot rontson-e
Kürtőn szaladjon-e?

S borbélylegén Gyurka
Se ablakot ne ronts
Se ablakot ne ronts
Se kürtőn ne szaladj.

S met én kiengedlek
Jobb hónyaljam alatt
S őt is béengedem
Bal hónyaljam alatt.

S csak térre állítá
S az ő gyenge feleségit
S csak térre állítá
S a gyenge feleségit.

S kikapá az kardját
S lecsapá az nyakát
S kikapá az kardját
S lecsapá az nyakát

154. Gyenge rác menyecske I. (folytatás)

Gyenge rác menyecske I. (folytatás)
S nem menyek nem menyek
Gyenge rác menyecske
S nem menyek nem menyek
Gyenge rác menyecske.

S met apád es honn van
S anyád es honn vagyon
S anyád es honn vagyon
S urad es honn vagyon.

S apám a malomba
S anyám a szomszédba
S apám a malomba
Fehérliszt őrleni.

S anyám a szomszédba
Gyakor szita hozni
S anyám a szomszédba
Gyakor szita hozni.

S uram az erdőre
Csigavessző vágni
S uram az erdőre
Csigavessző vágni.

S addig csalogatá
Ameddig bécsalá
S addig csalogatá
Ameddig bécsalá.

S csak ajtón szólamlik
S az ő jámbor ura
S csak ajtón szólamlik
S az ő jámbor ura.

S erejsz bé, erejsz bé
Gyenge feleségem
S erejsz bé, erejsz bé
Gyenge feleségem.

S várjon kicsit várjon
Hogy hújzam a lábomba
S várjon kicsit várjon
Hogy hújzam a lábomba.

Hújzam a lábomba
S ljántai papucsot
S vegyem a hátomra
S ljántai bundámot.

S borbélylegény Gyurka
S ablakot rontson-e
S ablakot rontson-e
Kürtőn szaladjon-e?

S borbélylegény Gyurka
Se ablakot ne ronts
Se ablakot ne ronts
Se kürtőn ne szaladj.

S met én kiengedlek
Jobb hónyaljam alatt
S őt is béengedem
Bal hónyaljam alatt.

S csak térre állítá
Gyenge feleségét
S csak térre állítá
Gyenge feleségét.

S kikapá az kardját
S lecsapá az nyakát
S kikapá az kardját
S lecsapá az nyakát.

155. Gyenge rác menyecske I.

Gyenge rác menyecske I.
S ablakba varr vala
Gyenge rác menyecske
S ablakba varr vala
Gyenge rác menyecske.

S hímit varrja vala
Feteke selyemvel
S hímit varrja vala
Feteke selyemvel.

S tőtésit tőtette
Fehér vila gyöngyvel
S tötésit tötette
Fehér vila gyöngyvel.

S hol aval nem érte
Sűrű könnyveivel
S hol aval nem érte
Sűrű könnyveivel.

S borbélylegén Gyurka
S mind ott sétál vala
S borbélylegén Gyurka
S mind ott sétál vala.

S gyere bé jere bé
Borbélylegén Gyurka
S jere bé, jere bé
Borbélylegén Gyurka.

S nem menyek nem menyek
Gyenge rác menyecske
S nem menyek nem menyek
Gyenge rác menyecske.

S met apád es honn van
S anyád es honn vagyon
S anyád es honn vagyon
S urad es honn vagyon.

S jere bé, s jere bé
Borbélylegén Gyurka
S jere bé, jere bé
Borbélylegén Gyurka.

S me' borom es jó van
S pálinkám es vagyon
S me' borom es jó van
S pálinkám es vagyon.

S neked ingyend adom
Másnak pénzért adom
S neked ingyend adom
S másnak pénzért adom.

S neked ónpohárból
S másnak fakupából
Neked ónpohárból
S másnak fakupából.

S neked asztalomról
S másnak tűzhelyemről
S neked asztalomról
S másnak tűzhelyemről.

S addig csalogatá
S ameddig bécsalá
S addig csalogatá,
S ameddig bécsalá.

Jere bé, jere...

(a lemezoldal vége, e vsz-ot tovább nem énekli ...)

156. Gyergyói düvő

Gyergyói düvő

157. Gyergyói friss

Gyergyói friss

158. Gyergyói gyors

Gyergyói gyors

159. Gyergyói gyors

Gyergyói gyors

160. Gyergyói gyors

Gyergyói gyors

161. Gyergyói lassú csárdás

Gyergyói lassú csárdás

162. Gyergyói lassú

Gyergyói lassú

163. Gyergyói lassú

Gyergyói lassú

164. Gyergyói legényes

Gyergyói legényes

165. Gyergyói legényes

Gyergyói legényes

166. Gyergyói levágásos tánc

Gyergyói levágásos tánc

167. Gyergyói tánc

Gyergyói tánc

168. Gyergyói tánc

Gyergyói tánc

169. Gyergyói tánc

Gyergyói tánc

170. Gyergyói tánc

Gyergyói tánc

171. Gyergyósági székelytánc

Gyergyósági székelytánc

172. Gyors tusnádi

Gyors tusnádi

173. Gyorscsárdás

Gyorscsárdás

174. Gyötör engem a szerelem nem táplál

Gyötör engem a szerelem nem táplál
Gyötör engem a szerelem nem táplál
Gyönge szivem nyúgodalmat nem talál
Gyönge szivem nyúgodalmat nem talál.

Ázom ázom azt gondolam hogy esik
Ázom ázom azt gondolam, hogy esik
Pedig csak az én két szemem könnyezik
Pedig csak a két bús szemem könnyezik.

További versszakok :

Sírhatok én könnyezhetek eleget
Sírhatok én könnyezhetek eleget
Az hagyott el ki igazán szeretett
Az hagyott el ki igazán szeretett.

(a továbbiakban is minden sort "kétszerezve"):

Ej ha én most bús gerlice lehetnék
Mindig szomorúfűzfára fészkelnék.

Szomorúfűz gyenge ága megbírna
Az én szívem csak a tiedér' sírna.
(Var.: Az én szívem a tiédér' nem sírna)

Koszorúzza jaz eget a szivárvány
Én Istenem, hogy maradtam ily (én) árván.

Árva vagyok mint az árva gerlice
Jó galambom mér' hagytál el örökre.

Nem átkozlak hogyha elhagysz engemet
(Var.: Édes rózsám mikor elhagysz engemet)
Még a nap is elhagyja a kék eget.

Nem átkozlak csak az búsít csak az fáj
Hű szerelmet akkor mér' is fogadtál.

LLSz76j: Kis Sándor megjegyezte: "Az volt az igazi, mikor minden sort megkétszereztek. A mai nemzedék hagyta el." Kérdésemre, mit ért a mai nemzedék alatt, azt felelte: "a mai 45 éves férfisorban lévő nemzedék."

175. Ha bemegyek

Ha bemegyek

176. Ha foljóvíz volnék bánatot nem érnék

Ha foljóvíz volnék bánatot nem érnék
Hegyek völgyek között csergedezve járnék
Fát füvet növelnék porondot hajtanék
S az én éldessemnek rózsafát teremnék.

További versszakok (felvételen kívül):

Elment a madárka üres a galicka
Azt üzente vissza visszajő tavaszra
Ha tavaszra nem jön búza pirulásra
Ha még akkor sem jő tudd meg hogy sohasem.

Szabad a madárnak ágról ágra szállni
Csak nekem nem szabad a rózsámhoz járni
Szabad a madárnak ágról ágra szállni
Csak nekem nem szabad a rózsámhoz járni.

Madárka madárka ne zavard a vizet
Madárka madárka ne zavard a vizet
Had igyak belőle s úgy haljak meg tüle
Had igyak belőle s úgy haljak meg tüle.

177. Ha gondolod élő ember te állapotodot

Ha gondolod élő ember te állapotodot
Mely nehezen nagy munkávol éled világodot
Verítékkel s nagy gondokkal táplálod magadot.

Mégis látod hogy e világ igen állhatatlan
Amit ád is de nem lészen mint egy állapotban
Hát ne higyjed csalárd voltát mert megcsal dolgodban.

Azt jól hallod mely sokaknak volt nagy gazdaságok
Sok marha és sok nagy kincsek és nagy uraságok
Im jól látod halál által kimúltak mind azok.

178. Ha kimegyek arra magos tetőre

Ha kimegyek arra magos tetőre

179. Ha meghalok, ha meghalok, tudom hogy eltemetnek

Ha meghalok, ha meghalok, tudom hogy eltemetnek
Azt is tudom, azt is tudom, fekete fődbe tesznek
Kék virágot virágzik a temető
Szőke lányban nincsen igaz szerető.

Ha meghalok, ha meghalok, meghagyom a babámnak
Ne sirasson, ne sirasson hétköznap csak vasárnap
Akkor is csak balszemével sirasson
Jobb szemével babájára kacsintson.

180. Hajladozik nádszál

Hajladozik nádszál
Zörög a levele
S az én irigyemnek
Meg nem áll a nyelve.

S este lefektibe
Feje jalá teszen
Reggel felköttyibe
Nyelve jalá veszen.

S úgy teszen s úgy veszen
Hogy elveszethessem
Nem engedi Isten
Hogy ő elveszejtsen. 

Fúdd el jó szél fúdd el
Hosszú jútnak porát
Hosszú jútna porát
S az én szivem búját.

Keskeny pallón által
Fúdd bé fizes közé
S ott az én édessem
Fúdd bé kebelibe.

Fúdd bé kebelibe
Hogy hajjon meg vele
Fúdd bé kebelibe,
Hogy hajjon meg vele.

F.141.A/c.Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):
5)
Beki bubát beli
Hamissággal teli
Beli-be, beli-be
Kerejs ke beli-be.
6)
Isten elalítson,
Márja felebrejszen
Angyalka őröjzön
Beli bubát beli

181. Hajtsd ki rózsám az ökreket legeltesd meg szegényeket

Hajtsd ki rózsám az ökreket legeltesd meg szegényeket
Bársony fűre ne hajtsd őket mer' elveszik a szűredet
S ha jelveszik a szűredet mivel takarsz bé ingemet
Van nékem egy cifra bundám bétakarlak kedves rózsám.

Azt mondja a kakuk madár nem sokáig élek én már
Sírba viszen a búbánot meghalok rózsám utánad
Ha kivisznek az udvarra borulj le ja koporsóra
Ejtsél rejám egy pár könnyet talán megérdemem tőled.

182. Hangszeres

Hangszeres 
(nem tudja a szövegét)

183. Harangoznak Szebenbe Szebenbe,

Harangoznak Szebenbe Szebenbe,
Vajon ki hólt meg benne meg benne
Szegén drótos legénnek legénnek
Szeretője szegénynek szegénynek
Szegén drótos legénnek legénnek
Szeretője szegénynek szegénynek.

Kerüld meg a kápolnát kápolnát
Lopd el az olvasóját vasóját
Ellopád-e? Nem bíz én nem bíz én
Kálomista vagyok én vagyok én
Ellopád-e? Nem bíz én nem bíz én
Kálomista vagyok én vagyok én.

184. Hazám hazám csendes hajzám

Hazám hazám csendes hajzám
Bárcsak határid láthatnám
Látom füstyit de csak elig
Az ég alatt zengededzik.

Az ég alatt a föld szinyén
Olyan árva nincsen mind én
Az ég alatt a föld szinnyén
Olyan árva nincsen mint én.

Árvaságimat se bánom
Csak apám anyám sajnálom
Árvaságimat se bánom
Csak apám anyám sajnálom.

Testvér mikor az úton jársz
Szíved fáj-e ingem nem látsz
De ha fáj es mit tudsz tenni
Eccer ennek így kell lenni.

Eccer ennek így kell lenni
Ketten két útra indulni
Meg kell egymástól vállani,
Meg kell egymástól vállani.

Úgy megválunk mi egymástól
Mint a lapi az ágától
Úgy elválunk mi egymástól
Mint a lapi az ágától.

Az S. 36. I-n az 5) vsz-t így énekli:

Eccer ennek így kell lenni,
Ketten két útra indulni
Ketten két útra indulni
Víg szívünket szomorgatni.

Úgy elválunk...
 
"Édesanyámtól tanultam. Ez nekem mindig eszembe jut, azér hogy nem
vagyok odahaza. A fiatalok kezdik hagyni."

185. Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala

Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala
Mikor bűnéről Náthán próféta megfedette vala
Keserves szívvel sírván Istennek így könyörög vala.

Atya-Úristen könyörülj rajtam te nagy jóvoltodért
Sok bűneimet bocsásd meg nekem irgalmasságodért
Ne hagyj Úristen kérlek elvesznem a te szent nevedért.

Rút vagyok uram sok bűneimmel mind a világ előtt
De még ennél is én rútabb vagyok Istenséged előtt
Mert felül halad én álnokságom az én fejem felett.

(Kájoni Cantionale 2. kiadás, 1719, 512.1.)

186. Hegyek völgyek zengnek s a nagy felhők mennek

Hegyek völgyek zengnek s a nagy felhők mennek
Jaj be magos ég a szép csillagos ég
S mondd meg rózsám, szeretsz ingem még.

S ha szereted rózsám velem életedet
S fogd a jobbkezemet s úgy beszélgess velem
S jaj be magos ég a szép csillagos ég
S mondd meg rózsám szeretsz ingem még.

S szeretlek szeretlek s meg ne mondd senkinek
S míg az templom födjind össze nem eskítnek
S jaj be magos ég a szép csillagos ég
S mondd meg rózsám szeretsz ingem még.

187. Hegyen földön járogatok vala

Hegyen földön járogatok vala
Virágecskát gyűjtögetek vala
Csincsecskékbe csincselgetem vala
Bokrétába kötögetem vala.

S felnyergelém lovamat magamat
Felnyergelém lovamat magamat.
S elindulék hosszú jútra vélle,
S elindulék hosszú jútra vélle.

188. Hegyen s földön járogatok vala

Hegyen s földön járogatok vala
Virágecskát szedegetem vala
Csincsecskékbe csincselgetem vala
Bokrétába kötögetem vala.

Ljányok ljányok jó lján barátjajim
Hajtok este hozzám guzsalyasba
Nektek adom húgom koszorúját
Nem kell nékem senki koszorúja.

Kötik nékem s az én koszorúmat
Ágból-bogból fehér csemetéből
Tisztán tisztán fejér lilivomból
Mendenféle szép virágocskából.

S azt felkötik s az én küs fejemre
S ága boga hajlik a vállamra
S a virágja hull az én ölembe
Szép illatja száll a víg szüvemre.

Szálljon szálljon csak megvígasztaljon
Szálljon szálljon csak megvígasztaljon
Elindultam este guzsalyasba
Megtalálom Jancsi szeretőmet.

Bal kezemet jobb vállára tevém
Jobb kezemet bal vállára tevém
Megabajgám búmat bánatimat
Azt es meglátá 'z én iédes apám.

Mikor én es este hazamentem
S elővevé vékon nádpálcáját
S úgy felhányá karcsú dorokimra
S úgy felhányá karcsú dorokimra.

S elég elég édes kedves apám
Többet soha szavát nem fordítnám
S elévevém s a sárga lovamat
Felnyergelém domború nyeregvel.

Felnyergelém domború nyeregvel
S átalköttem selem hevedervel
S elindultam hosszú jútra véle
S elszürkültem s egy vadász erdőbe.

Ágyat vettem lovamnak magamnak
S a lovamnak cserefa lapiból
S a lovamnak cserefa lapiból
S én magamnak az ága-bogából.

Lefeküvém s a lánti ágyamba
Elaluvám legelső jálmomba
Megébredtem szép piros hajnalba
Feltekinték fejem felett ágra.

Haj ott vagyon kis gerice madár
Körme között hozott cédolecska
S a körmével rivá írogatta
S a szájával rivá mosolygatta.

S úgy elmenek rózsám valamerre
Bukovina kövecs közepébe
S ott leszállok tulipán képembe
jÉdesemnek háza elejébe.

Bort iszol-e te rózsám vaj vizet
Bort nem iszom fogadásom tartja
Pálinkát sem mer' anyám nem hagyja
Vizet iszom mikor kedvem tartja.

S azt es csak úgy ha édesem adja
S azt es csak úgy ha szájából adja
Min' kis madár e fiát itassa
Min' kis madár e fiát itassa.

189. Hegyen ülök búsan nézek le róla

Hegyen ülök búsan nézek le róla
Hegyen ülök búsan nézek le róla
Mint a boglya tetejéről a gólya
Mint a boglya tetejéről a gólya.

Lenn a völgyben lassú patak tévedez
Lenn a völgyben lassú patak tévedez
Az én gyászos életemnek képe ez
Az én gyászos életemnek képe jez.

Megepesztett engemet a szenvedés
Megepesztett engemet a szenvedés
Mennyi búm volt örömem meg de kevés
Mennyi búm volt örömem meg de kevés.

190. Hegyi velem Mónár Anna

Hegyi velem Mónár Anna
Hegyi velem Mónár Anna
Hosszú jútra sétálgatni
Hosszú jútra sétálgatni.

Burkosfa alá lejülni
Burkosfa alá lejülni
Fel ne tekints burkosfára
Fel ne tekints burkosfára.

Mert góc esik e szemedbe
Mert góc esik e szemedbe
Feltekinték burkosfára
Feltekinték burkosfára.

Kilenc lehány felakasztva
Kilenc lehány felakasztva
Tizediknek es van helye
Tizediknek es van helye.

191. Hej ezerkilencszáztizenkilencbe

Hej ezerkilencszáztizenkilencbe
Lenézett a jó Isten a földre
Lenézett az Erdélyország közepébe,
Amikor az oláhok bejöttek Erdélybe.

192. Hej piritusból csinájják a pálinkát

Hej piritusból csinájják a pálinkát
Azér nem lát senki rajtam jó gunyát
Bár csinálnék fokhagymából ecetből
Az a kutya zsidó ne élne ja zsebemből.
Bár csinálnék fokhagymából ecetből,
Az a kutya zsidó ne élne ja zsebemből.

Hej búra búra búbánotra születtem
Nem is édes anya nevelt fel engem
Nem is édes nem is az a mostoha,
Hej azt szerettem akit nem kellett volna.
Nem is édes nem is az a mostoha,
Hej azt szerettem akit nem kellett volna.

zsidó = a boltos

193. Hej, ha én azt tudnám

Hej, ha én azt tudnám
Melyik úton mégy el
Melyik úton mégy el
Hej, felszántanám én azt
Aranyos ekével
Aranyos ekével.

Hej, be is boronálnám
Apró gyöngyszemekkel
Apró gyöngyszemekkel,
Hej, meg is öntözném azt
Sűrű könnyeimmel
Hulló könnyeimmel.

194. Hová mész te napvilág

Hová mész te napvilág
Virágom virágom
Hová mész te napvilág
Virágom virágom.

Elmenek én hozzátok
Virágom virágom
Elmenek én hozzátok
Virágom virágom.

195. Hóttig bánom amit cselekedtem

Hóttig bánom amit cselekedtem
Hogy teveled szerelembe jestem
Nem estem szerelembe csak szóban
Sajnálom, de nem tehetek róla.

Rózsát ültetek a gyalogútra
Úgy szeretlek, a jó Isten tudja
Megtagadom apámat, anyámat
Mégsem hagyom a kedves babámat.

196. Huszárosan vágatom a hajamot

Huszárosan vágatom a hajamot
Budapesten nyergelik a lovamot
Széna-szalma porcióra fel vagyon pakolva
Gyere babám adj egy csókot az útra.

Csókot nem adok a húszár gyereknek
Mer' a húszár nem igaz szívből szeret.
Ha ja húszár igaz szívből ej-haj ha szeretne
Maga mellé a nyeregbe ültetne.

Gyenge vagy még kisangyalom a lóra
Táncol a ló, te meg lejesel róla
Ha majd egykor én ülök a kétszarvú nyeregbe
Táncolhat majd velem csillagos égbe.
Ha majd egyszer én ülök a kétszarvú nyeregbe
Táncolhat majd velem csillagos égre.

197. Húzzad cigány ne húzz kettőt

Húzzad cigány ne húzz kettőt
Húzzad cigány ne húzz kettőt
Húzzad cigány ne húzz kettőt
Most kerestem új szeretőt
Most kerestem új szeretőt.

Úgy búsulok majd meghalok
Úgy búsulok majd meghalok
Úgy búsulok majd meghalok
Mégis jókedvet mutatok
Mégis jókedvet mutatok.

198. Ifi legén voltam sokat gondolkoztam

Ifi legén voltam sokat gondolkoztam
Magam ol sorsomon melliken bánkódtam
Dolgomot hogy merre fordítsam nem tudom
Mert ideje volna jó társra akadnom.

Meg kellene tehát feleségesülnöm
Páros gerlicének fészkibe repülnöm
De jaz van előttem hogy kit kelljen vennem
Sok út van előttem mellikre erednem.

Egyik út a szépség az mel kívánatos
Második az rútság az mel utálatos
Harmadik gazdagság az mel volna hasznos
Ki szert tehet reá szerencse fér arra.

Negyedik út pedig leszen a szegénség
Melj az emberek közt utolsó reménség
Az ki arra talál éri keserűség
Falusi s városi vagyon nagy különbség.

Ha udvarit veszek nem szokott munkához
Nem kell bízni sokat gazdasszonságához
A sült galamb pedig nem repül szájához
Ha serényen nem lát ő maga dolgához.

199. Ihere Gyühere

Ihere Gyühere
Eljött a tavasz. Kis ljánka voltam és elmentünk a juhokkal bé a lunkába. Tilinkát vágtunk és fújtuk. 

Hej!... (dúdol) "tilinka szava"

Ihere, gyühere, ide bé az egresbe
Engemet János megölele.

Hej! ... (dúdol) "tilinka szava"

Ihere, gyühere, ide bé az egresbe
Engemet Péter megölele. Hej!

Lajtha megjegyzése: Amikor a hóolvadás után először hajtották ki a juhokat, a gyerekek a
bokrok közé vették magukat, s úgy játszották. A játék csak "kiéneklésből"
állott. Csak tavasszal játszották, máskor nem. Benkéné így mondotta: Tavaszi játék.

"tilinka szava": "János hüvel'e (hüvelykujja) bészúrta a seggibe."
(Utólag mondta el Diószegi Vilmosnak.)

200. Im látod a halál mindeneket lekaszál

Im látod a halál mindeneket lekaszál
Senkit higyj el ő nem ural
Senki ellene nem áll.
Jövel jövel én uram Krisztusom
Ne hagyj végső órámon.

Nincs ez ellen fegyver, sem nagyságos nemes vér,
Nem adatik semmi drága szer
Mindeneket földhez vér.
Jövel jövel én uram Krisztusom
Ne hagyj végső órámon.

Végy példát ha hallod, mely rövid lesz életed
Ma vagy holnap utánam jössze
Magad meg nem mentheted.
Jövel jövel én uram Krisztusom
Ne hagyj végső órámon.

201. Im midőn mindenekkor

Im midőn mindenekkor
Bírsággal hívatnak
Águsztusnak könyvéből
Szám szerint íratnak.

Cirinus elküldeté
Betlehem városba,
Hogy az egész tartományt
Venné egy sommába.

További versszak (felvételen kívül):

Elindula József is
A Szűz Máriával,
Istennek erejéből,
Kegyes mátkájávol.

202. Imé egykor szent István Istenben felálla

Imé egykor szent István Istenben felálla
Bátorsággal zsidóknak hogy ő prédikálna
És penetenciára mindent felindítna
Amint a Szentírás áll nyilván bizonyítja.

A Krisztus személ szerint néki megjelenik
Szent István szíve akkor megbátoríttatik
Mint szép gyémánt Istenben felékesíttetik
Szerelméből szép Jézus hozzá mutatódik.

203. Jaj anyám meghalok

Jaj anyám meghalok
Házasadni jakarok
Ne félj fiam nem halsz meg
Inkább házasodjál meg.

Vedd el a bíró ljányát
Készít neked vacsorát
Epés mérges géluskát
Patkószeges káposztát.

Egyél Ferenc láncosadta
S egy nagy nyírgúzs e nyakadra
Egyél Ferenc láncosadta
S egy nagy nyírgúzs a nyakadra.

204. Jaj be szépen szól egy harang

Jaj be szépen szól egy harang
Virágom virágom
Vajon kinek harangoznak
Virágom virágom.

Talán gyenge galambomnak
Virágom virágom
Talán gyenge galambomnak
Virágom virágom.

205. Jaj Istenem ezt a vént

Jaj Istenem ezt a vént
Hogy kell megöleljem még
Olyan ráncos a bőre, bocskor se lesz belőle
Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

Éngem uram úgy szeret
Ha kimegyek kirekeszt
De én es úgy uramot, mind a fehér lovamot
Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

S az én uram olyan jó
Télbe szamár nyárba ló
Amit keres egyébkor, mind elköltöm ilyenkor
Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

Jaj Istenem adj egyet
Sohasem kérek többet
Adj egy édest, adj egy jót, adj egy kedvemre valót
Tra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

206. Jaj mely hamar múlik e világ ereje

Jaj mely hamar múlik e világ ereje
Mely hamar elbomlik minden erőssége
S változik szépsége,

Hamarébb a füstnél minden erőssége
Tétova elszéled szélvésztől elterjed
Az ő dicsősége.

Mint a szép virágszál tavaszkor kinyílik
A több fűszálak közt ő is megvirágzik
És hamar elesik.

207. János felesége kilenc hete fekszik

János felesége kilenc hete fekszik
János mégsem hiszen néki
Kelj fel Juliskám drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.

János feleségit a doktorhoz viszik
János mégsem hiszen néki
Kelj fel Juliskám drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.

