Pátria 1. - Dunántúl

A dudari hármas határ

A dudari hármas határ
Magam vagyon benne betyár
Viselem a betyár nevet nevemet
Mer a rózsám engem szeret. 

A dudari temetőbe
Három kislány sétál benne
Az is azért sétál benne de benne
Szeretője fekszik benne.

1. A fényes nap immár elnyugodott

A fényes nap immár elnyugodott
A föld szine sötétben maradott
Nappali fény éjjelre változott
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

További versszakok (felvételen kívül):

Minden állat mégy nyugodalomra
Az Istentől kirendőt álomra
De én Uram úgy megyek ágyamra
Mintha mennék gyászos koporsómra.

Mert noha most erős és friss vagyok
De több napot magamnak nem hagyok
Azt gondolom minden nap utolsó
Ez iccakán köllhet a koporsó.

Midőn ágynak adom testemet
Deszka közé zárhatom éltemet
Hosszas álom érheti szémémet
A kakas-szó hozhatja végemet.

Vessünk számot én édes Istenem
Hogy lelkemet ne kölljön féltenem
Hogy lehessen bátrabban szólanom
Midőn meg köll előtted állanom.

Színed előtt mindennap elesem
Mert te lettél Atyádnál kezesem
Ha megölsz is még is benned bízom
Szent véredhez futok ha szomjazom.

Napkelettől egész napnyugotig
Szent nevedben bíztam és fáradtig
De megbocsáss én szívemből szánom
Könnyek miatt nincs szememen álom.

Az ágyamban zokogva költözöm
Vánkosomat könnyekkel öntözöm
Ha megtartasz holnapi napodra
Nem fordítom azt megbántásodra.

Ne szólíts ki Uram készületlen
Vezess előbb az enyhítő kútra
Hogy juthassak a mennyei jussra
Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Ámen

2. A karádi bírónak

A karádi bírónak
Van két sárga csikója
Ellopnám az éjcaka
Hogyha rám nem virradna.

Kezd a hajnal hasadni
Jön két zsandár vasalni
Megvasalják a kicsi kezemet
Elvisznek az egyesbe.

Egyesből a kettesbe
Kettesből a négyesbe
Gyere babám váltsál ki
Ne hagyjál elhervadni.

Kiváltalak ki ki ki
Nem hagylak elhervadni
Eladom a sárga cipőm
Kiváltom a szeretőm.

3. A Krisztus Jézus vérével megváltott népek

A Krisztus Jézus vérével megváltott népek
Szent lélek Istentől szenteltetett hívek
Kik a siralomnak helyére gyűltetek
Hogy atyátok fiát sírván szemléljétek.

Talán a halálról akartok érteni
Annak keserűségéről tudakolódzani
Imhol e példából könnyen kihozatni
A halálnak mérge mit szokott mívelni.

Mert édes atyánkfiát hogy ő megfojtotta
Az ő mérges nyila testét általjárta
Keserű fullánkját reá bocsátotta
Őtet életétől íme megfosztotta.

További versszakok (felvételen kívül):

A halálnak senki ellene nem állhat
Oly orvost e földön senki nem találhat
Fegyveres kezéből senki ki nem vonhat
Halálnak mérgétől senki meg nem óvhat.

Tudom hogy hallottál régen szent atyákat
A megholtak közül sok vén jámborokat
Akiket a halálnak mérge megfojtott
S e földi élettől csak hamar megfosztott.

A te gyenge tested tudod mivé leszen
Minden állatoknál utálatosb lészen
Kígyók békák étke koporsóban lészen
És a szegény lélek számadásra mégyen.

Hogy nem gondolkodol tehát bűneidről
Isten ellen való fertelmességedről
Tudod hogy valaha számot adsz mindenről
Amit itt míveltél megkérdeznek erről.

Indult meg hát lelkem tökéletességben
Emeld fel szemedet a tündöklő égben
Szemben légy az úrral hitben reménységben
Szánjad bűneidet töredelmességben.

Fordítsuk már szemünk holt atyánkfiára
Mit mond ő mi nékünk, figyelmezzünk arra
Senki halálomat úgymond ne sirassa
Nyugtasson Isten ki ki inkább mondja.

Óh áldott nap és hold ragyogó csillagok
Folyó vizek erdők, mezei virágok
Kik énnekem itten híven szolgáltatok
Legyetek az úrtól kívánom boldogok.

Ti is én körülem álló jó barátim
Rajtam szánakodó én jóakaróim
Isten áldásában legyetek rokonim
Atyámfiai és kedves szomszédim.

Nincsen egyéb hátra, fogjátok testemet
Az úrnak átadtam immár én lelkemet
Adjátok a földnek hideg tetememet
Kívánom nyugodni Istennél lelkemet.

"Ezt énekeltem virrasztóba, Cserpes Sándor, kapuvári lakos ötvenné.. ötvenöt éves."

4. A mélységből kiáltottam Uram hozzád

A mélységből kiáltottam Uram hozzád
Uram hallgasd meg az én szómat
Menny örömébe vigyenek az angyalok
A hív Lázárral szegény jámborral
Életed legyen mindörökké.

Legyenek a te füleid figyelmetesek
Az én könyörgésem szavaira
Menny örömébe vigyenek az angyalok
A hív Lázárral szegény jámborral
Életed legyen mindörökké.

Adj Uram örök nyugodalmat neki
És az örök világosság fényeskedjék neki
Menny örömébe vigyenek az angyalok
A hív Lázárral szegény jámborral
Életed legyen mindörökké.

5. A mielségből kiáltok Uram hozzád

A mielségből kiáltok Uram hozzád
Uram hallgasd meg az ien szóamat
Legyenek füleid figyelmetesek
Jaj s a könyörgésünknek szavára
Elejtett engem az halál
Kiszáradt szüvem mint fűszál
Ó irgalmas Jézus ó kegyelmes Krisztus
Vedd hozzád lelkemet hadd lássam színedet
Édes Jézusom.

Ha ja vétkeket figyelembe veszed Uram
Uram ki állhat meg előtted
De nálad az irgalmasság
És nálad a bőséges megváltás

   Itt a felvétel megszakad. A folytatás (felvételen kívül):

Elejtett engem az halál
Kiszáradt szüvem mint fűszál
Ó irgalmas Jézus ó kegyelmes Krisztus
Vedd hozzád lelkemet hadd lássam színedet
Édes Jézusom.

Remél az én lelkem az ő igéretiben
És az én lelkem az Úrban bízik
Mert az Úrnál az irgalmasság
És őnála bőséges a megváltás
Elejtett engem az halál
Kiszáradt szüvem mint fűszál
Ó irgalmas Jézus ó kegyelmes Krisztus
Vedd hozzád lelkemet hadd lássam színedet
Édes Jézusom.

6. A molnár kutyái

A molnár kutyái 

Hát Drukba és Fertő tava mellett vót egy vizesmalom. Annak a mónárnak, akié ez a vizesmalom vót, vót két seregeszürke csikaja, eladta a vásárba. Ottan egy öt ember hallotta, mikor fölszedte az árát. Este má elmentek hozzája a pénzért. Kocogtatnak, mondják: "J’ estét adjon Isten! mónár gazda". "Adjon Isten, tartsanak velünk az urak". "Jó étvágyat a vacsoráhó". "Tessék az urak". Nem mentek vacsorára, hanem kérdezték: "Mónár amit eladtá, seregeszürke csikaidnak az árát add elü, mert ha elü nem adod, elvesszük az életedet". Ne vegyék el az ü életit, egy szomorú nótája van, engedjék elfurulázni. "Mi az furugla?" "Ott van a gerendafán e". Egy illető, egy betyár leveszi és nekiadja a mónárnak és kezdi fújni, hogy "Elveszik már a pénzemet, elveszik az életemet". Mikor már elvették tőle a pénzt akkor mondta: "Nincs erszényem, nincsen pénzem, de nincs is semmi emberségem". Na most már: "Elvették már a pénzemet, elveszik az életemet Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám, Tünde, Ridi, Dajnám". Nahát akkor aztán fújta, hogy, gyorsabban, hogy "Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám", akkor a kutyák ezt hallották, most merre menjenek se ajtón, sehun me há nem tunnak át, bebújtak a kemenc’ vagy kályhának az izé száján, aztán mindjárt azon egy behúzódott valahogy a bal kályha cserepek bedűtek és így a kutya azon mingyárt be is ugrott és ment utána második és így a harmadik. Akkor aztán látták az idegen embereket, hát aztán akkor a mónár víggyabban fújta, hogy hát:"Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám, tünde, tünde, Ridi, Dajnám" hogy: "Nincs erszényem, nincsen pénzem, Nincs is semmi emberségem. Elvették már a pénzemet, Elveszik az életemet. Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám, Tünde, Tünde, Ridi, Dajnám".

Ez a meséje, ez csak ... hogy: 

Elveszik már a pénzemet
Elveszik az életemet
Tünde Ridi Dajnám
Tünde Ridi Dajnám.

Nincs erszényem, nincsen pénzem
Nincs is semmi emberségem
Tünde Ridi Dajnám
Tünde Ridi Dajnám.

Elvették már a pénzemet
Elveszik az életemet
Tünde Ridi Dajnám.

Tünde Tünde Ridi Dajnám
Tünde Tünde Ridi Dajnám
Tünde Tünde Ridi Dajnám
Tünde Tünde Ridi Dajnám
Tünde Tünde Ridi Dajnám.

7. A nap nagy haragnak napja

A nap nagy haragnak napja
A világot teszi hamuvá
Dávid Sibillával mondja

Mel nagy rettegés lesz akkor
Bíróanak eljöttekor
Iszonyú számvételkor.

A trombiták meg harsognak
Mikre holtak feltámadnak
Törvényszéekhez állíttanak.

Halál s természet elájul
Látván hogy a holt sírjábul
A számadásra elindul.

Írott könyveket hozatnak
Mikben mindenek megvannak
Honnan ítéletet mondnak.

További versszakok (felvételen kívül):

Azért a bíró leülvén
S minden titkot kijelentvén
Végső szót vár minden félvén.

Akkor szegény mit feleljek
Szószólóul kit keressek
Holott még a jók is félnek.

Földnek rettenetes ura
Mennynek irgalmas adója
Folyjon reám sebed kútja.

Kegyes Jézus emlékezzél
Hogy értem is kint szenvedtél
Kimúltomkor kedveltessél.

Keresvén engem fáradtál
Megváltván nagy kínt vallottál
Ingyen tűrni ne láttasssál.

Büntetés igaz bírója
Légy bűnöm megbocsátója
Számadásom tágítója.

Nyögök sok bűneim alatt
Orczám pirul vétkem miatt
Nyújtsd szegénynek malasztodat.

Ki Magdolnán könyörültél
A latroknak megengedtél
Belém reménységet öntél.

Könyörgésim méltatlanok
De érdemid használjanak
Örök kínok ne ártsanak.

Rendelj állást a juhok közt
Hogy ne legyek a bakok közt
Hanem jobb felől a jók közt.

Az átkozottak ítélvén
S gehenna tűzére vetvén
Vígy engem dicsőségedbe.

Alázatosan sóhajtok
Töredelmes szívet nyújtok
Vég napomon viseld gondom.

Az a nap siralmas lészen
Mikoron porból felrezzen
A bűnös hogy törvényt végyen.

Ennek azért légy jutalmas
Kegyes Jézus légy irgalmas
Légyen helye nyugodalmas.

8. A palló lócán a pallódeszkán

A palló lócán a pallódeszkán 
Nem leszek többé nyoszolóleány
Ha leszek leszek menyasszony leszek
Vőlegény mellett rozmaring leszek

9. [A palló lócán] (dudálva)

[A palló lócán] (dudálva)

10. [A palló lócán] (dudálva)

[A palló lócán] (dudálva)

11. A Savanyú híres ember nagy betyár

A Savanyú híres ember nagy betyár
A vicai csárda ajtón besétál
Jó estét mond csaplárosné asszonnak
Tíz liter bort hozzon ki a Jóskának.

Kocsmárosné nékem halat süttessen
A hal mellé citromos bort tetessen
Alsó felső kapuját bezárassa
A szolgálót trázsának kiállítsa.

A szolgáló megy a kaput bezárni
Látott kilenc zsandárt arra sétálni
A szolgáló beszalad nagy ijedve
Látott kilenc zsandárt fölfegyverezve.

12. A szent Péter apostol

A szent Péter apostol
Első részarató volt
Az Úr Jézus elküldötte
Hogy részt arasson.

Elvégeztük munkáját
Összetakarítását
Máriának megkötöttük
Szép koronáját.

Mi Urunkat tiszteljük
Koronával illetjük
Érettünk tett fáradtságát
Szépen köszönjük.

13. A tenger fövény mely sok

A tenger fövény mely sok
Bánataink oly számosok
Sujtolnak keserű sorsok
Végre koporsók.

Amit mutogat e világ
Olyan mint valami zöld ág
Melyet hamar fejsze levág
S elhervad az ág.

14. Adjatok adjatok

Adjatok adjatok
Amit Isten adott
Isten adományát
Le ne tagadjátok.

15. Adjatok, adjatok

Adjatok, adjatok
Amit Isten adott
Isten adományát
Le ne tagadjátok

16. Amoda keletkezik (Regölés)

Amoda keletkezik (Regölés)
Egy sebes folyóvíz
Aztat körülállja
Csodaféle szarvas
Csodaféle szarvasnak
Ezer ága-boga
Ezer misegyertya
Gyulladván gyulladják,
Aludván aludjék
Ej regü rejtem neked ejtem.

Itt is mondanának
Egy szép legént
Kinek neve volna
Bozsa Péter volna
Ej regü rejtem neked ejtem.

Ott is mondanának
Egy szép lejánt
Kinek neve volna
Jámbor Kati volna
Ej regü rejtem neked ejtem.

Összöcsöndörödjenek
Összöpöndörödjenek
Mind a kutya farka
Még annál is jobban
Mind a macska farka.
Ej regü rejtem neked ejtem.

Regöljük a gazdát
Vele az asszonyát
Ej regü rejtem neked ejtem.

A gazdának
Hajdina köntöse
Rekettye bocskora
Répahéjj a szijja
Krumpli ja sarka
Ej regü rejtem neked ejtem.

Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Egy hold földön
Száz kereszt búzát
Egy hold réten
Száz szekér szénát
Ej regü rejtem, neked ejtem

Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Egy szép lovat
Egy szép csikót
Hízlalásra
Egy szép disznót
Ej regü rejtem neked ejtem,

Adjon az Úristen
A gazdaasszonynak
Egy tyúk alatt
Száz csirke fiat
Egy liba alatt
Száz liba fiat
Ej regü rejtem neked ejtem.

Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Egy szép legént
Egy szép lejánt
Összöcsöndörödjenek
Összöpöndörödjenek
Mind a kutya farka
Még annál is jobban
Mind a macska farka
Ej regü rejtem neked ejtem.

Mondja, ffi szóló:
Elérkezett a karácsony
Bidres-bodros szakállával
A csizmámat meg nem győzőm meg
Árpaszalmával.
Megsült már a kismalac érezzük a szagát
Szeretnénk ha a házigazda kinyújtaná
Az elejével a hátulját.
Adjon Isten bort, búzát, barackot,
Kurtafarkú malacot,
Szekerünkbe kereket,
Csutoránkba feneket,
Hadd ihassunk eleget.

Zörgetik a zacskót, pénzt akarnak adni,
Száz forinton alul el se fogjuk venni.

Közösen mondva:
Dicsértessék a Jézus neve

Férfi szóló: Mindörökké Ámen
Gyertek be gyerekek, igyatok egy pohár bort. 
(Koccintanak) Kedves egészségetekre, kedves egészségére, köszönöm.

Farkas József, 54 éves földmíves
Takács Ferenc, 34 éves földmíves
Nagy Ferenc, 35 éves földmíves
Németh László, 43 éves földmíves
Gajdor József, 54 éves földmíves

17. Amott keletkezik (Regölés)

Amott keletkezik (Regölés)

"Regézni jöttek a peresztegiek"

Amott keletkezik
Egy nagy felhő
Abból esik
Záporesső
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem.

Azt is megengedte
Nekünk az Úristen
Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Hat szép ökröt
Három bérest
Arany ostor-nyelet
Selyem sás sudarat
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem.

Azt is megengedte
Nékünk az Úristen
Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Egy hold földön
Száz kereszt gabnát
Ezer annyi mérőt
Ej röttön régi törvény
Ej regő rejtem.

További versszakok (felvételen kívül):

Azt is megengedte
Az a nagy Úristen
Adjon az Úristen
Ennek az asszonynak
Egy lúd alatt
Száz libafiat
Egy tyúk alatt
Száz csirkefiat
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem.

Azt is megengedte
Az a nagy Úristen
Adjon az Úristen
Ennek a legénynek
Egy szép leányt
Kinek neve vóna
Kovács Juli vóna
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem

Azt is megengedte
Az a nagy Úristen
Adjon az Úristen
Ennek a leánynak
Egy szép legényt
Kinek neve vóna
Német Jóska vóna
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem.

Összepöndörödjenek
Mint a róka farka
Még annál is jobban
Mint a kisnyúl farka
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem.

Szegen van egy acskó
Tele van huszassal
Fele a gazdáé
Fele regölőé
Ej röttön régi törvény
Ej regö rejtem.

recitálva:
Dicsértessék a Jézus Krisztus
Kicsoszogva – becsoszogva
Bükkfa nadrágomba
Cserfa bocskoromba
Míg egy regüt mondanak
Amit adnak elveszem
Tarisznyámba beteszem
Otthon szépen megeszem. 

(Ilyenkor már a kilincsen a kezük.)

18. Apor Lázár tánca (Régi magyar táncok 2.)

Apor Lázár tánca (Régi magyar táncok 2.)

19. Apró murok petrezselem

Apró murok petrezselem
A vénasszony veszödelöm
Alig várom az ördögöt
Hogy elvigye a vén dögöt.
Alig várom az ördögöt
Hogy elvigye a vén dögöt.

Vénasszonynak nem kár volna
Ha pokolba láncon volna
Ollyan ráncos annak bőre
Félre húz a vér is tőle.
Ollyan ráncos annak bőre
Félre húz a vér is tőle.

Édesanyám rózsafája
Én vagyok a legszöbb ága
Legszöbb ága legszebb lánya
A menyecskék bokrétája.
Legszöbb ága, legszebb lánya
A menyecskék bokrétája.

20. Arra alá a Baranya szélben

Arra alá a Baranya szélben
Kinyíllott a tulipány a barázda szélben
Egy-két szál, három szál
Csalfa voltál rózsám, mögcsaltál.

Ez a kislány úgy éli világát
Ha az anyja nincs itthun, süti a pogácsát
Estétől röggelig
Várja a babáját hajnalig.

21. Arra alá molnárház

Arra alá molnárház
Arra alá rigrom-regrom
Szikszom-szekszom molnárház.

Legény vedd el a lejánt
Legény vedd el a rigrom-regrom
Szikszom-szekszom a lejánt.

Mibe járjon módosan
Mibe járjon rigrom-regrom
Szikszom-szekszom kopogósan.

Vegyél neki lakcipőt
Vegyél néki rigrom-regrom
Szikszom-szekszom lakcipőt.

22. Az én nevem Halász Márton Zomborban születtem

Az én nevem Halász Márton Zomborban születtem
Kis gyermekségemtől fogva benne nevelődtem
Ott töltöttem három évet Isten kegyelméből
Le is tettek a börtönnek alsó fenekére.

Sok irigyek nyelvek miatt de sokat szenvedtem.
Kiknek egész életemben semmit nem vétettem.
Ott töltöttem három évet Isten kegyelméből
El is hoztam hatszáz botot magam erejéből.

Markaf megjegyzése: "Ennek frissebb a daláromja".

23. Azér jöttem ide karikázni (Kocsikala nóták = Karikázók)

Azér jöttem ide karikázni (Kocsikala nóták = Karikázók)

Azért jöttem ide karikázni
Ha ja babám itt találna lenni
Keze lába ki találna törni
Én meg jobban ki fognám tekerni.

Fekete bárson ragyog a szoknyámon
Barna legény hijába jársz utánom
A hajadat hijába fésülöd föl
Már énnékem barna legény úgysem köll.

Mit ér annak a legénynek élete
Kinek mindig nadrágzsebbe a keze
Nem meri a lányokat megölelni
Mer azt hiszi, hogy a fene megeszi.

24. Azt gondolod hogy én sírok

Azt gondolod hogy én sírok
Szomorú levelet írok
Röszket kezem nem írhatok
Fáj a szívem nem szólhatok.

Azt gondolod hogy én bánom
Hogy tetőlled el kell válnom
Én előttem az csak álom
Nem magad vagy a világon.

25. Azt gondolod mindég így lesz

Azt gondolod mindég így lesz
Hogy szeretőm soha nem lesz
Dehogy nem lesz, de bizony lesz
Nálad babám különb is lesz.

Azt gondolod hogy én bánom
Hogy tetüled el kell válnom
Én előttem az csak álom
Nem magad vagy a világon.

26. Azt gondoltad hogy én bánom

Azt gondoltad hogy én bánom
Hogy tetőled el kell válnom
Én előttem az csak álom
Nem csak te vagy a világon.