János feleségit a doktor vizsgálja
János mégsem hiszen néki
Kelj fel Juliskám drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.

János felesége az ágyba vonaglik
János mégse hiszen néki
Kelj fel Juliskám, drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.

[János felesége kimúlt a világból
János mégse hiszen néki
Kelj fel Juliskám drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.]

János feleségit a pap prédikálja
János mégse hiszen néki
Kelj fel Juliskám drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.

János feleségit a főd eltakarta
János mégse hiszen néki
Kelj fel Juliskám drága feleségem
Semmi bajod nincsen néked.

[Hazatért a János bement a szobába
Nincsen neki Juliskája
Nincsen nekem Juliskám drága feleségem
Nyugtassa meg a jó Isten.]

A szögletes zárójelben lévő versszakok nincsenek a hanglemezen.

208. Jár a kislány virágos zöld mezőben

Jár a kislány virágos zöld mezőben
Fejér kendőt lobogtat két kezében
Fejér kendő ja szerelem zászlója
Nem a világ állj meg babám egy szóra.

Hűs a berek patak menyen az alján
Gyere joda búslakodó kis lejány
Barna kislány ne indulj el utána
Bánatvirág virágozik nyomába.
 (Ferencziné)

Gyócs az ingem kötőre van az ujja
Nézd csak babám kibomlott a galandja
Gyere ide kösd meg szépen csokorra
Nem kívánom ingyen tedd meg csókomra.

Barna legény nem menyek a berekbe
Galand csokrot nem teszek az ingedre
Tettem egyszer s átkozott volt az óra
Melyben veled megállottam egy szóra. 
 (Ungváriné)

209. Járjad lábam járjad most

Járjad lábam járjad most 
Nem parancsol senki most
Az én lábam ki járja
Reá termett a táncra.

Szemem hunyorgatása
Kezem csattagtatása
Szemem hunyorgatása
Szemem csattagtatása.

"Édesanyám testvérétől tanultam."

(Var.: Járjad lábam, járd ki most)
Szövegkiegészítés (a felvételről lemaradt):

Ide lábom ne tova
Ne menj olá faluba
Mert az olá faluba
Még a tyúk is mind kurva.

210. Jer bé a temető kertbe

Jer bé a temető kertbe
Írd fel a sírom kövire
A világon, a föld színén
Olyan árva nincsen mint én
Árva vagyok apa nélkül
De még árvább anya nélkül
Kérem azon Istenemet
Hogy el ne hagyjon éngemet.

Eljön még az én napom is
Ha most bús homályba van is
Aj Istenem vigasztalj meg
Ne hagyd a búmba haljak meg.
A búm nem fogy el már soha
Mer én meg vagyok átkozva
Vagy apámtul vagy anyámtul
Vagy az idegen szájaktól.

211. Jer bé nálunk jer bé

Jer bé nálunk jer bé
Borbér legén Gyurka
Jer bé nálunk jer bé
Borbér legén Gyurka.

Nem megyek nem megyek
Mer’ anyád otthon van
Nem megyek nem megyek
Mer’ anyád otthon van.

Nincsen itthon nincsen
El van a városba
El van a városba
Gyakor szita venni.

Jer bé nálunk jer bé
Borbér legén Gyurka
Jer bé nálunk jer bé
Borbér legén Gyurka.

Nem megyek nem megyek
Mer’ apád otthon van.
Nem megyek nem megyek
Mer’ apád otthon van.

212. Jere ki szívem

Jere ki szívem
A szőlőhedre
Onnét nezzünk bé
A nagy Gyószénbe.

Ottan hallatszik
Benedeknének
Felnőtt szép ljánya
szEgy Rózsikája.

Hajtok kérjük meg
Ha jide adják
Met azt nem adják
Met odaadták.

Há valjon kinek
Há valjon kinek
Benke Jánosnak
Benke Jánosnak.

213. Jézus, élő Istenek szent Fia (bucsus ének)

Jézus, élő Istenek szent Fia (bucsus ének)

Jézus, élő Istennek szent Fia irgalmazz minékünk
Ó kegyes Jézus Mária szent fia hallgass meg münköt.
Ó Szentháromság Szentlélek Isten hallgass meg münköt.

Var.:
Jézus, élő Istennek szent fija, irgalmazz minékünk.
Ó kegyes Jézus, Mária szent fija hallgass meg münköt.
Ó vigasztaló egy bizony Isten, szállj bé szüvünkben.
Ó szentháromság, Szentlélek Isten, hallgass meg münköt.

A felvételről lemaradt:

Ó vigasztaló egy bizony Isten szállj bé szívünkben.
Ó szent József Mária jegyese könyörögj érettünk.
Páduvai szent Antal Krisztus szolgája könyörögj érettünk.

Benkéné: "Ezek így mentek a szentekről tovább."

214. Jól esik a bús szívnek hogyha panaszolhat

Jól esik a bús szívnek hogyha panaszolhat
Hogyha bánatjaiból másnak is adhat
Ó én édes galambom ó jaj mint szeretlek
Éjfél fertály óráig el sem felejtelek.

Még éjjel is álmomban képedet ölelem
De mikor felébredek csak hűlt helyed lelem
Ó én édes galambom ó jaj mint szeretlek,
Éjfél fertály óráig el sem felejtelek.

LLSz41j: "Lebedi nótája". Lebedi valamikor katolikus kántor volt Széken. Szeretett inni, minden mulatságon résztvett, azokon mindig elénekelte ezt a kedvenc nótáját. Ezért nevezték el róla. Ferenczi Márton a Lebedi-nótát lassú giusto táncnak muzsikálta.Ungváriné ingerülten beleszólt: "ez igen szomorú és keserves nóta, nem rendelik táncra soha." Meglehet, hogy akik Ungváriné - aki a falu legtekintélyesebb gazdájának a felesége - mellé állottak, és az ő igaza mellett tanúskodtak, nem akartak előtte Ferenczinek igazat adni. nem is akadt, aki szöveggel és cigánykíséerettel másképpen énekelte volna a Lebedi-nótát. Ferenczi csak félvállról és gúnyorosan beszélt velük, hogy ő jobban tudja. Ungváriné dallama Ferencziéhez hasonlítva fél dallamnak tetszik.

215. Jöjjön haza édesanyám

Jöjjön haza édesanyám
Mer beteg az édesapám
Eridj édes jó leányom minnyár én is menyek
Egyet-kettőt hadd forduljak minnyár otthon leszek.

Jöjjön haza édesanyám
Mer meghalt az édesapám
Eridj édes jó lányom minnyár én is menyek
Egy fél kupát hogy csapjak bé minnyár otthon leszek.

Jöjjön haza édesanyám
Eltemettük édesapám
Eridj édes jó leányom én es minnyár menyek
Egyet-kettőt hadd forduljak minnyár otthon leszek.

Jöjjön haza édesanyám
Eltoroztuk édesapám
Eridj édes jó leányom én es minnyár menyek
Egyet-kettőt hadd forduljak minnyár otthon leszek.

Jöjjön haza édesanyám
Leánykérők jöttek hozzánk
Isten áldja komámasszony most már hazamegyek
Eljöttek a leánykérők én is férjhez megyek.

216. Jöjjön haza idesanyám

Jöjjön haza idesanyám
Nagyon beteg idesapám
Állj meg ljányom ekkicsit
Hadd táncoljak ekkicsit
Egyet-kettőt forduljak
Mindjá' otthon vagyok.

Jöjjön haza idesanyám
Dörzsöljük meg idesapát
Állj meg ljányom ekkicsit
Hadd táncoljak ekkicsi
Egyet-kettőt fordujjak
Mindjá' otthon vagyok.

Jöjjön haza idesanyám
Mer' meghat idesapám,
Állj meg ljányom ekkicsit
Hadd táncoljak ekkicsit
Egyet-kettőt forduljak
Mindjá' otthon vagyok.

Jöjjön haza idesanyám
Temessük el idesapát
Állj meg ljányom ekkicsit
Hadd táncoljak ekkicsit
Egyet-kettőt forduljak
Mindjá' otthon vagyok.

Jöjjön haza idesanyám
Temessük el idesapát
Monn meg ljányom nekik úgy
Kert mellett ne vigyék
Me hargas a kara
Béakad a karóba
Visszajő ja nyakamba.
"Én, Bács István módovai születés, egyházaskozári lakos
muzsikáztam".

217. Kaszálómban van egy nyárfa

Kaszálómban van egy nyárfa
Az alatt ül három árva
Az alatt ül három árva
Mind a három talpig gyászba.

Merre mentek három árva
Merre mentek három árva
Elindultunk hosszú útra
Hosszú útra szolgálatra.

Vágok nektek aranyvesszőt
Csapjátok meg a temetőt
Keljen keljen édesanyám
Mert elszakadt a gyászruhám.

Nem kelhetek édes fiam
Me’ béfogott a főd muha
Vegye jelő záras kóccsát
Kócsolja ki koporsóját.

Csókoljuk meg kezit lábát
S amellett a két orcáját
Csókoljuk meg kezit lábát
S amellett a két orcáját!

Fiam fiam édes fijam
Menjetek el tik már haza
Vagyon néktek mostohátok
Ki gondot viseljen rjátok.

Vagyon apánk de ostoba
Anyánk es van de mostoha
Mikor fejünköt fésüli
Gyenge hajunk mind kitépi.

Mikor fejért ad rejátok
Vérvel hobzik az hátatok
Mikor fejért ad rejátok
Vérvel hobzik az hátatok.

Panaszkodjunk idegennek
A’mmeg mondja mindenkinek
Panaszkodjunk fűnek fának
Tudtjával adja világnak.

Panaszkodjunk a seprűnek,
A’nnem mongya meg senkinek.
Panaszkodjunk a seprűnek,
A’nnem mongya meg senkinek.

Szemet vető mindenkinek,
Rossz a mi járva fejünknek
Szemet vető mindenkinek 
Rossz a mi járva fejünknek.

218. Kaszás a földönn a halál

Kaszás a földönn a halál
Ki mindenütt rendet kaszál
Erejét mutatja kaszáját forgatja
Virágokat nem szán kórókkal egybe hány
Jaj ódd magad szép virágszál.

Fáradhatatlan arató
Mert sarlója mindenható
Kinél nincs élesebb semmi vagy sebesebb
Mert minden szem tőle előtte földre hull
Jaj ódd magad szép virágszál.

Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

Halál órája folyton foly
Éretlen fűvel sem gondol.
Szertelenül kaszál kikeletben sem áll
Sőt télben is talál amit vágjon halál.
Jaj ódd magad szép virágszál.

(Kájoni Cantionale, 2. kiadás 1719. 612.l.)

219. Kádár István históriája 1.

Kádár István históriája 1.
Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia,
Melynek mint tengernek megáradott habja
Sok búnak bánatnak körülvette árja
Mert a vitézeknek esett ma egy hijja.

Nem illik a vitézt nékem elhallgatnom
Sőt méltó Kádárról bölcs verseket írnom
Elsőbben szentírást kell ezekre hoznom
Azután a romlott magyar népre szabnom.

Olvassuk ama nagy Ótestamentumban
Kevés nép maradott sokszor zsidóságban
Mert fogva tartattak Babilóniában
Sok zsidó vitézök esett el a harcba.

Nem így volt a dolga jó Magyarországnak
Abban nevelkedett vitézlő Kádárnak
Mása volt higgyétek Hektornak Joábnak
Oltalmazója volt Kádár az országnak.

Az Isten ládáját egyszer el is nyerték
Hofniszt és Finiászt mikoron megölték
Mikor Éli papnak e dolgot megvitték
Rút halállal meghalt székéből kiesék.

Hektor is valamíg Torjában laktaték
Addig a város is épen megtartaték
De mihelyest Hektor nyaka elmetszeték
Mindjárt a város is ellenségre bírék.

Elhagyá érettünk a Felföldnek partját,
Hogy hallá itt alatt magyarok romlását
Fölköté érettünk Kádár István kardját
Ó jaj mely kevéssé forgatá szándékát.

Mely imé hirtelen esék változáson
Midőn küldék őtöt Pápóc oltalmára
Újfaluhoz gyűle tatárok tábora
Ott lőn Kádárnak is utolsó csatája.

Rába vizén mindjárt több tatár költözék
Kádár vitéz módra velök megütközék
Hátul a seregek eszekbe nem vették,
Hogy másutt a vizön több tatár érkezék.

220. Kádár István históriája 2.

Kádár István históriája 2.
Fölemelé Kádár szemeit az égre
Mondván Uram Jézus jöjj segítségünkre
Nosza jó katonák harcoljunk kétkézre
Mert nem látok embert jönni segítségre.

A zászlótartónak fönnszóval kiáltja
Vidd el fiam, vidd el a zászlót más útra
Hogy el ne vesszen az urunk kevés hada
Mert Magyarországért meghalok én még ma.

Kiontom véremet én szegény hazámér
Ezerszer meghalok kedves nemzetemér
Nem szánok érette bizony ontani vért
Mert én a Krisztustól veszek jutalmat bért.

Tatár a nyílvesszőt mind polyvát úgy szórja
Mégis ugyan villog, forgódik két karja
Hétszer a táboron magát által vágja
Nézi az ellenség dolgait csodálja.

De hogy fáradtatott nyilak erejével
Mégis mindhalálig harcolt tőrrel öklel
Leomlik a tatár előtte sereggel
Azért búcsúzását bízta rám híveddel.

Elsőbben végbéli szíves akaróim
Fülöki Pápózi Szécsényi rokonim
Nógrádi Palánki Gyarmati társaim
Diósgyörgy Olmódi Szedrai barátim.

Kikkel az Alföldön sokat sanyarkodtam
Sok deret hideget meleget kóstoltam
Sokszor a tatárral szerencsét próbáltam
Most Isten hozzátok tölletek megváltam.

Széki Péter aki buzgón szeretettel
Úgy voltál énhozzám mint test a lélekkel
Megbocsáss az egész pápózi sereggel
Ha voltam hozzátok valami vétséggel.

Mint atya magzatát engem úgy szerettél
Hibás dolgaimér gyakran megfedettél
Sok jó akarattal voltál mint lehettél
Isten bodogítson engem megbecsültél.

Bud János Bezerédi vitéz kapitányok
Kik én életemnek hasznára valátok
Halálnak akadtam horgára látjátok
Lelkmértt az Isten ti is imádjátok.

221. Kádár István históriája 3.

Kádár István históriája 3.
Szabó Pál, szerelmes édes kenyeresem
Kit a hadnagyságra jó szívvel emeltem
Tedd a sírba kérlek meghidegült testem
Honnat előkéri Krisztus én elhiszem.

Mely nehezen esik tölleg megválásom
Azt meg nem mondhatom mert nincsen szóllásom
Nem lehet teveled tovább maradásom
Mert Krisztussal lesz mennyekben lakásom.

Nem kérlek, hogy vigy el ama messze földre
Ama cifra pompás temető helyekre
Hanem hol kiomlik testemnek a vére
Ott legyen csak közel eltemető helye.

Ámbár a vadak is testemet megrágják
Hollók és farkasok véremet kiszívják
Ítéletnapjára majd előállítják
Ama reménységre ismét feltámasztják.

Végekben lakozó sok főkapitányok
Kik engemet kinccsel gyakran ruháztatok
A kincsért én tőlem törököt vártatok
Már elmúlt én tőlem többet nem várhattok.

Ha én valakitől valamit elvettem
Vagy a szegényeken erőszakot tettem
Bátor holtom után legyen átok nevem
Én Isten előtt is adjon számot lelkem.

Immár jó vitézek, az Istenre kérlek
Hogy amint én éltem ti is úgy éljetek
Sok szegény árvákon essék meg szívetek
Ne legyen a magyar soha ellenségtek.

Ez éneket aki rendelé versekben
Vitéz Kádár István kesergő szívében
Csak alacsony sorsú gyenge értelembe
Ha nevét keresed nézzed e versekben.

Dicséret dicsőség legyen az Istennek
Párját fogja fel még a magyar nemzetnek
Legyen őrizője minden híveinek
Mondjunk dicséretet az ő szent nevének.
"Énekeltem a Kádár István versit özvegy Lőrinc Mihályné Vitus Ágnes,
63 éves szentegyházasfalvi lakos"

222. Kádár Kata édes rózsám

Kádár Kata édes rózsám
Bárcsak egyszer jönnél hojzám
Kádár Kata édes rózsám
Bárcsak egyszer jönnél hojzám
Sus luna jos stele dor si jale
Dorul cand m’ajunge 
Inima me’plange
Lacrimele valea curg mereu.

Nem mehetek nem szokásom
Nincsen nékem ott járásom
Nem mehetek nem szokásom
Nincsen nékem ott járásom
Sus luna jos stele dor si jale
Dorul cand m’ajunge
Inima me’plinge
Lacrimele valea curg mereu.

Kata Kata Kádár Kata
Maj csak neked ez a ruha,
A négy szege kivirágzik,
S a közepe vérvel hobzik
Inima mea, inima mea,
Iar incepe ma durerea mai.

Akkor tudd meg elvesztettek
Feneketlen kútba vettek
Akkor tudd meg elvesztettek
Feneketlen kútba vettek
Sus luna jos stele dor si jale
Dorul cand m’ajunge
Inima me’plinge
Lacrimele valea curg mereu.

Nem jöttél el nézésemre
Jere bár temetésemre
Nem jöttél el nézésemre
Jere bár temetésemre
Inima mea, inima mea
Iar incepe ma durerea ma.

Tégy virágot temetőmbe
Temetőmnek négy szegére
Tégy virágot temetőmre
Temetőmnek négy szegére
Inoma mea inima mea
Iar incepe ma durerea ma.

Hogy tudják meg hogy ott jártál
Nékem jó szeretőm vótál
Hogy tudják meg hogy ott jártál
Nékem jó szeretőm vótál
Inima mea inima mea
Iar incepe ma dururea ma.

223. Készítsd Múzsám lantodat (Köszöntő)

Készítsd Múzsám lantodat (Köszöntő)

Készítsd Múzsám lantodat
Zendítsd meg muzsikádat
Hadd harsogjon virginálja
Meg ne szűnjön trombitája
Mert a napnak sugára 
Jött szent István napjára.

Szent Istvánnak napja fényes 
Régtől fogva várt reményes
Dicséret az Istennek 
Ki adója volt ennek.

LLSz78j: A Szent István-nap és István név megfelelően változik aszerint, hogy mi a keresztneve, akit felköszöntenek. Ugyanez vonatkozik a beköszöntőre is, mely ez alkalommal feltűnően rövid:

Hallottam e szent István napot virradni
Szent Istvánnak tisztességet tenni
Szent István is nékünk garasokat adjon
Hogyha garast nem ád bár egy pengőt adjon.

224. Ki nyiresbe bé nyiresbe tarka borjúk járnak

Ki nyiresbe bé nyiresbe tarka borjúk járnak
Hej hej hej hej tarka borjúk járnak.

Egy bábicska fut utánik rezeg e kerpája
Hej hej hej hej rezeg a kerpája.

Egy bacsócska még utána rezeg a szekálla
Hej, hej, hej, hej rezeg e szekálla. 

"Mikor kicsi ljánka voltam, a juhokkal bementünk a lunkábo, és
tilinkát vágtuk és fújtuk."

225. Kicsi lovam térdig menyen a sárba

Kicsi lovam térdig menyen a sárba
Az én rózsám iszik a korcsomába
S kicsi lovam nem szereti ja zabot
Tavasz felé ződ árpára kikapott.

Kicsi lovam jobb az árpa mind a zab
Rózsámnak is jobb a szíve ha mást kap
Kicsi lovam jobb az árpa mind a zab
Rózsámnak is jobb a szíve ha mást kap.

226. Kicsi madár hogy tudsz élni

Kicsi madár hogy tudsz élni
Kicsi madár hogy tudsz élni
Hogy te nem tudsz beszélgetni.

Mer én tudok beszélgetni
Mer én tudok beszélgetni
Mégis alig tudok élni.

Kicsi madár éj de fenn jársz
Kicsi madár éj de fenn jársz
Mi az oka alább nem szállsz.

Alább szállnék, de nem merek
Alább szállnék, de nem merek
Sok az írígy s attól félek.

Attól engedelmet kérek
Attól engedelmet kérek
Mégis este hozzád megyek.

227. Kihajtom a Virág ökröm a rétre

Kihajtom a Virág ökröm a rétre
Leveretem a harmatot előlle
Nem hallom a Virág ökröm harangját
Az én babám mással éli világát.

S déltől fogvást estig nyílik a rózsa
Bárcsak sohase szerettelek volna
Jobb lett volna az én árva fejemnek
Hagytam volna békét a szerelemnek
Jobb lett volna az én árva fejemnek
Hagytam volna békét a szerelemnek.

További versszak (felvételen kívül):

Bújdosik a hajnal csillag az égen
Bágyadt fénye nemsokára lemégyen
Az a csillag az én sorsom példázza
Sír a lelkem ha felnézek reája.

228. Kilenc esztendőtül fogva

Kilenc esztendőtül fogva
S hojzád járok guzsajasba.

S mind megúntam hojzád járni
S hojzád járni guzsajasba.

S kőbül kezdék hidat rakni
S azon kezdék hojzád járni.

S elkőtöttem hat ökrömet
S kilenc bornyút s tehenyemet.

229. Kiment a ház az ablakon,

Kiment a ház az ablakon,
Benne maradt a vénasszony
Elig várom az ördögöt
Hogy elvigyék a vén dögöt
Elig várom az ördögöt
Hogy elvigyék a vén dögöt.

További versszak (felvételen kívül):

Fáj a kutyának a lába
Megütötte a szalmába
Ördög bújjék a lábába,
Mért nem húzta topánkába.

230. Királyi zászlók lobognak

Királyi zászlók lobognak
Fénylik titka keresztfának
Kin az élet megöletett
S halálával nyert életet.

További versszak (felvételen kívül):

Kis megsebesített vala
Bűneink éles dárdája
Véres vízzel foly oldala
Hogy lelkünk szennyét elmossa.

231. Királyoknak királyának Jézus Krisztusnak

Királyoknak királyának Jézus Krisztusnak
Márijának szent Fiának mi egy Urunknak
Jer mi mondjuk dicséretet
Mi Megváltónknak.

Jer dicsérjük Őfelségét Istenségében
És tiszteljük csodálatos emberségében
Hogy juthassunk Őáltala
A dicsőségbe.

232. Kis kertemben van egy öreg eperfa

Kis kertemben van egy öreg eperfa
Minden öste fülemile szól rajta
Fülemile mindég csak azt énekli
Aj de boldog aki jegymást szereti.
De jén aztat el nem akarom hinni
Az a boldog aki jegymást szereti.

Nem messze van az én rózsám tanyája
Ide látszik szép piros almafája
Rászállott egy bús gerlice bújába
Itt hallak jó galambom nem sokára.

Hogyha jelmész én jót kívánok neked
Hogyha jelmész én jót kívánok neked
Még az út is piros rózsát teremjen
A te szíved ingem el ne felejtsen.

233. Kisétálék kőkertembe virágom látni

Kisétálék kőkertembe virágom látni
S há ott vagyon kis görice sárga lábával.

Megszólítám kis göricét há fülyemülye
Megszólítám fülyemülyét há z’ én édesem.

Jer bé jer bé jédes rózsám légy arany almám
Nem menek én édes rózsám mert megútáltál.

Te magadnak én helyembe mást választottál
Te magadnak én helyembe mást választottál.

234. Kiskertemben van egy nagy fa de magos

Kiskertemben van egy nagy fa de magos
Tetejibe vagy egy alma de piros
Azki aztat leszakassza s megeszi,
A szivirőll a bánatot leveszi.

Éldesanyám hol van azaz édes tej
Kivel engem ekkorára fölnevelt
Jobb lett volna vetett volna Tiszába
Ne nevelt volna fel ingem betyárnak.

235. Kiszáradt a bodzafa hum,

Kiszáradt a bodzafa hum,
Bodzafa, hol hálunk az éjszaka
Heje haja hum.

236. Kiszáradt a cserefa cserefa

Kiszáradt a cserefa cserefa
Hol hálunk az éccaka 'z éccaka
Terítsd le a lepedőt lepedőt
Tégy egy párnát vaj kettőt vaj kettőt.

Írjátok fel keresztem fájára
Itt fekszik egy szerencsétleny árva
Kinek nincsen sem apja sem anyja
Sem egy igaz atyafija fija.

Hargitai ződ erdő ződ erdő
Abba vagyon csipkebokor vessző
Arra reja szállott bús gelice
Arra reja szállott bús gelice.

Körme közett úti cédulája,
A szájával mind azt magyarájsza
A szájával mind azt magyarájsza
Itt fekszik egy szerencsétleny árva.

237. Könyörülj Istenem... (Zsoltártónusok II.)

Könyörülj Istenem... (Zsoltártónusok II.)
Könyörülj Istenem és bűnös lelkemen
Szánakodjál immár a szomorú szívemen
Haragodnak mennykövét éles hegyes tőrét
Vedd vissza vétkeim büntető eszközét.

238. Köszönöm édesanyámnak

Köszönöm édesanyámnak
Köszönöm édesanyámnak
Hogy felnövelt katonának
Hogy felnövelt katonának.

Ha jaz anyám nem lett volna
Katona sem lettem volna
De még akkor béíratott
Mikor bölcsőmben ringatott
Mikor bölcsömben ringatott.

Csicset adott elaltatott
Csicset adott elaltatott
S mégis katonának adott
S mégis katonának adott.

Csájják az erdei utat
Csájják az erdei utat
S viszik a magyar fiúkat
Viszik viszik szegényeket
Szegény magyar legényeket.