Édesanyám rózsafája
Én vagyok a legszebb ága
Kihajoltam az utcára
Egy asszonynak boszújára.

27. Azt gondulod mindig így lesz

Azt gondulod mindig így lesz
Hogy szeretőm soha nem lesz
Haj ruzsa haj heje-huja haj.

Dehon nem lesz de már van is
Tenálodnál szebb is jobb is
Haj ruzsa haj heje-huja haj.

Kicsiny vagyok, de víg kedvű
Páros csolkom de jó ízű
Haj ruzsa haj heje-huja haj.

Nincs is az a sok jó ízű 
Ki végtére nem keserű
Haj ruzsa haj, heje-huja haj.

28. A-dúr csárdás frissel

A-dúr csárdás frissel 
[nincs kottája] 
(MEGSZAKAD A FELVÉTEL)

29. A-dúr csárdás

A-dúr csárdás

30. A-dúr tánc

A-dúr tánc

31. a-moll csárdás

a-moll csárdás

32. A-moll lassú

A-moll lassú

33. Bartay csárdás (A-dur)

Bartay csárdás (A-dur)

34. Bágyad sérelmétől mártírok asszonya

Bágyad sérelmétől mártírok asszonya
Olvad szerelmétől szűzek királynéja
Ó jaj ha látnátok hívek megszánnátok
Szűz Szent Anyátokat.

Szelíd galamb formán zokog édes fián
Hogy kereszt oltárán látja végső órán
Ó jaj ha látnátok hívek megszánnátok
Szűz Szent Anyátokat.

35. Betyárlassú

Betyárlassú

36. Betyárok lassúja

Betyárok lassúja

37. Betyárok nótája

Betyárok nótája

38. Bizonytalan voltát világ állapotjának

Bizonytalan voltát világ állapotjának
Változását látjuk ím minden állatoknak
Kik ma egészségben voltak holnap lesznek
Torkában a halálnak.

Vízi buborékhoz mi életünk hasonló
Mezei virággal egyszersmind elhervadó
Nincsen e világon oly erős alkotmány
Mely lehessen állandó.

A mát Isten adta holnapot nem ígérte
Minden útaidat erősen megkötözte
Hogy száz esztendőt érj vagy csak ötvenig élj
Talán azt sem engedte.

További versszakok (felvételen kívül):

Boldogabbak nálunk a mezei virágok
Kertbéli szép rózsák, gyenge liliom szálak
Nem rettegnek semmit vidámok míg élnek
Van nékik is határok.

Tavasz melegtől igen szépen indulnak
Ékesen újulnak pünkösdkor virágoznak
Nyárban ellandkadnak hideg őszre kelvén
Egyszersmind elhervadnak.

Nincs néked úgy dolgod ember ha meggondolod
Erős számadásod, bizonytalan halálod
Meddig élsz nem tudod, de az nyilván vagyon
Hogy egyszer meg kell halnod.

Első óráját is születésed napjának
Jajszóval kezdetted idejét a világnak
Jaj lészen közepe, jaj lészen a vége
A te kimúlásodnak.

Semmit arról nem tudsz temetésed hol lészen
Gyalázatos-e avagy tisztességes lészen
Égi madaraknak avagy a vadaknak
Hasa koporsód lészen.

Mit ragaszkodol hát oly igen e világhoz
Megvér az úr Isten ne bízzál tárházadhoz
Nagyobb gazdagsága volt Crösus királynak
S hasonló lett koldushoz.

Világbíró Sándor nem elégedett avval
Hogy mind e világot meggyőzte hatalmával
Magát Isten gyanánt imádtatja vala
Nagy felfuvalkodással.

Azonközben néki mérget adának innia
Egy szamár körömből nagy Babiloniában
Szine elváltozék a király meghala
S elmúlt nagy hatalma.

Tegnap nem volt elég a világ gazdagsága
Immár halva fekszik csak négy sing föld hajléka
Az előtt lakozott gazdag palotákban
Most a földnek gyomrában.

Nincs hát itt mi nékünk maradandó városunk
Amint szent Pál írja zarándokság járásunk.
Még ma vígan lakunk, s már talán az úrtól
Holnap elhivattatunk.

Megkérdik ott ember mint éltél e világban
Ha igazán jártál-e el hivatalodban
Számot adsz arról is ha mit elrejtettél
Az úr talentomában.

Felebarátodat ha megkisebbítetted
Hírében nevében ha őtet megsértetted
Valjon javaidat igazán kerested
A szegényt segítetted.

Minden ember azért magát megoltalmazza
Rágalmazásoktól nyelvét megtartóztassa
Elveszendő kincsért aranyért, ezüstért
Lelkét el ne árulja.

Hasonló voltáról gyakorta emlékezzék
Magát elfelejtvén olyat ne cselekedjék
Isten tiszteletét mellyel megbántaná
Arról megemlékezzék.

Örök nyugodalmat adj uram híveidnek
Hogy tégedet menyben nagy dicsőségedben
Örökké dicsérjenek. Ámen.

39. Boldog újesztendőt

Boldog újesztendőt
Adjon az Úristen
Örömet és áldást
Mindnyájunknak itten.

Aki csak itt laknak
Ebben a kis házban
Jusson ki a jóból
Mindig boldogságban.

Csirke liba réce
Legyen a seregben
És éljenek vígan
Az új esztendőben.

40. Boldogasszony (Gyermekjáték)

Boldogasszony (Gyermekjáték)
Boldogasszony Boldogasszony mit kerülöd az én házam táját?
Azt kerülöm azt kerülöm leányodat kéretem
Nincs nekem eladó lányom       
Ó ne tagadd ó ne tagadd         
Tegnap láttam Bécsbe
Piros almát árult         
Vettem is tőle              
Most is van belőle       
Új asszonyka cafrinka     
Gyere velem Mariska.              

Lányok körbe állanak, egy a kör közepén. A Boldogasszony a körön kívül sétál. 
A középső kérdez, a feleteket pedig valamennyien éneklik. Akit megneveztek a dal végén az kilép a körből és megfogva a Boldogasszony kezét vagy szoknyája szélét kísérője lesz. A következő hasonlóképpen utána, s így nő a sétálók sora a kör pedig elfogy.

41. Borsód vittem a malomba

Borsód vittem a malomba
Azt hittem, hogy tiszta búza
Ej dujj dujj el dujj
Dunyhám alá jól elbujj.

Fölöntettem a garatra
Azt hittem hogy tiszta búza
Ej dujj dujj el dujj
Dunyhám alá jól elbujj.

Meg is mondtam a mónárnak
Hogy el ne csacsogja másnak
Ej dujj dujj el dujj
Dunyhám alá jól elbujj

De ja mónár azt fogadta
Az anyjának elcsacsogta
Ej dujj dujj el dujj
Dunyhám alá jól elbujj.

42. Bort iszom én nem vizet

Bort iszom én nem vizet
Mer az engem nem illet
Vizet igyék már a ló
Mer az a lónak való
De vizet igyék már a ló
Mer az a lónak való. 

Ój andocsi Dönöge
Hömbölödj a gödörbe
Sárga kolompér leves
Engem bizony ne nevess
Mer ha jengem nevető
Megtudja ja szeretőm.

Az karádi hegytetőn
Integet a szeretőm
Fehér kendőt lobogtat
Engem oda csalogat.

Dönöge andocsi muzsikus cigány volt.

43. Botostánc

Botostánc 
[A jó lovas katonának...] 
[nincs kottája]

44. Bottánc

Bottánc 
[nincs kottája]
A juhászok hosszú kampós bottal táncolták. A táncnak az első figurája: két botot letett maga elé a táncos, s keresztbe átugrott rajta, a botot nem érintette. Ha érte, egy liter bort fizetett. Ha már ital volt bennük, a pásztorok versengtek: mindegyik maga elé tette egyenesen a botját, tánc közben leguggolt, sarkával megverte a földet a bot egyik oldalán, aztán a másikon. Aki elvétette, azaz vagy érintette a botot, vagy elesett, az 5 liter bort fizetett.

45. Bölcsőske (Karácsonyi köszöntő)

Bölcsőske (Karácsonyi köszöntő)

4 angyal, esetleg két kis angyal kísérik Szűz Máriát. Az ajtón kívül csengetnek, majd belép 2 angyal a házba és a bölcsőt a Jézuskával a szoba közepére teszik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Betlehem kis falucskába
Karácsonykor éjféltájba
Fiú Isten ember lett
Mint kis gyermek született.

Őt nevezték Jézuskának
Édesanyját Máriának
Ki pólyába takarta
Befektette jászolyba.

Az angyalok fönn az égben
Menyei nagy fényességben,
Zengették ez éneket
Dicsőség az Istennek.

Ismét csengetés, s most belép a másik két nagy angyal, egyiknél csengő, másik kezében virgács.
Mindannyian:

Betlehem városba rongyos istállóba ma született
Egy szűznek méhéből drága szent véréből Megváltónk lett.
Kit angyal hirdetett pásztornak jelentett
Ki őtet imádni és dicsőíteni méltóvá lett.

Öreg bojtár mondja hogy bárány és gida készen légyen
Ő harmad magával sípos és dudással jő jelmégyen.
Mindeneknél lészen ajándéka készen
Mivel a kisdedet mint Üdvözítőnket megtiszteli.

Most belép Szűz Mária a kis angyalokkal, ezek letérdelnek a bölcső mellé és ringatják a Jézuskát. 
Arccal mind a háziak felé énekelnek, közben csengetés.

Betlehem, Betlehem a te határidba (Felállás)
Érkezett Mária rongyos istállóba 
Ott ülvén mindegyre elhagyott gerlice
Elkészíti magát a boldog szülésre.

Körülötte szent József szorgalmatoskodik
Hogy mit tehethessen azon iparkodik
Az ökör és szamár megismeri urát
Ember nem ismeri világ Megváltóját.
Azért tehát emberek kik e világon éltek 
Dicsérjétek az Úr nevét, mindörökké ámen.

A 4 angyal a bölcső körül jár, a kis angyalok felállnak, ének:     ?

Betlehembe siessünk rongyos istállóba
Ott született a kis Jézus, József, Máriával
Mindenektől elhagyatva édes Megváltónkhoz
Aki nekünk mindnyájunknak szép üdvösséget hoz.

Ezután egyenként letérdelnek és meglehelik, megcsókolják a Jézuskát, a kis angyalok utoljára egyszerre egyik a kisded lábát, másik a fejét leheli meg. 

Öröm könnyhullajtással essünk térdeinkre
Hogy irgalmat osztogasson vétkes szíveinkre
Mert ő nem néz a pólyára sem a kemény télre
Noha jutott a hidegre ily nagy szegénységre.

Erre kivonulnak elől a korbácsos kivételével az angyalok a bölcsővel utána Mária oldalán 1-1 kis angyallal:

Jertek menjünk mi is Betlehembe
Részt venni a nagy örömbe
Melyet menyei Atyánk
Árasztott az éjjel ránk.

A pásztorok is ott vannak
Térdrehullva imádkoznak
Ma született kisdednek
Ajándékokat visznek.

Egyik tejet másik sajtot
A harmadik vajat hozott
Amaz egy kosár almát,
Egy koszorús báránykát.

Így elhagyják a szobát. A visszamaradott a háziakat megveregeti a fonott fűzfakorbáccsal, minden csapásra ezt mondja: "Kelésesek ne legyetek!" Rendszerint mindenkire hármat üt, utána dicsér és fut a többiek után. 
Hideg időben fejöket, karjukat meleg pamutkendő takarja, amit bementkor a kísérő (többnyire egyik lány anyja) az ajtóban elvesz tőlük, távozáskor rájuk terít. A köszöntésért pénzt, édességet kapnak.

46. Busulónóta

Busulónóta 
[nincs kottája]

47. Búcsú utáni legénytánc

Búcsú utáni legénytánc

48. B-dúr lassú

B-dúr lassú

49. Cigány altató

Cigány altató

50. Cimbalom csárdás

Cimbalom csárdás 
[05.9-én megismételve Sopronban]

51. Cimbalom csárdás

Cimbalom csárdás

52. Cimbalomcsárdás

Cimbalomcsárdás 
[nincs kotta]
Ezt a csárdást Péter Józsival játszotta Doroszlón.

53. Csak azért szeretem

Csak azért szeretem
A magyar menyecskét
Hogy meg tudja főzni, tyuhaha
A borsos levecskéd valaha.

Arass babám arass
Mögadom a garast
Ha én meg nem adom, tyuhaha
Mögadja angyalom valaha.

Arattam, arattam
Kévét is kötöttem
Angyalom tarlaján, tyuhaha
Mög is betegedtem valaha.

54. Csalogatós (G-dúr)

Csalogatós (G-dúr)
Régen a bálban a legények ezzel a tánccal hívták a lányokat táncolni. A legények a helyiség közepén álltak, illetve egyedül táncoltak. Mindegyik intett egy leánynak, aki erre betáncolt hozzá a körbe. Egyszerre csak egy legény hívhatott, hogy ne legyen rendetlenség. Addig volt csalogatás, amíg miden legénynek, leánynak megvolt a maga párja. Amikor ez bekövetkezett, akkor váltottak át egy másik csárdásra.

55. Csárdás

Csárdás 
[05.9-én megismételve Sopronban]

56. Csárdás (D-dúr)

Csárdás (D-dúr)

57. Csárdás (D-dúr)

Csárdás (D-dúr)

58. Csárdás (F-dúr)

Csárdás (F-dúr)

59. Csárdás (szám nélkül)

Csárdás (szám nélkül)
Ki nem dolgozott magnetofon felvétel. A lejegyzés a rendelkezésünkre nem álló Pyral lemezről történt.

60. Csárdás

Csárdás

61. Csárdás

Csárdás

62. Csárdás

Csárdás

63. Csárdás

Csárdás
LL.: Amit Tendl Pál Szentkirályon Vasmegyében, Pinkamindszenten játszott sokat, különösen a bucsú után megtartott mulatságon.

64. Csicsiri borsó

Csicsiri borsó
Nyugszik az orsó
Borsos Náni 
Mén Harasztinára
Jancsi bácsi 
Kocsi hátuljába.

Nyugszik az orsó
Borsos Náni 
Mén Harasztinára
Miska bácsi 
Kocsi hátuljába.

65. Csikós csárdás (A-dúr)

Csikós csárdás (A-dúr)

66. Csikóscsárdás

Csikóscsárdás

67. Csillagos magos ég, ha beborul kiderül (Karikázó)

Csillagos magos ég, ha beborul kiderül (Karikázó)
Arra jár a kis angyalom kikerül.
Kerülhetsz már kis angyalom örökre,
Szerelmeiddel meg vagyok elégedve.

Ezt a kis barna lányt még akkor megszerettem
Mikor vele legelőször beszéltem
Megszerettem a gyönyörű szép szaváért
Homlokára rágöndörödött hajáért.

Kocsikala = karikázó. Lányok karéjba fogódzva danolnak, közben egyet jobbre, kettőt balra lépnek.

68. Csizmavágásos tánc

Csizmavágásos tánc

69. [Csípd meg bogár...]

[Csípd meg bogár...]

70. Csóktánc

Csóktánc 
(másodszor fordított verővel)

71. C-dúr csárdás lefogással

C-dúr csárdás lefogással

72. C-moll csárdás

C-moll csárdás 
[Cinege, cinege...]

73. C-moll lassú

C-moll lassú 
[nincs kottája]
Mulatságban játszották a duhajkodók között. Amikor a pajtában összeverekedtek, akkor is evvel szakították meg az újrakezdődő duhajkodást. De ugyanez volt a botostánc közben is a "pihentető".

74. De szeretnék páva lenni (Karikázó)

De szeretnék páva lenni (Karikázó) 
Főispánnak lánya lenni
A kiskertbe sétálgatni
Teja rózsát szakítgatni.

Sírhat az az édes anya
Kinek fija csizmadia
Azt se tudja mely órába
Esik a csirizes tálba.

75. Dícsérd az Istent te hív keresztény

Dícsérd az Istent te hív keresztény
Mert nagy sok jót tett veled az Isten
Megismerheted őtet hogy ki légyen.

Ne tűzz magadnak hosszú életet
Ne rakd egymásra a sok vétkeket
Mert elviselned nehéz lesz terhedet.

76. Doroszlai verbunk

Doroszlai verbunk 
[nincs kottája]

77. Dudanóta

Dudanóta 
[Megfogtam egy szunyogot]

78. Dudanóta (amikor felfújják a dudát)

Dudanóta (amikor felfújják a dudát)

79. Dudanóta (ceppedli)

Dudanóta (ceppedli) 
Kicsi nékem ez a ház
Kirúgom az oldalát
Ha kicsinyek vagyunk is
Térességet nekünk is
Erre te, arra te
El ne keveredjél te
Erre te arra te
El ne keveredjél te.

80. Dudanóta (sétálós)

Dudanóta (sétálós)
Ne csicseréssz ne fütyöréssz
Ne törd a kertünkön a rést
Úgyis hjába töröd a rést
Mer az enyim soha sem léssz.

Irígyeim sokan vannak
Mind a kutyák úgy ugatnak
Hagyok nekik víg napokat
Hadd ugassák ki magukat.

Mindig kértelek a jóra
Ne menj a csárda ajtóba
Mer az néked nem jön jóra
Vasat vernek a lábodra.

81. Dudanóta (szöveg nélkül)

Dudanóta (szöveg nélkül) 
[Megismerni a kanászt]

82. Dudanóta (szöveg nélkül)

Dudanóta (szöveg nélkül)

83. Dudanóta (szöveg nélkül)

Dudanóta (szöveg nélkül)

84. Dudanóta (szöveg nélkül)

Dudanóta (szöveg nélkül)

85. Dudanóta (ugrálós)

Dudanóta (ugrálós)

86. Dudanóta (ugrálós)

Dudanóta (ugrálós)
Szomszédasszony tikot lopott
De hamar kibizonyodott
Hjába vitte érte az ecetet
A húsából semmit sem ehetett.

Megkötötte a két lábát
Elmetszette szárnyát-farkát
De ja madzag rossz volt az elszakadt
A más tikja mindjárt haza szaladt.

87. Duhajkodó csárdás

Duhajkodó csárdás 
[nincs kottája]
Erre táncoltak mulatságban is de leginkább lakodalmakon, amikor a párok a csárdások között erre táncolták körbe a szobát. Lakodalmon mindig a menyasszonytánc előtt volt ez a tánc, amikor már az öregasszony beszedte a pénzt. Akkor evvel táncolta körül a szobát fiatal is, öreg is és ezt járta a vőlegény is, amikor a menyasszonytáncot kezdték.

88. Duhaj-csárdás; Bot tánc

Duhaj-csárdás; Bot tánc
Duhaj-csárdást többnyire Vas megyében, búcsúkon játszottak Körmend környékén, Vashalmon és Pinkamindszenten. Búcsú utáni mulatságokon is sokat játszották.

89. Dus

Dus

90. Dustánc

Dustánc

91. D-dúr friss (eredetileg: Cimbalomcsárdás)

D-dúr friss (eredetileg: Cimbalomcsárdás) 
[nincs kottája]

92. D-dúr tánc (1797) (Régi magyar táncok 4.)

D-dúr tánc (1797) (Régi magyar táncok 4.)

93. D-dúr tánc (koccintós)

D-dúr tánc (koccintós)

94. D-dúr tánc (Pizzicatós)

D-dúr tánc (Pizzicatós)

95. D-dúr tánc

D-dúr tánc

96. D-moll keserves

D-moll keserves

97. D-moll tánc

D-moll tánc

98. Egy csöpp tinta csöppent

Egy csöpp tinta csöppent
A csizmám orrára
Juttasson az Isten
Több István napjára.

Bor búza békesség
Szálljon házatokra
Juttasson az Isten
Több István napjára.

További versszakok (felvételen kívül):

Eljöttünk Istvánhoz
Nevednek napjára
Juttasson az Isten
Több István napjára.

Istennek áldása
Szálljon ezen házra
Benne lakozókat
Indítsa vígságra.

99. Egy szege két szege hat szelemenye

Egy szege két szege hat szelemenye
Hat ágy hajma hatvan dinnye csiripom feneke 
Hol a tiknak a fija csőr ide csőr oda
Kimentek a dombra, 
Kalocsai szőlőhegyen hat szál vessző 
Összeszedték összefonták összekocogatták 
Szél fújdogálja harmat hajtogálja 
Árudi-párudi majd elfárad egyenki 
Azt se tudja melliké
Husz husz husz.

100. Ej, Rab vagyok, rab vagyok

Ej, Rab vagyok, rab vagyok
Szabadulást várok
Tudja ja jó Isten
Mikor szabadulok.
Tudja ja jó Isten
Mikor szabadulok.

Láttam az urakat
Tizenhárman voltak
Mind a tizenhárman
Rólam törvényt szabtak.
Mind a tizenhárman
Rólam törvényt szabtak.

jElibém terjesztik
A fekete könyvet
jAbból kiszámlálják
Rabi életemet.

101. Elindultam vándorolni tizenkét legénnyel

Elindultam vándorolni tizenkét legénnyel
Mindenütt csak azt kérdezik hogy mi jaz én nevem
Az én nevem Halász Márton Zomborban születtem
Kisgyermek koromtul fogva jott is nevelködtem.
Az én nevem Halász Károly Zomborban születtem
Kisgyermek koromtul fogva jott is nevelködtem.

Fogjátok meg ezt a betyárt tegyétök tömlöcbe
Tegyétek le ja nyolcadik tömlöc fenekére
Ott töltöttem nyóc esztendőt Isten kegyelmibe
El is hoztam hatszáz botot magam erejével.
Ott töltöttem nyóc esztendőt Isten kegyelmibe
El is hoztam hatszáz botot magam erejével.

102. Eljöttem én jó jestbe jó jestbe

Eljöttem én jó jestbe jó jestbe
János köszöntésére
János légy reménységbe
Köszöntlek egészségbe.

Hogy megértük napodat napodat
Szűz szent Pátronusodat
Áldjad a Jézusodat
Megváltó Krisztusodat.

Soha bánat ne érjen ne érjen
S szívedet meg ne sértse
Hanem inkább bézárja
Az egeknek királa.

103. Eljöttünk mi jó jestbe jó jestbe

Eljöttünk mi jó jestbe jó jestbe
István köszöntésére
István légy egészségben
Köszöntünk reménységben.

Ha megérted napodat napodat
Áldjad a Jézusodat
Szűz Szent pátronusodat
Megváltó Krisztusodat.

Az Istennek áldása áldása
Szálljon erre a házra
Benne való népeket
Indítsa ja vígságra.

104. Első Ferenc Jóskának a lova lábán a patkószög de fényes de fényes

Első Ferenc Jóskának a lova lábán a patkószög de fényes de fényes
hej Madarászné csárdás lánya de kényes
De szeretném göndör haját hajamnak
De még jobbann a gazdáját magamnak.

105. Elveszett hat ökröm cidrusfa jerdőbe

Elveszett hat ökröm cidrusfa jerdőbe
Elvásott a csizmám a sok keresésbe
Ne keresd ökrödet mert be vagyon hajtval
Gyulai vásáron szól a csengő rajta.

Ismerem csengődet volt is a kezembe
Gyulai vásáron vettem az ökrömre
Öt forint az ára babám adta rája
Aranyos betűvel volt neve rávágval.

106. El-eljöttek földnek nyomán (regölés)

El-eljöttek földnek nyomán (regölés)
Ki háza ez? Jámbor ejjé
Jámbor ember lakik benne
Ej regő rejtem rejtem,
Ej regő rejtem rejtem.

Közösen mondják:
Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szóló válaszol mondja:
Mindörökké Ámen.

Közösen mondják:
Azt hallottuk hogy egy eladó lán van.

Férfi szóló mondja:
Hajgassuk hajgassuk de kinek hajgassuk
Varga Pistának hajgassuk.

Közösen mondják:
Belesodorodjék belepödörödjék
Mind a kis nyúl farka
Még annál is jobban
Mind a macska farka
Hej regü rejtem
Megjöttek megjöttek 
Szent István szolgái ebben a hideg havas
országban elfagyott kinek füle, kinek lába kiétek adományából
akarjuk meggyógyítani. 
Mondjuk-e vagy nyomjuk? 

Férfi szóló mondja:
Hát csak mondjátok no!

Közösen éneklik:
Kelj fel gazda kelj fel
Száll az Isten házadra
Sonkával seregével
Szárnyas angyalával
Vetett asztalával
Tele poharával
Rét ökör régi törvény
Hej regü rejtem.

Azt is megengedte
Nékünk az Úristen
Adjon az Úristen
Ennek a gazdának
Négy kis ökröt
Két kis bérest
Annak a béresnek
Arany ostornyelet
Arany ...............
Arany ösztökenyelet
Rét ökör régi törvény
Hej regü rejtem.

Azt is megengedte
Nékünk az Úristen
Adjon az Úristen
Ennek az asszonynak
Egy disznyó alatt
Száz disznyófiat
Egy tyúkja alatt
Száz csirkefiat
Egy ludja alatt
Száz libafiat
Egy tehén alatt
Száz vindely vajat
Rét ökör régi törvény
Hej regü rejtem.

Azt is megengedte
Nékünk az Úristen
Itt is vagyon egy szép leány
Kinek neve Marcsa
Amott is van egy szép legény
Kinek neve Pista
Isten meg se mentse
Kebelébe ejtse
Bele csöndörgesse
Bele pöndörgesse
Mint a róka farka lyukba
Még annál is jobban
Mint a kis nyúl farka
Rét ökör régi törvény
Hej regü rejtem.

Amott keletkezik
Egy kerekes pázsit,
Abban legelészik
Csudafiú szarvas
Csudafiú szarvasnak
Ezer ága-boga
Ezer misegyertya
Gyújthatatlan gyulladjék
Oltatlan aludjék
Szegen vagyon csatos erszény
Abban vagyon négyszáz forint
Fele szegény regősöké
Fele a gazdáé
Rét ökör régi törvény
Hej regü rejtem.

Közösen mondják:
Dicsértessék a Jézus Krisztus

Férfi és Nő válaszol:
Mindörökké Ámen.

107. Ember emlékezzél a szomorú halálról

Ember emlékezzél a szomorú halálról
Emlékezzél a halálnak rövid órájára
Emlékezzél emberi jállat
Hogy ingyen meg kell halnod.

Ember elváltozik mind a mezei virág
Amel reggel még virágzik estére kóróvá száll
Emlékezzél emberi jállat
Hogy ingyen meg kell halnod.

108. Erdélyi öreges lassú csárdás (a-moll)

Erdélyi öreges lassú csárdás (a-moll)

109. Erdélyi tánc d-moll

Erdélyi tánc d-moll
(Tinódi dallama) 
Kányási Jenő ezt a táncot is, mint az előzőt, Erdélyben tanulta. E táncról egyébként senki sem tudott semmit mondani. id. Kun Antal és Csejtei apja tudják még a dallamot, de nevét ők sem ismerik. Ritmusa a Tinódi 11-esekre emlékeztet, vagy azokra az erdélyi 11-esekre, melyeknek egyik ismert darabja "Ha kimegyek arra magas tetőre"... A darab harmonizálása archaikusnak tetszik, ezt legfőképpen id. Kun Antal irányította. Archaikus a második ütem is, mely a magyar 11-es szótagú táncdaloktól eltérően nem pontozott, hanem két negyed és egy fél hangokból áll.

110. Erdőjáróznak a lányok (Karikázó)

Erdőjáróznak a lányok (Karikázó)
Táncra indulnak a lábok
Mellik járja ja legszebbet
Azok a leghírösebbek.

Erdő jerdő de magos vagy
Kis angyalom de messzi vagy
Ha jaz erdőt levághatnám
Kis angyalom egláthatnám.

De szeretnék páva lenni
Mester úrnak lánya lenni
Mester úrnak lánya lennyi
Taníttónak párja lenni.

111. Erre erre most mén erre

Erre erre most mén erre
Csak a ruha viszi helyre
Ha ja ruha rajt nem volna
Maga egész undok volna.

Irem irem fehér irem
Egy vén asszony az irígyem
Azt is tudom mér irígyem
Hogy a fiját nem szeretem.

Barna kislány pogácsája
Ki-ki gurgol az uccára
Szőke legény görbe lába
Egyenesen fut utána.

Ez a legény aran böcce,    
Arany betű van rá metszve
Aki aztat elolvassa
Szeretője neve rajta.

Szomszédasszony káposztát főz
Feje fölött jár el a gőz
Hányja-veti fakalánját
Kinek adja Kati lányát
Ne búsúljon szegény feje
Barna legény lesz a vője.


 Böcce = bárány

112. Erre gyere rózsám nincsen sár

Erre gyere rózsám nincsen sár
Nincs is az ajtómon semmi zár
Nyitval van az ajtóm begyühetsz
Bontval van az ágyom, lefekhetsz.
Nyitval van az ajtóm begyühetsz
Bontval van az ágyom, lefekhetsz.

Addig babám innen el sem mégy
Míg három szál gyertya el nem ég
A negyedik is már félbenn ég
A mulatság nékünk nem elég.
A negyedik is már félbenn ég
A mulatság nékünk nem elég.

113. Este későn falu végön jártam

Este későn falu végön jártam 
Három csillagot az égön láttam
Mind a három csak azt jelöntgeti
Hogy minékünk haza el köll menni.
    (Dömötörfy János Nagy, Nemespátró)

Este későn falu végen jártam
Három csillagot az égen láttam
Mind a három csak azt jelentgeti
Hogy minékünk haza el köll menni.
     (Varga Pál, Surd)
Mikor az én vendégségöm lészen
Összehívom az én szép vendégem
Összehívok hetvenhét szakácsot
Hogy levesbe főzzenek kalácsot.
     (Dömötörfy János Nagy, Nemespátró)
Mikor az én vendégségem lészen
Összehívom minden szép vendégem
Összehívok hetvenhét szakácsot
Hogy levesből főzzenek kalácsot.
     (Varga Pál, Surd)

114. [Ez a kislány úgy éli világát]

[Ez a kislány úgy éli világát]

115. Ez a lábom ez ez ez

Ez a lábom ez ez ez
Jobban járja mint emez
Te meg lábom jól vigyázz
Mer a másik meggyaláz.

Piros alma csutája
Sebes a babám szája
Meg kell annak gyógyulni
Ha meg akar csókulni Holcz György eddig énekelte

További versszak (felvételen kívül):

Söprű, kóró, ragallja
Fére a ken valaga
Bárcsak mindig úgy lenne
Soha here ne menne.

Piros alma csutája = A mennyasszony adja a vőlegénynek a lakodalom előtt.
Ragallja = ereszalja

116. Ez az élet úgyse sok

Ez az élet úgyse sok
Éljenek az okosok.

117. E-dúr csárdás

E-dúr csárdás

118. Édes anyám kért a jóra

Édes anyám kért a jóra
Ne menj a csárda ajtóra
Mer behinak a jó borra
Vasat vernek a lábodra.

Azt gondullod mindig így lesz
Hogy szeretőm sohasem lesz
Dehogy nem lesz de már is van
Tenáladnál szebb is jobb is.

119. Édes anyám mondta nékem

Édes anyám mondta nékem
Minek a szerető nékem
De én arra nem hajultam
Barna szeretőt tartottam.

Üssön meg babám a ménkü
Akkora mint hat malomkü
Mér tartottál engem szóval
Ennyi esztendőtül fogval.

Édes anyám sok szép szava
Kire nem hajultam soha
Hajoltam én a máséra
Nem az édes anyáméra.

Nyomó nóta. Csomó kendert összegöngyölgetnek és a kerítés mellet a lábukkal tiporják. Különben nem dalolnak a kendernél, mert nagyon "fujtatós".

120. Élijás Élijás

Élijás Élijás
Mind palozsna ja tojás
Kertbe-kertbe ja tikok
Mind elvájják a magot
Kertbe-kertbe ja tikok
Mind elvájják a magot.

121. Én nemzetem zsidó népem

Én nemzetem zsidó népem
Te jellened mit vétettem
Hogy tőled halált szenvedtem
Felelj meg immár énnékem.

Én tégedet Egyiptomból
Kihoztalak nagy rabságból
Te engem kedves hazámból
Kivetél a szent városból.

122. Éva szívem Éva

Éva szívem Éva
Most érik a szíva
Teridvel az alja
Fölszedjük hajnalba.

Bárcsak ez a hajnal
Sokáig tartana
Hogy a szerelemnek
Vége ne szakanna.

Szerelem, szerelem
Átkozott gyötrelem
Mér nem virágoztál
Minden fa tetejin.

Minden fa tetejin
Cidrusfa levelin
Hadd szakajtott volna
Minden szegény legény.

123. Fehér László lovat lopott

Fehér László lovat lopott
A fekete hegyek alól
Mindönféle szerszámostul
És pedig hadnagyostul.

Fehér Anna hogy megtudta
Hogy a bátyja fogva volna
Fogd be kocsis a lovakat
Tégy mellé sok aranyokat.

124. Fejér László lovat lopott

Fejér László lovat lopott
A fekete halom alatt
Minden kantárszerszámostul
Minden szerszám kantárostul.

Fejér Anna hogy megtudta
Hogy a bátyja fogva vala
Fogd be kocsis a lovakat
Tégy melléd sok aranyakat.

Fejér Anna Fehér Anna
Szalad a tömlöcajtóra
Bátyám, bátyám, édös bátyám
Aluszol-e vagy meghaltál.

Nem aluszom sem meghaltam
Most is rólad gondoskodtam
Fejér Anna Fehér Anna
Szívem adta szép Dianna.

Fejér Anna Fehér Anna
Szalad a folyosóra
Folyosóról a szobába
Horvát uram asztaláho.

125. Feltámadt Krisztus e napon

Feltámadt Krisztus e napon
Alleluja
Hála légyen az Istennek.

Hogy az ember vígadozzon
Alleluja
Hála légyen az Istennek.

126. Feltámadt Krisztus e napon

Feltámadt Krisztus e napon
Álleluja
Hála legyen az Istennek.

Hogy az ember vígadozzon
Álleluja
Hála legyen az Istennek.

Szörnyű halált ki szenvedett
Álleluja
Hála legyen az Istennek.

127. Feltámadt Krisztus ez napon

Feltámadt Krisztus ez napon 
Aleluja
Hála légyen az Istennek.

Hogy minden ember vígadjon
Aleluja
Hála légyen az Istennek.

128. Feltámadt Krisztus ez napon

Feltámadt Krisztus ez napon
Alleluja
Hála legyen az Istennek.

Hogy az ember vigadozzon
Alleluja
Hála legyen az Istennek.

129. Ferenc Jóska judvarába

Ferenc Jóska judvarába
Elbotlott a lovam lába
Gyere szűvem Juliána
Búcsúzzunk el utoljára.

Az karádi szőlőhegybe
A napnyugoti felébe
Ott nyíllik a kék nefelejcs
Kis angyalom el ne felejcs.

Megittam már mindenemet
Vasas kocsi szekeremet
Vasas kocsi taligámat
Az olvasós bibliámat.

130. Figurás (a-moll)

Figurás (a-moll) 
[nincs kottája]

131. Figurás

Figurás

132. Forgós (Lakodalmi tánc)

Forgós (Lakodalmi tánc)
[nincs kottája]

133. Fót hátán fót, egy üngöm volt

Fót hátán fót, egy üngöm volt
Az is gallérozatlan volt
Hogyan menjek házasonnyi
Mikor nem t'ok tisztát vennyi.

Vággyuk el Zsuzsi péntölit
Vargyuk meg gatyának felét
Ő sem kicsinn nincs már ölben
Hogyan legyen fél péntőben.

Ha ja Zsuzsit kérnyi jönek
Hogyan adol tisztát ennek
Üssön meg a bükfakánya
Mér nem sijetsz hamargyában.

134. Friss

Friss 
[nincs kottája]

135. Friss csárdás

Friss csárdás

136. Friss duhajkodó

Friss duhajkodó

137. Friss lakodalmas (E-dúr)

Friss lakodalmas (E-dúr)

138. Friss [Galántai]

Friss [Galántai]

139. Friss

Friss

140. Friss

Friss

141. Gyertek elő kis csirkéjim

Gyertek elő kis csirkéjim
Hadd lássanak meg szemejim
Ién már emelem tollaimat
Leveszem róllatok szárnyaimat.

Felnyőttetek, nagyok vagytok
Szárnyam alá nem bújhattok
Fel tudtok már ülni az ülőre
Nincsen szükségtek a nevelésre.

Kukoricam elfogyott már
Ki nem hiszi nézze meg már
Krumpliban csirkéim nem éltek meg
Következik rátok nagy éhségtek.

Gerényt rókát kerüljétek
Menyét asszonytól féljetek
Mert nincs köztök bíró sem igazság
Következik rátok nyomorúság.

Azért az istent áldjátok
Viseljen gondot rejátok
Terjessze áldását fejetekre
Termessen sok búzát részetekre.

Mondva: Hessie he, ülletek az üllőere.

142. Gyors csárdás (a-moll)

Gyors csárdás (a-moll)

143. Gyors csárdás (d-moll)

Gyors csárdás (d-moll)
A répcelaki Farkas Lajostól tanulta a prímás és testvére a bőgős is. 1929-30-ban sokat játszották Farkassal. Farkas szintén falusi cigány volt, a környéken muzsikált, de feljutott Kapuvár – Himódig is. Jellegzetessége volt, hogy állandóan pipa lógott a szájából, úgy muzsikált.

144. Gyors csárdás (e-moll)

Gyors csárdás (e-moll) 
[kottája nincs]

145. Gyors csárdás

Gyors csárdás

146. Gyors tánc (E-dúr)

Gyors tánc (E-dúr)

147. Gyors

Gyors

148. Gyorscsárdás (lakodalmi)

Gyorscsárdás (lakodalmi)

149. Gyorscsárdás

Gyorscsárdás
(kisverővel)

150. Gyöngytánc

Gyöngytánc
[05.9-én megismételve]
Lásd Szabolcsi B.: A XVII. Sz. magyar világi dallamai 49. Old. 31. Szám: Apor Lázár tánca

151. Gyüszű-, vagy forgótánc

Gyüszű-, vagy forgótánc
Nincs kottája

152. G-dúr tánc (Régi magyar táncok 1.)

G-dúr tánc (Régi magyar táncok 1.)

153. Ha jelküdtem barna babám szántanyi

Ha jelküdtem barna babám szántanyi 
Kezére jadtam a címeres hat ökröm
Meg is mondtam én a barna babámnak
Had szántsa fel Karád alatt a gyöpöt.

Szépen szól a Virág ökröm csengője
Gyüjj el hozzám kis angyalom estére
Hozzál nékem fejér bort ézs vacsorát
Kedves rózsám ritkán láthatjuk egymást.

Ferenc Jóska fújatja ja trombitát
Várgya hadra a Szerbija táborgyát
Kik elvesztek a Szerbia sáncában
Szegény baka nyugszik a föld gyomrába.

Szépen szól az huszárok trombitája
Szépen járgya fekete lovam lába
Szépen járgya fekete lovam lába
Gyönge testem ráillett a hátáro.

154. Ha leszek leszek

Ha leszek leszek
Menyasszony leszek
Vőlegén mellett
Házastárs leszek.

Vasárnap reggel
Kútra mentemben
Elhullajtottam
Gyöngykoszorúmat.

Ha lettem lettem
Menyecske lettem
Az uram mellett
Házastárs lettem.

155. Ha megunom aranyos életemet

Ha megunom aranyos életemet
Fölszántatom virágos kis kertemet
Belevetem magamat egy rózsának
Kinek tetszem szakajtson le magának.
Belevetem magamat egy rózsának
Kinek tetszem szakajtson le magának.

Fehér rózsát akartam szakasztani
De sötétbe nem tudtam rátalálni
Három legény akar engem szeretnyi
El is akar a csárdába vezetni.

További versszakok(felvételen kívül):

Sötét az ég még csak csillag sem ragyog
Jaj Istenem jaj de árva is vagyok
Árva vagyok elhagyott a szerető
Bár magáhó venne a jó Teremtő.

Szánt az ökör ripeg-ropog a járom
Van az erdőn minden madárnak párja
Van az erdőn minden madárnak párja
Jaj Istenem csak magam vagyok árva.

Két fa között felsütött a holdvilág
Jaj de nehéz ez az egy magányosság
Én is azért választottam szeretőt
Mer meguntam a magányos életöt.

156. Haj Dunárul fuj a szél

Haj Dunárul fuj a szél
Feküdj mellém majd nem ér
Dunáról fuj a szél
Nem fekszöm én kend mellé
Mört nem löszök a kendé
Dunáról fuj a szél.

Ha Dunáról nem fujna
Illen hideg sem volna
Dunáról fuj a szél
Haj Dunáról fuj a szél
Feküdj mellém majd nem ér
Dunáról fuj a szél.

Haj Dunáról fuj a szél
Feküdj mellém majd nem ér
Dunáról fuj a szél.
Nem fekszöm én kend mellé
Mert nem löszök a kendé
Dunáról fuj a szél.

157. Haj szénája, szénája, széna szakadája (Gyermekjáték),

Haj szénája, szénája, széna szakadája (Gyermekjáték), 
Benne vagyon kerék asszony kerék kis menyecske. 
Öleld, öleld akit szeretsz 
Azt ölelem, azt csolkulom 
A szomszédom lányát 
Kötöm bokrétáját 
Szép koszorúját.
Adja Isten lassú jessőt 
Mossa jessze mind az kettőt 
Hajdináro repce
Kukorica derce
E buborcsék e buborcsék a mónárnak nincsen 
Idilidi puszta ipsi-linc 
Mamalica papa papalinc 
Ulinánc ulinánc
Cuc ki innen Kati micsinyász.

158. Haj tikom tavali, három harmadbéli

Haj tikom tavali, három harmadbéli
Jól tudtátok hogy mennyi, mér adtatok ennyi
Tyutyu szőke tyutyu barna tyutyu mind a három
Egy kokasom sem veszett el nincsen semmi károm.

Haj tikom tavali három harmadbéli
Jól tudtátok hogy mennyi mér adtatok ennyi
Tyutyu szőke tyutyu barna tyutyu mind a három
Egy kokasom sem veszett el nincsen semmi károm.