LLSz58j: A szövegsorok megismétléséről nemcsak a Mezőségen, hanem a székelyek között is hallottam ugyanazt emlegetni, amit Szabó György állít: "Régen, mikor kicsiny gyermek voltam, az öregek mindig kétszereztek, csak később hagyták el e szokást."

239. Kőmíves Kelemen (első rész)

Kőmíves Kelemen (első rész)

Tizenkét kőmíves összetanakodék
Magos Déva várát hogy fölépíttenék.

Hogy fölépíttenék fél véka ezüstér
Fél véka ezüstér fél véka aranyér.

Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek
Amit raktak délig leomlott estére
Amit estig raktak leomlott reggelre.

Megint tanakodék tizenkét kőmíves
Falat megállítni hogy lesz lehetséges.

Egymás között szoros egyességet tettek
Melyik felesége hamarabb jő ide

Azt gyengén fogjuk meg dobjuk be a tűzbe
Annak gyenge hamvát keverjük a mészbe.

Csak így állítjuk meg magos Déva várát
Csak így nyerhessük el annak drága árát.

Kocsisom kocsisom nagyobbik kocsisom
Én uramhoz menni lenne akaratom.

Fogj bé a lovakot, induljunk el útra
Induljunk el útra magos Déva várra...

Erős idő vala, záporeső hulla
Asszonyom csillagom forduljunk meg vissza.

Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba
Asszonyom csillagom forduljunk meg vissza.

A hintó nem tiéd, a lovak nem tiéd
Hajtsad a lovakot hadd haladjunk elébb.

Nem jó álmot láttam az éjjel álmomba
Kőmíves Kelemen udvarába jártam.

Hát az ő udvara gyásszal van behúzva
Az ő udvarára egy mély kút fakada.

Az ő kicsiny fia oda beléhala
Asszonyom csillagom forduljunk meg vissza.

A hintó nem tiéd a lovak nem tiéd
Hajtsad a lovakot hadd haladjunk elébb.

Mennek mendegélnek Déva vára felé
Kőmíves Kelemen őköt észrevevé.

Szörnyen megijedett imádkozik vala
Istenem Istenem vidd el valahova.!

Mind a négy pejlovam törje ki a lábát
Vessen a hintómnak négy kereke szakát.

Üssön le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek a lovaim vissza.

Mennek mendegélnek Déva vára felé
Sem hintót sem lovat semmi baj nem lelé.

240. Kőmíves Kelemen (második rész)

Kőmíves Kelemen (második rész)

Jó napot jó napot tizenkét kőmíves
Tizenkettő közül Kelemen kőmíves.

Jó napot jó napot asszony feleségöm
Hát ide mért jöttél a veszedelmedre.

Most szépen mögfogunk bédobunk a tűzbe,
Neked gyenge hamvad keverjük a mészbe.

Csak így állítjuk meg magas Déva várát
És így nyerhessük el annak drága árát.

Várjatok várjatok tizenkét gyilkosok,
Hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól
Asszonybarátimtól, szép kicsiny fiamtól.

Kőmíves Kelemenné mikor haza mene
Őt szépen megfogták bédobták a tűzbe.

Kőmíves Kelemen mikor hazamene,
Az ő kicsiny fia elejébe jöve.

Apám édesapám mondja meg igazán
Hogy hol van s merre ment az én édesanyám.

Ne sírj fiam ne sírj hazajő estére
Ha estére nem jő hazajő reggelre.

Istenem Istenem reggel is eljöve
Az én édesanyám még haza nem jöve.

Menj el fiam, menj el magos Déva várra,
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva.

Elindula sírva az ő kicsi fia
Elindula sírva magos Déva várra.

Háromszor kiáltja magos Déva várra
Anyám édes anyám szól bár egyet hozzám!

Nem szólhatok fiam, mert a kőfal szorít
Magos kövek között vagyok berakva itt.

Szíve meghasada s a föld is alatta
Az ő kicsiny fia oda beléhala.

241. Kőrösfői Részeg alatt

Kőrösfői Részeg alatt
Három kislány zabot arat
Ej-haj zabot arat a lovának
Szeretőt keres magának.
Ej-haj zabot arat nem vadlencsét
Lányt szeretek nem menyecskét.

Édes anyám is árva vót
Mégis énrám jó gondja vót
Ej-haj éjjel sütött nappal mosott
Jaj de keservesen tartott.

Mondd meg babám vagy izend meg
Mér haragudtál énrám meg
Én azt nem izenem meg se mondom
Mert én terád nem haragszom.
Én azt nem izenem meg se mondom
Tudod te, hogy mér haragszom.

242. Krisztusnak hívei kik ide gyűltetek

Krisztusnak hívei kik ide gyűltetek
Szánakozó szűvel itt megjelentetek
Gyászos tiszteletet hogy nékem tegyetek
Szavaimra kérlek jól figyelmezzetek.

Halál ellen senki nem talál védelmet
Elkerülésére nem nyerhet kegyelmet
Halál bűnösökben okoz nagy félelmet
És vonz maga után örök veszedelmet.

243. Kyrie elejszon

Kyrie elejszon
Feltámadt Krisztus e napon,
Dicső testben lelki örömben
Áleluja áleluja.

Kyrie elejszon
A halált meggyőzted e napon
Eleget tettél életünk lettél
Áleluja áleluja.

Kyrie elejszon
Részeltess kérünk e napon
Érdemiben, kegyelmiben
Áleluja áleluja.

244. Lakodalmas

Lakodalmas
Napom napom édes napom
Ne süss mindég homályoson
Ne süss mindég homályoson.
Süss még egyszer világoson
Hogy a rózsám el ne hagyjon
Hogy a rózsám el ne hagyjon.

Én ma nem ettem egyebet
Csak egy tányér aludtejet
Csak egy tányér aludtejet
Azt is csak úgy kanál nélkül
Megélek a dolog nélkül
Meglélek a dolog nélkül.

Egye meg a fene Csicsót
Mért nem csinál szürke csikót
Mért nem csinál szürke csikót.
Egye meg a fene magát
Hol megköti a harisnyát
Hol megköti a harisnyát

További versszakok (felvételen kívül):

Bús életem bánat napom
Bánom hogy az úrnál lakom
Bánom hogy az úrnál lakom
Ma nem ettem csak pipáltam
Mégis két restát (rostát) csináltam
Mégis kér restát (rostát) csináltam.

Mikor a tök virágozik
A vén asszony bogárkozik
A vén asszony bogárkozik
Hej de icse fehér zeke
Ha felvesszük tetű benne
Ha felvesszük tetű benne.

245. Lakodalom sokadalom

Lakodalom sokadalom
Nincsen akkor beteg asszony
Aratás meg a kapálás
Akkor van a nagy jajgatás.

Házasodják meg te Pista
Feleségöd lesz Anniska
Jaj Anniska olyan tiszta
A fazekat ki se mossa.

Kenyeret is jól tud sütni
Hétszer kever kovászt neki
Ötször hatszor bégyújt neki
Mégis sültelen kiveszi.

További versszakok (felvételen kívül):

Fölkel reggel nyolc órakor
Feje olyan mint a bokor
Keze nem fog a mucsoktól
Szöme nem lát a csipától.

A fejibe olyan tetű
Mint egy tenyerezett kesztyű
Puliszkát is jól tud főzni
Taknya nyála térgyit éri
A szemibe olyan csipa
Mint egy kétkrajcáros pipa. 

246. Lassú ardeleanca

Lassú ardeleanca

247. Lassú magyar "Árváké"

Lassú magyar "Árváké"

248. Lassú magyar, Kézsóé

Lassú magyar, Kézsóé
 
MH 4198c támlap jegyzete szerint:"Kézsó nótája" 
Kristóf Vencel: "...csak hírből hallottam Kézsót, de nem tudom hol muzsikált. Határozottan cigány volt - híres prímás - de az én üdőm előtt, amikor én még kezdő fiatal zenész voltam, az akkori öregek emlegették. ... A régiek mondták, olyan prímás egész Udvarhelben nincs, amilyen ő volt. Végigmuzsikálta a lakodalmakat, aki székely tehette hívta, gazda emberek, és amit tőle hallottak az mind Kézsó nóta. Mi öreg cigányok így hívjuk."

249. Lassú tusnádi

Lassú tusnádi 
[Felültem a kemencére]

250. Lassú

Lassú
"Öreg Szováti Mihályé"

251. Látod rózsám, látod azt a száraz nyárfát

Látod rózsám, látod azt a száraz nyárfát
Mikor az kizöldül, akkor menyek hozzád
Mikor egy szem búza száz kalangyát terem
Csendes folyó vize visszafelé menyen.

Bízom Isten után, kiződül az én fám
Rózsám a te csalfa szived visszatér még hozzám.
Bízom Isten után, kiződül az én fám
Rózsám a te csalfa szived visszatér még hozzám.

Este van este van de nem minden lánynak
Csak annak a lánynok kihez sokan járnak
Hozzám nem jár senki, nincs is nekem este
Nekem minden este gyászosra van festve.

A szöveg változata Ferencziné szerint:

Fiú:
Látod rózsám látod azt a száraz nyárfát
Mikor az kizöldül akkor megyek hozzád.

Leány:
Bízom Isten után kizöldül az én fám
Rózsám a te csalfa szived visszatér még hozzám.

Fiú:
Akkor megyek rózsám én még hozzád vissza
Mikor száz kalangyát terem e' szem búza.

Leány:
Mikor e' szem búza száz kalangyát terem
Csendes folyó vize visszafelé megyen.

252. Legénybucsuztató

Legénybucsuztató

253. Legényes gyors

Legényes gyors

254. Legényes

Legényes

255. Lehullott a Jézus vére

Lehullott a Jézus vére
A szent keresztfa tövére.
Az Úr Jézus szent testéből
Öt mélséges sebeiből.

De a földön nem maradtak
Mint piros rózsák kinyíltak
Jézus mondá az angyalnak
Vidd fel memben szent atyámnak.

256. Leszállott a páva

Leszállott a páva
Vármegye házára
Teringeti szárnyát
Ki Magyarországra.

Teringeti szárnyát
Ki Magyarországra
Sok szegény legények
Szabadulására.

Azt tudad édesem 
Hogy el vagy felejtve
Éjjel is nappal is
Szivembe vagy rejtve.
 

257. Ludasim, pajtásim

Ludasim, pajtásim
Hol az én lúdjaim
Tizenketten vótak
S mind fehérek vótak.

Kettő vót a barna
Harmadik az anyja
Kettő vót a barna
Harmadik az anyja.

S után küdém uram
Hajtsa haza ludam
S után küdém uram
Hajtsa haza ludam.

Szövegkiegészítés (a felvételről lemaradt):

Vejszen oda juram
Jöjjön haza ludam
Vejszen oda juram
Jöjjön haza ludam.

Mégse vejszen szegén
Mer jó pipás legén
Mégse vejszen szegén
Mer jó pipás legén.

Után küdém lányom
Hajtsa haza ludam
S vejszen oda lányom
Ludam jöjjön haza.

S mégse vejszen szegén
Mer jódógú leján
S mégse vejszen szegén
Mer jódógú leján.

Kerüjj, ludam, kerülj
Kertem után kerülj
Azt es csak úgy kerülj
Bánatba ne merülj.

S mett ha belé merüsz
Soha ki nem kerüsz
S mett ha belé merüsz
Soha ki nem kerüsz

"Azt hiszem, ilyenek történnek."

258. Lúdjaim lúdjaim szép fehér lúdjaim

Lúdjaim lúdjaim szép fehér lúdjaim
Lúdjaim lúdjaim szép fehér lúdjaim
Tizenketten vagytok s mind fehérek vagytok
Tizenketten vagytok s mind fehérek vagytok.

Messze felreppentek messze jes elláttok
Messze felreppentek messze jes elláttok
Nem láttátok-e tik az én édessemet
Nem láttátok-e tik az én édessemet.

Vagy láttuk vagy láttuk egy rózsamezőbe
Vagy láttuk, vagy láttuk egy rózsamezőbe
Szedi vala rózsát hogy kössön koronát
Szedi vala rózsát hogy kössön koronát.

Nyugszik vala délre félkönyökre dőlvel
Sárig hasú kígyó bébújt kebelibe
Azt ott ha kiveszi félkarját megeszi
Azt ott ha kiveszi félkarját megeszi.

További versszak variánsok (felvételen kívül):

Nagy rózsamezőbe félkönyökre dülve
Nagy rózsamezőbe félkönyökre dülve

Izenjetek neki jöjjön hazafelé
Izenjetek neki jöjjön hazafelé.
Egy tálat felmosni egy háza söpreni,
Egy tálat felmosni egy házat söpreni.

259. Magasztalja az én lelkem az Urat

Magasztalja az én lelkem az Urat
És örvendezik az én lelkem
Az én üdvözítő Istenemben.
Magasztalja magasztalja 
Az én lelkem az Úrnak.
Az én lelkem az Úrnak

Mert megtekintette az ő szolgálójának alázatosságát
Mert ime mostantól fogva boldognak mondanak
engem minden nemzetségek.
Magasztalja magasztalja 
Az én lelkem az Urat.
Az én lelkem az Urat.

260. Magos hegyén setét olajfáknak

Magos hegyén setét olajfáknak
Jézus így esd áldott szent Atyjának
A fájdalmak mik előttem állnak
Hogyha lehet tőlem távoznának.

Jóllehet kész lelkem a halálra
De ja testnek nagy a gyarlósága
Mind ezáltal mint Atyám akarja
Teljesedjék az Ő akaratja.

261. Magyar tempó

Magyar tempó
"Prózsa Gyurié"

262. Magyar

Magyar
"Sipos Gyurié"

263. Majd megvállik szép ljány

Majd megvállik szép ljány
Majd megvállik szép ljány
Fontál-e vaj varrtál
Fontál-e vaj varrtál.

Vaj délig aludtál
Vaj délig aludtál
Vaj faluba futtál
Vaj faluba futtál.

Délig sem aludtam
Délig sem aludtam
Faluba sem futtam
Faluba sem futtam.

Dolgomat paziltam
Dolgomat paziltam
Ládámot tőtöttem
Ládámot tőtöttem.   

264. Malom-nóta

Malom-nóta

265. Marosmenti csárdás

Marosmenti csárdás

266. Marosmenti gyors

Marosmenti gyors

267. Marosmenti tánc

Marosmenti tánc

268. Marosmenti tánc

Marosmenti tánc

269. Marosmenti tánc

Marosmenti tánc

270. Marosszéki forgató

Marosszéki forgató

271. Marosszéki forgó

Marosszéki forgó

272. Marosszéki forgó

Marosszéki forgó

273. Marosszéki forgó

Marosszéki forgó

274. Marosszéki friss

Marosszéki friss

275. Marosszéki friss

Marosszéki friss

276. Marosszéki jártató

Marosszéki jártató

277. Marosszéki jártató

Marosszéki jártató

278. Marosszéki lassú

Marosszéki lassú

279. Marosszéki lassú

Marosszéki lassú

280. Marosszéki sima

Marosszéki sima
LLK9j: "Marosszéki sima" vagy "Sima magyar". "Sem nem szöknek, sem nem forognak sebesen, - csak szép simán táncolják gyorsan." N. B.: Erőszakolt befejezés, mert már nem volt több hely a hengeren.

281. Marosszéki szöktető

Marosszéki szöktető

282. Marosszéki

Marosszéki

283. Marosszéki

Marosszéki

284. Marosszéki

Marosszéki

285. Marosszéki

Marosszéki

286. Marosszéki

Marosszéki

287. Marosszéki

Marosszéki

288. Marosszéki

Marosszéki

289. Marosszéki

Marosszéki

290. Meg ne fedj ingemet (Zsoltártónusok I.)

Meg ne fedj ingemet (Zsoltártónusok I.)
És ne büntesd fejemet 
Uram bosszúságodban
Súlyos bűneimért
Igen rossz érdemimért 
Ne verj meg haragodban
Ki segítsen más nincs 
Ezért te rejám tekints 
Nagy irgalmasságodban.

291. Megengedjen Szék városa

Megengedjen Szék városa
Ha nem voltam jó lakosa
Isten veled édes anyám
Nem viselsz több gondot rejám
Nem viselsz több gondot rejám.

Mikor menyek a Kapuson
Nézz ki rózsám az ablakon
Vess utánam egy pillantást
Úgy sem látjuk többet egymást
Úgy sem látjuk többet egymást.

292. Megházasodtam te Miska

Megházasodtam te Miska
Van feleségem, Aniska
Gyingyem adta.

Keze kövér a piszoktól
Lába vastag a rápentól
Gyingyem adta.

Szeme kettő akkora
Mint két zsebbeli óra
Gyingyem adta.

További versszak (felvételen kívül):

Szája olyan, mint egy bocskor
Feje olyan mint egy bokor
Gyingyem atta.

293. Megírták a levelembe

Megírták a levelembe
Visznek a verekedésbe
Ott nem lesz szabadulásom
Ott leszen az én halálom.
Ott nem lesz szabadulásom
Ott leszen az én halálom.

Ha jel ménysz es békével járj
Békességes utakon járj
Békességes utakon járj
Csendes folyó vízből igyál.

Csendes folyó vízből igyál
Ott es rólam gondolkojzál
Ott se gondolj egyebekről
Csak a régi szeretetről.
Ott se gondolj egyebekről
Csak a régi szeretetről.

Szövegpótlás (a felvételen nem szerepel).
(A kéziratból versszak-beosztás nem állapítható meg, ezért a szöveget folyamatosan közöljük.)

Szeress szeress csak nézd meg kit
Mert a szeretet megvakít
Met ingemet megvakított
Örökre megszomorított.

Édesanyám megátkozott,
Mikor a világra hozott.
Hogy ne legyen részem soha
Semmi éfiúságomba.

/:Van a rosszba, nincs a jóba,
A holtig való bánatba:/
Édesanyám ne átkojz meg,
Hogy az átkod ne fogjon meg,
Akit kértek elégítse,
Bánatim kevesiccse.

[A jegyzőkönyv és a hangfelvétel tanúsága szerint Bálint Péterné énekelte. A lejegyzésen, tévesen, Benedek Róza szerepel]
-------------------------------------------------------------------
Az S. 37. II. sz. felvételen a következő szöveggel énekelte:
1) = 1)
2)
Ha jel ménsz es, békével járj,
Ha jel ménsz es, békével járj
Békességes utakon járj,
Békességes utakon járj.
3)
Csendes folyó vízbül igyál,
Csendes folyó vízbül igyál,
Ott es róllam gondolkojzál,
Ott es róllam gondolkojzál.
4)
Ott se gondolj egyebeket,
Csak a régi szeretetet,
Ott se gondolj egyebeket,
Csak a régi szeretetet.

294. Mennyországnak királynéja

Mennyországnak királynéja
Irgalmasságnak szent anyja
Élet édesség reménység
Üdvözlégy szép Szűz Mária.

Évának árva fiai
Számkivetett maradéki
Siralminak örökösi
Sok nyavalyáknak hajléki. 

Lajtha megjegyzése: Kájoni antifóna

295. Menyasszonysirató

Menyasszonysirató

296. Menyasszonysirató

Menyasszonysirató
"Anyámnak lejánkája, anyá(mé). Jól látam, anyámé, koppan az óra, vállunk el egymástól, anyámé. Koppan az óra, anyámé, s vállunk el egymástól, de arra kérlek anyámé, immár se felejts el. Jussak eszedbe, anyámé, s még gyere, kerejs fel anyámé ... hogy mondjam le a bánatimat s a panaszamat ... Gondolj reám, anyámé, hogy én es idegen vagyok. Én es egyedül való vagyak, anyámé, mind aki az égből leesik, anyá(mé) ... Nincsen senkim, anyámé, akinek megpanaszkodjak ...anyámnak lejánkája, köszönd meg apádnak, anyámé, hogy ekkorára fölnevelgetett, anyámé ... S köszönd meg anyámé, nekem es, s gondolj reám, anyámé, Isten tudja hogy nevelgettelek ... Úgy nevelgettelek, anyámé, s úgy érzegettelek tűztől, víztől, anyámé. Mind a madár, anyámé, hogy repül el, anyámé, ágról ágra s házról házra ... s úgy keresi meg az élelmit s elviszi a fiainak s felojsza, anyámé ... S úgy nevelgeti, s mikor felnőnek, anyámé, szárnyikra ereszti, s elrepülnek, anyámé ... Nem tudod, anyámé, milyen ez az anya ... Met én es olyan vótam, anyámé: falukról falukra vándorlottunk, anyámé, s egyik országból a másba ... S úgy dolgozgattam, anyámé, s úgy kerestem a kenyerünket ... s négyen vótatok, anyámé, s négy felé oszttattam, amég ekkarára felneveltelek, s émost szárnyadra eresztettelek, anyámé ... De megbocsáss, anyámé, ha valamit vétettem, me lehet, nem tudtam jól gondodat viselni anyámé ... Sokszor megbántottalak, anyámé, me sokszor, anyámé, meg vótam keseredve, s bánatas vótam anyámé ... De arra kérlek, anyámé, ne felejts el immán te es. ... Siratta Bálint Péterné a lyányát, mikor ment férhez."

Akkor énekli az anya, mikor a násznép a kapu elé ér. Idegen nincs ott.
odahaza (Moldovában) a menyasszony is elbúcsúzott, elsiratta magát.

297. Menyecske menyecske

Menyecske menyecske
Megmondám ez este
Ne menj ki cserjésbe
Ne menj ki cserjésbe.

Met megmar e kígyó
Szerelem képjibe
Szerelem szerelem
Átkozott szerelem.

Mé nem termettél vót
Menden fa tetejin
Menden fa tetejin
Gyivójág levelin.

Hogy szakasztott lenne
Menden szegén legény
Menden szegén legény
Menden szegén lejány.

Met én szakasztottam
S el es szalasztottam
Kit én már szakasztok
Magamnak marasztom.

Magamnak marasztom
Házastársnak hagyom
Ne higyj e legénynek
Tüzess e lelkének.

Jól meg bírja csalni
S embernek gyermekit
Csattogó gyivóval
Zurgó magyaróval.

Keskeny pántyikával
Gyakor hazugságval
Keskeny pántyikával,
Gyakor hazugságval.

298. Menyecske menyecske

Menyecske menyecske
Menyecske menyecske
Megmondám az este
Megmondám az este.

Ne menj a cserjésbe
Ne ment a cserjésbe
Mert megmar a kígyó
Szerelem képébe.

Szerelem szerelem
Átkozott szerelem
Mért nem termettél vout
Minden fa tetejin.

Minden fa tetejin
Gyivónak levelin
Minden fa tetejin
Gyivónak levelin.

299. Menynek királyné asszonya

Menynek királyné asszonya
Örülj szép szűz álleluja.
Mert kit méhedben hordozni
Méltó voltál álleluja.
Imádd Istent hogy lemossa
Bűneinket áleluja. 

A teljes forma (felvételen kívül)::

Menynek királyné asszonya
Örülj szép szűz álleluja.
Mert kit méhedben hordozni
Méltó voltál álleluja.
Amin megmondotta vala
Feltámada áleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa
Bűneinket áleluja. 

Lajtha megjegyzése: Kájoni antifóna

300. Még tizennyolc éves sem valék

Még tizennyolc éves sem valék
Csikó lopni tanulgaték
Elloptam én egy pejcsikót
Mind a négy lába kesely vót.
Elloptam én egy pejcsikót
Mind a négy lába kesely vót.

Amint vittem mendegéltem
Kecskeméti vásártéren
Amint vittem mendegéltem
Kilenc csendőr áll előttem
A tizedik azt kérdezte
Hol az utazólevelem.

Csendőr urak mit akarnak
Talán vasalni akarnak
Nem akarunk mi vasalni
Szilaj csikót jöttünk venni.

Szilaj csikó nem eladó
S nem is csendőr alá való
Mert ha arra csendőr ülne
Még a madár is rab lenne.
Mert ha arra csendőr ülne
Még a madár is rab lenne.

301. Mi tetszik ez uraknak

Mi tetszik ez uraknak
Fél fertály bor nyóciknak
Csillárim hopp hopp hopp
Csillárim hopp hopp hopp.

Nyolcan ülnek egy lóra
S úgy mennek ez újborra
Csillárim hopp hopp hopp
Csillárim hopp hopp hopp.

Azt sem bírják kifizetni
S az ablakon szökdöstek ki
Csillárim hopp hopp hopp
Csillárim hopp hopp hopp.

302. Midőn a Szűz magzatját

Midőn a Szűz magzatját
Jászolban síró fiát
El akarja alítni
Így énekel őnéki
Ó napfény, ó élet
Ó édes Jézus
Ó édes Jézus.

Midőn a Szűz magzatját
Jászolban síró fiát
El akarja alítni
S így énekel őnéki
Ó napfény, ó élet
Ó édes Jézus
Ó édes Jézus.

303. Mikor kicsi ljánka vótam

Mikor kicsi ljánka vótam
Mikor kicsi ljánka vótam
Édes Gergelem
Kedves Gergelem.

Zabaratni járogattam
Zabaratni járogattam
Édes Gergelem
Kedves Gergelem.

Markot nem bírtam hajtani
Szeretőt bírtam tartani
Édes Gergelem
Kedves Gergelem.

Nem jól vettem a vámot
Megszidták a Márjámot
Édes Gergelem
Kedves Gergelem.

Gergel szültült a gerlicsbe
Én táncoltam a pincébe
Édes Gergelem
Kedves Gergelem.

Gergel szültült s én táncoltam
Jaj be kedves leán voltam
Édes Gergelem
Kedves Gergelem.

Papuccsaim kercegtek
Pántikáim zurrogtak
Édes Gergelem
Kedves Gergelem. 