Haj tikja lúdja fehér lábú lúdja
Még a gúnárnak izs van tarka puruszlija.

Markaf megjegyzése: "A pincébe mikor borosok voltak hullattak (a testüket emelgették) meg a csizma szárukat verték".

159. Hajnalnóta

Hajnalnóta 
[nincs kottája]

160. Haj, szén’ alja, szén’ alja

Haj, szén’ alja, szén’ alja    

Lányok körbe állanak. Egyik csípőre tett kézzel sétál a középen.
"Ölel"-re kézfogással behúz valakit a körből, s azzal táncol csárdást.
A tánc a "Mi házunk"-tól ugrálós lesz, s kissé oldalt fordul.
"Hadd roppantsak"-nál a behívott a táncosa fölé hajol, átkapja a derekát, s azt magafelé húzva "megroppantja".
A behívott kezdi újból a játékot.

Haj szén’ alja szén’ alja   
Széna szakadékja
Benne vagyon kerék asszony      
Kerek kis menyecske
Öleld akit szeretsz       
Ezt ölelem ezt csókolom          
Iván dombja domborúja     
Adjon Isten egy kis esőt. 
Mossa jössze mind a kettőt          
Mint az arany ezt a vesszőt.
Szita szita péntek  
Szerelem csütörtök.
Zab szerda Juliska, Mariska
Egy fazék káposzta
Rakd ide oda is
A mi házunk elejbé is tovább is
Zibet zabot a lovának
Gyingyet gyöngyöt asszonyának
Gyöngykoszorút a lányának
Ég a gyertya ha meggyújtják
Ezt a kis lányt elszorítják 
Hadd roppantsak egy kis leányt.

161. Happ subám gallérgya

Happ subám gallérgya
Túróval van gombolva
Szalonnával bévelve
Kennek is jut belőle.

Sárga kolompér leves
Engem bizon ne nevess
Mer ha jengem nevető
Megtudja ja szeretőm.

Ez a lábom ez ez ez
Jobban járgya mint emez
Édes lábom ne hibázz
Mer a másik meggyaláz.

Markaf megjegyzése: Az öregek táncnótája "csizmaütögető".

162. Happ szent asszony

Happ szent asszony
Isten lánya 
Ej gyere velem egy pár táncra
Ej gyere velem egy pár táncra.

További versszakok (felvételen kívül):

Fogd a csecsed
Hogy ne lógjon
Ej hogy a teje java el ne folyjon
Ej hogy a teje java el ne folyjon.

163. Harc ember élete teljes életében

Harc ember élete teljes életében
A halállal menni mindennek kell szemben
Mérge miatt tétetni a földben
Ó fájdalom s vijodalom
Halál ellen hogy nincsen oltalom.

A koporsó a jele gyarló életünknek
Melyben helyeztetik teteme embernek
Hogy gyomrában tétessék a földnek
Ó fájdalom s vijodalom
Halál ellen hogy nincsen oltalom.

164. Hat nap van egy hétbe

Hat nap van egy hétbe
Hat nap van egy hétbe
Hetedik vasárnap
Bárcsak kedves rózsám
Bárcsak kedves rózsám
Eccer láthatnálak.

Sohase láttalak
Sohase láttalak
Nem is ismertelek
Csak híröd hallottam
Csak híröd hallottam
Mégis szerettelek.

Széles víz a Duna
Széles víz a Duna
Kesköny palló rajta
Ne menj rá jangyalom
Ne menj rá jangyalom
Mer' lejesöl róla.

Nem esöm nem esöm
Nem esöm nem esöm
A Duna vizébe
Inkább esök rózsám
Inkább esök rózsám
Veled szerelembe.

165. Hármat tojott a fekete kánya

Hármat tojott a fekete kánya
Engem szeret a kend legszebb lánya
Akármilyen korhel gyerek vagyok
Maga lánya szeretője vagyok.

Ne nézzed hogy rongyos a nadrágom
Csak azt nézzed hogyan jár a lábom
Akármilyen szegény gyerek vagyok
Maga lánya szeretője vagyok.

166. Hármat tojott a fekete kánya

Hármat tojott a fekete kánya
Engem szeret a ke' barna lánya
Lifityenbe-lafatyomba
Darutoll a kalapomba.

167. Három piros vánkos csúcsa (dudaután

Három piros vánkos csúcsa (dudaután

168. Három piros vánkos csúcsa

Három piros vánkos csúcsa
Mit álmodtál az éccaka
Nem álmodtam én egyebet
Eszem a csalfa szemedet.

169. Hegedű dallam-keresés (a-moll)

Hegedű dallam-keresés (a-moll)

170. Hegedű dallam-keresés (D-dúr)

Hegedű dallam-keresés (D-dúr)

171. Hegedű dallam-keresés (d-moll)

Hegedű dallam-keresés (d-moll)

172. Hol háltál az éjjel cönögemadár

Hol háltál az éjjel cönögemadár
Ablakodba háltam kedves vijolám
Mér be nem gyüttél cönögemadár
Féltem az uradtú kedves vijolám.

Nincs itthun az uram cönögemadár
Laskai erdőbe ritka röndöt vág
Jó lovai vannak hama' hazajér
Jaj lesz neköd rózsám hogyha nálam ér.

173. Hol voltál te bundabőr,

Hol voltál te bundabőr,
Bunda bunda bundabőr
Kecskéket keresni
Menyecskét ölelni.
Kecskéket keresni
Menyecskét ölelni.

Hol háltál te bundabőr,
Bunda bunda bundabőr
Cifra nyoszolyába
Slingölt ágyacskába.
Cifra nyoszolyába
Slingölt ágyacskába.

174. Hujjogató

Hujjogató

175. Ideje bújdosásomnak

Ideje bújdosásomnak
Eljött már távozásomnak
Szomorú változásomnak
Sok okai vannak annak.

Angyalodat én Istenem
Küldjed hogy kísérjen engem
Útaimban vezéreljen
Minden gonosztól megmentsen.

Nincsen az itthon ülőnek
Semmi böccse most szegénynek.
Mert itthon inkább kedveznek
Jövevénynek mint ilyennek.

Oly helyet azért keresek
Ahol becsületben leszek
A tengereken túl megyek
Jó hírt-nevet ott szerezek.

Záloga te vagy lelkemnek
Én Istenem bízom benned
Hogy ott gondomat viseled
Ahol engem nem ismérnek.

böccse = becsülete

176. Igen lassú tánc

Igen lassú tánc

177. Isten gyónó Bébic mester (jó nap!)

Isten gyónó Bébic mester (jó nap!)
Isten gyónó bébic mester
Fogadj Isten magyar ifjú legény
Fogadj Isten magyar ifjú legény
Mily jobbágyi vagytok tü is
Mily jobbágyi vagytok tü is
Mi jis vagyunk János úr jobbágyi
Mi jis vagyunk János úr jobbágyi
János úr nékünk nagyon ellenségünk
János úr nékünk nagyon ellenségünk
Miről való ellenségtek
Miről vagyon ellenségtek
Arról való ellenségünk
Kedden este arra voltunk
Lovak lába patkós vala
A mi hídunk aranyos vala
Mind eltöredezett vala
Még sem csináltottátok meg.

Megcsinálluk fenyőjággal
Megcsinálluk fenyőjággal
A fenyőjág igen hajlandékos
A fenyőjág igen hajlandékos
Béehányassuk bürökkel bodzával
Béehányassuk bürökkel bodzával
Bürök bodza sok sárvizet csinál
Bürök bodza sok sárvizet csinál
Óannyal öntsük rézzel verjük
Óannyal öntsük rézzel verjük
Óanja elolvad réz elreped 
Óanja elolvad réz elreped
Mi ja vámja hidatoknak
Mi ja vámja hidatoknak
Egy szép leány egy aranyalma
Egy szép leány egy aranyalma
A szép leány most jődögel
Az aranyalma most bimbózik
Holnapután ki jis nyíllik.

178. István köszöntő

István köszöntő
Dombor az hajnal örömmel a csillagok fénylenek
Készen vagynak énekléssel és hogy elől jöjjenek
Mert én Szent István neved napjára léptem
Azért méltón tisztöltessék minden jókkal köszöntessék magasztaltassék.

Boldog óra mely virradol az időnek tájára
Boldog személy mely juttatol ez napnak hajnalára
Istvány örömmel töltsd napjaid víg kedvvel
Végre menyben dicsőségben a boldogok seregében vitessék fel, ámen.

179. István köszöntő

István köszöntő
Örüljetek ez nap Árgyélus hegyének
Lakosi, hajléki harmat tetejének
Akik kóstoljátok Prédányos vizének
Ma is szálljatok be zsenge hangos ének.

Istvánhoz jutottunk, erő egészséggel
Esztendő folytával, nevednek napjával
Örülj és vigadozz, hogy jutottál mára
Múljanak bánatid mint árnyék és pára.

Ne fúrja búbánat soha is éltedet
Semmi szomorúság ne érje szívedet
Istentől egyedül várd segítségedet
Hogy sok esztendőkig éltessen tégedet. 
Dix!

180. Itt is kéne lenni

Itt is kéne lenni
Ott is kéne lenni
Jóravaló gazdánok
Otthun kéne lenni.

181. Itthon vagy-e hidasmester? (Gyermekjáték)

Itthon vagy-e hidasmester? (Gyermekjáték)

Itthun vagy-e hidas mester
Itthun vagyok, csak most jöttem
Eressz átul a hidadon
Nem eresztlek mer leszakad
Ha leszakad megragagyjuk
Mivel tunnád megragadni
Győri gyönggyel gyöngyvirággal
Hol vennék a gyürűgyöngyöt
Isten hozta szent markában.

Bujj-bujj bokrostul 
Bokron innen maradjon
Vagyon-vagyon jó vitéz 
Megyek hidon átul
Haj liliom 
Lilijom lilijom
Hányat termett a mogyoró 
Tizet tizenkettő
Haj lilijom.

182. Ím látod a halál mindeneket elkaszál

Ím látod a halál mindeneket elkaszál
Senkit higgyed ő nem ural, senki ellene nem áll
Jöjj el jöjj el én Uram Krisztusom
Ne hagyj végső órámon.

Nincs az ellen fegyver sem naccságos nemes vér
Nem adatik orvos gyökér mindeneket földhöz ver
Jöjj el jöjj el én Uram Krisztusom
Ne hagyj végső órámon.

183. Jaj de sokat áztam fáztam fárattam

Jaj de sokat áztam fáztam fárattam
Míg egy rongyos istállóra találtam
Nem találtam alámvaló paripát
Elloptam a kamiszáros pejlovát.

Arra kérem kamiszáros uramat
Ne lőjje le alulam a lovamat
Ejnye ejnye azt a betyár mindenit
Lovát féltye nem a maga életit.

184. Jaj mely hamar múlik világ dicsősége

Jaj mely hamar múlik világ dicsősége
Mely hamar elromlik minden erőssége
Változik szépsége.

Hamarább a füstnél az ő víg öröme
Tétova elszélled szélvésztől elterjed
Gyakran vidám kedves.

185. János bácsi csipkéset (dudálva)

János bácsi csipkéset (dudálva)
Sarkonjáró hegyeset
Likacsosat csipkéset
Sarkonjáró hegyeset.

186. János úr készül németül Bécsben (Gyermekjáték)

János úr készül németül Bécsben (Gyermekjáték)
Lovai vannak nyergelőre
János uram izenet izenetes izenet  
Hajtsd előre magadat azt a görbe nyakadat.
Zöld ág zöld ág zöld levelecske
Nyitva van az aranykapu bújjatok át rajta
Rajta rajta leszakadt a pajta
Benn maradt a macska.

Ihajnárom tyuhajnárom szakadásig járom 
Ihajnárom tyuhajnárom szakadásig járom
Ihajnárom tyuhajnárom utoljára járom.

187. Jer mi szólunk e szomorú alkalmatosságban

Jer mi szólunk e szomorú alkalmatosságban
Mikép esénk az Istennek ily nagy haragjába
Az életből hogy hogy jutánk keserves halálba.

Első ember hogy elesék a bűn következék
A bűn után az Istennek átka rejánk esék
Átok után a halál is mi rejánk származék.

Így hát immár mi halálunk bűnnek az ő zsoldja
Evvel fizet bűnért Isten szent Pál bizonyítja
Eztet azért minden ember egyszer megkóstolja. 

További versszakok (felvételen kívül):

De keservesb ennél sokkal léleknek halála
Mely Istennek malasztjától az embert megfosztja
Pokolbeli kárhozatra a bűnöst taszítja.

Mind ezeket Ádám vétke mi fejünkre hozta
Isten ellen hogy Évának szavát ő fogadta
És az almát törvény ellen, hogy ő megkóstolta.

De az Isten könyörüle rajtunk irgalmasan
Ottan fiát megigéré hogy minket megváltson
És az ördögnek rabságából kiszabadítson.

Aki minket megszabadíta szent halálával
És szent atyját engesztelé vére ontásával
Adósságunk megfizeté számtalan kínjával.

Nincs már rajtunk a sátánnak semmi birodalma
Asszony magva mert kígyónak fejét megrontotta
Ne féljünk hát ha lészen is testünknek halála.

A mi fejünk az Istennek egy szülött szent fia
Halál által akart menni ő szent országába
Így nekünk is halál által kell bemennünk abba.

Mint jó pásztor halálig vitt az ő juhaiért
Drága vérét kiontotta azok váltságáért
Ő szent testét feláldozta szabadulásokért.

Hát nekünk is követnünk kell a mi vezérünket
Se életben se halálban el ne hagyjuk őtet
Hogy megadja halálával nyert örökségünket.

Nem kell sírnunk hát felettébb a mi halottinkon
Se magunk ne keseregjünk halandó voltunkon
Sőt vígadjunk halál után feltámadásunkon.

Óh te áldott vigasztaló szent lélek úr Isten
Tekints reánk, vigasztalj meg minket kegyelmesen
Holtunk után számláltassunk szentek seregében.

Nyugtassad meg kegyes Isten a kimúlt híveket,
És az örök világosság fogadja be őket,
Hallgasd meg ő érettök benyújtott kérésünket. Ámen.

188. Jertek szóljunk ez szomorú alkalmatosságra

Jertek szóljunk ez szomorú alkalmatosságra
Miképp esénk az Istennek ily nagy haragjába
Az életből, hogy mint jutánk keserves halálra.

Első ember hogy elesék a bűn következzék
A bűn után az Istennek átka reánk esék
Átok után a halál is mireánk származzék.

189. Jeruzsálem utca vérrel folydogál

Jeruzsálem utca vérrel folydogál
Mert a Szűz Mária benne sírdogál
Sírva keresi szent Fiát
A világnak Megváltóját.

Mindenül keresi szelíd magzatát
Ekként hangoztatja zokogó szavát
Jeruzsálem Jeruzsálem
Benned a vér rózsát terem.

Mindenhol keresi szelíd magzatát
Ekként hangoztatja zokogó szavát
Jeruzsálem Jeruzsálem
Nem láttad-e én gyermekem.

190. Juhászok tánca

Juhászok tánca

191. Kanásztánc (Mulatós csárdás)

Kanásztánc (Mulatós csárdás)

192. Kanásztánc

Kanásztánc

193. Kanásztánc

Kanásztánc

194. Kapuvári busuló

Kapuvári busuló

195. Kaszásnóta

Kaszásnóta 
[nincs kottája]
Tendl Pál nagyapját, Sárközy Józsefet kivitték a Batthyány hercegi uradalomba aratáskor, s ott muzsikáltatták az örege. A dallamot úgy játszotta, ahogy az aratók előre léptek, s vágták a rendet, a kaszasuhintást utánozta a dallam. Az aratáshoz aratókat fogadtak, egy-egy táblára 30-40 embert is "ráengedtek". Délfelé, amikor kifáradtak, kihívták az öreg "Bubucot", zeneszó mellett jobban ment a munka. Az öreg Bubuc (Sárközy) állítólag maga találta ki ezt a nótát az aratásra, mert ennek a ritmusa olyan volt, hogy a derekak egyszerre tudtak hajolni, az aratók karjai egyszerre tudtak suhintani a kaszákkal, nem kellett vezető, aki megadja a tempót s ritmust, mert ezt a sípszó hangja adta meg. Bubuc ugyanis sípos cigány volt. Az öreget nagyon szerették az aratók, s más tanyák népe is szívesen fogadta meg. Hogy mennyit keresett, pontosan nem tudja Tendl megmondani, de nyáron is jómódban élt, amikor máskülönben muzsikálás nemigen volt, Ha a dallamot befejezte, akkor a dallamból készült frisset játszotta hozzá.

196. Kármelus hegyének gyöngyvirágos völgye

Kármelus hegyének gyöngyvirágos völgye
Rózsák nefelejcsek illatoznak benne
Mennyei harmat hullása égi hajnal hasadása
Kármelus szent hegyét fénnyel sugározta.

Ki e jelt viseli öröm lesz halála
Virágos kikelet a feltámadása
Mert azt Szűz Mária keze vezeti fel a mennyekbe
Hol a boldogságnak sohasem lesz vége.

További versszakok (felvételen kívül):

A dicsőség szárnyán leszállt Szűz Mária
Kármel szent hegyére illatos halmára
Stok Simon volt az a boldog ki ott e szent helyen lakott
Hozzá Szűz Mária égi hangon szólott.

Lejöttem az égből szent fiammal hozzád
Hogy skapulárémat neked itt adjam át
Ez oly dicső szent vállruha melynek mint csillag sugara
Ragyog a hét öröm üdvözítő titka.

A szent Skapuláré kősziklán épült vár
Melyen az olvasó törhetetlen szent zár
Benne az üdvösség kertje égi boldogsággal telve
A kert virágait Mária nevelte.

A szent Skapuláré vid a rózsákat
Amelyek hófehér színben illatoznak
Minden ágon aranybimbó bájvirágos illatozó
Gyöngyharmattal teljes üdvösséget adó.

Oly szép oly fölséges a kert ékessége
Hogy a jó Isten is gyönyörködjék benne
Ha itt szeded a rózsákat és megkötöd koszorúnak
Még az angyalok is öröm könnyet sírnak.

Ki lelkét szereti magát írassa be
A szent skapuláré virágos kertjébe
E szent ruhának jelével vállait ékesítse fel
Ezzel Máriának magát jegyezze el.

Ki a skapulárét igaz hittel hordja
Annak nem árthat a kárhozat tűzlángja
Mert ez a poklot bezárja a mennyországot megnyitja
E szent jel a mennyből jött s a menybe száll vissza.

Ki e jelt viseli öröm lesz halála
Virágos kikelet a feltámadása
Mert azt Szűz Mária keze vezeti fel a mennyekbe
Hol a boldogságnak sohasem lesz vége. Ámen

A következő szöveggel is énekelték:

Hatvanhárom évet betöltött Mária
Midőn kívánkozott fia országába
Leszállt Gábriel arkangyal hozzá szólott égi hanggal
Reád vár szent fiad örök boldogságban.

Ezen üzenetet amidőn meghallá,
János apostolnak örömmel megmondá
Hogy elérte élte végét elhagyja édes gyermekét
És csöndes álomra hajtja le (a) szemét.

Oh gyönyörű halál és oh csendes álom
Mint a Máriáé nem volt a világon
Nincs elhervadva orcája szent mosolyra nyílik szája
Olyan mint az égnek fehér lilioma.

A szép Szűz Mária gyász terítőn fekszik
Hófehér fátyollal szent testét befedik
Ezután az apostolok felvették a gyász koporsót
Vállaikra tevék ő benne nyugovék.

És midőn kiértek a temető kertbe
A szent Szűznek testét zokogva tették le
Három napig virrasztották a drága Szűz koporsóját
A szent apostolok siratták halálát.

Szent Tamás apostol midőn megérkezik
Ki e gyász esetről még nem tudott semmit

Örömmel megtették ezen óhajtását
De nem tölthették be jámbor kívánságát
Mert a virágok virága nem volt már a koporsóba
Felszállott szent fia örök hazájába.

Egy szép fény tölté be a sötét sírboltot
Melyből az ég felé rózsaillat szállott
A szent Szűznek drága testét ég felé angyalok vitték
Kérjük kérjük minden (hogy) értünk esedezzen. Ámen.

197. Kegyes Jézus ién imádságomra

Kegyes Jézus ién imádságomra
Hajtsad füled én kiáltásomra
Jusson hozzád beszédem mind jómra
Ne nézz uram méltatlan voltomra.

Jer dicsérjük az Istennek Fiát
A Szent Szűznek szentséges magzatját
E világnak édes Megváltóját
Bünösöknek kegyes szószólóját.

198. Kerekibe lakom

Kerekibe lakom
Keress meg angyalom
Szérül van a házom,
Begyühetsz virágom.

Szerelem szerelem
Átkozott gyötrelem
Mért nem virágoztál
Minden fa tetején.

Minden fa tetején
Fagyalfa levelén
Hadd szakított volna 
Minden szegény legény.

199. Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét

Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét
Szentírásból hallottátok temetését
A pokolba sok kínokban
Halljátok most kesergését.

Jobb lett volna kiskoromban hej engemet
Kis séllyibe tették volna testecskémet
Álnok dajkám mért nem metszetted
Meg akkor a gégémet.