304. Mikorjába menyecske lesz a lányból

Mikorjába menyecske lesz a lányból
Hegyes kontyot göndörít a hajából,
Hegyes kontyát jaj de sokan megnézik,
Boldogságát a leányok irígylik.

Száraz fáról lecsepegett az eső
Az én babám a faluba legelső
Ha nem kacag egy araszos a szája,
De ha kacag a hármat is kiállja.

305. Míg uram a kútra járt

Míg uram a kútra járt
Míg uram a kútra járt
Addig galambom béjárt
Addig galambom béjárt.

Édes uram be jó kend
Be jó vizet hozott kend
Hojzon ilyent máccor es
Megcsókolom száccor es
Hojzon ilyent máccor es
Megcsókolom száccor es.

Téged asszony kérdezlek
Téged asszony kérdezlek
Ezt az ágyot mi lelte
Hogyhogy el van gyötörve.

Macska fogott egeret
Játszott vélle eleget
Macska fogott egeret
Játszott vélle eleget.

A vén bolond azt tudja
Hogy a féreg elhúzta
A vén bolond azt tudja
Hogy a féreg elhúzta.

306. Molnár Anna (folytatás)

Molnár Anna (folytatás)
S menen menen visszafelé
S menen menen visszafelé
Csak eszibe jut a kicsi fia
S eszibe jut a kicsi fia.

Kicsi fia bé bécsébe
S jámbor ura az erdőre
Se nem eszik, se nem iszik
Sem egy cseppet nem aluszik.

S menen menen eléfelé
S menen menen eléfelé
S csak haza ére s a kapuba
Haza ére s a kapuba.

S jóestét házi gazda
S adjon Isten jó katona
S jóestét házi gazda
S adjon Isten jó katona.

S béfogad-e az éccakára
S béfogad-e az éccakára
Jaj bé lehet jó katona
Jaj bé lehet jó katona.

S me nekem kicsikém vagyon
Szokott vagyok kicsikékvel
S nekem kicsikém vagyon
S szokott vagyok kicsikékvel.

S van-e jó bor a faluba
S vagyon bizon jó katona
S van-e jó bor a faluba
S vagyon bizon jó katona.

S menjen kicsit hojzon nekem
S menjen kicsit hojzon nekem
S ki bongolá bongos mejjit
S ki bongolá bongos mejjit.

S megszoptatá kicsi fiját
S megszoptatá kicsi fiját
S úgy elalutt s úgy elnyugudt
S úgy elalutt s úgy elnyugudt.

S mi dolog lehet ennek a kicsikének
Hogy úgy elalutt s úgy el nyugudt
S vót-e kennek felesége
S vót-e kennek felesége.

S vót nekem bizan jó katona
S vót nekem bizan jó katona
S úgy elment s úgy elbolygott
Hogy soha vissza nem került.

S haza jőne, megverné-je
S megverné-je, megszidná-je
Vagy éltiben felvetné-je
Vagy éltiben felvetné-je.

Meg sem verném meg sem szidnám
Sem éltiben fel nem vetném
Meg sem verném meg sem szidnám
Sem éltiben fel nem vetném.

S kibongolá bongos mejjét
S e én vagyok felesége
S kibongolá bongos mejjét
S ne én vagyok felesége.

307. Molnár Anna

Molnár Anna
S Mónár Anna szép menyecske
S Mónár Anna szép menyecske
S oda mene Sajgó Márton
S oda mene Sajgó Márton.

S gyere velem Mónár Anna
S gyere velem Mónár Anna
S nem menyek én Sajgó Márton
S nem menyek én Sajgó Márton.

S me nekem kicsikém vagyon
S me nekem kicsikém vagyon
S a kicsikém bé bőcsőbe
S jámbor uram s az erdőre.

Sem nem eszik, sem nem iszik
Sem egy cseppet nem aluszik
Sem nem eszik, se nem iszik
Sem egy cseppet nem aluszik.

S jere velem Mónár Anna
S jere velem Mónár Anna
S vagyon nekem hat kőváram
Hetediket neked adom.

S addig csalá s csalogatá,
S ameddig útnak indítá.
S addig csalá csalogatá,
Ameddig útnak indítá.

S mennek mennek s mendégélnek
S mennek mennek s mendégélnek
Csak elérnek s egy burkosfát
Csak elérnek s egy burkosfát.

S ülj le ide Mónár Anna
S nejz egy kicsit s a fejembe
S ülj le ide Mónár Anna
S nejz egy kicsit s a fejembe.

S csak leüle Mónár Anna
S nezni foga s a fejibe
S nezi nezi nezegéli
S nezi nezi nezegéli.

S oda mene hat madárka
S oda mene hat madárka
Sírnak sírnak csirikolnak
Sírnak, sírnak csirikolnak.

S egy csepp könyű lecsöppene
S egy csepp könyű lecsöppene
S az se csöppent le a földre
S az se csöppent le a földre.

Sajgó Márton orcájára
Sajgó Márton orcájára
Sajgó Márton felebrede,
Sajgó Márton felebrede.

Sírtál úgye Mónár Anna
Sírtál úgye Mónár Anna
S én nem sírtam Sajgó Márton
S én nem sírtam Sajgó Márton.

S hágj fel ide Mónár Anna
S hágj fel ide Mónár Anna
S én nem hágok Sajgó Márton
S én nem hágok Sajtó Márton.

S mer nem szoktam fára hágni
S mer nem szoktam fára hágni
S hágj fel magad mutogasd meg
S hágj fel magad mutogasd meg.

S ki bongolá gombos mejjét
S fődbe üté fényes kardját
S kibongolá gombos mejjét
S csak elindula felhágni.

S Mónár Anna kapá az kardot
S lecsapá az gyenge nyakát
S Mónár Anna kapá az kardját
S lecsapá az gyenge nyakát.

S bébongolá gombos mejjit
S elindula visszafelé
S bébongolá gombos mejjit
S elindula visszafelé.

308. Most akadtam a csorgóra

Most akadtam a csorgóra
A csorgónál egy kislányra
Kinek alól téj a lába
Jóféle citrom az álma.

Marozsaszőlő a nyaka
Mézeskalács az ajaka
Orca rózsa, szája cukor
Szemöldöke selyemfodor.

Mézből van a beszéleje
Szekfűből a nyeldekleje
Haja kökény, foga gyémánt
Az ínye aranposzománt.

309. Most jöttem Gyuláról

Most jöttem Gyuláról
Gyulafehérvárról
Leesett a lovamról a patkó
A három lábáról.

Csak egy maradt rajta
Azt is kopogtatja
Gyere kovács régi jó pajtásom
Gyere koppints egyet rája.

Kovács legény kopogtatja
Ő maga azt mondja
Hogy ennek a kesely lábú lónak
Ügyes fiú a gazdája.

Ügyes fiú a gazdája
Mulat a csárdába
Jó bort iszik múlat a csárdába
Lova hasig megy a sárba.
Jó bort iszik múlat a csárdába
Lova hasig megy a sárba.

310. Nagyhegyi tolvaj (ballada)

Nagyhegyi tolvaj (ballada)
Istenem, Istenem áraszd meg a vizet
Hod vigyen el ingem apám kapujába
Apám kapujába s anyám ajtajára
Hogy lássák meg ők es kinek adtak ingem.

Nyóc ökrös gazdának cifra katanának
Jobb lett vóna jadjon disznyó pásztorának
Mert immá' megúntam jó regvel felkelni
Jó regvel felkelni s a patakra menni.

A patakra menni véres ruhát mosni
Jajszókval sujkolni könyvemvel áztatni
Me' most es odavan keresztút állani
Keresztút állani örmény papot ölni.

Egy pénzért kettőért nem szán vért ontani
Egy pénzért kettőért nem szán vért ontani
Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj
Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj.

Megrúgá az ajtót erejsz bé erejsz bé
Megrúgá az ajtót erejsz bé erejsz bé
Álljon meg álljon meg csendes jámbor uram
Álljon meg álljon meg csendes jámbor uram.

Fődig fátyolomat tegyem a fejemre
Piros patkós csizmám hújzam a lábomba
Második szavára bérugá az ajtót
Második szavára bérugá az ajtót.

Mit sírsz magad mit sírsz kedves feleségem
Mit sírsz magad mit sírsz kedves feleségem
Nem sírok nem sírok csendes jámbor uram
Nem sírok nem sírok csendes jámbor uram.

Cserefát égetek gyermeket rengetek
Cserefának füstje huzta ki könyvemet
Cserefát égetek gyermeket rengetek
Cserefának füstje huzta ki könyvemet.

Készülj asszony készülj a búzamezőbe
A búzamezőbe s a fejvevő székre
Jánoskám Jánoskám nagyhajú szógacskám
Hozd elé kocsimot fogd bé hat lovamot.

Vígy el magad éngem a búzamezőbe
A búzamezőbe s a fejvevő székre
Hol fejemet veszik szívemet májamat
Mosd meg ürmes borba takard gyenge gyócsba.

Takard gyenge gyócsba küdd el Barassóba
Küdd el Barassóba tegyék várkapura
Minden apa s anya vegyen példát rólla
Hogy adja ja lányát a hideg havasba.

Nyóc ökrös gazdának cifra katanának
Inkább adja oda disznyó pásztorának
Beli buba beli kicsi Ráduly péter
Me' mindjá' jő mámá hoz neked cicikét.

Hoz neked cicikét nekem hoz kalácskát
Hoz neked cicikét nekem hoz kalácskát
Me' nem az az apád ki a csűrbe' csépel
Hanem az az apád ki jaz utcán sétál.

Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj
Ezt meghallá hallá s a nagy hegyi tolvaj
Szüve megszakada árvája marada
Szüve megszakada árvája marada.

311. Napja Isten haragjának

Napja Isten haragjának
Végét veti a világnak
E szavok a prófétáknak.

A szív teli rettegéssel
Lesz a bíró jövetével
Hol kezdődik a számvétel.

A drombitaszó egyszerre
Lehat minden sírfenékre
S kit-kit hív itélőszékre.

312. Napja Isten haragjának

Napja Isten haragjának
Végét veti a világnak
E szavuk a prófétáknak.

A szív tele rettegéssel
Lesz a bíró jövetével
Hol kezdődik a számvétel.

313. Nálatok nálatok letörött az ágyatok

Nálatok nálatok letörött az ágyatok
Ripp ropp ropogott tetű bolha szotyogott.

314. Ne legyen szerencsém soha

Ne legyen szerencsém soha
Ne legyen szerencsém soha
Sem éltemben, sem holtomban.

Sem éltemben sem holtamban
Sem éltemben sem holtamban
Semmi ifiúságomban.

315. Ne menj rózsám a tarlóra

Ne menj rózsám a tarlóra
Mert gyenge vagy a sarlóra
Ihaj rózsám vijolám.

S elvágod e gyenge kezed
Ki süt nekem lágy kinyeret
Ihaj rózsám vijolám.

Ki hoz nekem bort eleget
Piros lyánytul lágy kenyeret
Ihaj rózsám vijolám.

Jaj be szépen harangeznak
Az én gyenge galambimnak
Ihaj rózsám vijolám.

Most viszik a temetésre
El sem búcsúszkottam tölle
Ihaj rózsám vijolám.

316. Ne nézz reám, ne ne ne

Ne nézz reám, ne ne ne
Mer nem vagyok a fene
Nem akarlak megenni
Csak a szemed kivenni.

Ne nézz rózsám a szemembe
Me' vér cseppen a szívemre
Me' vér cseppen a szívemre
Meghalok szégyenletembe.

317. Ne sírasd gyöngykoszorúdat

Ne sírasd gyöngykoszorúdat
Ne sírasd gyöngykoszorúdat
Mer' én néked kötek olyant
Mer' én néked kötek olyant.

Éjjel nappal kössed rózsám
Éjjel nappal kössed rózsám
Még sem leszek többet leány
Még sem leszek többet leány.

Régi lakodalmas, menyasszony búcsúztató
Ugyanerre a dallamra a következő "széki keserves" szövegeket is énekelte:

Jaj Istenem mi az oka
Jaj Istenem mi az oka 
Hogy a búm nem fogy el soha
Hogy a búm nem fogy el soha.

A búm nem fogy el már soha
A búm nem fogy el már soha
Talán meg vagyok átkozva
Talán meg vagyok átkozva.

Vagy apámtól vagy anyámtól
Vagy apámtól vagy anyámtól
Vagy az idegen világtól
Vagy az idegen világtól.

318. Ne sírj rózsám ne keseregj

Ne sírj rózsám ne keseregj
Este hojzád eregelek
Ej haj szeress ingem ne janyádot
Én csókolom a szájadot
Ej haj szeress ingem ne janyádot
Én csókolom a szájadot.

Ne küldj rózsám a mezőre
Elpirul az orcám bőre
Ej-haj elveszesztem szép szinyemet
Nem csókolsz szűbül ingemet
Ej-haj elveszesztem szép szinyemet
Nem csókolsz szűbül ingemet.

319. Ne sírj rózsám, ne keseregj

Ne sírj rózsám, ne keseregj
Mer én este hozzád menyek
Mer én este hozzád menyek
Hozzád menyek ha későn is
Tijed lészek rózsám mégis
Hozzád menyek ha későn is, ha későn is.

Tijed lészek rózsám mégis
La la....

320. Nem hitted hogy beteg vagyok

Nem hitted hogy beteg vagyok
Majd elhiszed, ha meghalok
Nem jöttél el látásomra
Jőjj el a virrasztásomba.

Nem jöttél el vidékimre
Jőjj el a temetésemre
Éngem anyám úgy szeretett
Soha táncra sem eresztett.

S mind azt mondja ki nem tudja
S hogy én nem búsulok soha
Ha bánatim öröm vóna
Nálamnál víg jobb sem vóna.

Elosztották a bánatot
Ott sem vótam mégis jutott
Ha mégegyszer elosztanák
Mind egy cseppig nekem adnák.

LLSz59j: Mikor megkérdeztem Szabót, hogy itt miért nem ismételte a szövegsorokat, azt felelte, hogy "kiment a fejemből, mert már én is úgy éneklek, ahogy a többiek." A helyszínen ezt a dalt is szövegsor ismétléssel énekelte.

321. Nem tudja azt senki csak a jó Isten

Nem tudja azt senki csak a jó Isten
Milyen bánat nyomja az én szivemet
Ha kicsapna tenger lenne belölle
Nagy a világ elborítná örökre.
Ha kicsapna tenger lenne belölle
Nagy a világ elborítná örökre.

Arra kérem én a jó Istenemet
Gyógyítsa meg az én gyenge szívemet
Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
Ha nem pedig most vegyen el engemet.
Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
Ha nem pedig most vegyen el engemet.

322. Nem tudja azt senki csak a jó Isten

Nem tudja azt senki csak a jó Isten
Milyen bánat nyomja az én szivemet
Ha kicsapna tenger lenne belölle
Nagy a világ elborítná örökre.
Ha kicsapna tenger lenne belölle
Nagy a világ elborítná örökre.

Arra kérem én a jó Istenemet
Gyógyítsa meg az én gyenge szívemet
Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
Ha nem pedig most vegyen el engemet.
Gyógyítsa meg csak még egyszer ha lehet
Ha nem pedig most vegyen el engemet.

323. Né hol kerekedik s egy kerek dombecska

Né hol kerekedik s egy kerek dombecska
S azon nevelkedék egy édes almafa
Édes az almája csokros a virágja
S édes az almája csokros a virágja.

Né hol ereszkedik egy gyalog ösvenke
S azon nevelkedék egy fehér báránka
S a homlokán vala szép fényes csillag
Jobb oldalán vala szép fényes napfény.

Bal ódalán vala szép fényes hódfény
S a fejibe vala nyolcvan misegyortya
Meg ne iedj meg ne iedj Márton Szép Ilona
Mert én hozzád jöttem Isten parancsolta.

S a szép szüzek serge egy mijatt nem telék
S ha te oda jönnél veled bé is telnék
A mennyei kapuk magiktul megnyílnak
S a menyei harangok magiktul megszólnak.

Tizenkét oltáron tizenkét pap vagyon
Nagyobb azok közül Urunk Jézus vala.

324. Nincsen a világon nagyobb nyomorúság

Nincsen a világon nagyobb nyomorúság
Mint kik összepárosodnak s nem szeretik egymást
Ha meg kell ölelje karjait fájlolja
Ha meg kell csókolja bús könnyit hullatja.

Szeretlek szeretlek csak nem mondd senkinek
Még a templom földjén össze nem esketnek
Ne mondd meg anyádnak, hogy szeretlek téged
Ne tudja meg senki hogy meghalok érted.

Rózsám ha meghalok tégy egy annyit értem
Hogyha nem is sajnálsz sirassál meg éngem
Ne sirassál rózsám ott hol sokan látnok
Sírd ki két szemedet magános fejfámnak.

325. Nincsen fonal a rudamon

Nincsen fonal a rudamon
Három pászma matollámon
Azt is hat hónapig fontam
Mégis eleget aludtam.

Édes kezem mért nem fontál
Édes szemem mért aludtál
A násznépe a kapun vár
A nagy láda üresen áll.

Elhajtottam a csordába
Komámasszont megtaláltam
Panaszimot addig montam
Míg a csordát vissza vártam.

Kérdé uram hogy hol jártam
Mondám a borjúkval voutam
Pedig a korcsmán voutam
Komámasszonval mulattam.

326. Oláhul Marinka (II. rész)

Oláhul Marinka (II. rész)

Biement fijam, biement
Te kicsi kertedbe
Rózsát szedjen néked
Bokrétába kösse.

Bokrétába kösse
Kalapidba tegye
Csak ő jes biemene
Je kicsi kertébe.

H’ az ő Márinkája
Feteke mint csutok
H’ az ő Márinkája 
Feteke mint csutok.

Még e rózáji jesz
Nagyon megváltoztak:
Fejér rózsabokor
Vereszre változsott.

Veresz rózsabokor
Fejérre változott.
Kivevé je kiesit,
Fölöklelé magát.

Oda jesz biemene
Je bábo biemene
Fiját vevé jobb karjára
Menyét bal karjára.

S e házbo bievivé
S e házbo bievivé
Menyét külsző padra,
Fiját belsző padra.

Vászonval teríti
Jivószval megönti,
Fejiknél meggyújtá,
Talpig elégeti.

S onnat esz felszepri
Mieg e hamujikot
S e templomig vivie
S e templomig vivi.

Fiját z’ ótár elejibe
Menyét z’ ótár után
S onnat esz csak kinőtt
Kiet szép liliomszál.

S úgy nüőttek, s úgy nüőttek
Emig összeiértek
S összeölelkeztek
S onnat menbe mentek.

Iszten elejibe Iszten elejibe.

327. Oláhul Marinka (I. rész)

Oláhul Marinka (I. rész)

S Oláhul Márinka
Magyarul Margitka,
Száz katanám közül
Melliket válasszad.

Hódat-e vaj napot,
Vaj fényes csillagot
Vaj elégesszelek
Vaj eltipodgyalak.

Vaj száz katanámnak
Gyortyatartója légy 
Világosz virradtig
Világosz virjadtig.

Ifjú Raduly Piéter
Ifjú Raduly Piéter
Ki moszt esz oda van
Ki moszt esz oda van.

Hadba hadakodzik
Elül zászlót vinni
Jó hírt hazahozni
Jó hírt hazahozni.

Megfogá je bábo
Sz elvágá ja menyit,
Sz onnat esz felvevé,
Sz onnat esz felvevé.

Kicsi kerbe vivé,
Kicsi kerbe vivé,
Rózsabokor alá
Rózsabokor alá.

Mámikám, mámikám
Hol azs én Márinkám
S elment fijam elment
Elment fijam elment.

Ki búzás mezüöbe
Ki búzás mezüöbe
Búzát szedjen néked
Bokrétába kösse.

Bokrétába kössze
Kalapidba tegye
Sz üö jesz elindula
Sz üö jesz elindula.

Megszarkalá lovát
Megfittyenti magát
Nincsen ott Mámikám
Nincsen ott Mámikám.

Biement fijam, biement,
E kicsi kertedbe,
Rózsát szedjen néked,
Bokrétába kössze.

328. Oláhul Merinkám

Oláhul Merinkám
Magyarul Margitkám
Mondd meg te jazt nékem
Mondd meg te jazt nékem

Száz katana közül
Melliket szereted
Napat e vaj hódat
Vaj fényes csillagat.

Napat es szeretem
Hódat es szeretem
De fényes csillagot
Leginkább szeretem.

Met e hódnak fénye
S öreg Rádulj vajda
De je napnak feénye
Öreg Rádulj asszany.

De je fényes csillag
Öreg Rádulj fia
Oláhul Merinkám
Magyarul Margitkám.

Mondd meg te jazt nékem
Akarsz-e te nékem
Favágó tőkém légy
Favágó tőkém légy.

Bizan nem akarok
Megszakad e szűvem
Oláhul Merinkám
Magyarul Margitkám.

S akarsz-e te nékem
Ha gyertyatartóm légy
Bizon nem akarok
Megszakad a szűvem.

Ő jes megtekeré
S ez ő Merinkáját
Jivószas vászonval
Meggyújtotta végig.

S talpától tekerte
Feje tetejéig
Talpától égette
Fejéig égette.

Oláhul Merinkám
Magyarul Margitkám.
Anyám édes anyám
Megszakadt e szűvem.

329. Ó áldott Szűz Anya, mennyei szép rózsa,

Ó áldott Szűz Anya, mennyei szép rózsa,
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága.
Bűnösöknek kegyes szószólója,
Vigyázz reánk édes anyánk,
Angyaloknak királné asszonya.

Mert boldogok azok, kik téged dicsérnek,
Néked tiszta szűből buzgón énekelnek,
Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek,
Vigyázz reánk édes anyánk
Angyaloknak királné asszonya.

330. Ó áldott Szűzanya mennyei szép rózsa

Ó áldott Szűzanya mennyei szép rózsa
Boldog mennyországnak drága gyöngyvirága
Bűnösöknek kegyes szószóllója
Vigyájz rejánk édes anyánk
Angyaloknak királné jasszonya.

Mil' boldogok azok, kik téged dicsírnek
Buzgó szűvel vígann énekelnek
Szent Fiadnál ők kegyelmet nyernek
Vigyájz rejánk édes anyánk
Angyaloknak királné jasszonya.

331. Ó búlátott sok kínt vallott gyarló testem

Ó búlátott sok kínt vallott gyarló testem
Mely nagy kínba siralomba érted estem
Éjjel nappal jajgatással
Magam csak vesztem süljesztem.

Ó hervasztó szívfonnyasztó nyavaljáim
Engem vesztő s megemésztő nagy kínaim
Sokasodnak szaporodnak
Szívmardosó skorpióim.

Ó hol vagytok hogy nem láttok jóbarátim
Velem bánnak s engem szánnak jó rokonim
Ó szerelmes édes kedves
Régi sok jóakaróim.

332. Ó életünk végórája

Ó életünk végórája
Lelkünknek testtől vállása
Jaj nincsen megmaradása
Jut számadásra
Földből lettünk s földből élünk
Földdé porrá majd elvállunk.

Ne bízzál ember erődhöz
Világban előmentedhez
Híres nemes nemzetedhez
Mert jutsz végedhez
Földből lettünk földből élünk
Földdé s porrá majd elvállunk.

333. Ó életünk végórája

Ó életünk végórája
Rajtunk a halál kaszája
Jaj nincsen itt maradásunk
Jó számadásunk
Földből lettünk földből élünk
Földdé s porrá ismég leszünk.

Világra jaj hol születnünk
Itt es sok jajt kell szenvednünk
Egész éltünk viadalom
Ínség s fájdalom
Földből lettünk, földből élünk
Földdé s porrá ismég leszünk.

334. Ó fényességes szép hajnal

Ó fényességes szép hajnal
Akit így köszönt az angyal
Üdvözlégy teljes malaszttal.

Te vagy fejér lilijomszál
Csipke közt kivirágzottál
Szentségedvel illatoztál.

335. Paradicsom mezejiben

Paradicsom mezejiben
Arany szűnyeg leterítve
Azon vagyon rengő bölcső
Abba fekszik az Úr Jézus.

Jobb kezében arany vessző
Bal kezében arangy alma
Megzúgintá a vesszeje
Zúg az erdő, cseng a mező.

Sose láttam szebb keresztfát
Mint Úr Jézus keresztfáját
Mert a' vérvel virágozik
Szentlélekkel gyümölcsözik.

Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját [...] szállásukra adja az Isten."

336. Passio virágvasárnapra

Passio virágvasárnapra
Az időben mondá Jézus az ő tanítványinak: "Tudjátok, hogy két nap után húsvét lészen, és az Emberfia elárultatik, hogy megfeszíttessék. Akkor egybegyűlnek a papifejedelmek és a nép vénei a főpap tornácába, ki Kaifásnak neveztetik vala és tanácsot tartanának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. – Mondának pedig: "Ne az ünnepnapon, hogy netalán támadás ne légyen a nép között." – Azok pedig elmenvén, megerősíték a koporsót őrizőkkel, megpecsételvén a követ.

337. Pályafutásomnak végén (Halottas ének)

Pályafutásomnak végén (Halottas ének)
Életemnek végső részén
Szörnyű halál vetett tőrén
Im megakadtam sírba szállottam
Kháronhoz juttam Lethére úsztam
Lelkem várából jaj kiszoríttattam.

Óh égnek két égő szeme
Csillagból álló szépsége
Napokból fűzött szép fénye
Én esetemen végbeszédemen
Hulló könyvemen síró versemen
Csorgó vizekbe merült vesztésemen.

338. Piros pántlikámat fújdogálja a szél

Piros pántlikámat fújdogálja a szél
Köszönem galambom, hogy eddig szerettél
Arról sem tehetek ha már megvetettél
Nálamnál szebbeket s jobbakat kerestél.

A piros rózsának lehajlik az ága
Én is lehajlottam egy hűtlen szavára
Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül
Mit ér a rózsa piros bimbó nélkül.
 (Siposné)

A bazsarózsának elhajlott a szára
Én is elhajlottam egy hűtlen szavára
Mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül
Mit ér a szerelem igaz hűség nélkül. 

Piros pántlikámat fújdogálja ja szél
Köszönöm galambom hogy eddig szerettél
Arról sem tehetek ha már megvetettél
Nálamnál szebbeket, jobbakat kerestél.
 (Ungváriné)

339. Piros piros szegfű bongos marojána

Piros piros szegfű bongos marojána
Piros piros szegfű bongos marojána. 

S életinek párja valyaki kaszálja
Gergel bíró vágja csapja kalangyába.

Csapja kalangyába vesszőre boglyára
Ilonának kötöttje kapufára kikötte.

Az Gergel bíró bévette meg is aranypilizte
Jól tette hogy bévette meg is aranpilizte.

340. Porondos víz martján

Porondos víz martján
S porondos víz martján
Felnőtt liliomszál
Felnőtt liliomszál.

Ki jakar száradni
S ki jakar száradni
Ki kell onnat venni
S új helbe kell tenni.

S új helbe kell tenni
Háha megfogannék
S az én szerencsémre
Másnak bosszújára.

Irigyek irigyek
Gonoszakaróim
Mé’ nem hagytok békét
Ien árva fejemnek.

Ien árva fejemnek
Szegény életemnek
Békét hatta Isten
S az én életemnek.

Kedvét bétöltötte
S az én sok irigyemnek
Zörgő liliomszál
Zörög e levele.

Folytatás (felvételen kívül):

Z’ én sok irigyemnek meg nem áll a nyelve.

341. Rég megmondtam kisangyalom ne szeress

Rég megmondtam kisangyalom ne szeress
Nincs egyebem mit a két karom keres
Szeress olyat kinek legyen hat ökre
Hogy a szíved megnyugodjék mellette
Szeress olyat kinek legyen hat ökre
Hogy a szíved megnyugodjék mellette.

Béjizentem a szeretőm anyjának,
Ringó bölcsőt csináltasson lányának
Ringó bölcsőt belévaló kispárnát
Úgy rengesse jel a kis onokáját.
Ringó bölcsőt belévaló kispárnát
Úgy rengesse jel a kis onokáját.

Hej de bajos egy párnára feküdni
Aki jegymást igazán nem szereti
A párnának a négy szege jelszakad
A közepe tiszta újon megmarad.
A párnának a négy szege jelszakad
A közepe tiszta újon megmarad.

Két fa közé besütött a holdvilág
Megtagadott engem az édesanyám
Ha meg biza' nem is hivott fiának
De én azér hivom édesanyámnak.
Ha meg biza' nem is hivott fiának
De én azér hivom édesanyámnak.

342. Régi csárdás

Régi csárdás

343. Régi magyar

Régi magyar

344. Régi magyar

Régi magyar

345. Régi párnás tánc

Régi párnás tánc
LLK40j: Lásd Gr 102. Ez ismert dallamról Udvarhely és Háromszék több részén azt mondták az idősebbek, hogy ez a régi párnástánc.

346. S a pinkesti rózsa

S a pinkesti rózsa
Nyárba virágozik
S az én édesem es
Akkor házasodik.

Vaj igyál vagy egyél
Vaj megházasodjál
S más ember ajtaján
Ne jarcátlankodjál.

S nem iszom nem eszem
Meg se házasodom,
S más ember ajtaján
Nem orcátlankodom. 

Jakab Istvánné: Ez lakodalmas ének. Amikor a keresztpáétt mentek a nuntás házba.

F.141.A/a.Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

S a pinkesti rózsa
Kihajlott az útra
S mind azt rikoltojza 
Szakajszanak rulla.

Én is szakasztanék
Ha jóra találnék
Vaj jóra vaj rosszra
Vaj hóttig bánatra.

Met én szakasztottam
S el es szalasztottam
Leánybarátimnak
Mind felosztogattam.

347. S a pünkösti rózsa

S a pünkösti rózsa
Kihajlott az útra
Nekem es kihajlott
Szekeremnek rúdja.

Nem tudom édesem
Jóra-e vaj rosszra
Jóra-e vaj rosszra
Vaj hótig bánatra.

Kinezék az uton
Látám édesemet
Látám édesemet
Ő es láta jéngem.

S akarám szólítni
Szánám búsítani
S iljen szép ifian
Megszomorítani. 

S az én piros vérem
S a te piros véred
S egy árokban foljon,
S egy malmot meghajtson.

Pedig az a malom
Három kő közül van
S a legelső köve
Virággyöngyöt járjan.

S a második köve
Aprópénzt hullajsa
S a harmadik köve
Szeretetet járja.

S annak szeretetnek
Első vég órája
Zúgadoz ez erdő
Sok szép énekszótól.

Tündöklik e mező
Sok búzavetéstűl
Tündöklik e mező
Sok búzavetéstűl.

348. S ahol én elmegyek még e fák es sírnak

S ahol én elmegyek még e fák es sírnak
Gyenge jágojikról levelek lehullnak
Hulljatok levelek takarjatok ingem
Mert az én édesem sírva keres engem.

Sirass rózsám sirass amíg előtted látsz
Mert jó Isten tudja hol leszen halálom
Erdőkbe mezőkbe s a nagy tengerekbe
Tengernek feneke s az én vetett ágyom.

S a tengernek széllye s az én takaródzóm
Csúszó mászó férgek s az én hálótársam
S az apró halecskák s az én siratóim
S az égi madárkák s az én énekleim.

349. S aj veress az ég lefelé

S aj veress az ég lefelé
S mondd meg rózsám szeretsz-e még
S aj veress az ég lefelé
S mondd meg rózsám szeretsz-e még.

S szerettelek s nem tagadom
S annak immár vége vagyon
Szerettelek s nem tagadom
S annak immár vége vagyon.

További versszak (az S. 63. II. sz. felvételen):

S miánt vége vagyon
S Isten annak jót ne haggyon
S aki miánt vége vagyon
Isten annak jót ne haggyon.

350. S alig várom öste legyen

S alig várom öste legyen
Hogy a libám oda legyen
Hadd mehessek lúd keresni
Szép babámmal beszélhetni
Hadd mehessek lúd keresni
Szép babámmal beszélhetni.

Meg akartam házasodni
Galambot akartam fogni
Galamb helyett ülüt fogtam
Bánom, hogy megházasodtam
Galamb helyett ülüt fogtam
Bánom, hogy megházasodtam.

351. S az én rózsám személdöke

S az én rózsám személdöke
Többet ér mind e hat ökre
S a hat ökre szántó-vető
S az én rózsám hímkereső.

Hímet keres ki jes kezdi
S a hat ökrit el es veszti
Hímet keres ki jes kezdi
S a hat ökrit el es veszti.

352. S általmentem a Dunán

S általmentem a Dunán
Kétkerekű kotyigán
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

Átulvittem a rózsám,
Aranszőrű paripán
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

Túl e vizen egy malom
S ott kószál ez angyalom
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

Menten szálán kettő három
S immá' nyáron ki lesz párom
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

Talán talál valaki
S egy szép legény pataki
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

Egy szép legény pataki
Nemes kell somoskai
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

A pataki legények
Jó pálinkás edények
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

Somoskai legények 
Sátorbeli cigányok
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

S a klézsei legények
Ker'be felnőtt virágok
Levelibe háj
Levelibe háj
Fehér faszujka virág.

353. S elindula három árva (II. változat)

S elindula három árva (II. változat)
S elindula három árva
S hosszú jútra búdosásra
Hosszú jútra búdosásra.

S Barassóba kinőtt nyírfa
Barassóba kinőtt nyírfa
S a nyírfának három ága
S a nyírfának három ága.

S az alatt ül három árva
S az alatt ül három árva
Legkisebbik mind azt fújja
Mind azt fújja fúdogálja.

Vágjátok le s a nyakamat
Vegyétek ki s a szívemet
S a szívemet s a májamat
S a szívemet s a májamat.

S takarjátok papírosba,
S papírosból gyócs ruhába,
S takarjátok papírosba
S papírosból gyócs ruhába.

Küggyétek fel Molduvába
Küggyétek fel Molduvába
S apám anyám udvarára
S apám anyám udvarára.

S udvaráról asztalára,
S udvaráról asztalára,
Hogy vegyen példát minden róla
Hogy vegyen példát minden róla.

Hogy milyen az árvák dolga
Hogy milyen az árvák dolga
S elindula három árva
S elindula három árva.

S csak megtalálkozék
S a mónárembervel
S csak megtalálkozék
S a mónárembervel.

S merre mentek három árva
S merre mentek három árva
Hosszú jútra búdosásra
Hosszú jútra búdosásra.

S ne menjetek három árva
S ne menjetek három árva
S metek néktek három vesszőt
Metek néktek három vesszőt.

S menjetek ki temetőbe
Csapjátok meg s a temetőt
S a temetőt s a négy sorkát
S a temetőt s a négy sorkát.

Hogy keljen fel édesanyátok
Hogy keljen fel édesanyátok
Hogy adjon fejért rejátok
Hogy adjon fejért reátok.

Csak megcsapák s a temetőt,
Csak megcsapák s a temetőt,
S a temetőt s a négy sarkát,
S a temetőt s a négy sarkát.

Keljen, keljen édesanyánk,
Keljen, keljen édesanyánk,
Hogy adjon fejért rejánk,
Hogy adjon fejért rejánk.

S nem kelhetek édes fiam
S nem kelhetek édes fiam
Vagyon nektek mostohátok
Vagyon nektek mostohátok.

Ki fejért adjon rejátok
Ki fejért adjon rejátok
S mikor fejért ad rejátok
Vérvel virágzik hátotok.

354. S elindula három árva (I. változat)

S elindula három árva (I. változat)
S elindula három árva
S hosszú jútra búdosásra
S hosszú jútra búdosásra.

S Barassóba kinőtt nyírfa
Barassóba kinőtt nyírfa
S a nyírfának három ága
S a nyírfának három ága.

S az alatt ül három árva
S az alatt ül három árva
S legkisebbik mind azt fújja
S mind azt fújja fúdogálja.

Vágjátok le s a nyakamat
Vegyétek ki s a szívemet
S a szívemet s a májamat
S a szívemet s a májamat.

Takarjátok papírosba,
Papírosból gyócs ruhába,
S takarjátok papírosba
Papírosból gyócs ruhába.

Küggyétek fel Móduvába
Küggyétek fel Móduvába
S apám anyám udvarára
S apám, anyám udvarára.

Udvaráról asztalára
S udvaráról asztalára
Hogy vegyen példát minden róla
Hogy milyen az árvák dolga.

S elindula három árva
S elindula három árva
Hosszú jútra búdosásra
Hosszú jútra búdosásra.

S csak megtalálkozának
S egy mónárembervel
S csak megtalálkozának
S egy mónárembervel.

S merre mentek három árva
S merre mentek három árva
Hosszú jútra búdosásra
Hosszú jútra búdosásra.

S ne menjetek három árva
S ne menjetek három árva
S metek néktek három vesszőt
S metek néktek három vesszőt.

S menjetek ki temetőbe
Csapjátok meg s a temetőt
S a temetőt s a négy sorkát
S a temetőt s a négy sorkát.

Hogy keljen édesanyátok
Hogy keljen édesanyátok
Hogy adjon fejért rejátok
Hogy adjon fejért reátok.

S csak megcsapák s a temetőt
S csak megcsapák s a temetőt
Keljen keljen édesanyánk
Keljen keljen édesanyánk.

Hogy adjon fehért rejánk,
Hogy adjon fehért rejánk,
S nem kelhetek, édes fiam,
S nem kelhetek, édes fiam.

Vagyon nektek mostohátok
Ki fejért adjon rejátok
S vagyon nektek mostohátok
Ki fejért adjon rejátok.

S mikor fejért ad rejátok
Vérvel virágzik hátotok
S mikor fejért ad rejátok
Vérvel virágzik hátotok.

355. S én kimenék kiskertemben virágom nezni

S én kimenék kiskertemben virágom nezni
S elütte jaz égi harmat virágom szinyit.

Rajta tapodt bús gerlice fehér lábával
Fejér lába kék a szárnya jaj be gyingyen járja.

S magas marton sem járhatok félelem nélkül
Édes csókot sem adhatok szerelem nélkül.

Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

S acca babám jobb kezedet, sétájjunk egyet
S menjünk ki a gyümölcsösbe, szakajjunk meggyet.

Jól meg ügyeld, jól meg ügyeld milyet szakasztasz
S nehogy úgy járj mint én jártam, kedves galambom.

"Anyámtól tanultam, gyerekeimet is megtanítottam. Fújjuk mind."

356. S én víg nem vagyok

S én víg nem vagyok
Szomorú vagyok
Galambomat elvesztettem
Jaj jaj meghalok.

Ha meghalok meghagyom
Legyen leány e papom
Legyen leány e papom
Legény legyen deákom.

Béfagyott e tó
Nem csúsz e szánkó
Lovam lábán nincsen patkó
Nem mehet rajta.

357. S gyere ki te gyöngyvirág

S gyere ki te gyöngyvirág
Mert feljött az hódvilág jaj
S gyere ki te gyöngyvirág
Mert feljött az hódvilág jaj.

S maj kinezék ablakon
S az lajbimat gombolom jaj
S az lajbimat gombolom
Szeretőmet gondolom jaj.

S a te vasas kapudat
Más zörgeti de nem én jaj
S ott zörgesse ha nem én
Még eszedbe jutok én jaj.

S a te tarka kutyádat
Már hergeti de nem én jaj
S hadd hergesse ha nem én
Még eszedbe jutok én jaj.

S a te vasas ajtódat
Más nyitsa bé de nem én jaj
S hadd nyitsa bé ha nem én
Még eszedbe jutok én jaj.

S a te karcsi derekadat
Más szorítsa de nem én jaj
S haddt szorítsa ha nem én
Még eszedbe jutok én jaj.

S a te piros orcádot
Más csókolja de nem én ,jaj.
S hadd csókolja ha nem én
Még eszedbe jutok én jaj.

Az S. 67. II. sz. felvételen a második versszakot a következőképpen énekli:

S maj kinezék ablakon
S az lajbimat gombolom jaj
S maj kinezék ablakon
S az lajbimat gombolom jaj.

S az lajbimat gombolom
Szeretőmet gondolom jaj
S az lajbimat gondolom
Szeretőmet gondolom jaj.

358. S hajtok lyányok guzsalyasba

S hajtok lyányok guzsalyasba
S hajtok lyányok guzsalyasba
Ide jöttek e legények
Ide jöttek e legények.

S leseskednek mind e kutya
S leseskednekmind e kutya,
S onnat fordul ez ajtóra
S onnat fordul ez ajtóra.

Úgy körmöcsöl mind e macska
S úgy körmöcsöl mind e macska
S onnat fordul ez ablakra
S úgy kukucsál mind e róka.

Odafagyott ez ajaka
S odafagyott ez ajaka
Hozd ki kislyány azt e gyortyát
Engesszük le az ajakát.

További versszak (felvételen kívül):

Rongyos kozsók e nyakába
Hányaveti haragjába
Nem fekhetik vetett ágyba
Fekügyék be dögburjánba
Égessék el pozdorjába.

359. S három csillag van az égen s egy sorba

S három csillag van az égen s egy sorba
S három leján van szeretőm s egyforma
S háromból az egyik igaz szeretőm
S a más kettőt áldja meg az Teremtő.

360. S ide ki a csenderbe

S ide ki a csenderbe
Rózsa termett a fűbe
Jere rózsám szeggyük le
Kess koszorút belölle.

Küdjük el egy legénnek
János nevezetünek
Ki megkérdi ki kötte
Anna jasszon tisztelte.

Jakab Istvánné: Ez is lakodalmas ének. A csender olyan erdő, ahol virágok vannak.

F.141.A/b.Szövegkiegészítés (a felvételen nem szerepel):

Azétt vagyok lenvirág
Hogy szeressen a világ
Azétt vagyon lenbingó
Hogy szeressen a bíró

Észi csirke, tavaszi
Jaj be szép a hazai
Én csak azé szeretem
Kék a szeme, mind nekem.

361. S készülj ljányom készülj (II. változat)

S készülj ljányom készülj (II. változat)
S mert elárultalak
S készülj lányom készülj
Met elárultalak.

S kinek anyám kinek
S a török sereginek
S kinek anyám kinek
S a török sereginek.

S hágj fel a kő padra,
S néjz ki ablakidra,
S hogy jőnek-e, vaj nem,
Búza mezejibe.

S jőnek, anyám, jőnek,
Búza mezejibe,
S jőnek, anyám, jőnek,
Búza mezejibe. 

S anyám, édes anyám,
S az Isten engedje meg,
S anyám, édes anyám,
S az Isten engedje meg.

Mikor elindulnak,
s Betegágyban legyek,
S mikor félig érnek,
Nyújtópadon legyek.

S mikor ideérnek,
Föd gyomrában legyek,
S mikor ideérnek,
Föd gyomrában legyek.

S csak odaérének
S csak odaérének
S bé küldé bé küldé
S legnagyobbik szolgát.

s Jó napot, jó napot
Édes öreg anyám
Isten hozott Isten
Fiam édes fiam.

S meg van-e meg van-e
S kit nékünk ígért vót
Meg van fiam meg van
Betegágyban vagyon.

S nagy vígan bémene
Szomorán kijöve
S nagy vígan bémene
Szomorán kijöve.

S béküldé béküldé,
S a közepső szolgát
Jó napot jó napot
Édes öreg anyám.

Isten hozott Isten
Fijam édes fijam
Isten hozott Isten
Fijam, édes fijam.

S megvan-e megvan-e
Kit nekünk ígért vót
S meg van fiam meg van
s Nyújtópadon vagyon.

S nagy vígan bémene
S szomorán kijöve
S nagy vígan bémene
S szomorán kijöve.

S csak bémene e maga
S csak bémene e maga
s Jó napot jó napot
Édes öreg anyám.

Isten hozott Isten
Fijam édes fijam
Isten hozott Isten
Fijam édes fijam.

S meg van-e meg van-e
Kit nékünk ígért vót
S meg van fijam meg van
Főd gyomrában vagyon.

S csak térre állítá
S csak keresztet vete
S csak keresztet vete
S nagy halált szenvede.

362. S készülj ljányom készülj (I. változat)

S készülj ljányom készülj (I. változat)
S mert elárultalak
S készülj lányom készülj
Mert elárultalak.

S kinek anyám kinek
S a török sereginek
S kinek anyám kinek
S a török sereginek.

S hágj fel a kőpadra
S néjz ki ablakidra
S hágj fel a kőpadra
S néjz ki ablakidra.

Hogy jőnek-e vaj nem
Búza mezejébe
S hogy jőnek-e vaj nem
s Búza mezejibe.

S jőnek anyám jőnek
Búza mezejébe
S jőnek anyám jőnek
Búza mezejibe.

S anyám édesanyám
S az Isten engedje meg
Anyám, édesanyám
S az Isten engedje meg.

Hogy mikor elindulnak
S beteg ágyban legyek
S mikor félig érnek
Nyújtópadon legyek.

S mikor ideérnek
Főd gyomrában legyek
S mikor ideérnek
Főd gyomrában legyek.

S csak odaérének
S csak odaérének
S bé küldé bé küldé
S legnagyobbik szolgát.

Jó napot, jó napot
Édes öreg anyám
Isten hozott Isten
Fiam édes fiam.

S meg van-e meg van-e
S kit nekünk ígért vót
Meg van fiam meg van
S betegágyban vagyon.

S nagy vígan bémene,
Szomorán kijöve,
S nagy vígan bémene,
S szomorán kijöve.

S béküldé béküldé,
S a közepső szolgát
Jó napot jó napot
Édes öreg anyám.

Isten hozott Isten
Fijam édes fijam
Isten hozott Isten
Fijam, édes fijam.

S megvan-e, megvan-e
Kit nekünk ígírt vót
S meg van, fiam, meg van
Nyújtópadon vagyon.

S nagy vígan bémene
S szomorán kijöve
S nagy vígan bémene
S szomorán kijöve.

S csak bémene e maga
S csak bémene e maga
Jó napot, jó napot
Édes öreg anyám.

S Isten hozott, Isten
Fijam édes fijam
S Isten hozott Isten
Fijam édes fijam.

S meg van-e, meg van-e
Kit nékünk ígért vót
S meg van fijam meg van
Főöd gyomrába vagyon.

S csak térre állítá
S csak keresztet vete
S csak keresztet vete
S nagy halált szenvede.

363. S Mihály bíró ződ erdőbe

S Mihály bíró ződ erdőbe
Fémlik az kard az övibe.

S Maris asszony fejér lábú
S kitündöklik az utcáról.

S Mihály bíró ha meglássa
Negyvennapos hideg rájza.

S Mihály bíró s olyan bíró
S ötön hatan teszik lóra.

364. S olyan öreg vagyok

S olyan öreg vagyok
S lóra sem ülhetek
S lóra sem ülhetek
Gyalog sem mehetek.

S mégis el kell menni
S hadval hadakozni
S hadval hadakozni
Piros vért ontani.

Fújják a drombitát
S Várda várossába
S kiverék a dobot
Szívem fájdolmára.

S nem anyától lettél
Rózsafán termettél
S akkor es énnékem
Szerencsémre lettél.

További versszak (az S. 63. II. sz. felvételen):

S nem anyától lettél
S rózsefán termettél
S piros pünkösd napján
Jó hajnalban szültél.

365. S ó dicsér' Szent József

S ó dicsér' Szent József 
S Krisztus dajkája
S ó Szent József édesatya
S Márijára vigyájz reja.

S ó Szent József édesatya
S Márijára vigyájz reja.
S ó Szent József édesatya
S Márijára vigyájz reja.

366. S ó jáldott Szűzanya mennyei szép rózsa

S ó jáldott Szűzanya mennyei szép rózsa
Bódog mennyországnak drága gyöngyvirágja
Vigyázz rivánk jédes anyánk
Angyaloknak királné asszona.

367. S úgy elmenek s meglássátok

S úgy elmenek s meglássátok
Soha hírem nem halljátok
S úgy elmenek s meglássátok
Soha hírem nem halljátok.

S mikor híremet halljátok
S levelemet olvassátok
S mikor híremet halljátok
S levelemet olvassátok.

S ríva bútok sirassátok
S ríva bútok sirassátok
Sirass anyám sirass
Míg előtted járok.

368. S úgy menen úgy menen

S úgy menen úgy menen
S úgy menen úgy menen
Szegény árva jasszony
Szegény árva jasszony.

S e nagy hosszú júton
S e nagy régijúton
S e nagy hosszú júton
S e nagy régi júton.

Hej, s a jobb karján viszi
Vala kicsi fijecskáját
S a bal karján viszi vala
Kicsi lyányecskáját.

Istenem Istenem
Szerelmes Istenem
Melyiket tegyem le
Melyiket vegyem fel.

Melyiket tegyem le
Melyiket vegyem fel
S ülj le ide lyányom
S ülj le ide lyányom.

Hogy én is menjek el
A rózsamezöbe
A rózsamezöbe
Rózsavirág szedni.

Csak elől talála
Három fene farkast
S e legkisebb fene farkas
Szóval felfelelé

Mük is vigyük el
A mi barlangunkhoz
S ott mük neveljük föl
Kicsi malachúsval.

Kicsi malachúsval
Kicsi báránhúsval
S ők is csak elvivék
S az ő barlangikhoz.

S csak elől talála
S egy baramállatot
S a jobb karjába viszi vala
Kicsi borjúcskáját.

S bal szarvába viszi vala
Esztendős borját
S utána csalja vala 
Kiét esztendős borját.

Istenem, Istenem,
Szerelmes Istenem
S ez egy baromállat
S én egy lelkes állat.

369. Sárga dinnye görög dinnye héjastól

Sárga dinnye görög dinnye héjastól
Haragszik rám az anyósom fijastól
Ha haragszik nem tehetek én róla
Nem szorultam én a büszke fijára.

Jaj de bajos egynek kettőt szeretni
Tövis közül az ibolját kiszedni
Mer a tövis megszúrja ja kezemet
Barna legény csalta meg a szívemet.
Mer a tövis megszúrja ja kezemet
Barna legény csalta meg a szívemet.

370. Sárga dinnye görög dinnye héjastól

Sárga dinnye görög dinnye héjastól
Haragszik rám az anyósom fijastól
Ha haragszik nem tehetek én róla
Nem szorultam én a büszke fijára.

Jaj de bajos egynek kettőt szeretni
Tövis közül az ibolját kiszedni.
Mer a tövis megszúrja a kezemet
Barna legény csalta meg a szívemet.