Vajha lennék még köztetek én lakásom
Jaj nem szánnám titőletek megválásom
Mert jobb volna bőriszákkal
Tarisznyával koldulásom.

200. Két Csicsók lányok (Gyermekjáték)

Két Csicsók lányok (Gyermekjáték) 

Két Csicsók lányok fejérbe vagyon 
Fehér rózsa kezébe vagyon 
Vedd be édes komámasszony
Én elmennék az új bálba.
Úgy-e szép lány volnék
Úgy-e szép lány volnék
Egyet-kettőt roppantanék
Mingyá oda érnék 
Mingyá oda érnék
Szénát zabot a lovának 
Hajlós pácát a gazdának
Jánosi készül lóvaj vánok fölnyergelézve
Nyerged széjjel ringadozva
Arany gyűrű örvendezve
Vágják a répát, répának a tussát.

Markaf szerint ők Karádon erre körbe táncoltak, együtt danoltak fiúk-lányok, 16-17 évesig. "Vedd be" szavaknál bevett a körbe valakit az, aki addig bent egyedül járta.

201. Két Csicsók lányok (Gyermekjáték)

Két Csicsók lányok (Gyermekjáték)

Két Csicsók lányok fehérbe vagyon 
Fehér rózsa kezibe vagyon 
Mondom, mondom forduljon a mátkámasszony 
Karsai rózsa cidrus minta 
Borsó-virágocska, borsóvirágocska 
Én elmennék az új táncba 
Ha szép leán volnék ha szép leán volnék 
Egyet-kettőt robbantanék 
Mingyá haza érnék mingyá haza érnék.

Hab szerda Juliska.
Ide is oda is 
Énrulam is gondulkodjál tovább is 
Zibet-zabot a lovánok 
Hajlós pácát a gazdának 
Járom a táncot. 

János úr készül németül Bécsbe 
Lovai vannak nyergelőbe 
Nyerged széjjel hajlandozik 
Arany gyűrű hergendezik 
Jár a szívem izenet 
Izenetről izenet.

Hajcs bé magadat 
Sárga bodor hajadat, 
Ihajnáné Nagy Pannáné,
Sárga cukor náné. 

A leányok szépen fújják
Kukurikus táncot járják 
Kelele kelele cicerke legényke, 
Mit mos mit mos kis menyecske 
Intyet-pontyot város keszkenyeit.

Ha szél volnék fújdogálnék 
Madár volnék reppentenék 
Hajdina rokonja vágja le a répát 
Répának a rosszát.

Hollósiné szerint karéjba fogódznak a lányok, énekelnek, a "vár"-ba valaki áll, s a "mondom"-ra beszólít valakit táncolni.

202. Két fa között felsütött a holdvilág

Két fa között felsütött a holdvilág
Az én babám olyan mint a gyöngyvirág
Fele fehér fele piros fele más
Ha vétöttem kis angyalom megbocsáss.

Jaj de sokat elindultam elmentem
Tihozzátok soha be nem mehettem
A kapuban úgy elfogott valami
Azt az érzést ki nem lehet mondani.

203. Ki negyven nap előtt üdvösségünkre

Ki negyven nap előtt üdvösségünkre 
Lejöttél a földre üdvösségünkre
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki a Szűz méhében testet öltöttél
Hogy megmentsd az embert emberré lettél
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

"Énekelték 1960. júniusában hosszúperesztegi öregasszonyok."
(Lajtha László hangja)

204. Ki negyven nap előtt üdvösségünkre

Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Eljöttél az égből bűnös földünkre
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

Ki a Szűz méhében testbe öltöztél
Hogy megmentsd az embert emberré lettél
Szállj be lelkünk hajlékába
Ó világ világossága.

205. Kiáltok én nagy mélségből

Kiáltok én nagy mélségből
Tehozzád Uram e földről
Szívem keserűséegéeből
Sírás völgyéeből.

Ha uram sok bűneimet
Fenntartom éen esetemet
Ha megvonod kegyelmedet
Engedelmedet.

206. Kicsi nékem ez a ház (dudálva)

Kicsi nékem ez a ház (dudálva)
Kirúgom az oldalát
Ha kicsinyek vagyunk is
Térességet nekünk is
Erre te arra te
El ne keveredjél te
Erre te arra te
El ne keveredjél te.

207. Kis angyalom szeme-szája

Kis angyalom szeme-szája
Többet ér mint Budavára
Mert Budavár az uraké
De ja babám csak magamé.

Erre gyere ne menj arra
Jobb út van erre mint arra
Erre van a kerék ucca
Kisangyalom gyalogútja.

Engem szeress ne janyádat
Én varrom a gyegygatyádat
Mer az anyád csöcsöt adott
Én meg babám csolkot adok.

Irigyeim sokan vannak
Mint a kutyák úgy ugatnak
El akarnának veszteni  
A jó Isten nem engedi.

További versszak (felvételen kívül):

Három éjjel nem aluttam
Még az éjjel sem aluszom
Még az uccát bé nem járom
A rózsámat meg nem látom.

208. Kis kertöt kerítöttem,

Kis kertöt kerítöttem,
Bele rózsát libizári lomzom
Máté tuli matulári tilituli
Ültettem.

Szomszédasszony lejánya
Rászokott a libizári lomzom
Máté tuli matulári tilituli
Rózsára.

Lejányt illet a rózsa
Legényt illet libizári lomzom
Máté tuli matulári tilituli
Bokréta.

Legényt illet bokréta
Asszonyt illet libizári lomzom
Máté tuli matulári tilituli
sodrófa.

Asszonyt illet sodrófa
Embört illet libizári lomzom
Máté tuli matulári tilituli
A pipa.

209. Kispilicsi csárdás

Kispilicsi csárdás

210. Koccintós csárdás

Koccintós csárdás

211. Koccintós csárdás

Koccintós csárdás

212. Kocsira ládát

Kocsira ládát
Hegyébe a dunyhát
Magam is fölülök
Jaj anyám, anyám
Kedves szülő dajkám
De hamar elvisznek.
Jaj anyám anyám
Kedves szülő dajkám
De hamar elvisznek.

213. Kopogós csárdás lefogása

Kopogós csárdás lefogása

214. Kopogós csárdás

Kopogós csárdás

215. Kopogós csárdás

Kopogós csárdás

216. Kopogós friss

Kopogós friss
A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik.

217. Kopogós verbunk két frissel és lefogással

Kopogós verbunk két frissel és lefogással
Csejtei István és Csejtei Ernő egyformán nagyapjuktól, illetve apjuktól tanulták. A jelenlévő két kontrás azt mondja, hogy a darab neve Kopogós verbunk. A kopogós verbunk olyan férfi tánc, amikor a legények nem csúsztattak, nem ugrottak, hanem dobbantottak. A második figuránál a két szembenálló legény először jobb, majd bal csizmáját összeveri. A harmadik figuránál a két legény csizma-csapással ugrik egyet-egyet, kicsit térdben meghajlított lábbal ugrik a két táncot egymás felé, s a csizmájuk összeverése után újra vissza ugranak, magasan ugorva. Körben is járták a férfiak, összetett karokkal. Majd megfordultak, s egy-egy ugrás után csizmájukat összeütötték, s két-két csizmaverés után ugrottak egyet, majd szembefordulva folytatták a táncot.

218. Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen

Könyörülj Istenem én bűnös lelkemen
Szánakodjál immár szomorú szívemen
Haragodnak mennykövét éles hegyes tőrét
Vedd vissza vétkeim büntető eszközét.

További versszakok (felvételen kívül):

Továbbá mosogasd bűntől én szívemet
Kegyes kézzel gyógyítsd sebekből lelkemet
Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom
Mik miatt nem lehet semmi vígasságom.

Vétkeim lelkemet mint a kígyók marják
Szüntelen mellemet ássák és furdalják
Hová fussak szinedtől, fegyveres kezedtől
Utánam fegyverid futnak hegyes tőrid.

Egyedül csak néked Istenem vétkeztem
Te szent színed előtt gonoszt cselekedtem
Oh kegyelmes úr Isten, mi hasznod estemen
Irgalmazz könyörülj én bűnös lelkemen.

Ha érdemem szerint akarsz sanyargatni
Számtalan bűnömnek jutalmát megadni
El kell veszni fejemnek kárhozni lelkemnek
Mert több sokasága fövénynél bűnömnek.

Még anyám méhében a halál tőrébe estem
És vettettem ördög tömlöczébe
Ah kemény nyomorúság pokolbéli rabság
Mint fojt mint szorongat ördögi csalárdság.

Tisztogasd lelkemet uram izsópoddal
Mosogasd szívemet irgalmasságoddal
Fordítsd reám szemedet mutasd kegyelmedet
Nyújtsd hozzám kezedet szent segedelmedet.

Ne vizsgáld annyira immár vétkeimet
Ne ítéld oly soká én szegény fejemet
Törüld el kegyelmesen én sok vétkeimet
A te szent lelkeddel adj ismét örömet.

Reménylem lelkemet még megvigasztalod
Elmúlt napjaimat ismét visszahozod
Akkor örvend én szívem és megtelik mellem
Csontjaim vígadnak ereim újulnak.

Fordítsd el szemedet undok rútságimról
Elhervadt már orczám sok kínlódásodtól
Ne vess számat én velem mert elborít vétkem
Melynek sokasága túlhaladja fejem.

Ne vess el színedtől kegyelmességedtől
Meg ne fossz Istenem a te szent lelkedtől
Ki nélkül elájulok szörnyű halált halok
Mert bűn tengerében már torkig úszkálok.

Szabadíts ki immár a halál gyomrából
És sok bűneimnek kemény rabságából
Hogy csak tenéked éljek és el ne vesszek
Te hozzád siessek téged kövesselek.

Nyisd meg ajakimat szent dicséretedre
Ébreszd szemeimet színed nézésére
Csak téged kívánjalak téged óhajtsalak
Téged akarjalak téged kiáltsalak.

Tudom töredelmes szíveket látogatsz
Kiket ostoroddal gyakorta sújtogatsz
Azok nálad kedvesek tudom s érdemesek
Add uram Istenem közülök lehessenek.

Kedvesebb előtted sok ajándékoknál
A töredelmes szív más áldozatoknál
Keserves óhajtások aranynál ezüstnél
Nálad többet érnek drága sok gyöngyöknél.

Vigasztald meg uram a te seregedet
Köztük töredelmes és bűnös lelkemet
Építsed meg falait te szent egyházadnak
Igazsággal néked miért áldozzanak.

Dicséret dicsőség a szent háromságnak
Atya, fiú és mi szent vigasztalónknak
A töredelmes szívek bátorítójának
Egy állatú teljes örök uraságnak. Ámen.

(Az 50. Zsoltárból)

219. Köszöntünk szép Szűz Mária

Köszöntünk szép Szűz Mária
Ó fájdalmas kegyes anya
Akik ide hozzád jöttünk
Képed előtt térdepelünk.

Jaj de nagy bánatba látunk
Ó fájdalmas nagyasszonyunk
Szemeidből könnyek hullnak
Szent Fiadra reá folynak.

Szűz öledben halva tartod
Karjaiddal ápolgatod
Szent sebeit csókolgatod
Fájdalmas szűz úgy siratod.

Látom majd meghasad szíved
Mert nem szólhat hozzá nyelved
Jaj mert a te szűz szülötted
Halva fekszik már előtted.

220. Lakodalmas hallgató (d-moll)

Lakodalmas hallgató (d-moll)
Kuruc nótának is nevezi az öreg Csejtei Sándor, a prímás és bőgős apja.

221. Lakodalmas hallgató (kuruc nóta) a-moll

Lakodalmas hallgató (kuruc nóta) a-moll
Kuruc nótának is nevezték. Mind a két Csejtei, a prímás és a bőgős Kányási Jenőtől tanulták. Három esztendőn keresztül együtt jártak Kányásival. 1925-26-27-ben. Kányási Jenő mindenfelé járt, Erdélyben is. Úgy mondja – és ez az állítása egybevág más öreg cigányokéval: Tendl Pál, a szentgotthárdi Sárközy Péter hogy amikor már nagyon kifáradtak a táncolásban, szokás volt a Dunántúlnak ezen a részén hallgatónak kuruc-nótákat játszani. ezért ennek a hallgatónak is "kuruc nóta" a mellékneve.

222. Lakodalmas játék (e-fríg)

Lakodalmas játék (e-fríg)

223. Lakodalmas játék (e-moll)

Lakodalmas játék (e-moll)

224. Lakodalmas kikérő

Lakodalmas kikérő

225. Lakodalmas páros tánc (a-moll)

Lakodalmas páros tánc (a-moll)

226. Lakodalmas

Lakodalmas

227. Lakodalmas

Lakodalmas

228. Lakodalmas

Lakodalmas

229. Lakodalmas

Lakodalmas

230. Lassú csárdás (lengetős, hajtogatós)

Lassú csárdás (lengetős, hajtogatós)
Ezt a prímás és a bőgős a répcelaki Farkas Lajos prímástól tanulták.

231. Lassú csárdás

Lassú csárdás

232. Lassú csárdás

Lassú csárdás

233. Lassú kemény csárdás (G-dúr)

Lassú kemény csárdás (G-dúr)
Először játszotta Babuta ondódi prímás, aki 1860. körül született. A harmincas években, halt meg, amikoris már több volt hetven évesnél. Igen fekete ember volt, alig ismertek nála sötétebb bőrű embert. Csejtei Sándor (a prímás és nagybőgős édesapja) muzsikált vele. Falusi cigány volt, városban ritkán fordult meg. Néha játszott a Herics kertben is, Szombathelyen.

234. Lassú lengetős csárdás (a-moll)

Lassú lengetős csárdás (a-moll)

235. Lassú lengetős csárdás (d-moll)

Lassú lengetős csárdás (d-moll)
Szintén nagyapjuktól, Csejtei Jánostól maradt a családban ez a tánc. Azidőben az ilyenféle lassabb tánc nagyon népszerű volt.

236. Lassú lengetős tánc (a-moll) [Ez a világ...]

Lassú lengetős tánc (a-moll) [Ez a világ...]

237. Lassú lengetős (D-dúr)

Lassú lengetős (D-dúr)

238. Lassú lengetős (d-moll)

Lassú lengetős (d-moll)

239. Lassú lengetős (e-moll)

Lassú lengetős (e-moll) 
[nincs kottája]

240. Lassú menyasszonytánc

Lassú menyasszonytánc 
[nincs kotta]

241. Lassú tánc C-dúr lefogással

Lassú tánc C-dúr lefogással

242. Lassú tánc (E-dúr)

Lassú tánc (E-dúr)

243. Lassú (c-moll)

Lassú (c-moll) 
[nincs kottája]

244. Látom rózsám néked mindegy

Látom rózsám néked mindegy
Aki tejelőtted elmegy
Legyen szölke legyen barna
Megáll a te szemöd rajta.

Árokparton rakjál tüzet
Forralj nála édös tejet
Szeljél bele zsömle belet
Avval kínálj meg engömet.

További versszakok (felvételen kívül):

Ezt gondulod hogy szeretlek
Hogy egy picit megölellek
Háromszázszor megölellek
Mégsem igazán szeretlek.

Édes anyám rózsafája
Engöm nyillott utoljára
Bárcsak ki se nyíltam vóna
Szebb a bimbó mint a rózsa.

Jaj Istenem de megvertél
Engem jobban mindeneknél
Elvitték a szeretőmet
Sohase kapok egyebet.

Nincsen annak semmi baja
Kinek szeretője barna
Nézd az enyim csak egy szölke
Mégis maj meghalok érte.

Édes anyám ne bánja ken
Szeretőmhöz had járjak el
Néköm legényt nem nevet kee
Ha eljárok ne bánja kee.

A koppányi nádas árok
Nem terem egyebet nádot
Nádot nádot levendulát
Szép leánnak áll a világ.

245. Látom rózsám néked mindegy, Kata

Látom rózsám néked mindegy, Kata
Aki tejelőtted elmegy Kata
Legyen szölke legyen barna
Megáll a te szemöd rajta.

Árokparton rakjál tüzet Kata
Forralj nála édös tejet Kata
Szeljél bele zsömle belet
Avval kínálj meg engömet Kata.

246. Legényes tánc két variációval (D-dur)

Legényes tánc két variációval (D-dur)

247. Lenezés (folyt.)

Lenezés (folyt.)

Megfonyattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Megszüjettem a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Kiszaggattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Megvarattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Elszaggattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

248. Lenezés

Lenezés

Elvetettem a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Kinyüjöttem a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Eláztottam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Kikötöttem a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Eltiloltam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Megnyomattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Elgyarattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

Megnyomattam a lenemet felébül
Ha ja lenem sárga lenem majd megaranyzik.

249. Lengetős lassú csárdás (a-moll)

Lengetős lassú csárdás (a-moll)

250. Lengetős magyar (v. hajlítós csárdás)

Lengetős magyar (v. hajlítós csárdás)
A darabot a prímás nagyapjától, Csejtei János pírmástól tanulta. a lányok derekát a legények lassú tánc közben egyik kézről a másikra adták, vagy megfogták a derekát s lassan jobbra-balra hajlítgatták. A táncot a vépi öreg prímás Kányási is ismeri és játsza. (Kanyási Jenő, 1887.).

251. Lengetős

Lengetős 
[nincs kottája]

252. Lengetős (a-moll) lefogással (A-dúr)

Lengetős (a-moll) lefogással (A-dúr)

253. Lengetős (a-moll)

Lengetős (a-moll) 
[nincs kottája]

254. Lengetős (a-moll)

Lengetős (a-moll) 
[nincs kottája]

255. Lengetős (a-moll)

Lengetős (a-moll)
[nincs kottája]

256. Letörött a decsi templom tornya

Letörött a decsi templom tornya
Ihatnék a Göndör Sándor lova
Van is annak egy barna angyala
Ki ja lovát kútból megitatja.

Göndör Sándor édes kedves rózsám
Csak azt mondd meg mikor jössz el hozzám
Látod babám azt a száraz nyárfát
Ha megered akkor megyek hozzád.

257. Letörött a kutam gémje

Letörött a kutam gémje
Hol itatok meg hát délre
Pántlikát kötök a gémre
Mégis megitatok délre.

Az karádi kertek alatt
Fölfutott a gyöngyiszalag
Gyöngyiszalag lapulevél
Hamis a karádi legény.

258. Lépegetős csárdás (D-dúr)

Lépegetős csárdás (D-dúr)

259. Lóra csikós lóra elszaladt a ménes

Lóra csikós lóra elszaladt a ménes
Elszaladt a ménes
Csak egyedül maradt a pányván a nyerges

Nyergeljétek föl hát ezt a darúpirost
Ezt a darúpirost
Hadd ugratom által a zavaros Marost

Ha jáltalugratom magam is átmegyek
Magam is átmegyek
Bánáti gulyásná' jó vacsorát veszek.

Igyál egyél pajtás ez a jó áldomás
Ez a jó jáldomás
Már te innen többé nem hajtol el marhát.

Hajtottam eleget kilencvenkilencet
Borgyút és tehenet
Kiér a mészáros bankót ád öleget.

260. Lóra csikós, lóra

Lóra csikós, lóra
Elszalad a ménes
Csupán maga marad
Pányváján a nyerges.

Nem tehetek róla
Met be vagyok fogva
Ott az öreg bojtár
Majd számot ád róla.

261. Ma eggyel megtöbbül az angyalok száma

Ma eggyel megtöbbül az angyalok száma
Innen felvétetett ékes zöld pálmája
Aki nagy örömre vígassággal megtelt
Szentek tábora.

Ezt a bárányt Jézus már elválasztotta
Magának jegyesül meg is koronázta
Hogy előtte légyen ékes ruhát végyen
Az óhajtotta.

További versszakok (felvételen kívül):

Nem lehet hát ezen semmit sem bánkódni
Sőt hogy angyallá lett így köll örvendezni
Ily ártatlanságban és kisded korában
El kell költözni.

Vegyük immár hívek az gyenge tagjait
Kedves szüleinek az elmúlt vígságot
A földnek gyomrába csöndes nyugovásba
Tegyük tetemit.

Ismétlésre: 
Mert lelke már mennybe nagy dicsőségbe
Vette örömit.

262. Magyar tánc (Régi magyar táncok 3.)

Magyar tánc (Régi magyar táncok 3.)

263. Már elmegyek az örömbe

Már elmegyek az örömbe
Paradicsomnak kertében
Leszek Istennek kedvébe.

Immáron beteljesedék
Ami régen megmondaték
Hogy még halállal fizetnék.

264. Mária Mária hajnali szép csillag

Mária Mária hajnali szép csillag
Akit megköszöntött Gábriel főangyal.

Üdvözlégy Mária egek királynéja
Minden bűnösöknek te vagy pártfogója.

265. Márványkőből márványkőből van a Rudolf körösztje

Márványkőből márványkőből van a Rudolf körösztje
Rá van írva rá van írva Stefánija ja neve,
Hej te Rudolf mér ölted meg magadat 
Mér hagytad itt mér hagytad itt Stefánija párodat.

266. Megdöglött a bíró lova

Megdöglött a bíró lova
Fejtse meg a bíró maga
Ále dudále rózsám szeretsz-e? Nem!