371. Sebes csárdás (Ardeleana)

Sebes csárdás (Ardeleana)

372. Sebes csárdás

Sebes csárdás

373. Sebes csárdás

Sebes csárdás
LLK27j: "Elindult a laskalé és figurái".
Érdekesen példázza Kristóf Vencel játéka, hogy alakul egy-egy sebes csárdás mondata "reájá"-vá, vagy "figurá"-vá. Féldallamok és máshonnan odakerült motívumok keverednekm ahogy a cigány a tánc rendje szerint egyikből a másikba kap. Amikor Etéden a fonográf-felvételeket készítettem, fiatalok és idősebbek is megkérték, hadd hallgassák meg, mit tud az a "csodálatos" masina. Én meg felhasználva jelenlétüket és jókedvüket, Kristóf hegedűszavára táncoltattam őket. A cigány kileste, helyesebben szólva megérezte, mikor kell reáját és mikor figuráját játszani. A reáját mindig kétszer játszotta. A táncos párok (férfi, nő) gyors csárdást táncoltak a reájáig. A reája alatt egyesek gyorsan pörgették táncosnőjüket, mások a táncosnőt elengedve, de a közelében maradva kisebb s egyszerűbb tempót "raktak ki". A figurát addig ismételte, amíg a kör közepébe kiugrott szólótáncos-legény be nem fejezte a táncát és újra helyére nem állt. Azután előlről kezdte.
Helyszíni lejegyzés: reája és figura: [Kottamelléklet LLK27j-ből]

374. Sebes

Sebes

375. Sebes

Sebes
LLK22j: Névbemondás a lemez végén: "Én muzsikáltam Péter Géza, a bandámmal, Udvarhely megye, kőrispataki, 37 éves."

376. [Sej édesanyám sokat intett a jóra]

[Sej édesanyám sokat intett a jóra]

377. Sem ebédem sem vacsorám kedvemre nem esik

Sem ebédem sem vacsorám kedvemre nem esik
Sem ebédem sem vacsorám kedvemre nem telik
Éjjel furt aluszom nappal gondolkozom
Hogy mitévő legyek hogy egy szép lányt vegyek
Kivel vígan éljek.
Éjjel furt aluszom nappal gondolkozom
Hogy mitévő legyek hogy egy szép lányt vegyek
Kivel vígan éljek.

Budapesti kis kunyhóban egy barna kislány lakik
Kinek párja e világon nem is találtatik
Páva a járása gerlice sírása
Komoly tekintete magaviselete.
Páva a járása gerlice sírása
Komoly tekintete magaviselete.

378. Serkenj lelkem mély álmodból

Serkenj lelkem mély álmodból
Vigyázz magadra
Mert ma Urad jön e világra
Szép váltságodra
Drága kincset hoz magával
Orvoslásodra.

Teljes szívvel s víg örömmel
Ma az angyalok
Pásztoroknak hogy megjelenték
Hogy az ők urok
E világra születtetnék
Égi királlyok.

Örülj ha voltál bánatba
Immár én lelkem
Ne irtózzon tőle én szívem
Mert égi kincsem
Elérkezett ma tehozzád
Erős kegyelem.

379. Sirató III. rész

Sirató III. rész
Temető, temető, jaj be de keserves szó nekünk, temető ... met aki ide jött, temető, vissza többet soha sem jó, temető, temető ... Most ide jött az én édes tátikám is ... Ó mely mégis elhagyott minket, mintha sosem lettünk volna ... Jaj édes tátikám, merre menjünk és merre fogjunk, tátikám ... ha mi még egyszer összetalálkozunk s egy csokrecskába összegyűljünk tátikám ... Mert úgy elcsorbult a csokrunk, hogy az asztalnál is mindig hiányzik ... Édes tátikám, jöjjön el álmunkba, tanítgasson meg münket ... hogy bajakba ne essünk, mert más senki sincsen, aki megtanítson.
(Beszélve): Most keresztet csókolunk ...
(Énekelve): Isten fizesse, tátikám, hogy ekkarára felnevelt, tűztől, víztől megőrzöttek ... s minden rossztól megmentettek, hogy semmi bajba mostanig nem estünk ... s maradjon békével az Isten nyugodalmába, édes tátikám ... Megbocsássanak, mennyit vétettünk, mert tudom, hogy sokat vétettünk ... Mert nem tudtunk va ... Siratta Benedek Rózi, Benke Jánosné 'z édesaptyát, testvéreit, nagyapókáját. Szárászi lakos, gyószényi születés."

A siratás utolsó része, amikor újra hazatértek a gyászházba:
Otthon siratunk. Szövege (lemaradt a lemezről) a következő:
"Élet, élet, puszta élet! Pusztán maradtál, nincs, ki többet benned megvigyázkodjék, és münköt tanítgasson. Mert az árvát a nap es inkább süti, s a szél es inkább fújja. Jaj Istenem, Istenem! Hová menjünk, merre fogjunk, hogy még édes tátikánkot még egyszer meglássuk, hogy még édes tátikánkot visszahozzuk s az életbe meglássuk?"
Szól az édesanya:
Árvájim, árvájim, gyertek haza, s a jó Istent imádjuk, hogy megsegítsen bennünköt, hogy megőrözön minden rossztól s a gonosz emberektől."

380. Sirató II. rész

Sirató II. rész
(Beszélve): Most indulunk ki a templomból
(Énekelve): Jöjjen hazafelé édes tátikám ... ne menjen azakra a járhatatlan utakra, édes tátikám ... mert az, aki elmentek arrafelé vissza sohasem jöttek édes tátikám ... Nézzen vissza szegén zárváira kísérgessük át hozunnat édes tátikám ... Jaj nagyapókám nagyapókám jöjjen édes tátikámnak elejibe ... Mert a jó Isten őt is elvitte nem hagyja még egyiket is közülük hogy minket támítgassanak ... Ó jaj Istenem Istenem hova menjünk kinek könyörögjünk ... adj minket is megsajnáljanak ne maradjunk egyik útról a másikra ... Édes tátikám s e nagyapókám s többi testvéreim ... amelyikek odagyűltetek mindnyájan csokorba csak mink maradtunk vissza ... Tekintsenek vissza mindnyájankra s ne felejtsenek el münköt is ...
(Beszélve): Most teszik be gödörbe.
(Énekelve): Édes tátikám édes tátikám minek nem mondta meg e gödörásóknak tátikám ... hogy csináljanak vaj egy ablakot a gödrinek is hogy mikor az égbe jut jöjjünk el nézzük meg kedet ... mert így csak béteszik de soha világon meg nem tudjuk látni édes tátikám ... Jaj istenem de szerencsétlen holtunk és annak is születtünk ... Adnék inkább [...] de ne legyen édes tátikánk se ne legyen...


A felvétel alkalmából énekelt, de fel nem vett egyéb siratók szövegei:

"Édes Tátikám, Tátikám, keljen fel még egyszer utoljára, vigyázkodjék meg az életjibe és a hét árváját sajnálja meg. Közülük bár a legkisebbet, mer az még nagyon kicsike és nem tud semmit és még nem is fogja tudni, hogy vót-e neki tátikája. Bácsikám s néném és a többi húgaim és az ecséim, akik tölle elmaradtunk, édes tátikánktól, árváknak a világba, arra kérjük édes tátikám, hogy ilyen kis korunkba, hogy elhagyott, ne felejtkezzék el rólunk, hogy bárcsak álmunkba is jöjjön el és oktasson meg, édes tátikánk. Édes mámikánk, hova mennyünk, hogy még édes tátikánkkal találkozzunk, hogy a csukrunk még egybe legyen, amint vót. Édes tátikánk arra kérjük, mégis sajnájjon meg minket és térjen meg az útjáról amelyikre elindult, hogy úgy elindult, mintha senkije se vóna. Jöjjön vissza és igazgasson mindenkit a dolgára, mert csak úgy tudunk előre haladni, a maga tanítása után, mert más senki se bírhat tanítani, úgy mind kijed, édes tátikám.
(Ezeket elmondtam a templomig, most viszik ki a templomból.)
Édes tátikám, térjen vissza a járatlan útról, mert azt maga nem üsmeri, mert azon még nem vót sosem, mert ki arra ment ó, még vissza sosem jött, édes tátikám. Gondoljon vissza jaz életjihez, milyen pusztának maratt, hogy nincsen ki vezérelje és a gyermekeit elrendezze. Jaj temető, temető. De nagy keserves szó vagy, mert akit eccer bévettél, soha haza nem engedted. Jaj Istenem, Istenem, milyen nagyot vétettünk, hogy ilyen szomorúságba juttunk és nagy árváknak marattunk. Tátikánk, tátikánk, még csak egyszer visszatekéntsen, hogy az életünköt meglássa, ezkit olyan nagy keserűségbe elhagyta, arra kérjük édes tátikánk, hogy még gondoljon rivánk, hogy vót kendnek is hét árvája, amelyikeket otthagyta az idegenek számára.
(Most a gödörbe teszik, most lesz a búcsúzás)
Most Isten fizesse édes tátikám, hogy ekkorára fölneveltek, minden rossztól megőrzöttek, tűztől-víztől megmentettek, hogy szerencsétlenségbe nem estünk. Megbocsásson minyájinknak, mert lehet sokszor vétettünk, amelyikre mük még nem is emlékszünk. A jó Isten nevibe kérjük, hogy minköt el ne felejtsen és maradjon békibe és Isten nevibe édes Tátikám.
(Most megcsókóljuk a keresztjit s térünk vissza)
Élet élet puszta élet, pusztán maradtál, nincs ki többet benned megvigyázkodjék és münköt tanítgasson, mert az árvát a nap es inkább süti s a szél es inkább fújja. Jaj Istenem Istenem hova menyünk, merre fogjunk, hogy még édes Tátikánkot még egyszer meglássuk, hogy még édes Tátikánkat visszahozzuk s az életbe meglássuk.
(Szól az édesanya:)
Árváim, árváim gyertek haza és a jó Istent imádjuk, hogy megsegítsen bennünket, hogy megőrözzön munden rossztól s a gonosz emberektől.

Siratta Benke Jánosné édesapját.

381. Sirató I. rész

Sirató I. rész

(Beszélve): házból viszik ki édesapámat.
(Énekelve): Tátikám, édes tátikám ... vigyázkodjék meg a házacskájából édes tátikám ... Gondolkozzék vissza édes tátikám hogy elhaggyán az árváit ... Sajnálja meg édes tátikám ... gondolja meg hogy nekünk többet nincsen hogy ki még megtanítgasson ... Édes tátikám, vigyázkodjék meg utoljára az életjéből ... Me' még vagy hét árváját fölnevelte, most az idegenyek kezére hagyta édes tátikám ... Met heten vagyunk édes tátikám ... s ha mind a heten eltétezzék az egész világot édes tátikám ... Három napjától könyörgünk kendnek hogy kelljen fel, szóljan vaj egyet nekünk ... S hogy megharagzott rivánk édes tátikám ... ha nem akar szóllani még egyet is ... Ó Istenem, Istenem, milyen nagyot tudtunk véteni előtted ... Hát édes tátikánkat kivetted közüllünk hogy minket többet ne legyen ki oktasson ... Térjen vissza tátikám ezekről az utakról mert innet többet sohasem jöhet vissza ... Édes tátikám havá menjünk immár ... Vigyázkodjék vissza ... (az árvái után).

382. Sirató (Anya búcsúztatja a lányát esküvőkor)

Sirató (Anya búcsúztatja a lányát esküvőkor)

Annám édes Annám! Látnivaló, mámikámé, nem tréfa a mi dógunk. Mámámnak lejánykájo, be nem gondoltam, édesanyámé, hogy ilyen hamar itthagysz ingemet. Azt gondoltam, mámikámé, nekem es lesztek segítségem öregségemre. Be szépen nevelgettelek mámá, milyen gyengén, méges éngemet ilyen hama' itthagytál, mámikámé, jaj! Annám, Annám, erre kérlek, mámámé, jó szót fogadj az emberednek, anyósodnak s apósodnak, a mámámé. Arra kérlek, édesanyámé, ahol eljársz, mámámé, mindenütt jó híredet halljam, édesanyámé. Annám, Annám édes leánkám, nem gondoltam, mámám, ilyen hamar elvállunk az egymástól. Megbocsáss, édesanyámé, nem tudtam jó gondodot viselni tizenhat évig édes anyámnok leánkájo ... Mámikámé, hogy tudjam megnezni, mikor setétedik az idő, mámikámé, nem látlak az életembe, anyámnak leánkája jaj, jaj. Arra kérlek mámá, immár se felejts el ... S amikor érkezel, mámikámé, gyakrocskán kerejs fel ingemet, édesanyámnak leánkájo, jaj! Me' jól tudod, mámámé, milyen egyedül való vagyok ... Nincsen senki, mámámé, ha te ingemet fel nem keressz, mámánok leánkája.
"Én énekeltem Simon Ferenc Józsefné, én sirattam a leányomat, amikor ment férjhez, Annámot."

383. Sirató (Menyasszony búcsuzik az anyjától)

Sirató (Menyasszony búcsuzik az anyjától)
A menyasszony templomba való indulás előtt búcsúzik.
"Mámikám s tátikám s testvéreim maradjatok békével, met nekem mennem kell, ajtók kapuk nyílnak s lábajim indulnak. De arra kérem édes mámikám s édes tátikám s testvéreim, megbocsássatak, ha valamit vétettem. Én es megköszönöm, hogy ily ekkorára felneveltek ingemet es, édesapámnak s anyámnak. Tátikám s édesanyám, immár se felejtsenek el, ne gondolják, hogy örökre kimenyek az életjikből. Majd még visszajövök s felkeresem édes mámikám, köszönöm a nevelésit, hogy őrözgetett ingemet, édes mámikám. Tűztől, víztől s minden rossztól, édes mámikám. Testvéreim megbocsássatok, ha valamit vétettem, me' lehet sokszor rosszat mondtam s megszidtalak testvérkéjim. Ne gondoljátok, hogy én es elfelejtlek, majd még eljövök héjzátok, s tik es gyertek el héjzám testvéreim. Mámikám, édes mámikám, jól tudja, milyen ez a fiatal élet. Ez a fiatal élet olyan, két idegen úgy össze kell tanuljon a legén a lejánval, mint két testvér. S olyan egyek kell legyenek, meg kell egymást hallgassák. Mert így rendelte az Isten édes mámikám, ne gondolja édes mámikám, hogy nem fáj a szívem kendtekér', ne gondolja, hogy elfelejtem, hogy jól gondoskadatt rejám, s nevelgetett mámikám, Isten fizesse meg minden jóságját. Arra kérem mámikám, jussak eszükbe s jöjjenek el és keressenek fel ingemet es mámikám ... jaj, jaj, jaj, jaj! ... Búcsúzott Bálint Péterné az édesanyjától, apjától, mikor ment férjhez."

A sirató szövegváltozata (felvételre nem került):
"Mámikám, édes mámikám, maradjon békével, édes mámikám, mert nekem lábaim indulnak, ajtók kapuk nyílnak, anyám. Isten fizesse meg, hogy ekkorára felnevelt, tűztől, víztől őrzött, gyenge vízben feresztett, mámikám. – Arra kérem, már se felejtsen el, mámikám, mer én se felejtem el. Mámikám, édes mámikám, s tátikám, édes tátikám, mér nem jő haza. Jusson eszibe, két esztendős mikor árván maradtam, tátikám. Isten tudja mámikám, hogy nevelgetett egyedül. Mindenkinek édesapja vót, csak én voltam árva, tátikám. Árvának születtem, tátikám, s árván halok meg. Isten tudja, hogy nőttem fel apa nélkül. De köszönöm édes anyámnak, hogy felnevelgetett s felruházott, s arra kérem édes mámikám, hogy megbocsásson, ha valamit vétettem, ha sokszor a szót visszamondtam s nem kellett volna, mámikám."

Lajtha megjegyzése: Bálintné szerint a menyasszony is sír, de nem jajgat olyan nagyon,
mint amikor halottól búcsúznak

384. Sirató – (anya siratja leányát, mikor megy férjhez)

Sirató – (anya siratja leányát, mikor megy férjhez)
Jaj Ilanám, Ilanám édes anyámnak jódógu lejányja! ... látnivaló, édesanyámé, hogy nem tréfa a mi dógunk s el kell váljunk egymástól anyámnak jódógu lejányja ... Ilanám, Ilanám ... arra kérlek, édesanyámé, hogy immá se került el a mi életünköt, ... s köszönd meg édes apádnak, hogy tégedet szépen kiruházott s kiadott, édesanyámnak jó szófogadó lejányjaa jajajaj! ... S köszönd meg nekem es édesanyámé, hogy tizenkilenc esztendeig szépen nevelgettelek s ügyeltem reád, édesanyámnak Ilanája ... S immá, mámáé, szárnyadra eresztlek, édesanyámé, s arra kérlek, hogyha tőllem elválocc és fogadj szót a te társodnak, anyámnak Ilanája, jó szófogadó lejányja ... Fogadj szót a társocskádnak, hogy a világ ne kacagjon, édesanyámé, édesanyámé ... Köszönd meg a testvéreidnek, édesanyám, hogy veled nem csúfolkodtak idehaza jes se magad velik ... Ilanám, jódógu lejányom ... Köszönd meg édesanyámé, a testvéreidnek, hogy segítettek rajtad, Ilanám, jódógu lejányom ... Ilanám, azt kívánom immá utójára es, anyámé, hogy a jó Isten erejsze reátok a szent áldását, s éljetek Istennek a társacskádvol, édesanyámnok jódógu lejánnya.
"Én sirattam a leányomot, Jakab Istvánné, mikor vitték férjhez".

385. Sirató – (anyját siratja)

Sirató – (anyját siratja)
Édesanyám, édesanyám, lelkem édesanyám jajajaj! ... Melyik úton induljak meg, édesanyám ... hogy mi még ketten megtalálkoznánk, édesanyám, édesanyám? Me' nem gondoltam mámikám, s amikor az idegen fődre indultam, elbúcsúztunk ketten az egymástól, édesanyám ... hogy csak evel maradunk, mámikám, többet nem találkozunk meg ... Édesanyám, édesanyám! Hogy tudott ez úgy meglenni, mámikám, jaj ... S hogy én nem tudtam ott lenni se kend temetésén, se kend elkésérésin, mámám, jaj ... Met én az idegenyek közt vagyok, édesanyám, s olyan egyedül vagyok, mámikám, jaj, jaj! ... Met ott hagytam s a jó leányomot, mámá, nincs ki reám gondoskodjék, vaj egyszer megvigasztaljon s a bánatjaimból, édesanyám, édesanyám, jaj! ... Isten fizesse meg, mámá, s hogy ingemet felnevelt, szárnyomra eresztett, édessanyám, édessanyám, jaj!
"Én sirattam édesanyámat, lészpedi születés, szárászi lakos, 57 éves fejérnép"

386. Sirató – (asszony az emberét siratja)

Sirató – (asszony az emberét siratja)
Jaj Istványom, Istványom! Lelkem édes jó társam! ... Keljen fel lelkem, szóljon valamit, hogy én immá mit csináljak s merre menjek lelkem édes jó társam ... Tanítson valamire, hogy mit csináljak s evel a hét árvával, Istványom, Istványom, fájdalmas testi jó társam ... Me' jól tudja, lelkem, hogy nekem nincsen senkim immán ... csak a jó szomszédjaim, lelkem édes jó társam ... Me' nekem nincsen sem édesapám, sem édesanyám ... s akibe én még bízok édes jó társam Istványom, Istványom ... Mé' nem sajnálja meg bár a legkisebb árváját a hét bő. Istványom, Istványom, lelkem édes jó társam ... met az idegenyek kezt vagyunk nincsen nekünk senkink, lelkem édes jó társam ... szóljon valamit, bár így szóllítjuk s mégsem akar szóllani, lelkem, édes jó társam. Mondja meg hogy merre menjek s még honnné hojzak valamit ... hogy én magának a száját megenyhítsem, lelkem édes elepedett hű társam, ja-ja-jaj ... Mé' nem szól valamit, hogy az idegen féden maradott gyermekeimnek mit
izenjek immá, hogy hol van az ék édesapik? Istványom, Istványom, lelkem édes jó társam ... S a jó Isten fizesse meg lelkem társacskám ... hogy ken' velem nem csúfolkodott ... s ezt a sok szép időt ketten olyan jól eltőtöttük, hogy a világ nem kacagatt minket Istványom, lelkem édes jó társam! ... Tanyítson valamire, tanyítson valamire. Met úgy fáj a szívem azt gondolom, el kell hasadjon, lelkem édes, fájdalmas testi társam jajajaj! ... Józsim s Jánosom ... s amelyikek ott maradtatok az idegen fődön, édesanyámnak gyermekei jajaja ... Jertek valahonnét eleimbe édesanyámé, hogy bárcsak még egyszer lássátok meg s a tik édes apátokot ... lelkem édes gyermekeim ... Istványom, Istványom ... Mé' nem szól bár Péterkének, mert ő a legkisebb s az egész árva kezt, lelkem édes társam jajaja! ... S met a többik még tudják, hogy nekik édes apik vót, ... de te, ez a gyermekecske sohase tudja meg, hogy neki vót édesapja, Istványom, Istványom, lelkem édes jó társam ... Még ez utóljára aszondom, s a jó Isten fizesse meg kendnek minden hejzám való jóságát ... hogy ken' vélem nem csúfolkodott, lelkem édes jó társam, jaj jaj jaj jaj jaj Istványom!
"Én sirattam Jakab Istvánné, az emberemet, mikor eltemették".

387. Sirató – (leány búcsúzik anyjától esküvőkor)

Sirató – (leány búcsúzik anyjától esküvőkor)
Édesanyám, édesanyám. Vállunk el az egymástól, édesanyám ... Édesapám s édes testvérejim, megbocsássonak, s ha valamit vétettem ennyi idő alatt ... Mámám, mámám, édes anyám ... Arra kérem még tanyítson valamire, még jöjjön el héjzám, édesanyám, édesanyám. Mámikám, hogy mondjam, hogy jobb legyen? ... Met én úgy kimegyek most a kend életjibül, édesanyám, édesanyám ... Arra kérlek, édes testvéreim ... ne felejtsetek el ingemet, még jőjjetek el héjzám gyakrabbacskán, lelkem jó testvéreim ... Megbocsássatok nekem, lelkem, ha egyszer megszidtalak, s megbántottalak, me' sokat ügyeltem reátok, édes jó testvéreim ... Édesanyám s édesapám megbocsássanak s ha valamit vétettem. ... S a jó Isten fizesse meg kendteknek s hogy ingemet felneveltek, szárnyomra eresztettek ... Édesanyám édesanyám, lehet sokszor nem fogadtam meg a szovát ... sokszor tanyítgatott visszamondtam a beszédjit. Engedjen meg nekem édesanyám, édesanyám ... A jó Isten fizesse meg kendteknek édesapám s édesanyám, hogy ingemet nem adtak idegen kéz alá, édesapám s édesanyám. ... Arra kérem immár se felejtsenek el ... jöjjenek el héjzám, s még tanítgassanak ingemet, met én olyan éfjú vagyok még, hogy még tanyítás kell nekem ... Édesapám s édesanyám, a jó Isten fizesse meg s a nevelésiket ... Megbocsássanak nekem, ha sokszor lehet megbántottam, édesapám s édesanyám.
"Siratott a leányom, amikor ment férjhez, búcsúzott az édesapjátó, s az édesanyjátó, Lécpeden."

388. Sirató – (leány siratja édesanyját)

Sirató – (leány siratja édesanyját)
Mámikám, mámikám, keljen fel mámikám ... Nem gondolja három árvát elhagyott mámikám, mámikám? Nincsen többet nekünk édesanyánk a világon, ki főzzön nekünk s ki takarítson nekünk édesanyám, édesanyám ... Merre menjünk s kinek mondjuk: édesanya, ettül emerre? Édesanyám keljen fel ... Jaj, mikor hazajött édesanyám a búcsúról elég vót, amikor megcsókoljon bennünköt ... akkor mehelyt meg ... Nem gondoltuk, mi világosság van az ágybo ... de ment ki az utolsó szózata: Hol vagytok ki lyánkájim? Gyertek ide! ... Jaj, édesapám felvett a karjáro s elvitt le anyókámnak a lakására ... Minket aval biztattak: ne féljetek, me édesanyátok jól van ... Mikor má nyóc órakor felkeltünk, meghalljuk a nagy siratozást édesapám lakásán ... Édes anyókám nem engedett ki a házból, hogy még ne tudjuk, hogy édesanyám meg van halval ... S így maradtunk el, három árva, melyik együk az árva kenyeret most is ... Édesanyám, édesanyám, sajnáljon meg ...
"Én sirattam édesanyámat, ötéves koromban, mikor meghalt, Dániel Ferencné, egyházaskozári"

389. Sirató – (lyányka siratja játékbubáját)

Sirató – (lyányka siratja játékbubáját)
Márikám, Márikám, anyámnak szép kicsi lejánkája jajaja! ... De itthattál engem ilyen árván, édesanyámé ... Megbocsáss kicsi Marikám, ha valamit vétettem s nem gondoztalak jól ... Istenem, Istenem, de elvitted az én szép kicsi leánkámat, Marikámat! ... Jaj, Marikám, Marikám, anyámnak szép kicsi gyöngyös leánnya! ... De elhattál engem ilyen árván édesanyámé, megbocsáss, édesanyámé ha valamit vétettem. Isten veled édesanyámé ... me én má hazamejek nálad nékű s többet nem látlak meg soha, anyámé, anyámé.
"Én Jakab Anna elsirattam a játékbubámat."

390. Sirató

Sirató
Édesanyám idesanyám, mér indult el olyan hosszú útra, ahunnat vissza ne várhassuk többet soha drága jó édesanyám... merre menjünk, hogy feltaláljuk, hova menjünk huva legyünk kedves drága jó édesanyám... mér nem sajnált kedves drága jó édesanyám tizenöt éves koromba fekete gyászba béborítani... sírjatok kedves drága jó testvéreim me’ nincsen nekünk már jó édesanya me’ az csak egy van a világon, de nekünk már az sincsen drága jó édesanyám... térjen vissza kedves jó anyám szóljon csak egyet hozzám me én vagyok a legnagyobbik köztük, hogy mit csinájjak az én drága jó négy testvéremmel mikor mind kisebbek mint én vagyok... jöjjön mongya meg hogy hogy neveljem fel üket drága kedves jó édesanyám... bézárta minden boldogságunkat, nem fogjuk tudni többé, hogy mi a boldogság, me’ elzárta tőlünk, kedves jó édesanyám... ó de nagy a bánatunk, pedig még nem is kéne hogy ismerjem hogy mi a bánat, de úgy körülfogta a szívemet, hogy nem tudom hogy huva legyek el, kedves jó édesanyám... ó me’ még magamat nem is sajnálom annyira, de a többi kis apró testvéreimet úgy sajnálom, hogy nem tudom hova legyek el, mér szakadt el tőlünk kedves jó edesanyám... ó be nagy a bánatunk, nem sajnált itt hagyni kedves jó édesanyám ...