Jó lesz a bőre bundának
Annak a drága jurának
Ále dudále rózsa szeretsz-e? Nem!

Feje bőre fejkötőnek
Annak a feleségének.
Ále dudále rózsám szeretsz-e? Nem!

További versszakok (felvételen kívül):
 
A talpa meg cipellőnek
Annak a híres lányának
Ále dudále rózsám szeretsz-e még? Nem!

A szemei okulárnak (kupicának)
Annak a híres fiának
Ále dudále rózsám szeretsz-e? Nem!

267. Megérett a kökény

Megérett a kökény
Megérett a kökény
Te vagy a kutya nem én
ej Szömödrű látom én
A szádrú látom én
Te vagy a kutya nem én.

Megérett a kökény
Megérett a kökény
Te vagy a kutya nem én
ej Szömödrű látom én
A szádrú látom én
Te vagy a kutya nem én.

268. Meggyújtom a csumát

Meggyújtom a csumát
Végig ég az uccán
Látom a babámat
Végig megy az uccán.

Gyűrüm az ujjában
Ragyog az uccában
Akárki meglátja
Nincs Koppánba párja.

Csuma: Kukoricacsőről lehántott levél.

269. Meghalt a juhász

Meghalt a juhász
Oda a juhász
Nem mondja már a puminak
Tereld meg a birkát.

Meghalt a béres
Oda ja béres
Nem mondja már a Rendesnek
Haj helre Rendes.

Meghalt a kecskés, oda ja kecskés
Oda ja kecskés
Nem mondja már a kecskének
Haj kec mit röszketsz
Hónap röggel béköthetsz.

További versszak (felvételen kívül):

Meghalt a zsidó
Krisztus tagadó
Nem kiáltja a faluba
Van-e rongy eladó.

270. Megkötötték nékem a koszorút

Megkötötték nékem a koszorút
Ága-boga ja nyakamba borult
Köttek bele szép zöld rozmaringot
Közepébe csokros búbánatot.

Megkötötték nékem a koszorút
Ága-boga ja nyakamba borul
Köttek bele szép zöld rozmaringot
Közepébe csokros búbánatot.

271. [Megöltek egy legényt]

[Megöltek egy legényt]

272. Megszabadultam már én a testi haláltól

Megszabadultam már én a testi haláltól
És megmenekedtem minden nyavaláimtól
Bűntől és ördögtül e csalárd világtól
Az örök kárhozattól.

Lelkemet ajánlom az hatalmas Istennek
És testemet hagyom hű anyjának a földnek
E világot pedig az én féleimnek
Még őbenne élőknek.

273. Megy a takács az uccába

Megy a takács az uccába
Lotyog a tej a hasába
Jaj takács oda vagy
Rémítő csoda vagy.

Ma is rétes holnap is
Holnap után kenyér sincs.
Kóc vászon, szála vászon
Szála vászon, sógor asszony
Kóc zsák, kóc fonál
De jazér én szüök ám.

274. Menyasszonybucsúztató (lassú lakodalmas)

Menyasszonybucsúztató (lassú lakodalmas)

275. Menyasszonytánc (e-moll) [Tinódi]

Menyasszonytánc (e-moll) [Tinódi]

276. Mikor a zsidó rongyot szedett a faluba eztet fütyülte.

Mikor a zsidó rongyot szedett a faluba eztet fütyülte.
Markaf: "Cuci zsidó rongyot evve szedett furulyáva." 

277. Mikor gulásbujtár voltam

Mikor gulásbujtár voltam
Az állásban elaludtam
Fölébredtem éjféltájba
Egy barmom sincs az állásba.

Körülkerültem a járást
Egész gula beléállást
Mégsem találtam barmomra
Csak a kedves galambomra.

278. Mit bízik a világ ő álnokságában

Mit bízik a világ ő álnokságában
Kinek szerencséje vagyon romlásában
Ő hatalmassága haszontalanságban 
Miként a föld edény vagyon elromlásban.

Többet higyj a jégen feljegyzett betűknek
Hogy sem mint e világ hízelkedésének
És ne higyj mert megcsal szép ígéretének
Ki soha nem talált bért reménységének.

További versszakok (felvételen kívül):

Inkább kell hinnie hamis férfiaknak
Hogy sem mint ez árnyék világ hívságának
Testi és múlandó mutogatásának
Ártalmas és csalárd okoskodásának.

Mondd meg hol van Salamon bölcsességével
Avagy hol Sámson az ő erősségével
Hol vagyon Absolon szép ékességével
Avagy hol Jonatás ő kedvességével.

Hová lett Julius hatalmasságával
Vagy a dúsgazdag az ő lakodalmával
Mondd meg hol Tullius ékes szólásával
Vagy Aristoteles mély tudományával.

Ily nemes férfiak: ily fő nemzetségek
Ily nagy uraságok, fejedelemségek
Ily nagy birodalmak s ilyen erősségek
Egy szempillantásban elmúlnak mindenek.

Mely rövid ünneplés e világ szépsége
Mint testnek árnyéka olyan ő öröme
Mi örök jószágnak örök elvesztése.
És sötét mélysége, embernek vivése.

Oh férgeknek étke! oh földnek csoportja
Oh harmat! oh hívság miért vágysz oly nagyra
Nem tudod bizonnyal hogy jutsz-e holnapra.
Tégy jót mindenekkel míg időd halasztja.

E földi dicsőség mely nagynak láttatik
Ez a sz. írásban virágnak mondatik
Vagy könnyű levélnek mely széltől hányatik.
Eképpen világból minden kivitetik.

Az ne mondd tiédnek ami elveszendő
Amit ád e világ azt visszaveendő
Mennyei dolgokat te légy keresendő. 
És boldog kereset, mely e nem veszendő.

279. Mogyorófa galambusz (dudautánzás)

Mogyorófa galambusz (dudautánzás)

280. Mogyorófa galambusz

Mogyorófa galambusz
Miért vagy rózsám ollan bús
Azért vagyok ollan bús
Mer a szüvem máshó húz.

281. Molnárveszedelem

Molnárveszedelem

282. Molnárveszedelem

Molnárveszedelem
A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik

283. Mostan kik itt jelen vagytok

Mostan kik itt jelen vagytok
Koporsóm mellett állotok
Én megholt nektek így szólok.

Tudjátok meg kell halnotok
Koporsóba beszállnotok
Szemetekkel jól látjátok.

Azért az Isten igéjét
Hallgassátok szent beszédjét
Fogadjátok jó intését.

További versszakok (felvételen kívül):

Mert elmarad minden jószág
Elhagyatik a gazdagság
E világi minden hívság.

Az Istennek szent igéje
Marad nálatok beszédje
Mellyel mentek eleibe.

Senkit itten gazdagsága
Sem hatalmas urasága
Nem tarthat meg nagy jószága.

Crösus királyt gazdagsága
Sem Attilát nagy hatalma
Sem Nagy Sándort birodalma.

Xerxes királyt sok száz népe
Dávidot hadi serege
Hektort sem menté ereje.

Cicerót ékes szólása
Absolont szép ábrázatja
Salamont bölcs tudománya.

Nem mentheték meg haláltól
Magokat a koporsóból
Kimúltanak e világból.

Mert voltak ők is halandók
És testekben mind romlandók
Nem sok ideig állandók.

A halál a bűnnek zsoldja
Amint szent Pál bizonyítja
Tehát minden megkóstolja.

Tudván romlandó voltomat
Istenhez való utamat
Készítettem én magamat.

Intlek ti is készüljetek
Kik halandó testben éltek
A Krisztussal hogy legyetek.

Én Ábrahám kebelében
Mondhatatlan nagy örömben
Leszek fényes dicsőségben.

Nem lesz testemben kínlódás
Eltörültetik a sírás
Szemeimről könnyhullatás.

Jézus előtt angyalokkal
Udvarlok ott szent atyánkkal
Élek Isten látásával.

Engedjed ezt szent úr Isten
Kimúlt híveknek kegyesen
Nyugtasd meg őket. Ámen.

284. Mulatós lassú csárdás

Mulatós lassú csárdás

285. Mulatós táncnóta (Doroszlai csárdás)

Mulatós táncnóta (Doroszlai csárdás)

286. Mulatós táncnóta

Mulatós táncnóta

287. Nagyon lassú tánc II.

Nagyon lassú tánc II.

288. Nagyon lassú tánc I.

Nagyon lassú tánc I.

289. Napra csillag jár az égen

Napra csillag jár az égen
Kaszál a rózsám a réten
Ha te kaszálsz én meg gyűjtök
Ott is rajtad könnyebbítek.

Az karádi kertek alatt
Egy tarisznya fene van ott
Egye meg a legényeket
Mér szeretnek menyecskéket.

Üssön meg babám a ménkü
Akkora mint hat malomkü
Mér tartottál engem szóval
Ennyi esztendőtül fogval.

290. Ne csicseréssz ne fütyöréssz

Ne csicseréssz ne fütyöréssz
Ne törd a kertünkön a rést
Úgyis hjába töröd a rést
Mer az enyém soha sem léssz.

291. Ne csicseréssz, ne fütyöréssz (dudálva)

Ne csicseréssz, ne fütyöréssz (dudálva)

292. Ne szállj pörbe én velem oh én édes Istenem

Ne szállj pörbe én velem oh én édes Istenem
Mert nem igazulhat meg előtted én lelkem
Elkárhoztathatsz engem.

Mert én anyám méhében fogantattam vétekben
E világra lettem eredendő bűnben
Fertőztetett vétekben.

További versszakok (felvételen kívül):

Néked bűnöm megvallom mert én azzal tartozom
Te bocsáthatod meg bizonnyal jól tudom
Segítségedet várom.

Az ördögnek kezéből bűneimnek tőréből
Ments ki megérdemlett nagy veszedelemből
Tekints reám az égből.

Szent fiad haláláért keserves nagy kínjáért
Ő áldott szent vérének kifolyásáért
Kegyelmezz meg mind azért.

Az ő tisztaságáért s ő ártatlanságáért
Szent kezein való sebeknek helyéért
Tövis koronájáért.

Én fertelmességemet és nagy sok vétkeimet
Mikkel fertőztettem undokul kezemet
Rútítottam testemet.

Bocsásd meg Úristen oh áldott Atyaisten
Kegyelemmel teljes irgalmas jó Isten
Nagy türelmű szent Isten.

A te áldott Szentlelked kérlek tőlem el ne vedd
Sőt újítsd meg bennem hogy dicsérjem neved
Szolgálhassak te néked.

Reád bíztam magamat te viseljed gondomat
Igazgasd jó útra az én lábaimat
És minden szándékimat.

Vígasztald meg szívemet búban epedt lelkemet
Ne hányd szememre undok vétkeimet
Cselekedetimet.

Csak tégedet dicsérlek még e világon élek
Tudom nyugodalmat te nálad én lelek
Mikor innét kikelek.

Már örökké áldással és felmagasztalással
Áldott Atyaisten a te szent Fiaddal
Szentlélek malasztjával. Ámen.

293. Ne szállj pörbe énvelem ó én édes Istenem

Ne szállj pörbe énvelem ó én édes Istenem
Mert nem igazulhat meg előtted lelkem.
Elkárhoztathatsz engem.

Mert én anyám méhében fogantattam vétekben
E világra lettem eredendő bűnben 
Fertőzött vétekben.

További versszakokaz lásd 186Bb-nél.

294. Nem messze van az orvos úr lakása,

Nem messze van az orvos úr lakása,
Én is elmegyek a vizitálásra.
Főjorvos úr adjon Isten jó napot
Adjon Isten barna kislány, mi bajod.

Főjorvos úr nem egyéb az én bajom
Vizitáljon meg engem az orvos úr.

295. Négyestánc

Négyestánc

296. Népdal

Népdal

297. Nincsen nékem kedvesebb vendégem

Nincsen nékem kedvesebb vendégem
Mint az én kis kedves feleségem.
Akárhogyan játszadozom vele
Senkise hányja jazt a szememre.

Csiga-biga tód ki ja szarvadat
Én is tolom talicskába fiadat,
Ne nézd azt hogy rongyos a nadrágom,
Csak azt nézd hogy hogyan jár a lábom.

298. Ó fényességes szép hajnal

Ó fényességes szép hajnal
Kit így köszöntött az angyal
Üdvözlégy teljes malaszttal.

Dicsőséges Szűz Márija
Atyaistennek szép lánya
És Szentléleknek mátkája.

299. Ó fényességes szép hajnal

Ó fényességes szép hajnal
Kit így köszöntött az angyal
Üdvözlégy teljes malaszttal.

Dicsőséges Szűz Márija
Atyaistennek szép lánya
És Szentléleknek mátkája.

"Csörötnek községbe vagyunk, 1960. júniusában történt a felvétel,
énekelte Szukics Józsefné Dancsecs Anna, aki 1889-ben született."
(Lajtha László hangja)

300. Ó jaj félek igen rettegek

Ó jaj félek igen rettegek
Jaj mit műveljek? Hová rejtőzzek?
Mit látok?

Én akitül félsz az halál vagyok
Ki minden rendet, ifjat és vénet
Levágok.

További versszakok (felvételen kívül):

Hozzád is azért jöttem vesztedért
Azért szót sem tégy indulsz kész légy
Már elmégy.

Ember: 
Véled nem megyek, mert tüled félek
Azért utadat sötét célodat
Máshoz téd.

Halál:
Nálam kigyelmet ne keress kedvet
Azért ne késsél hamar készüljél
Jól siess.

Ember:
Bár esztendeig avagy csak félig
Rajtam könyörülj réám ne készülj
Kardoddal. 

Halál:
Sem nap sem óra sem egy minuta
Nálam grácia nincsen perula
Meghalsz ma.

Ember:
De mit míveltem kinek mit tétem
Hogy így megrongálsz semmit sem sajnálsz
Kegyetlen.

Szülém méhibül hozott bűnömbül
A szent keresztség ez a nagy szentség
Lemossa.

Mert hát nem nézéd mért nem tekintéd
Szelid szépségem és gyöngeségem
Oh halál.

Halál:
Én szépségeddel gyöngeségeddel
Én nem gondolok nem irgalmazok
Csak menj el.

Ember: 
Oh te kegyetlen ha engem nem szánsz
Atyám szerelmit hulló könnyeit
Bár sajnáld.

Halál:
Atyád szerelmit hulló könnyeit
Ingyemón sem nézem azt föl sem vészem
Csak menj el.

Ember:
Testvérim sírnak látod jajgatnak
Azért ne készülj kérlek ne örülj
Vesztemen.

Halál:
Sem egy sem másra nézel sírásra
Reám karomat vetém kardomat
Csak menj el.

Ember: 
Ifjúságomat virágzásomat
Kérlek tekintsd meg oh kérlek szánd meg
Ne ölj meg.

Halál:
Nékem a világ olan mint az ág
Előttem szépség nincs semmi mentség
Csak menj el.

Ember:
Oh de mégis szánj vélem így ne bánj
A mit kérsz adok ha csak adhatok
Csak ne bánts.

Halál:
Adomány nem köll de halnod meg köll
Király vagy koldus olan mind a dús
Csak menj el.

Ember:
Ha adományom nem köll vagyonom
Oh még állj meg egy kevéssé halld még
Mit kérek.

Kérlek kevéssé én rajtam kissé
Hadd könyörögjek hív teremtőmnek
Oh halál.

Halál:
Nem most köllene jutni eszedbe
A megtérésed és könyörgésed
Csak menj el.

Mikor erődben friss egésségben
Voltál éltedben volt módod benne
Most menj el.

Ember:
Oh hadd készüljek későn had ménjek
Ne siess hamar én víg órámmal
Oh halál.

Halál:
Irgalmat tovább ne várgy gráciát
Halál poharát mérges italát
Rád öntöm.

Ember:
Nincsen irgalmad irgalmat ne adj
Éltemben sem hagy én már nem bánom
Halálom.

Mert csak testemben de nem lelkemben
Sérthetsz még engem mert magához vesz
Istenem.

Oh én Istenem vegyed kedvedbe
Én bűnös lölköm neked szentölöm
Úgy légyen.

301. Ó keresztény lélek azt gondold meg kérlek

Ó keresztény lélek azt gondold meg kérlek
Hogy miként szeressed nemzetségeidet
Mutasd fel áldozd fel Jézusnak szívedet
Hogy meg ne utálja semmi nemzetedet.

Ó keresztény lélek azt gondold meg kérlek
Hogy miként szeressed nemzetségeidet
Mutasd fel áldozd fel Jézusnak szívedet
Hogy meg ne utálja semmi nemzetedet.

302. Ó világi gyarlóság

Ó világi gyarlóság
Hallod mit mond valóság
Ember élete rabság
Halál végső adósság
Ó mit vélsz mert nem félsz
Számadásod meg nem kérd.

Rajtam is ez adósság
Erőt vett a nagy rabság
Meggyőzött hatalmasság
Aaz örökkévalóság
Hirtelen kénytelen
Fizettem reménytelen.

További versszakok (felvételen kívül):

Adós vagyok csak egynek
Az én Üdvözítőmnek
Neki adom szívemet
Ajándékul lelkemet
Istenem s mindenem
Könyörülj én lelkemen.

De oh nagy irgalmasság
Megfoghatatlan jóság
Noha nagy az adósság
Érte borult gyarlóság
Védelmezz kegyelmezz
Kérésemre figyelmezz.

Megvizsgálván éltemet
Számtalan bűneimet
Sértettem Felségedet
Megszegvén törvényedetet
Bűnt tettem vétettem
Büntetést érdemlettem.

Már lábadhoz borulok
Ezért hálákat adok
Végső áldást óhajtok
Mert nagy útra indulok
Oh atyám jó dajkám
Oltalmazó kő-bástyám.

Oh mennyei jegyesem
Jézus hív vőlegényem
Hozzád siet én lelkem
Utolsó pihenésem
Örömmel jó szívvel
Vedd Jézusom két kézzel.

Már én édes barátim
Fogjátok fel tagjaim
Temessétek tetemim
Hol nyugosznak nemzetim
Örömben mennyekben
Nyugodjék kebelében.

Következő szöveggel is éneklik:

Oh emberi gyarlóság
Halld meg mi a valóság
Ember élete rabság
Halál a nagy adósság
Oh mit vélsz mért nem félsz
Hogy oly készületlen élsz.

Az ember csak por és sár
Minden órán romlást vár
A föld majd magába zár
Légy bár ezüst s arany vár
Szörnyűség az ínség
Minden jajszó ezzel jár.

Naponként mind elmúlunk
Mint a virág elhullunk
Mert tegnapiak vagyunk
Árnyék holnapi napunk
Emésztő rémesztő
E világ melyben vagyunk.

Gyorsabb a nagy futónál
Gyümölcshordó hajónál
Vagy a röpülő sasnál
Rútabb a rozsdás vasnál
Égő tűz éltet űz
Minden nyavalyát rád fűz.

Mint ruha emésztetik
Mely moly által éltetik
Szabadságod vétetik
Békóba verettetik
Felbomlik megromlik
Élted fala leomlik.

Valaki halálra vál
Bár síró szemek közt áll
Pártfogót még sem talál
Meggyőzi azt a halál
Bárki légy (de) el nem mégysz
Szárnyon röpülj sem használ.

Jön a halál véletlen
Ő nagyon kíméletlen
Ne légy hát készületlen
Gondolkozzál szüntelen
Számoltassál te mindig
Választottak közibe.

303. Párnatánc

Párnatánc

304. Páros forgós

Páros forgós
NB. Kanásztánc botok között

305. Pásztorembereknek játszotta

Pásztorembereknek játszotta 
[nincs kottája]

306. Pesten csináltattam házat haja rózsa hajaha (Karikázó)

Pesten csináltattam házat haja rózsa hajaha (Karikázó)
Ablakot rá háromszázat haja rózsa hajaha
Közepibe tükörszobát
Kibe rózsám fösti magát haja rózsa hajaha.

Akkor jőjj el mikor mondomhaja rózsa hajaha
Hogy a csizmád ne kopogjon haja rózsa hajaha
Fekete szemed ragyogjon
Piros orcád mosolyogjon haja rózsa hajaha.

Azt gondolod hogy szeretlek haja rózsa hajaha
Hogy egy kicsit megölellek haja rózsa hajaha
Háromszázszor megölellek
Mégse igazán szeretlek haja rózsa hajaha.

307. Pulka (D-dúr)

Pulka (D-dúr)
Babuta nevű ondódi prímásnak volt ez a kedves száma. Babuta nevezte így. Szerinte azért "pulka", mert nem a szoba közepén táncolnak, hanem csárdás léptekkel lépve körültáncolják forogva a szobát, vagy helyiséget. Kányási Jenő vépi prímás (sz. 1887.) azt mondja, hogy ős is ismeri ezt a nála vagy 15 évvel idősebb és ismeretlen helyen meghalt híres prímástól, Hódosi Pistától. Hódosi menyasszonytáncnak nevezte. Megjegyzésre érdemes, hogy ez az első és egyetlen adat, s csak idősebb vépi parasztoktól megerősített adat, hogy a menyasszonytáncot csak a menyasszony és a vőlegény táncolta, mert a vőlegény nem engedte, hogy menyasszonyát más is megcsókolja.