391. Sirató

Sirató
Jaj kedves édesanyám ... jaj eljött az utolsó óra kedves öreg édesanyám ... jaj el kell menni abba a hideg fekete sötét földbe ... kedves jó öreg édesanyám jöjjön, búcsuzzon el mind a kilenc szerencsétlen árvájától ... jöjjön búcsúzzon el utóljára kedves jó édesanyám ... jaj kilenc szerencsétlen árva kilenc nagy bánat kedves jó édesanyám ... jaj mer a kilenc kilencféle fáradtság s kilencféle gond ... jaj kedves édesanyám de még elgondolni is nagy dolog, hogy kilenc gyermeket fölnevelni, kedves jó édesanyám ... jaj a kilenc kilencfelé küszködött kedves jó édesanyám ... jöjjön térjen vissza jöjj haza hozzánk abba bánatos hajlékba kedves jó édesanyám ... jaj kedves édesanyám hogy felejtsük el a sok jóságát ... jaj mehetünk már akármerre me nincs nekünk jó öreg édesanyánk ... jaj nincs nekünk a jaj gondos édesanyánk ... jaj ki szedi össze ezt a kilenc árvát kilencfelől kedves jó édesanyám ... jaj énrám bízta ezt a szöröncsétlen gyámoltalan kis árvákat ... jaj kedves jó idös anya mér hagyott itt ilyen hamar minket ... jaj kedves jó drága jó édesanyám ... jaj mennyit küszködött, mennyit fáradt itt érettünk kedves jó édesanyám... jaj mikor kilenc gyermeknek egy édesanya fölveszi a gondját ... jaj kedves édesanyám mér hagyta énrám most egyedül kedves jó édesanyám...jaj mit csináljak véllük, merre indítsam, merre küldjem, hogy tudjam béosztani nálla nélkül ... jaj hova legyek el mi legyen véllem kedves jó édesanyám ... jöjjön kedves édesanyám menjünk be nénémhöz, térjen bé csak egysze’ még ...
Elsirattam az édesanyámat, Kovács Katát, aki meghalt 1933-ban.

392. Sirató

Sirató
Kedves jó öreg édesanyám ... mér hagyott itt ilyen hamar minket kedves jó édesanyám ... adjon a jó Isten keednek csendes nyúgodalmot a hosszas szenvedése után ... kedves jó öreg édesanyám köszönjük a jóságát, köszönjük a sok jóságát, a sok fáradtságát kedves drága jó édesanyám ... jöjjön csak szóljon egyet hozzánk utóljára ... jaj mondja meg mit csináljunk evvel a kilenc szerencsétlen árvával ... jaj mér nem maradt még köztünk valameddig drága jó öreg édesanyám ... jaj milyen nagy szükségünk lett vóna rá még... jaj milyen nagy szükségünk lett vóna még kedves jó édesanyám... jaj mi lesz belőlünk evvel a szerencsétlen gyermekekkel ... kedves jó öreg édesanyám ... jaj mennyit küszködött, fáradt ez a kilenc árva gyermek mellett ... jaj drága jó Atyám mé' nem tartottad meg köztünk még valameddig ... jaj mikor itt elfért vóna még köztünk kedves jó édesanyám ...kedves jó édesanyám ... jaj drága jó édesanyám jaj kiszakadt közüllünk a legerősebb láncszem a jó édesanyám... jaj kiszakadt közüllünk a legerősebb láncszem a jó öreg édesanyám...jaj kedves édesanyám eleget fáradt, küszködött miattunk ... jaj megbocsásson ha nem tudjuk elsiratni ahogy megérdemlenné ... jaj me’ nem tudjuk megszolgálni kedves jó édesanyám a sok fáradtságát ... fizessen meg a jó Isten keednek kedves jó édesanyám ... drága jó Istenem nyúgoszd meg még a port is mellette ... jaj drága öreg kiszenvedett kedves jó öreg édesanyám ...

393. Sirató

Sirató
Mámikám, mámikám, kinek húsz esztendeje, hogy nem látom, mámikám ... jebbe ez idobe ... Itt emlegetem, mámikám. Legyen kiednek is része ebbe je hosszu utomba, Mámikám, mámikám. Kinek husz esztendeje, hogy elváltam tole, jó mámikám. Mert egyetlenegy gyermeke vótam, s ugy elhagyott éngemet ... S én magamba totöttem e világomat. Felneveltem nyóc gyermeket, de ez enyimeket nem vót senki, ki karjára fogja, mámikám ... Megbocsátol mámikám, Megbocsátol mámikám, kit ennyi esztendejitol nem láttam, mámikám.

(A hangzó felvétel a gyártás során megsemmisült.)

394. Sír a szegény Andris gyerek

Sír a szegény Andris gyerek
Arcán a könny csak úgy pereg
Édes anyám merre vesztél
Kisfijad már rég keresgél.
Édes anyám merre vesztél
Kisfijad már rég keresgél.

És a kertet gyenge lába
A garádig öszejárta
Megkérdezte a virágot
Édesanyja nem járt-e ott.

Sír a szegény Andris gyerek
Akit keres nem lelte meg
Kiül búsan az utcára
S az utcának a porába. 
Kiül búsan az utcára
S az utcának a porába.

További versszakok (felvételen kívül):

Gyere Andris, gyere velünk
Játszódni a rétbe megyünk 
Nem mehetekanyám várom
Tán még ott van a vásáron.

Sír a szegény Andris gyerek
Akit úgy vár nem jöve meg
Kicsin szája egyre kérdi
Mikor fog már hazatérni.

Apja szeme könnyben lábad
Gyermekem ne várd anyádat
Nem jő vissza már többet ő
Fogva tartja a temető.

Hullanak a falevelek
Andris könnye már nem pereg
Édes anyát feltalálta
Menyországba ment utána.

utántoldám:

Leverted a fecske fészkét
Mért nem hagytál neki békét
Immár hol húzza meg magát
A szegény házatlan család.

Azt gondolod nyertél vele
Nyertél bizon visszafele
Rossz szívedet mutattad meg
Állatkénzó gonosz gyermek

Ne sírj ne sírj fecskecsalád
Nyár van még csinálhatsz szobát
Küs lakos eresze alatt
Egy helj még neked is maradt.

Elférsz ahol én elférek
Ne félj lakbért én nem kérek
Mindössze is szép hajnalban
Részeltetsz majd egy két dalban.

Elekes Pálné, Orbán Marcella kedvére megírá Tankó Mihály ezt a világ
szomorú éneket 1889-be

395. Sír a szegény Andris gyerek

Sír a szegény Andris gyerek
Orcáján a könny csak pereg
Nem látja jaz édesanyját
Ki ja temetőben nyugszik.

Gyere Andris gyere velünk
Játszani a rétre menjünk
Gyere jAndris gyere velünk
Játszani ja rétre menjünk.

396. Sír az út előttem bánkódik az ösveny

Sír az út előttem bánkódik az ösveny
Még az is azt mondja áldjon meg az Isten
Áldjon meg az Isten minden javaival,
Mint kerti violát ékes szagjaival.

Megyek az úton lefelé senki se mondja gyere bé
Megyek az úton lefelé senki se mondja gyere bé
Bémegyek egy házhoz ott van az én édesem,
Pohár a kezébe kalács az ölibe.

Pohár a kezébe kalács az ölibe
Mondom édesemnek köszöntsd reám rózsám
Mint sem rád köszönöm inkább elönteném
Mégis rád köszöntöm hogy addig szerettél.

Mégis rád köszöntöm hogy addig szerettél
Nálamnál szebbeket jobbakat kerestél,
Adjon is az isten neked rózsám olyat
Kivel a te szíved sohase nyugodjék.

397. Sírok titkon kit más nem lát

Sírok titkon kit más nem lát
Könnyem orcámon árkot ás
Jaj, jaj, de jajajaj.
Árkott mosott két orcámra
Mint a zápor a nyomásra
Jaj jaj hármas jaj 
Tőled megválni nem baj.

Búsúlj rózsám mer' én sírok
Tőled búcsúzni akarok
Jaj, jaj, hármas jaj
Búcsúzásim rövid legyen
Bús szívedben kárt ne tegyen
Jaj jaj hármas jaj 
Tőled megválni nagy baj.

398. Sok Zsuzsánna napokat vígan elérhess

Sok Zsuzsánna napokat vígan elérhess
Napjaidat számlálni ne légyen terhes
Az ég harmatja szívedet újítja
Áldások árja házod elborítja.

Tenéked minden öröm hóttig adassék
Amellett semmi bánat ne barátkozzék
Légyen éltednek virágja mind kinyílt
Szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt.

Véglen az egek várát nyilván szemlélhesd
Ott aztán az életet jobbal cserélhesd
Az Úr a boldog életben részt adjon
A szentek serge körébe fogadjon, fogadjon.
    (Mindnyájan)
 
LLSz47j: Minden névnapon használják csak a "Zsuzsanna" helyett Istvánt, Jánost stb.-t mondanak. Köszönteni nemcsak gyermekek, hanem 30-50 éves férfiak is szoktak. A gyermekek az ablak alatt, vagy a pitar-ban, a felnőttek a konyhában, esetleg a szobában szoktak énekelni. A szobában úgy helyezik el a megrakott asztalt, hogy lehetőleg tág tér maradjon szabadon. Az asztalon ital és kalács. A felnőttek a konyha ajtajában énekeltek. Ha a szoba ajtajában énekeltek, az asztal elé jőve mondták a beköszöntőt.

(BEKÖSZÖNTŐ: 
("Taktusra kell mondani")

Tekintetre méltó uram s asszonyom
Kérem hallgassák meg ez alázatos sorsom 
Kevés beszéd útján mi a kívánságom
Ha ráérek majd elmagyarázom.
Híres nemes ember volt a szegén atyám
Kiről elmaradt kétszer két pár kovám
A minap szabattam bársonyból gatyát
De még most se végezték el hátul az alját
Üsse meg a kórság a két csizmám talpját
Majd tavasszal fűzök gyenge bocskort, puhát
De szedé utánam a siklódot bátyám
Féltembe-futtamba elejtém a gatyám
Mer' nem volt zsákocskám.
Tálalj már szolgálóm, mert ehetném mint sátán
Talán én sem vagyok tokorcsi boszorkány
Kozbor talán vak vagy, né' hol a nagy murván
Adjon Isten nektek sok Zsuzsanna napot
Eső ellen egy nagy bükkfa kalapot
Hogy rajtatok ne maradjon a szegény állapot.
    (Kis Sándor)

A homályos szövegből a csak a következő két szót tudta megmagyarázni:

kozbor = korán érő szilvafajta
murván = kalácstészta
(Tokorcs = község Vas megyében)

399. Sűrű tempó

Sűrű tempó

400. Sűrű tempó

Sűrű tempó
A felvételt megismételték Gr 93Bc alatt.

401. Sűrű tempó

Sűrű tempó
"Magyar tempó, Sipos György Sándoré"
A Gr 84Ab felvétel megismétlése

402. Szállj le hattyú szállj le

Szállj le hattyú szállj le
A fekete födre
Vidd el az én bús levelem
A régi helységembe.

Egyiket apámnak
Másikat anyámnak
Ej a harmadikat az
Elhagyott babámnak.

Írom a levelem
Sűrű könnyeimmel
Hej le is pecsételem
Szomorú szívemmel.
 
LLSz57j: Lakodalom végén búcsúzásként szokták énekelni.

403. Szegén legény vótam

Szegén legény vótam
Gazdag léánt vettem
Gazdag ljánnak kedvit
Nem tudtam találni.

Elmenék városba
Sárig csizmát vevék
S avval elé jövék
S az asztalra tevém.

Mondj uradnak engem
Kicsi feleségem
Nem mondlak ién téged
Teljes életemben.

Apám otvoránál
Nagyobb urak jártak
Azkot sem uraltam
Téged sem urallak.

Elmenék városba
Seljem fatát vevék
S avval elé jövék
S az asztalra tevém.

Mondj uradnak engem
Kicsi feleségem
Nem mondlak ién téged
Teljes életemben.

Apám otvoránál
Nagyobb urak jártak
Azkot sem uraltam
Téged sem urallak.

Elmenék városba
S egy szép fátyolt vevék
S avval elé jövék
S az asztalra tevém.

Mondj uradnak engem
Kicsi feleségem
Nem mondlak ién téged
Teljes életemben.

Apám otvoránál
Nagyobb urak jártak
Azkot sem uraltam
Téged sem urallak.

Elmenék 'z erdőbe
Egy sompálcát vágék
S avval eléjövék
'z ajtó után tevém.

Mondj uradnak engem
Kicsi feleségem
Nem mondlak ién téged
Teljes életemben.

Apám otvoránál
Nagyobb urak jártak
Azkot sem uraltam
Téged sem urallak.

Elvevém a pálcát
Nyomni fogom hátát
Mondj uradnak engem
Kicsi feleségem. 

Mondlak uram mondlak
Teljes életembe
Apám otvórában
Nagyobb urak jártak

Azkot is uraltam
Téged is urallak
Azkot is uraltam
Téged is urallak.

404. Szegén Szabó jErzsi

Szegén Szabó jErzsi
Mind elveszté magát
Csütörtökönn este
A virágos kertbe.
Csütörtökön este
A virágos kertbe.

Az ő kicsi fiját
Apránn elaprítá
Apránn elaprítá
Csihánbo takará
Csihánbo takará
Disznyóknak kihányá.

István király Broncfi
Két szemivel látá
Két szemivel látá
Két fülivel hallá.

Az ő kisfiának
Keserves sírását
Az ő kisfiának
Keserves sírását.

Anyám édesanyám
Az éjenn álmottam
Egy fekete kereszt
Fejem felett vala.

Apró veres gyingyek
Rólla fődre hulltak
Apró veres gyingyök
Rólla fődre hulltak.

Két feteke holló
Vállaimra szálltak
Két feteke holló
Vállaimra szálltak.

Két sing selyem sinór
Ujjam között jádzott
Két sing selyem sinór
Ujjam között jádzott.

Ljányom édes lányom
Nem éppen jó álom
Lányom édes lányom
Nem éppen jó álom.

A feteke kereszt
Bánatjaid lesznek
A feteke kereszt
Bánatjaid lesznek.

Apró veres gyingyek
A könnyhullatásid
Apró veres gyingyök
A könnyhullatásid.

Két feteke holló
Hóhérjaid lesznek
Két feteke holló
Hóhérjaid lesznek.

Két sing sejem sinór
Akasztófád leszen
Két sing sejem sinór
Akasztófád leszen.

Anyám édes anyám
Rejtsen el ingemet
Jönnek a katanák
Rabolnak el éngem.

Ljányom édes lányom
Merre rejtselek el
Merre rejtselek el
Ne veszejszenek el.

Menj bé kamarába
Bújj el egy ládába
Menj bé kamarába
Bújj el egy ládába.

Csak oda zúdúla
Hetvenhét katana
Hetvenhét katana
'z egész kompányija.

Hol van az lányotok
Adjátok kezemre
Hol van az lányotok
Adjátok kezemre.

Nincsen nékünk lányunk
Rég hogy eltemettük
Nincsen nékünk lányunk
Rég hogy eltemettük.

A következő szövegváltozattal is énekelte (ezek a felvételen nem szerepelnek):

A 16) vsz után: 
Anyám édes anyám
Huzassa marmontot
Huzassa marmontot
A két ablak alá.

A 19) vsz után: 
Szerettelek rózsám
De nem jókedvemből
Szógálom a császárt
Nagy kénytelenségből.

Felkötöm az kardot
De nem kevélységből
Csak a bú mondassa
Szomorú szívemből.

405. Szegény legény bújdodik a pusztába

Szegény legény bújdodik a pusztába
Azt se tudja, hová legyen bújába,
Belébújik szeretője surcába
Kimulassa magát még utoljára.

Már én többé juhász legény nem leszek
A kezembe fejővödröt sem vöszök
Megkérdezem a ragyogó csillagot
Juhaimot nem látta-je valahol.

Láttam biz én a nagy patak széjibe
Egy fa alá le vannak telepedve
Eriggy rózsám költsd fel a juhaimot
Hogy még egyszer mulassam ki magamot.

406. Szegény legény vótam

Szegény legény vótam
Gazdag leányt vettem
A gazdag leánynak 
Kedvét nem lelhettem.

Feleségem kincsem
Mondj uradnak ingem
Én bizony sohasem
Teljes életemben.

Mert apám házánál
Nagyobb urak jártak
Őköt sem imádtam
S téged sem imádlak.

A városba mentem
Rojtos ruhát (kendőt) vettem
Avval haza mentem
A kezibe tettem.

Feleségem kincsem
Mondj uradnak ingem
Én bizony sohasem
Teljes életemben.

Mert apám házánál
Nagyobb urak jártak
Őköt sem imádtam
S téged sem imádlak.

A vásárba mentem
Piros csizmát vettem
Avval hazamentem
Az asztalra tettem.

Feleségem, kincsem
Mondj uradnak ingem
Én bizony sohasem
Teljes életemben!

Mert apám házánál
Nagyobb urak jártak
Őköt sem imádtam
Téged sem imádlak.

Az erdőbe mentem
Somfavesszőt szedtem
Avval hazamentem
A pad alá tettem.

Feleségem kincsem
Mondj uradnak ingem
Én bizony sohasem
Teljes életemben.

Mert apám házánál
Nagyobb urak jártak
Őköt sem imádtam
Téged sem imádlak.

Vesszőm elékapám
Hátához vagdosám
Uram vagy uram vagy
Holtomig uracskám.

407. Szegény vándor fecske

Szegény vándor fecske
Panaszolja sorsát
Hogy ő mennyi búval
Éli e világját.
Hogy ő mennyi búval
Éli e világját.

Menjünk el édes fiaim
Nem lehet itt ülni
Következik a hideg tél
El kell nekünk veszni.
Következik a hideg tél
El kell nekünk veszni.

Könnyűd nekünk az utazás
Mert semmit se viszünk
Útunkba rendel az Isten
Amit mi megegyünk.
Útunkba rendelt az Isten
Amit mi megegyünk.

Elindultunk a nagy útra
A keleti földre
Elérkeztünk a tengernek
Nyúgati szélére.
Elérkeztünk a tengernek
Nyúgati szélére.

Siránkozva panaszoljuk
Hogy mehessünk által
A nagy viznek szélességét
Hogy repüljük átal.
A nagy viznek szélességét
Hogy repüljük átal.

Megsegít minket az isten
Mégis átrepűlünk
Hogyha az Isten megsegít
Még hazánkba jövünk.
Hogyha az Isten megsegít
Még hazánkba jövünk.

A fecskének az ő sorsa
Mint a vándorlegény
Csak országol s bújdosódik
Mindörökké szegény.
Csak országol s bújdosódik
Mindörökké szegény

408. Szennyes ingem, szennyes gatyám, Mezőségen lakik anyám (Magyar)

Szennyes ingem, szennyes gatyám, Mezőségen lakik anyám (Magyar)
Nincsen fája se hamuja hogy az ingem megszapulja
Ne nézd hogy én szennyes vagyok mert szívembe nincsen mocsok
Az az egy pecsét benne van szeretlek én rózsám nagyan.

Itt is terem sok szép virág madár dalol szép a világ
De jaz mind semmit ér nekem ha ja babám nem ölelem
És az eső szép csendesen ne sírj rózsám keservesen
Ne sírj rózsám keservesen me' megsegít a jó Isten.

Látod rózsám azt a hegyet menjünk oda szedjünk meggyet
Én megrázom te csak szedjed csókot is kapsz de csak egyet.
Elment az én rózsám Pestre hazajön hónap estére
Ha hazajön haza várom de ha nem jön azt se bánom.

További versszakok ugyanerre a dallamra (LLSz97): 

És az eső szakad szakad szeretnélek de nem szabad
És az eső a nyomáson ma van rajtam holnap máson
Ki nem hiszi próbálja meg mindenki magán tanul meg
Ki nem hiszi próbálja meg mindenki magán tanul meg.

Mennyi keserűség bánot mind az én szívemre szállott
Mennyi bánot keserűség, még a testvér is ellenség.
Refr.

Széles a víz keskeny palló igazán szeretni nemjó,
Mer' aki igazán szeret megcsalják azt az emberek.
Refr.

Szeress szeress szőkét barnnát csak ne szeress nagygazda lányt
Mer' a szegény szívből szeret a gazda lány csak hiteget.
Refr.

Válassz válassz jól megnézd kit mer' a szerelem megvakít
Lám engemet megvakított s örökre megszomorított.
Refr.

Én már rózsám nem kedvellek mer' nagyon megismertelek
Jól vigyázzon reád más is mikor veled megüsmerszik.
Refr.

Ez az élet minket illet nem a régi öregeket
Megpróbálják víg kedvöket hadd próbáljuk a mienket.
Refr.

Nincs szebb virág a leánynál míg a legény utána jár
Aznap szúrós kóróvá lesz mihelyet menyecskévé lesz.
Refr.

Nincs szelídebb a legénynél míg a lánynak mindent ígér
De mikor megházasodik már csak a kocsmában lakik.
Refr.

409. Szentmiklósi ugrós

Szentmiklósi ugrós
LLK18j: "Szentmiklósi szökős" kétféle figurával. "Káposztásszentmiklóson mozsikáltam." A henger végén így mondja be a nevét: "Én mozsikáltam, Kristóf Vencel, körispataki ötvennyóc éves ember."

410. Szentséges Szűz Mária szép liliomszál

Szentséges Szűz Mária szép liliomszál
Ki mindenkor szépen úgy virágozál
Hogy szűz levél s meggyümölcsezél
Imádj Jézust értünk, akit te szültél
Szép liliomszál szűzek virága
Könyörögj érettünk Istennek anyja
Ó mely ékes vagy Mária
Bűnösöknek szószólója.

411. Szentül énekelték egy halott énekben

Szentül énekelték egy halott énekben
Hagyd el bűneidet élj jámbor életben
Márta és Magdolna példa legyen ebben
Kiről most éneklek e rövid énekben.

Rész szerint szóllok én most a Szentírásból
Rész szerint pediglen meditációkból
Mely ismertet minket Magdolna éltéről
És a bűnből való visszatéréséről.

412. Szeretett a fene soha

Szeretett a fene soha
Csak meg voltam veled szokva
Úgy meg voltam veled szokva
El sem felejtelek soha.

Nem szánt vet az égi madár
Mégis eltartja ja határ
Én sem szántok s nem is vetek
Mégis elélek köztetek.

413. Székely hucurka

Székely hucurka

414. Székely nóta

Székely nóta

415. Szép a tavasz, de szebb a nyár

Szép a tavasz, de szebb a nyár
De szép aki párjával jár
Jaj de szép a párosulás
Aki jeltalálja egymást.

Tavaszi szél utat száraszt
Minden madár társat választ
Jaj Istenem kit válasszak
Hogy egyedül ne maradjak.

Elmém bolyog, mind a fölleg
Szívem romlik, mind az évek
Mind azt mondják nem búsúlok
Hogy az utcákon nem sírok.

Elmém bolyog, mind a felhő
Hull a könnyem, mind az eső
Árkot mosott az orcámra
Mind a zápor az utcára
Jaj Istenem kérlek verd meg
Aki miatt gyászt viselek.

416. Szép élet a legénélet tyuhaj, haj

Szép élet a legénélet tyuhaj, haj
Szép élet a legénélet tyuhaj, haj,
Mert ő menyen katanának szeretejit hagyja másnak tyuhaj haj
Mert ő menyen katanának szeretejit hagyja másnak tyuhaj haj.

Szép élet a lejánélet tyuhaj haj
Szép élet a lejánélet tyuhaj haj,
Me nem menyen katanának szeretőt tart ő magának tyuhaj haj
Me nem menyen katanának szeretőt tart ő magának tyuhaj, haj.

417. Szép Ilona

Szép Ilona
S anyám anyám édes anyám
Meg kell haljak Ilonáért
Ilonának szépségiért
Az ő karcsú derekáért.

Fiam fiam Mónár Bálint
Meg ne halj te Ilonáért
Ilonának szépségéért
Az ő karcsú derekáért.

Csináltassunk ezüst malmot
S oda gyűlnek szép éfiak
S ott lesz köztük Szép Ilona
S ott lesz köztük Szép Ilona.

Csináltattak ezüst malmot
S oda gyűltek szép éfiak
Hát nincs köztük Szép Ilona
Hát nincs köztük Szép Ilona.

Anyám anyám édes anyám
Meg kell haljak Ilonáért
Ilonának szépségéért
S az ő karcsú derekáért.

Fiam, fiam, Mónár Bálint
Meg ne halj te Ilonáért
Ilonának szépségéért
S az ő karcsú derekáért.

Csináltassunk arany malmot
S oda gyűlnek szép éfiak
S ott lesz keztük Szép Ilona
S ott lesz keztük Szép Ilona.

Csináltattak arany malmot
S oda gyűltek szép éfiak
Hát nincs köztük Szép Ilona
Hát nincs köztük Szép Ilona.