308. Pünkösdölés (Pünkösdjáró)

Pünkösdölés (Pünkösdjáró)   

Pünkösdölni az ünnep másnapján szoktak reggeli időben. 
5 kisebb lány jár házról-házra, hogy megmutassák a királynét. 
Öltözetük: a királyné ruhája fehér, szoknyája fodros, rajta csillogó aranyzsinór. Feje letakarva hosszúrojtos selyemkendővel, e felett rózsás fehér tüllkendő, körül mirtus koszorú. A többi négy kislány inge bokros, keményre vasalt, fölötte virágos hosszúrojtos piros kasmírkendő. Alsó szoknyájuk kemény, ropogósra vasalt, a felső fehér, piros rózsás kasmír, a fodrok fölött csillogó arany zsinór. A nyakukon hosszú gyöngy, a hajukba hosszú pántlika, kezükben zászló (csücskénél fogva ágra kötött bécsi kendő) tejesköcsög, sótartó (konyhai) és félkézkosár ajándékok számára.
Bemennek a házba:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökkén ámen.
Nénémasszony szabad-e pünkösdülni
Szabad, szabad csak szépen pünkösdölletek.

A Pünkösdnek jeles napja    
Szentlélek Isten küldötte
Erősíteni híveket         
Az apostolokat.              

Melyet Krisztus ígért vala    
Ekkor a tanítványinak           
Mikor menvén menyországba     
Mindenek láttára.     
  
Tüzes nyelveknek szólása           
Úgy mint szeleknek zúgása
Leszálljon az ő fejükre
Nagy hirtelenséggel.

Dicsértessék Atyaisten,
Mindörökké Fiúisten
Szentlélekkel egyetemben
A nagy Úristennek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus

Mindörökkén, ámen! Megnézem a királnétokat, édes-e vagy savanyú? Ó igen édes, nesze egy kis ajándék.

 (Ha sok ajándékot kapnak, akkor az egyik azt mondja:)
 Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet-egyet.

 Ekkor körbe járnak, a királyné a középen, s éneklik:

Ácintos pácintos 
Tarka tulipános  
Hintsetek virágot 
Az Isten Fiának.

Közben a királyné fejére, amelyet a "megnézemkor" felfödtek, virágot hintenek, utána egymás mellé állnak majd énekelve táncolnak. A tánc megkívánja a versszakokat elválasztó szünetet. 

Meghozta jaz Isten piros Pünkösd napját,
Mi is meghordozzuk királynénk asszonyát.
Enej denej denejde
Enej denej denejde.

A mi királynénkat nem is anya szülte
A pünkösdi harmat rózsából nemzette.
Enej stb.

A szép menyecskéknek utcán az ülésük,
A kis gyerekeknek porba heverésük,
Enej stb.

Öreg embereknek csutora borocska,
Öreg asszonyoknak porhanyós pogácsa.
Enej stb.

Végül:
Dicsértessék a Jézus Krisztus! --- Mindörökké ámen.

S elmennek másik házhoz, tánclépéssel, egyenként, libasorban, a királyné vezetésével.

309. Rab vagyok rab vagyok

Rab vagyok rab vagyok
Szabadulást várok
A jó Isten tudja
Mikor szabadulok.

Röpülj páva röpülj
Házamon körösztül
Szólj be a rózsámhoz
Maga van egyedül.

Ha kérdi hol vagyok
Azt mondd hogy rab vagyok
Kaposi börtönbe
Térdig vasban vagyok.

Térdig vasba vagyok
Könyékig bölincsbe
Kijapadt a szömem
A nagy sötétségbe.

310. Rab vagyok, rab vagyok

Rab vagyok, rab vagyok
Szabadulást várok
A jó Isten tudja
Mikor szabadulok.

Ha megszabadulok
Oly fogadást töszök
Mindennap háromszor
A templomba mögyök.

Ott sem imádkozom
A megholt hívekér'
Hanem imádkozom
A szegény rabokér'.

311. Rakd meg rózsám, rakd meg

Rakd meg rózsám, rakd meg
Lángoló tüzedet
Hadd melegítsem meg
Gyönge kezeimet.

Meg akarnám rakni
De csak elaluszik
Nincs is oly szerelem
Ami el nem múlik.

312. Rákóczi Bercsényi

Rákóczi Bercsényi
Hogy lehet megélni
Tiszán Dunán ladik nélkül 
Hogy lehet átmenni.

Nem lehet édesem
Nem lehet kedvesem
Mert nagy zaj van a Tiszán, a Tiszán
A szögedi Tiszán.

Van énnéköm ezüstgombos dolmányom
Azt is néked odaannám
Ha átvinnél a Tiszán
A szögedi Tiszán.

Nem lehet édesem
Nem lehet kedvesem
Mert nagy zaj van a Tiszán, a Tiszán
A szögedi Tiszán.

Van énnéköm ezüst sarkantyús csizmám,
Azt is néköd odannám, ha átvinnél a Tiszán
Feleségöm után.

Nem lehet édesem
Nem lehet kedvesem
Mert nagy zaj van a Tiszán, a Tiszán
A szögedi Tiszán

313. Rákóczi keserves (d-moll)

Rákóczi keserves (d-moll)

314. Rákóczi keserves

Rákóczi keserves

315. Rákóczi kis úrfi I/2

Rákóczi kis úrfi I/2

Akkor ott fölkapja
Lófarkához köti
Tüskékről-tüskékre 
Bokrokra hurcolja.

Lassún járgy lassún járgy
Rákóczi kis úrfi
Már piros cipellőm
Sarkig vérben úszik.

Akkor ott fölkapja
Kengyelt megszorítja
Tüskékről-tüskékre
Bokrokra hurcolja.

Lassún járgy, lassún járgy
Rákóczi kis úrfi
Már szép selöm ruhám
Félig vérben úszik.

Akkor ott fölkapja
Kengyelt megszorítja
Tüskékről-tüskékre
Bokrokra hurcolja.

Lassún járgy, lassún járgy
Én gyöngybéli mátkám
Már arany koszorúm
Félig vérben úszik.

Akkor ott fölkapja
Keblére szorítja
Mit ennél, mit innál
Én gyöngybéli mátkám?

Sem enném sem innám
Csak ágyba fekünném
Sem enném, sem innám
Csak ágyba fekünném

Mit ennél, mit innál
Én gyöngybéli mátkám?
Anyám asztalárul 
Csecsemadár szárnyát
Anyám ablakábul
Jó fehér bort innám.

Nyisd ki anyám nyisd ki
Zöldelő kapudat
Vesd meg anyám vesd meg
Víg halott ágyamat.

Sümeginé: Örült, hogy megszabadult a Rákóczitul, örült, hogy meghal.

316. Rákóczi kocsmába II/1

Rákóczi kocsmába II/1

Rákóczi kocsmába
Két karajcár a bor,
Arra mén, arra mén
Szegény özvegyasszony.

Gyere be, gyere be
Szegény özvegyasszony
Igyál egy icce bort
Vagy ha kettő köll is.

Sem magad pénzire
Sem a fiadéra
Hanem a lányodér
Bodor Katalinér.

Lányom édös lányom
Bodor Katalina
Eladtalak tégöd
Rákóczi kocsmába
Rákóczi kis úrnak.

Anyám édös anyám
Kedves szülő dajkám
Mér adták gyilkosnak
Rákóczi kis úrnak
Ki nappal aluszik
Éjjel gyilkolódik.

Anyám édös anyám
Kedves szülő dajkám
Micsoda sereg az?
A fekete sereg.
Napkeletről jönnek
Napnyugotra mennek.

Lányom édös lányom
Bodor Katalina
Az teérted jön az 
A fekete sereg. 

Jó napot, jó napot
Kedves napamasszony
Fogadja jel Isten
Kedves lányom urát.

Hol vagyon, hol vagyon
Én gyöngybéli mátkám?
Az első szobába
Ékösíti magát.

317. Rákóczi kocsmába II/2

Rákóczi kocsmába II/2

Adj Isten jó napot
Én gyöngybéli mátkám
Fogadja el Isten
Rákóczi kis úrfit. 

Akkor ott fölkapja
Lófarkához köti
Tüskékről-tüskékre 
Bokrokra hurcolja.

Lassún járgy lassún járgy
Rákóczi kis úrfi
Már piros cipellőm
Félig vérben úszik.

Akkor ott fölkapja
Kengyelt megszorítja
Tüskékről-tüskékre
Bokrokra hurcolja.

Lassún járgy lassún járgy
Rákóczi kis úrfi
Már szép selöm ruhám 
Félig vérben úszik.

Akkor ott fölkapja
Kengyelt megszorítja
Tüskékről-tüskékre
Bokrokra hurcolja.

Lassún járgy lassún járgy
Én gyöngybéli mátkám
Már arany koszorúm
Félig vérben úszik.

Akkor ott fölkapja
Keblére szorítja
Mit ennél mit innál
Én gyöngybéli mátkám

Sem innám sem önném
Csak ágyba fekünném
Sem innám sem enném
Csak ágyba fekünném.

Mit ennél mit innál
Én gyöngybéli mátkám
Anyám asztalárul 
Csecsemadár szárnyát
Atyám ablakábul
Jó fehér bort innám.

Nyisd ki anyám nyisd ki
Zöldelő kapudat
Vesd meg anyám vesd meg
Víg halott ágyamat.

318. Rákóczi kocsmába I/1

Rákóczi kocsmába I/1

Rákóczi kocsmába
Két karajcár a bor
Arra mén, arra mén
Szegény özvegyasszony.

Gyere be gyere be
Szegény özvegyasszony
Igyál egy icce bort
Vagy ha kettő köll is.

Sem magad pénzire
Sem a fiadéra
Hanem a lányodér
Bodor Katalinér.

Lányom édös lányom
Bodor Katalina
Eladtalak tégöd
Rákóczi kocsmába
Rákóczi kis úrnak.

Anyám édös anyám
Kedves szülő dajkám
Mér adták gyilkosnak
Rákóczi kis úrnak
Ki nappal aluszik
Éjjel gyilkolódik.

Anyám édös anyám
Kedves szülő dajkám
Micsoda sereg az
A fekete sereg.
Napkeletről jönnek
Napnyugotra mennek.

Lányom édes lányom
Bodor Katalina
Az teérted jön az 
A fekete sereg. 

Jó napot, jó napot
Kedves napamasszony
Fogadja el Isten
Kedves lányom urát.

Hol vagyon, hol vagyon
Én gyöngybéli mátkám
Az első szobában
Ékösíti magát.

Jó napot jó napot
Én gyöngybéli mátkám
Fogadja el Isten
Rákóczi kis úrfit. 

319. Rákóczi nóta

Rákóczi nóta

320. Reggeli mulatós (Friss csárdás)

Reggeli mulatós (Friss csárdás)
A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik

321. Repülj fecském

Repülj fecském

322. Repülj páva, repülj

Repülj páva, repülj
Vármegyeházára
A szegény raboknak
Szabadulására.

Leszállott a páva
Vármegyeházára
De nem ám a rabok
Szabadulására.

323. Régi csárdás és lefogás

Régi csárdás és lefogás

324. Régi csárdás (C-dúr)

Régi csárdás (C-dúr)

325. Régi csárdás

Régi csárdás

326. Régi csárdás

Régi csárdás

327. Régi dunántúli lakodalmas csárdás (a-moll)

Régi dunántúli lakodalmas csárdás (a-moll)

328. Régi magyar csárdás és lefogás (D-dur)

Régi magyar csárdás és lefogás (D-dur)

329. Régi magyar csárdás (C-dur)

Régi magyar csárdás (C-dur)

330. Régi magyar (D-dúr)

Régi magyar (D-dúr)

331. Régi magyar (robogós) a-moll

Régi magyar (robogós) a-moll

332. Régi vasmegyei csárdás (a-moll)

Régi vasmegyei csárdás (a-moll)

333. Rövid a macska lába

Rövid a macska lába
Mégis fölment az ágyra
Kitakar betakar
Kutya tudja mit akar.

334. Sárközi József lassúja

Sárközi József lassúja

335. Sárközi lassúja

Sárközi lassúja 
[Hajnali csillag]

336. Sebes csárdás (A-dur)

Sebes csárdás (A-dur)

337. Sebes lakodalmas (e-moll)

Sebes lakodalmas (e-moll)

338. Sebes (Lakodalmas játék)

Sebes (Lakodalmas játék)

339. Sej-huj Zsubri pajtás

Sej-huj Zsubri pajtás
Hogyan tetszik a vándorlás
Nekem bizony nem jól tetszik
Mert a babám halva fekszik.

Édös anyám sok szép szava
Kire nem hajoltam soha
Ráhajolnék még valaha
Édös anyám szavaira.

340. Seprütánc (E-dúr)

Seprütánc (E-dúr) 
[nincs kottája]

341. Seprütánc

Seprütánc

342. Seregeknek szent Istene

Seregeknek szent Istene
Meny s földnek kegyes vezére
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Tekints lelki sebeimre
Mit teremtél személyedre
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

További versszakok (felvételen kívül):

Tudom azért teremtettél
Igaz hitben felneveltél
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Hogy elöld el ne vetnél
Inkább jó kedvedbe vennél
Jöjj el, jöjjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Bűneimnek sokaságát
Ne nézd uram undokságát
Jöjj el, jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Bocsásd meg vétkeim súlyát
Adjad szent lelked malasztját
Jöjj el, jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Kegyelmes mennybéli király
Halálomban meg ne utálj
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Sőt táboroddal mellém szállj
És erőddel körülem állj
Jöjj el, jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

A rossz lélek ne bánthasson
És kísértet ne árthasson
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

E kérésem hozzád jusson
Szent irgalmad reá szálljon
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Lám ígérted irgalmadat
Mindenekhez jó voltodat
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Küldd el azért angyalodat
Bátorítsa te szolgádat (szolgálódat)
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Lelkemet néked ajánlom
Testem föld gyomrának adom
Jöjj el jöjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

Honnét feltámad jól tudom
Adjad örök nyugodalmam
Jöjj el jöjjj el én Krisztusom
Ne hagyj utolsó órámon.

343. Sétálós csárdás

Sétálós csárdás
A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik

344. Sétálós kopogós

Sétálós kopogós

345. Sétálós (Lakodalmas játék)

Sétálós (Lakodalmas játék)

346. Sétáltam én a vármegye judvarán

Sétáltam én a vármegye judvarán
Nem hallottam egyebet a jajszónál
Jobb kezemen bal lábamon a bilincs
Fölsóhajtok szánakozóm senki sincs.

Kapitány úr kihúzta már a kardját
Kolonéba állítja ja századját
Én is oda szalutálok raportra
Kapitány úr eresszen szabadságra.

Variáció a dallam második felére (felvételen kívül):

Büszkén mondja lehajul a nyeregből
Még a nap is szebben süt le az égből.

"a vármegye udvarán" = a megyeház udvarán

347. Siess bűnös lélek már nem messze vagy

Siess bűnös lélek már nem messze vagy
Vár a Krisztus Anyja csak el ne maradj
Ne sajnáld fáradtságidat
Újítsd meg imádságidat.

348. Siposnóta (Kesergő)

Siposnóta (Kesergő)

349. Siposnóta (Kesergő)

Siposnóta (Kesergő)

350. Siralmas nekünk földön életünk

Siralmas nekünk földön életünk
Nyomorúságra jutott mi ügyünk
Siralom miatt beborult nemzetünk.

Isten haragja megtetszett rajtam
Melyet estekor Ádámba vettünk
Jaj jaj minekünk mert igen vétkeztünk.

Rajtunk a bűnéert a halál fekszik
Mert egy bölcs mondja úgy uralkodik
Mint ki ágyában éjjel-nappal nyugszik.

További versszakok (felvételen kívül):

Állatját néki senki nem tudja
Sem ábrázatját meg nem mondhatja
Kegyetlenségét minden nép jól látja.

Láthatatlannak bölcs Pláto írja
Mert még azt senki meg nem láthatta
Magas hosszúnak hatalmáért mondja.

Magas egeken üstöke fekszik
Isten kezében mert ő tartatik
Ellene senki egyet sem léphetik.

A jobb lábával a tengert nyomja
Bal lábát világ végére nyújtja
Bal és jobb karja világot béfogta.

E széles világ ezt ne csudálja
Hogy lábaival őtet béfogta
Hatalma alá Isten bocsátotta.

Súlyos ő keze ezt ki ki tudja
Mert még a kikre lebocsátotta
Senki közölök azt meg nem bírhatta.

Széles homlokkal azt Pláto írja
Világnak nevét melyre felírja
Senki nincs földön akit hátra hagyna.

Halál ő neve ki ki jól tudja
A bűnért ki ki ezt megkóstolja
Ádám vétkeinek mert halál a zsoldja.

Nincs néki szíve hogy könyörülne
Melyet jajgatás engesztelhetne
Sem pedig lelke hogy megéleszthetne.

A jobb kezével port hamvat hint ez
És minden holtat avval béfedez
Végre a holt test hasonló ezekhez.

Írják felőle hogy kettő feje
Egyikben néki világos szeme
Másikban nincsen annak semmi fénye.

Nem csuda ember hogy kettő feje
Mert szent írásban kettő ő neve
Lelki és testi jók s gonoszok vége.

Egyik fejében szeme nincsen
Mert világosság azoknál nincsen
Kik vettetnek külső sötétségben.

Világos szeme másik fejében
Mert az igazak fénylenek szépe
Noha ideig meghalnak e testben.

Iszonyatos rút sárgának írják
Mert kik ő mérges poharát isszák
Sárgaság fogja szinöket azoknak.

Nincs néki füle hogy kérést halljon
De hogy életünknek végén czirkáljon
Hangos két füle kinyílt arra nagyon.

Sebesítése ő hazájának
Gyógyulhatatlan mérges nyilának
Nincs gyógyszertárban orvossága annak.

Orvosunk Krisztus a halál ellen
Ő rontotta meg az erejében
Hogy mind örökké minket el ne nyeljen.

Orvosságot hát ő tőle kérjünk
Valamig élünk itten keressünk
Mert holtunk után nem lesz érkezésünk.

351. Sirató

Sirató
Dicsértessék az Úr Jézus neve ... Jaj kedves drága párom ... eljöttem a szomorú sírhalmát fölkeressem ... jaj megtaláltam erről a szomorú fejfárul ... amire azt van írva: Itt nyugszik Árvai Pál ... jaj elgyüttem kedves drága párom, hogy erre szomorú sírhalomra panaszaimat lerakjam ... elgyüttem, hogy megmongyam, hogy milyen keserű özvegy kenyeret eszem ... jaj keserű kenyeret eszem ... jaj mert akkor jutnak mindig eszembe kedves párom ... jaj mikor a falatomat fogyasztom ... jaj falatjaimat keserű könnyek áztatják, kedves drága párom
... jaj miúta kedves párom gyászsírgyába tették ... jazuta sincsen örömöm ... jaj mert nincs aki megvigasztaljon, jaj kedves drága párom ... jaj Árvai Pál, Árvai Pál ... jaj hun vagy Árvai Pál? jaj hun vagy éldesem? ... jaj éldesem ... vigasztald meg ezt a szomorú özvegyedet ... jaj kedves párom ... jaj de nincsen azuta örömöm e világba ... jaj csak úgy érzöm, hogy akkor tudnék megnyugodni, ha mellette itt a sötét gyászsíromba itt lehetnék itt tudnék csak megnyugodni ... jaj kedves párom, kedves párom ... jaj de korán itt hagyott ... itt hagyott kedves drága gyermekemmel együtt ... jaj mi lesz belülem, nincs pártfogóm ... jaj kedves drága párom ... jaj akivel minden örömömet, minden bánatomat megosztottam ... jaj nincs már senkim se kinek panaszkodjam ... jaj .........

352. Sirató

Sirató
Jaj Jánosom, kedves drága szülöttem ... jaj mit mondjak virágom, kedves drága csillagom jaj hugyan öleljelek át drága szülöttem ... jaj hogyan hullassam rád a fájdalomi könnyeket ... kedves igazszívű kedves drága gyerököm ... jaj vesd rám a szömödet jaj szelíd bárányom ... vesd rám a szömödet jaj édesanya szerető kedves drága igazi gyerekem ... jaj Jánosom, Jánosom, jószívű jó virágom ... jaj de nem mondod jaj édes anyám mér olyan szomorú ... jaj hiába tagadtam virágom előtted ... hiába tagadtam virágom előtted ... jaj aszontad meglátod a szemedrül szememrül is ... jaj ne tagadja ... jaj Jánosom, Jánosom drága szülöttem ... Jánosom, Jánosom igaz szívű jó virágom ... jaj mér hagysz itt csillagom ... jaj csak és is veled mehetnék jaj de örömest mönnék ... kedves virágom kedves csillagom kedves drága rózsaszálom kedves gyönge virágom ... kedves elfelejthetetlen drága igaz szívű drága gyerekem ... jaj te sohase szomorítottá meg ... jaj kedves szülöttem mér hagytál itt ... jaj mikor mennyire szerettelek ... jaj kedves, kedves rózsabimbóm, kedves drága magzatom ......

353. Sok rendbeli népek kik most jelen vagytok

Sok rendbeli népek kik most jelen vagytok
Végső szolgálatot én hozzám mutattok
Anyámnak a földnek keblébe takartok
Ezzel tisztel'teket hogy megmutassátok.

Isten így akarta ennek így kell lenni
Az ő végzésének mindenben bételni
Régi szent atyának reá kellett menni
A bűnért a testnek egyszer meg kell halni.

További versszakok (felvételen kívül):

Már én is tőletek kedves jó feleim
Ime eltávozom szerelemes szomszédim
Kedves hitves társam és jó rokonságim
Isten ajándéka szerelmes magzatim.

Adjon az úr Isten ti néktek szent lelket
Hitet reménységet élő szeretetet
Adjon egészséget és szent békességet
Halálotok után örök üdvösséget.

Ez a csalárd világ meg ne tartóztasson
Isten tiszteletétől test el ne vonjon
Jóra való restség veletek ne bírjon
Torkosság, részegség titeket ne csaljon.

Kívánatos a hely hová én indultam
Melyről még éltemben sok jót hallottam
És jó reménységben én mindenkor voltam
Immár Krisztustól én oda szólíttattam.

Angyali szép zengés lészen kedvessége
Ott az én lelkemnek szép gyönyörűsége
És ő eledele Isten dicsősége
Lészen, melynek soha nem adatik vége.

Arkangyalok kezdik ott az Alleluját
Sok ezer szentekkel mondják szép nótáját
Szent, szent, szent az Isten, őfelségét áldják
Fáradhatatlanul nevét magasztalják.

Vajha voltaképpen megtudhattam volna
Köztetek éltemben miként légyen dolga
Dicső mennyországnak én eztet óhajtva
Istentől mind éjjel s nappal kértem volna.

Csendesülj sírástól kedves hites társom
Ne bánkódjál kérlek hogy így történt sorsom
Mert noha testemet fogta bé koporsóm
De végtelen lészen mennyben boldog sorsom.

Ha miben vétettél téged nem vádollak
Bíró eleibe azért nem hivatlak
De utánam jönni kedvesem elvárlak
Hiszem hogy még mennyben tégedet meglátlak.

Ha miben vétettem te is felejtkezzél
Rólam hív társadról jóval emlékezzél
Utánam készülvén jönni igyekezzél
Úgy fussad pályádat hogy meg ne ütközzél.

Nem viseljük mennyben házasságnak terhét
Ott nem házasodik senki sem házasít
Leszünk mint angyalok szent írás így tanít
Aggódás fájdalom többé nem keserít.

Világban még Isten tart arra kérlek
Jó gondviselésben árváim legyenek
Istenes életben e földön éljenek
Hogy ők is koronát Istentől vegyenek. Ámen

354. Söprik a karádi juccát

Söprik a karádi juccát
Szedik a magyar katonát
Csak had szedjék, csak had vigyék
Csak angyalom el ne vigyék.

Édes anyám nem lett volna
Katona sem lettem volna
Még a bölcsőmbe ringatott
Katonának beiratott.

Katonának szép a neve
Jaj de gyarló jaz élete
Hat krajcár a füzetése
Ha megissza nincsen pénze.

Piciny vagyok de víg kedvű
Gyönge csolkom de jó ízű
Nincsen az a csók jó ízű
Ki végtére nem keserű.

355. Süss magadnak tököt kukoricát

Süss magadnak tököt kukoricát
Az uradnak apró mézes jó pogácsát
Apró szőlőve rakd meg
Fehér cukorra hincsd meg
Allesz ám jó.

356. Szabó Vilmát hat zsandár kíséri

Szabó Vilmát hat zsandár kíséri
Édesanyja jaz ablakból nézi
Ne nézd anyám gyászos életömet
A babámér' szenvedöm ezeket.

Szabó Vilma zöld selyem szoknyája
Elakadt a börtöny ajtajába
Arra kérem kapitány uramat
Akassza ki zöld selyem szoknyámat.

Szabó Vilmát nem az anyja szülte
Rózsafának teteje termette
Rózsafának legmagasabb ága
Énrám hajlik szomorúságába.

Szabó Vilma nem fáj-e ja szíved
Hogy megölted három gyermekedet
De hogy nem fáj talán meg is hasad
Halálomig zörgetöm a vasat.

357. Szántottam gyepöd

Szántottam gyepöd
Vetettem gyöngyöt
Hajtottam ágát
Vettem virágát.

Ej bíbor, bíbor
Bibori bársony
Aki nem bíbor
Nem ide való.

358. Száraz dió rotyogató

Száraz dió rotyogató
Hegedeszó muzsikaszó
Tedd le babám a szűrömet
Had ugorgyak egyet véled
Nem teszem le ja szűrödet
Úgyis ugrok egyet véled.

Száraz dió rotyogató
Hegedeszó muzsikaszó
Tedd le babám a szűrödet
Had ugorgyak egyet véled.

Markalf József mondta be a nótát, karádi lakós 61 éves

359. Szenbalázsdi Pista vagyok én

Szenbalázsdi Pista vagyok én
Szenbalázsdi gulyát őrzöm én
Szeretnek is engem a lányok
Még a menyecskék sem utálnok.
 (Bogdánné)

Szenbalázsi kis lány vagyok én
Szenbalázsi ruzsát szedek én
Szenbalázsi rózsa vijola
Én vagyok a leszakíttója.
 (Hollósiné)

Nemesapátiba lakom én
Nemes ember fia vagyok én
Bévádul engem a major
Ha megérik a gyenge bajor.

Hol lakik ke bácsi? Szilason
Hogy mérik ott a bort? Huszason
Már minálunk garas iccéje
Szeretőmnek nem tom mi neve.
 (Bogdánné)

360. Szent Dávid Istennek hajlékot építvén

Szent Dávid Istennek hajlékot építvén
Isten tiszteletére mindeneket intvén.

Nagyot kicsinyeket hatalmas urakat
Huszonnyolcad zsoltárban így hívjaj azokat.

Hozzatok áldozatot Istennek fiai
Hozzatok kos-fiakat nagy úrnak szolgái.

Hozzatok tiszteletet mindnyájan Istennek
Hozzatok dicsőséget az ő sz. nevének.

Imádjátok az urat ő szent pitvarában
És mind őtet féljétek az ő haragjában.

Mikor szavát halljátok a mennydörgésekben
Villámlás csattogásban és zápor esőkben.

Az úr szava erőben és nagy dicsőségben
Legyetek hát mindenek arra félelemben.

Az úr szava elrontja a nagy czedrusokat
Libánus hegyén felnőtt igen magas fákat.

Pozdorjának tördeli haragjában azokat
Azonképpen megveri felfuvalkodottakat.

Az úr szava látható, mint két élű pallos
A tűz lángját elvágja így jár a haragos.

Az úr szava hatalmas, a Kádes pusztáját
Megrendíti, mozdítja ő fundamentumát.

Mikor hallod felhőkben tüzes csattogását
Ott meglátnád sűrűkben vadak futosását.

Szarvasok ijedtekben fiokat elhányják
Fajzások nehéz voltát azzal elmulasztják.

Az úrnak nagy hatalma ezeket míveli
Ezzel népét templomban dicséretre inti.

Az úr Isten szerzette az özön vizeket
Nem szenvedvén élnie gonosz embereket.

Ő királyunk örökké bírja az ő népét
Ő ad erőt, ő áld meg ő ád békességet.

Dicsértessék az atya mindenható isten
Ő igéje a Fiú Szentlélek ÚrIsten. Ámen
(28. Zsoltár)

361. Szerelem, szerelem

Szerelem, szerelem
jÁtkozott gyötrelem
Szerelem, szerelem
Átkozott gyötrelem.

Mért nem virágoztál
Minden fa levele'
Minden fa levele'
Cidrusfa teteje'.

Ej de nem az a rózsa
Ki kis kertbe nyílik
Hanem az a rózsa
Ki jegymást szereti.

362. [Szerelem, szerelem]

[Szerelem, szerelem]

363. Szereti a tik a möggyet

Szereti a tik a möggyet
Ketten szeressünk mink egyet
Jaj Istenem millen furcsa
Mikor ketten menyünk oda.

Zöld a kökény majd megkékül
Mos vagyok szerető nélkül
Maj mögérik feketére
Találok én szeretőre.

Gyere babám a kert mellé
Nézzünk egymás szeme közé
Hadd nézzem ki két szemedből
Szeretsz-e tiszta szívedből.

Erre gyere amerre jén
Maj mögtudod hol lakom én
Vijaszgyertyát égetek én
Barna kislányt szeretek én.

364. Szombat Szűz Márija napja

Szombat Szűz Márija napja
Boldog ember ki megtartja
Nem lesz annak semmi baja
Vele lesz a Szűz Márija.

És aki ezt meg nem tartja
Márijának nincs rá gondja
Nem lesz annak pártfogója
A szentséges Szűz Márija.

További versszakok (felvételen kívül):

Szombat a Szűz Máriáé
Édes Jézus szent anyjáé
Vasárnap szentháromságé
Mindenek alkotójáé.

És aki ezt meg nem tartja
Az Istentől el van hagyva
Máriának nincs rá gondja
Nincs is mennyországban jussa.

Ha Máriát nem tiszteljük
Ő szent Fiát nem ismerjük
Mert Mária könyörgése
Vezet szent fia elébe.

Tiszteljük a Szűz Máriát
Megváltónknak Édesanyját
Hogy nyerjünk boldog kimúlást
Mindeneknek boldogulást.

Kérjük a szép Szűz Máriát
Hogy kérje értünk szent Fiát
Hogy mentsen meg a pokoltól
Rettenetes nagy kínoktól.

Azért szombaton délután
Kérjük a szép Szűz Máriát
Hogy az ítéletnek napján
Állhassunk szent Fia jobbján.

A trombita harsogása
El kell mennünk számadásra
Haj bűnösök hová legyünk
Kik Máriát nem tiszteltük.

Kitől várunk vigasztalást
Ha nem kérjük Szűz Máriát,
Ránk méri a szentencziát
A nagy kín a fogcsikorgatást.

Nem lesz ott aki pártoljon
Nem lesz aki (meg)vigasztaljon
Miként jutunk hát mennyekbe
Kérjük szent Szűz, végy kegyedbe.

Azért meg időd van rája
Térjünk a Szűz Máriához
Hogy kérje értünk szent Fiát
Adjon dicső feltámadást.

365. Szomorú nap virradt az én kedvesimre

Szomorú nap virradt az én kedvesimre
Szeretett jó párom és gyermekeimre
Könnyeket öntöznek hideg tetemimre
Bús szívvel hallgatnak búcsúzó versemre.

Adj erőt énnekem szerelmes Istenem
Az elbúcsúzásra melyet meg kell tennem
Mert nem lehet innen anélkül elmennem
A földön már tovább nem engedik élnem.

További versszakok (felvételen kívül):

Kedves hitvestársam még csak nyolc esztendő
Páros éltem veled mi lesz a jövendő
Amelybe (én) voltam tehozzád segítő
Isten tudja mi lesz reád a jövendő.

Azért jövő sorsod bízom az istenre
Viseljen rád gondot és gyermekeimre
Adjon vígasztalást szomorú szívedre
Végre vezéreljen hozzám az egekbe.

Kedves gyermekeim nincsen már atyátok
Koporsóba zárva földi pártfogótok
Sírba temetik minden reménységtek
Kérjétek az Istent engem üdvözítsen. Ámen.

366. Szomszédasszony tikot lopott (dudálva)

Szomszédasszony tikot lopott (dudálva)
De hamar kibizonyodott
Hjába vitte érte az ecetet
A húsából semmit sem ehetett.

Megkötötte a két lábát
Elmetszette szárnyát-farkát
De a madzag rossz volt az elszakadt
A más tikja mindjárt haza szaladt.

367. Szűröm vóna bocskorkám

Szűröm vóna bocskorkám
Mindjár mögházasodnám
Szűröm is van makk is van
Majd meghízik a kis kan. 
Balázs

368. Tambur Andandóri

Tambur Andandóri
Tambur Andandóri
Tambur Andandóri
Tambur Andandóri
stb.

369. [Tambur Andandóri]

[Tambur Andandóri]

370. Tambur Tambur Andandóri

Tambur Tambur Andandóri
Tambur Tambur Andandóri
Tambur Tambur Andandóri
Tambur Tambur Andandóri
stb.

371. [Tambur Tambur Andandóri]

[Tambur Tambur Andandóri]

372. [Télen nagyon hideg van]

[Télen nagyon hideg van]

373. Tikot fogtam megölőre (dudautánzás)

Tikot fogtam megölőre (dudautánzás)

374. Tikot fogtam megölőre

Tikot fogtam megölőre
Nem ül többet az ülőre
Inkább ül a cibedébeberebe
Asztalomnak közepébe.

375. [Túlsó sor]

[Túlsó sor]

376. Túr a disznó a verömbe csak a füle látszik

Túr a disznó a verömbe csak a füle látszik
Bokor mellett a kanász menyecskével játszik
Megösmeröm a kanászt csoka járásárú
Csönge bönge acellárú fényes baltájárú.

Acellárú = acéljáról

377. Ugat a kutyám, a Rajna

Ugat a kutyám, a Rajna
Gyün a szeretőm a barna
Ha barna jis, de nem cigány
Szeret az engem igazán.

Nincsen apám, nincsen anyám
Az Isten is haragszik rám
Bús nótát fütyöl a madár
Bu jénnékem minden órám.

Azt gondolod, hogy szeretlek
Ha jegy kicsit megölellek
Négyszázszor is megölellek
Mégsem igazán szeretlek.

378. Ugrálós seprű tánc (G-dúr)

Ugrálós seprű tánc (G-dúr)
Szóló tánc, csak legények táncolták. A seprű arra való volt, hogy bemutassa a táncban való nagy készséget, ügyességet. A seprűt átugrották, a lábuk alatt átkapkodták, mindaddig, amit ki nem merültek. Majd a következő legény járta, sorjában. A cigány meg csak húzta a "végtelenségig". Répcelaki Farkas Lajos muzsikált, akivel mind a prímás, mind testvére a bőgős soká játszottak együtt, különösen 1929-30. körül.

379. Ugrálós (D-dúr)

Ugrálós (D-dúr)

380. Ugrós legényes (D-dúr)

Ugrós legényes (D-dúr)
Csak legények járták, s ezt ragasztották a verbunk végére, vagy mulatságokban a csárdások végére. Az ún. "első legények" táncolták. Első legényeknek a falu legmódosabb, legmulatósabb, legverekedősebb legényeit nevezték, akik a mulatságokon, lakodalmakon egyúttal a rendet is őrizték. Ha másként nem, hát odavágtak. Kalapjukon rozmaringszál volt, amit valamely leánytól kaptak. Kezükben az ún. "legényfurkót" tartották, amelyet aztán tánc közben átugrottak. Avagy ezzel vágtak oda, ha valaki nem akarta a rendet megtartani. Kányási Jenő vépi prímás (sz. 1887.) szerint ezt sokszor játszották Vas megyében, de nemcsak a parasztoknak, hanem még 1918. előtt az úri bálokon, huszár bálokon is. úgy mondja, hogy huszártisztek is tudtak akkorát ugrani, mint a falusi legények. Ez a dallam rokona egy olyan dalnak, mely a múlt században megjelent "Galántai táncok" c. kiadványban szerepel, s melyet Kodály Zoltán is feldolgozott hasonló című művében.

381. Ugrós tánc (d-moll)

Ugrós tánc (d-moll)

382. Ugrós [Galántai]

Ugrós [Galántai]

383. Úgy ég a tűz ha lobog

Úgy ég a tűz ha lobog
Úgy élök én ha lopok
Ha nem lopok cserélök
Mégis urasan élök.

384. Újesztendőt köszöntő

Újesztendőt köszöntő
Az új idő új esztendő most kezd újulni
Újulással víg örömöt akar hirdetni.

Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni
Legyetek már az Istennek minden hívei.

Kegyelemmel bor búzával látogass minket
Mi is néktek úgy szentölünk új esztendőket.

Elmúlt tőlünk az ó idő melyben bánkódtunk
Bánat miatt siralomba sokszor jutottunk.

Jutott hozzánk az új idő melyben vígadjunk,
Vigadással Úr Jézussal goliát mondjunk goliát mondjunk
Dix!

385. Vasi népdal (a-moll)

Vasi népdal (a-moll)

386. Verbunk a-moll,

Verbunk a-moll,
[Tyukodi-nóta]
A dallamot többször is fölvették. A kapcsolt lejegyzés valószínűleg egy későbbi megismételt felvételről készült, melyen végig a cimbalom szólózik

387. Verbunk frisse

Verbunk frisse

388. Verbunk frisse

Verbunk frisse

389. Verbunk lefogása

Verbunk lefogása

390. Verbunk (B-dúr)

Verbunk (B-dúr)

391. Verbunk

Verbunk

392. Verbunk

Verbunk

393. Verbunk

Verbunk

394. Veszprém megyei fogás (a-moll) A-dúr lefogással

Veszprém megyei fogás (a-moll) A-dúr lefogással

395. Veszprém megyei fogás (a-moll)

Veszprém megyei fogás (a-moll)

396. Véletlen embernek utolsó órája

Véletlen embernek utolsó órája
Megvizsgálhatatlan senki azt nem tudja
Isten határozta valamikor tartja
Sem ifjú sem idős által nem hághatja.

Erős kővárokból urakat kivonja
Teli tárházokat velek elhagyatja
Királynak koldusnak ilyen kemény sorsa
Semmi szerzetbéli magát nem óvhatja.

További versszakait (felvételen kívül) lásd Gr217Ac-nél.

397. Véletlen embernek utolsó órája

Véletlen embernek utolsó órája
Megvizsgálhatatlan, senki azt nem tudja
Isten határozta valamikor tartja
Sem ifjú sem idős által nem hághatja.

További versszakok (felvételen kívül):

Arany ezüst szépség drágakő ékesség
Halál ellen semmi bárminő frissesség
Czifra és tündöklő iratott fényesség
Meg nem szabadíthat semmi nagy erősség.

Lesben serénységgel csak az órát várja
Ember életének határát nyomozza
Hirtelenül mindjárt csak torkon ragadja
Ásóval kapával jószágától fosztja.

Erős kővárokból urakat kivonja
Teli tárházokat velek elhagyatja
Királynak koldusnak ilyen kemény sorsa
Semmi szerzetbéli magát nem óvhatja.

Nékem is órámat nyilván közel hozta
A halál illetja testemet átjárta
Nehéz betegségem bizonnyal mutatja
Hogy lelkemnek el kell testemtől válnia.

Már tőlem elmarad én minden jószágom
Tovább életemet én már nem halaszthatom
Édes árváimtól noha meg kell válnom
Nem soká utánam őket is elvárom.

Jertek azért hozzám fiaim leányim
Kikre életemben néztenek szemeim
Halljátok meg mostan utolsó beszédim
Míg meghidegülnek fájdalmas tetemim.

Nékem el kell mennem látjátok oly útra
Melyről immár több nem térhetek vissza
Ez lészen fiaim végső búcsúzása
Édes atyátoknak (anyátoknak) megszűnik szólása.

Valjon életemet hogy ha elé hozom
Búbánat, fáradtság, számtalan fájdalom
Kereszt sok háború bántotta vígságom
Tehát hogy ne kívánjam immár nyugovásom.

398. Vissza-vissza tánc (A-dur) (Régi magyar tánc)

Vissza-vissza tánc (A-dur) (Régi magyar tánc)

399. Volt énnékem pénzem, elástam

Volt énnékem pénzem, elástam
Mögszáradt a torkom, fölástam
Így jár aki mindig bort iszik
Még a temetőbe nem nem viszik
Maj ha temetőbe elviszik
Isten úgy se’ többet nem iszik.

400. Vörös bor nem drága

Vörös bor nem drága
Hat krajcár az ára
Hozz kocsmáros még egy meszölyt
Hadd múlassak ötven versöt
Azután elmegyek.

Ne menj el angyalom
Van még egy forintom
Szűjésemmel, fonyásommal pótolgattam
Azt is a számodra hagytam
Mulasd el, nem bánom.

401. Vörös bor nem drága

Vörös bor nem drága
Husz krajcár az ára
Hozz kocsmáros még egy meszölyt
Hadd múlassak hetven versöt
Majd azútán elmegyünk.

Ne menj el angyalom
Van még egy forintom
Szüjésömmel fonyásommal pótolgattam
Azt is a számodra hagytam
Mulasd el angyalom.

402. Zöld fű zöld fa a lábom alatt

Zöld fű zöld fa a lábom alatt
Aki ja legszebb lesz tőlem csolkot kap kap kap
Aki ja a legszebb lesz tőlem csolkot kap

Papné: Lakodalmas tánc után körbe állva danolják.

403. Zúg az erdő zúg a mező

Zúg az erdő zúg a mező
Nem t'om ki zúgatja
Talán bizon betyárlegény
A lovát ugratja.

Víg a lova víg ő maga
Víg a paripája
Vígan várja a babája
A slingölt ágyára.

Barna kislány slingölt ágyát
Magosra vetötte
Betyár legény a kalapját
Rajta felejtötte.

Hozd ki rózsám kalapomat
Tegyed a fejembe
Hogy ne süssön ragyogó nap
Csalfa szömeimbe.

szaszi@szepi.hu