Anyám anyám édes anyám
Meg kell haljak Ilonáért
Ilonának szépségéért
Az ő karcsú derekáért.

Fiam, fiam, Mónár Bálint
Meg ne halj te Ilonáért
Ilonának szépségéért
Az ő karcsú derekáért.

Tegyed magad meghóttadé
Húzassuk meg nagyharangot
Hótté es tette é magát
Meghúzatták nagyharangot.

Kiállott a leján anyja
Kérdi kérdi kérdi vala
Vajan kinek harangoznak
Meghót meghót Mónár Bálint.

Anyám, anyám édes anyám
Nem eresztett csudáira
Erejszen bár halálára
Erejszen bár halálára. 

Az s. 38. II. sz. felvételen a következő szöveggel énekelte:
1-9) vsz = 1-9) vsz.

Fiam, fiam, Mónár Bálint
Meg ne halj te Ilonáét
Tegyed magad meghótadért
Húzassuk meg nagyharangot.

Hótté es tette é magát
Meghúzatták nagyharangot
Kiállott a legény anyja
S olan szépen siratgatta.

Fiam fiam Mónár Bálint
Szemed ájjon pillantólag
Szemed ájjon pillantólag
Lábod ájjon mozdulólag.

Mene azér Szép Ilona
Mene azér Szép Ilona
(tovább nem tudja) ...

Oda es ért Szép Ilona
Megölelé, megcsókolá
S é magához jól szorítá
S é magához jól szorítá.

A felvétel alkalmával még a következő szövegeket is énekelte (a kéziratból versszak-beosztás nem látható, ezért folyamatosan közöljük):

Meghótt meghótt Mónár Bálint 
Meghótt meghótt Mónár Bálint
Anyám anyám édes anyám 
Nem eresztett csudáira
Erejszen bár halálára 
Erejszen bár halálára.
S nohát eredj Szép Ilona 
s Nohát eredj Szép Ilona.
Kiállott a legény anyja 
S olyan szépen siratgassa
Hát nehol jő Szép Ilona 
Hát nehol jő szép Ilona.
Fiam fiam Mónár Bálint 
Szemed álljon pillantólag
Szemed álljon pillantólag 
Lábod álljon mozdulólag.
Lábod álljon mozdulólag
Karod álljon ölelőleg
Karod álljon ölelőleg 
Szájod ájjon csókolólag.
Mene azér Szép Ilona
Mene azér Szép Ilona
Oda es ért Szép Ilona
Megölelé, megcsókolá,
S é magához jól szorítá
S é magához jól szorítá.

"Ezt a fiatalok közt tanultam. Ez igaz vót."

418. Szól a kukuk szól

Szól a kukuk szól
Ki kapuján szól
Benn a leján ötöződik
Kinn a báriz forgatódik,
Szóll a kukuk szól.

Szól a kukuk szól
Ki kapuján szól
Kit adsz nékem királybíró
Kivel Bécsbe menjek
S a ződ fának árnyékjába
Kivel beszélgessek?

János öcsémvel
János öcsémvel
Szép ő maga szép gunyája
Gyöngyös dolomántja.
Szép őmaga szép gunyája
Gyöngyös dolomántja.

Szól a kukuk szól
Ki kapuján szól
János öcsém ződ erdőbe
Fémlik a kard az övibe
Szól a kukuk szól.

419. Szól a kukuk szól

Szól a kukuk szól
Ki kapuján szól
Demse Dávitén
Demse Dávitén.
Küjen pár forgatódik
Benn Rózsikát készítgetik
Szól e kukuk szól
Ki kapuján szól
Demse Dávitén
Demse Dávitén.

420. Szól a világ mit hajtok rá

Szól a világ mit hajtok rá
S úgy ég a tűz, ha tesznek rá
Ha nem tesznek kialuszik
Még végtére béhamvadzik.

Szőjke vize ja Tiszának
Mondd meg rózsám az anyádnak
Hogy az egész Tisza mentén
Olyan legény nincsen, mint én.

421. Szóll a kukuk szól

Szóll a kukuk szól
Ki kapuján szól
Küjel bárisz forgatódik
Benn Erzsike őtöződik
Szóll a kukuk szól.

Szóll a kukuk szól
Ki kapuján szól
Kinn a báriz forgatódik
Benn Erzsike őtöződik
Szóll a kukuk szól.

Kit adsz nékem bíró uram
Kivel menjek bálba
Ződ fának árnyékjába
Kivel beszélgessek.

János ecsémvel
János ecsémvel
Szép őmaga szép gunyája
Gyüngyes dolomántja
Szép őmaga szép gunyája
Gyüngyes dolomántja.

422. Szőlő között szépen felnőtt s a szentgyörgy

Szőlő között szépen felnőtt s a szentgyörgy
Mert e harmat s a szentgyörgyöt lejüti.

Mert a szentgyörgy későn fogott cikázni
Még a földből mos' fogott sorogolni.

Sárig virág ha leszakasztanálok
Mit mondanál ha jelhirvasztanálak.

Mit mondanék nem mondanék egyebet
Sohase lásd meg az eget s a földet.

423. Szőr szökött a szemembe

Szőr szökött a szemembe
Leveronda linda
Há je szőrvel mit akarsz
Leveronda linda.

Szitát kössek belőle
Leveronda linda
Hᒠszitával mit akarsz
Leveronda linda.

Lisztet szitáljak vele,
Leveronda linda
Há' je lisztve' mit akarsz
Leveronda linda.

Málét főzzek belőle
Leveronda linda
Málét főzzek belőle
Leveronda linda.

424. Született világ Megváltója

Született világ Megváltója
Angyalok jöttek és új hírt hoztak
Betlehemben Betlehemben
Kirie elejszon.

Jászolyban fekszik szénánn aluszik
Jaj min' reszket jaj min' fázik
Betlehemben Betlehemben
Kirie elejszon.

425. Születésin Istennek

Születésin Istennek
S az angyalok örülnek
És vígann énekelnek
Dicsőség az Istennek.

S a szűz Istent fogadá
Szent szüle jez világra
És szűzen megmaradott,
És szűzen megmaradott.

További versszak (felvételen kívül):

Szent angyal mennyből hirdet
Pásztoroknak örömet
Hogy megváltónk született
Hogy megváltónk született.

426. Szűz anyád örvendezik (bucsus ének)

Szűz anyád örvendezik (bucsus ének)

Szűz anyád örvendezik
Úr Krisztosz
Mi rólunk emlékezik
Úr Krisztosz
Előtted esedezik
Előtted esedezik.

Szűz anyád örvendezik
Úr Krisztosz
Mi rólunk emlékezik
Úr Krisztosz
Előtted esedezik
Előtted esedezik.

427. Szűz Mária

Szűz Mária
S e világra nékünk
Szent fiát hozá
S a jászolyban
S heleztetvén őtöt
Eképpen szólla
S aludjál el magzatom
Nyúgodjál virágom
S így énekelvén
És örvendezvén.
S ökör, szamár
Reája lehelvén
Mintha mondaná
Úr és Isten
Most közöttünk fekszik
Együtt vígadjunk
Már az égi madarak
És erdei vadok
Őtöt imádják
És magasztalják.

428. Táncdallam szöveg nélkül ("Magyar zsukáta")

Táncdallam szöveg nélkül ("Magyar zsukáta")

429. Tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal

Tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal
Tele van az én szívem is keserű bánattal
Mit ér nekem, mit ér nekem, csillag ragyogása
Ha jaz én bús szívemnek nincs vigasztalása.
(Var.: Ha ja sötét bánatomnak nincs vígasztalása.)

Látom életemet nem igen gyönyörű
Az én két orcámon folydogál a könyű
Ha tudtad határát rövid szerelmednek
Mért nem hagytál békét én árva fejemnek.

Minden madárkának szabad ágra szállni
Csak nekem nem szabad az utcán eljárni
Titkos szerelemnek nem kell cégért dugni
Mert vagynak irígyek s el fogják gátolni.

430. Tempó

Tempó
"Szabó György fiúé"

431. Téged Isten dicsérünk

Téged Isten dicsérünk
Téged Úrnak vallunk.

Téged örök Atyaisten
Minden földi állat tisztel.

Szent szent
Szent a seregeknek Ura, Istene.

E világra jövendő bírónak
Hiszünk téged lenni.

Téged azért kérünk légy segítség a te szolgáidnak
Kiket szent véreddel megváltottál.

Minden napon áldunk Téged
És dicsérjük a Te szent nevedet.

Te benned bíztam Uram
Örökké meg nem szégyenülök.

432. Téli nyári laboda

Téli nyári laboda
Szürke lovas katana
Téli nyári laboda
Szürke lovas katana.

Átolmenék a Dunán
Kétkerekű kotyigán
Visszajövék a Tiszán
Aranyszőrű paripán.

A felvételen a következő szöveg nem szerepel:

Túl a vizen egy kosár
Benne lakik egy madár
Túl a vizen egy kosár
Benne lakik egy madár.

Várj madárkám várj várj várj
Este hozzád jövök várj
Megvizsgálom szívedet
Hozzám szeretetedet.

433. Tisza partján lakom

Tisza partján lakom
Keress fel angyalom
Csendes folyóvíznek
Csak zúgását hallom.

Ha folyóvíz volnék
Bánatot nem tudnék,
Hegyek, völgyek között
Zengedezve járnék.

Két út van előttem
Melyiken induljak
Két szép szeretőm van
Melyiktől búcsúzzak.

Ha egytől búcsúzom
A más megharagszik
Így hát az én szivem
Soha meg nem nyugszik.

Udvarom udvarom
Szép kerek udvarom
Többé nem söpör ki
Az én gyönge karom.

434. Torda környéki hallgató

Torda környéki hallgató

435. Túl a vizen egy fa

Túl a vizen egy fa
Az alatt van egy tó
Abban lakik egy hal
Kinek neve harcsa.

Nem adnám a nevit
Száz ökör árájér
Hát magát hogy adnám
Széjes e világért.

További variáció (felvételen kívül):

Nem adnám a nevit
Százezer aranyért
Hát magát hogy adnám
Szép Magyarországért.

436. Túll e vizen Tótországon

Túll e vizen Tótországon
Szilva termett szép ződ ágon
Szakasztottam de nem ettem
Mert én búra teremlettem.

Se nem búra se nem jóra
Barassóba' felnőtt nyárfa
S annak vagyon harminc ága
S az alatt ül három árva.

Merre mentek három árva
S elindultunk hosszú jútra
Hosszú jútra szolgálatra
Hosszú jútra szolgálatra.

Ne menjetek három árva
Nem találtok jó gazdára
Netok nektek hármatoknak
Hármatoknak három vessző.

Hármatoknak három vessző
Mind a három aranvessző
Menjetek el temetőbe
Apátoknak anyátoknak.

Csapjátok meg e mormentját
Keljen keljen édesanyám
Keljen keljen édesanyám
Me’t elszakatt e gyászruhánk.

Nem kelhetek gyermekeim
Me’t elhirvadt a két lábam
S a két lábam, s a két kezem
S a két lábam, s a két kezem.

Bár nyújtsa ki s a zár kucsát,
S kulcsaljuk ki koporsóját
Csókoljuk meg kezit-lábát
Kezit-lábát két arcáját.

Nem kelhetek gyermekeim
Menjetek el hazátokba
Vagyon nektek mostohátok
Ki fejért adjon rivátok.

Mikor fejért ad rivátok
Vérvel virágzik hátatok
Mikor mossa fejeteket
Könnyűvel lobog arcátok.

437. Ugrós magyar

Ugrós magyar

438. Uram szemed előtt mint nagy látó előtt hordozzuk vétkeinket

Uram szemed előtt mint nagy látó előtt hordozzuk vétkeinket
Melyekkel akarva vagy nem jól vigyázva bántottuk felségedet
Kikért érdemlettünk s nagy sokszor érzettük méltó büntetésedet.

De ha csapásidat s gyenge fojtásidat bűnünkkel összevetjük
Kisebb a büntetés hogysem a szenvedés vagy amint érdemeljük
Súlyosban vétkezünk hogy sem verettetünk noha sírva viseljük.

De nézd a tunyaság vagy inkább rosszaság mire hozott bennünket
A bűn büntetésit érezzük gyümölcsét de vakmerjségünket
Im ugyan nem hagyjuk de sőt szaporítjuk nehezítjük ügyönköt.

(Kájoni Cantionale 2. kiadás, 1719. 484.l.)

439. Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár ha lehetnék,

Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár ha lehetnék,
Úgy elmennék, ha mehetnék, ha szabad madár ha lehetnék,
Szabad madár nem lehetek, rózsám hozzád nem mehetek,
Salajlalaj lalalalaj lalajnamm.

Anyám anyám, édes anyám, ne kiálts több átkot reám,
Anyám anyám, édes anyám, ne kiálts több átkot reám,
Kiáltottál már eleget, elégeld meg mindezeket,
Salajlalaj lalalalaj lalajlamm.

LLSz29j: A dallamot a prímás összevonva játsza. Teljes alakja három 16-os és egy 11-es sor. Ungváriné és több asszony három 16-os sorosnak éneklik. Siposné és más idősebb asszonyok hozzáéneklik a helyszínen lejegyzett, negyedik sort is.

440. Úgy fáj az én árva szívem

Úgy fáj az én árva szívem
Úgy fáj az én árva szívem
Nem t'om néked fáj-e vagy nem.
Inima mea, inima mea
Iar incepe-a ma durea mai.

Ha fáj es há' mit tudsz tenni
Ha fáj es há' mit tudsz tenni
Egyszer ennek így kell lenni.
Inima mea, inima mea
Iar incepe-a ma durea mai.

Egyszer ennek így kell lenni
Egyszer ennek így kell lenni
Katanának el kell menni.
Inima mea, inima mea
Iar incepea ma durea ma.

441. Úgy meg vagyok búval rakva

Úgy meg vagyok búval rakva
Mind a pallagi rózsafa
Csak egy-kettő terem rajta
Mégis terítve jalatta.

Úgy elmenyek meglássátok
Hírem sohasem haljátok
Mikor hírem meghaljátok
Bús levelem olvassátok.

Én Istenem még valaha
Bús életem fordítsd jóra
Hozd fel a régi napomat
Hozd haza ja galambomat.

442. Úgy megúntam a bújdosást

Úgy megúntam a bújdosást
Idegen földönn a lakást
Idegennek jövevénynek
Nincs becsűje a szegénynek.

Éngem anyám megátkozott
Mikor a világra hozott
Azt az átkot mondta rejám
Ország s világ legyen hazám.

443. Úr Krisztus feltámada

Úr Krisztus feltámada
Ránk malasztja árada
Ő szent vére hullása
Lőn pokolnak romlása
Úristen megváltá
Mind e világot szent halálával.

Alászálla poklokra
Pokloknak váltságokra
Szabadítván híveit
Régi szentek lelkeit
Úristen megváltá
Mind e világot szent halálával.

444. Üdvözítőnknek szent Anyja

Üdvözítőnknek szent Anyja
Menyeknek megnyílt kapuja
Tengerenn evező csillaga
Boldogságos Szűz Mária.

Légy segítsége népednek
Az elesett bűnösöknek
Ki szülője Istenednek
Anyja lettél Teremtőmnek. 
 
Lajtha megjegyzése: Kájoni antifóna

445. Verbunk frisse

Verbunk frisse

446. Verbunk

Verbunk

447. Verbunkos (furulya)

Verbunkos (furulya)

448. Verbunk

Verbunk
Én Ferenczi Márton hatvan éves muzsikáltam benn a kollegáimmal.

449. Verbunk

Verbunk
LLK1j: A székely vármegyékban legismertebb verbunk. "NAGY VERBUNK"-nak, "LEGÉNYES"-nek is hívják. Figura mindig járt utána, de ha legény-tánchoz játsszák, 3-4 figura következhet a fő tánc-rész után. A figurát egyes szólótáncos járja és a cigány addig ismétli, amíg a legény bírja a tánc virtuóz, nehéz és fárasztó figuráit. Előfordul, hogy az egyik legény még javában járja a figurát s már ugrik melléje a másik legény a maga külön táncfigurájával. Ilyenkor a cigány közvetlenül kapcsol az első figurához egy másodikat, vagy egy rövid ugróst. A tánc-rendet a cigány azzal állítja vissza, hogy belekezd a verbunk kezdetébe, amikoris minden legény visszalép a tánckörbe és együtt járják mindannyian.

450. Verbunk

Verbunk
LLK28j: Lásd a Gr 117A darabot. A lemez végén bemondás: "Én mozsikáltam, Kristóf Vencel, a társaságommal, 59 éves, kőrispataki".

451. Verbuválnak Szék városán kötéllel

Verbuválnak Szék városán kötéllel
Elfogják a szegény legényt erővel
A gazdának öt hat fiját 
A gazdának öt hat fiját nem bántják
A szegénynek ha jegy van is elfogják.

Hátra kötik a két karját kötéllel
Úgy kísérik Kolozsvárra fegyverrel
Utána megy apja anyja 
Utána megy apja anyja síratják
Kérik vissza semmi pénzér' nem adják.

Apám s anyám térjél vissza szomorán
Növeld többi gyermekedet szigorán
Növeld többi gyermekedet 
Növeld többi gyermekedet szigorán
Hogy fogja jel a vármegye szaporán.

További versszakai (MH3873a):

Megkérem én a téns nemes vármegyét
Hallgassa meg egy árva lány kérését
Árva vagyok azon kezdem
Árva vagyok azon kezdem panaszom
Nincsen senkim csak az árva galambom.

Egy kis legényt szerettem az mindenem
Gyámolóul őt rendelte Istenem
Ez a legény sorsot húzott
Ez a legény sorsot húzott feketét
Nagy levélbe fel is írták a nevét.

Az én rózsám nem katonának való
Gyenge legény megrúgja ja szilaj ló
Szegény huszár tegnap indult
Szegény huszár tegnap indult Prágábo
Utoljára szorított a karjábo.

452. Verd meg Isten azt a szivet

Verd meg Isten azt a szivet
Aki kettőt hármat szeret jaja jaja, jajaja
Mer' én csak egyet szerettem
Mégis eleget szenvedtem csuhajja
Mer' én csak egyet szerettem
Mégis eleget szenvedtem, csuhajja.

Azt gondoltam amíg élek
Mindég jó napokot érek
De jén abba megcsalódtam
Szép babámtól elmaradtam csuhajja.
De jén abba megcsalódtam
Szép babámtól elmaradtam, csuhajja.

453. Verje meg azs Isten az urakot (Cigánycsúfoló)

Verje meg azs Isten az urakot (Cigánycsúfoló)
Mér sorolták be az én Róni Peti fiamot
Hej nume nume nále rume
Nále rume dikhás rume
Dikhás rume nále rume.

Verje az azs Isten a pofáját
Forró hideg rázzsa kezsit s lábát.
Hej nume nume nále rume
Nále rume dikhás rume
Dikhás rume nále rume.

Alacsony házs közsepébe
Ki van azs anyám terítve
Ej nume nume nále rume
Nále rume dikhás rume
Dikhás rume nále rume.

Jertek rajkók sírassátok
Nektek is édesanyátok.
Hej nume nume nále rume
Nále rume dikhás rume
Dikhás rume nále rume.

454. Verjen meg az Isten rózsám ha te nem vagy igaz hozzám

Verjen meg az Isten rózsám ha te nem vagy igaz hozzám
Verjen meg az Isten rózsám ha te nem vagy igaz hozzám
Mer én igaz vagyak hozzád olyan mind az édesanyád
Mer én igaz vagyak hozzád olyan mind az édesanyád.

Olyan igaz mind a gyertya nem csalagattalak soha
Olyan igaz mind a gyertya nem csalagattalak soha
Te csaltál meg nem én téged verjen meg az Isten téged
Te csaltál meg nem én téged verjen meg az isten téged.

Verjen meg a sötét éjjel de sok örömtül zártál el
Verjen meg a sötét éjjel de sok örömtül zártál el
Verjen meg a piros hajnal kibe siratlak jajszóval
Verjen meg a piros hajnal kibe siratlak jajszóval.

455. Ver' meg Isten, ver' meg

Ver' meg Isten, ver' meg
A szeretőm anyját
Mé' tiltotta, mé' tiltotta
Tőllem el a lányát.
Mé' tiltotta, mé' tiltotta
Tőllem el a lányát.

Ha néki lánya vót
Nékem szeretőm vót
Hogyha néki jól kedves volt
Nékem kedvesebb volt.
Hogyha néki jól kedves volt
Nékem kedvesebb volt.

További versszakok (felvételen kívül):

Aki a babáját 
Igazán szereti
Akármilyen sötét felhő legyen
Mégis fölkeresi.

Mer én a babámot
Igazán szeretem,
Akármilyen sötét legyen
Mégis felkeresem.

456. Vesek sép feleséget (Cigánycsúfoló)

Vesek sép feleséget (Cigánycsúfoló)
Posomántom szépséget
Megtanítom seget verni
Fel fogom én ébresteni
Ovóval vuvóval
Tüzset gerjest hajnalban.

Nyomjad Rózsi a fuvót
Veszek tarka vigánót
Ha nem dunnog a fuvó
Nincs a purdéknak túró
Nincs a purdéknak túró.

Ha nem cseng peng az a vas
Nincs a purdéknak avas
Ha nem cseng peng a kalapács
Nincs a purdéknak kalács
Nincs a purdéknak kalács.

S máma rityem pipasár
Asseretem fogam fáj
Ott hadd bizsony hadd fájjon
Megmondtam ne pipájjon
Megmondtam ne pipájjon.

További versszak (felvételen kívül):

Által mentem a Tiszán
Kilenc orsós karikán 
Visszanézek nincs ladik
Hát a babám hol lakik
Hát a babám hol lakik.

457. Világ végin három szent királyok szíveket gerjesztő

Világ végin három szent királyok szíveket gerjesztő 
Háromnémű ajándékkal ők eleredének
E világnak áldott urát hogy megkeressék
E világnak áldott Urát hogy megkeressék.

Eggyetembe házba bemenének ékest köszönének 
Megismérék hogy a Gyermek Ő Istenség volna
Bizony ember e világért halandó volna
Bizony ember e világért halandó volna.

Más úton haza eredének angyali szózat miatt 
Hogy Heródes elfeledvén az ő nagy haragját
Kit a gyermek felől hallván szívében vett volt
Kit a gyermek felől hallván szívében vett volt.

458. Virág ökröm kiverettem a rétre

Virág ökröm kiverettem a rétre
Elverettem a harmatot előle
Nem hallom a Virág ökröm kolompját
Az én babám mással éli világát.

Árva, árva olyan árva nincs mint én
Aki olyan igazán sírjon mint én
Sírok biz én siratom a lányságom
Mindig sírok, míg élek e világon.

Vót énnékem édes anyám de már nincs
Mer elvitte a tavaszi nagy árvíz
Három hete mióta mind halászom
Könnyeimtől még a vizet se látom.

Kihalásztam édes anyám kendőjét
Ződ selyemmel rávarrattam a nevét
Közepébe búbánatot varrattam
Édes anyám jaj de árván maradtam.

459. Zöld erdőben zöld erdőben sétál egy madár

Zöld erdőben zöld erdőben sétál egy madár
Kék a lába zöld a szárnya jaj de gyöngyön áll
Hivu engem útitársnak el is menyek már
Hivu engem útitársnak el is menyek már.

"Hivo", így is "Híj-u", így is "hív-u", annyi mint "hív ő".

460. Ződ az erdő, ződ a petrezselyem,

Ződ az erdő, ződ a petrezselyem,
Benned rózsám meghűlt a szerelem.

Nemcsak meghűlt meg es fagyaskodott
Víg szívemre búbánatat hozott.

Falu végén van egy házikócska
Abba van egy rengető bőcsöcske.

A lábával rengetgeti vala
A szájával fúdogájja vala.

Aludjál aludjál Istennek báránya
Me' most jöttél széles ez világra.

Pokol kapujában felnőtt egy nagy nyárfa
Minden ágán-bogán egy cigány purdécska.

Egy nagy szél zúdúla bé pallá pokolba
Egy nagy szél zúdúla bé pallá pokolba.

461. Ződ erdőbe sík mezőbe

Ződ erdőbe sík mezőbe
Sétál egy madár
Híva jéngem útitársnak
El is menyek már.

Jaj be beteg én galambom
Talán meg is hal
Jaj be beteg én galambom
Talán meg is hal.

Jaj ha meghal jaj ha meghal
Haljak meg én es
Ne maradjak ilyen árván
Nála néküll es.

Jaj ha meghal jaj ha meghal
Haljak meg én es
Ne maradjak ilyen árván
Nála néküll es.

Adsza babám jobb kezedet
Sétáljunk egyet
Menjünk bé a gyümölcsösbe
Szakajszunk meggyet.

Úgyan jól megügyeld magad
Milyent szakasztasz
Nehogy úgy járj mint én jártam
Kedves galambom.

Magos marton sem járhotok
Félelem nékül
Édes csókot sem adhatok
Szerelem nékül.

Magos marton sem járhotok
Félelem nékül
Édes csókot sem adhatok
Szerelem nékül.

462. Ződ erdőben szépen fütyöl s a rigó

Ződ erdőben szépen fütyöl s a rigó
S bésorola katonának s a bíró
Ződ erdőben szépen fütyöl s a rigó,
S bésorola katonának s a bíró.

S hadd el bíró kutya bíró megbánod
Hadd el bíró kutya bíró megbánod
S megfogák a szegény legényt erővel
S hátréköték s a két karját kötelvel.

S elindíták hosszú jútra dobszóval
S elindíták hosszú jútra dobszóval
S leülteték karosszékbe jajszóval
S leülteték karosszékbe jajszóval.

szaszi@szepi.hu