Tóth Gábor


ultimate sound végső hang

You follow the path that is yours alone.
You look neither right not left but
carry on undistracted.
What is still before you cannot be your future.
What is now beneath your feet is not the present.
What is already behind you is not your past.
It is not shapes or colours that lead you on
but your inner voice.
The voice that grasps the ultimate truth.
But it is a sound that no-one ever uttered.
Haladsz az Úton mely csak a tiéd.
Nem nézel egyik oldalra sem csak
folytatod töretlenül.
Mi most előtted van jövőd nem lehet.
Mi lábad alatt van már az nem jelen.
Mi most hátad mögé kerül még nem a múlt.
Nem formák nem színek
hanem egy belső hang vezet.
A hang mely a végső lényeget ragadja meg.
De ezt a hangot még senkinek sem sikerült kiejtenie.

I have never built
myself a hause;
even flowers I always
buy for others.
I do not go to others
with advice;
when I asked
I answer.
I am at peace.
today succeeds yesterday
tomorrow succeeds today.
házat magamnak
sose építettem.
virágot is mindig
másnak veszek.
tanácsokkal
máshoz nem megyek.
ha megkérdeznek:
válaszolok.
nyugodt vagyok.
tegnapot ma követ
mát mindig holnap.

everything you have
is born within you.
there's just one way
to ensure it's really yours:
touch
but do not disturb.
benned minden
már adva van.
s hogy legtisztábban
tiéd is legyen annak módja csak egy:
megérinteni
de hozzá nem nyúlni.

in different ways
the sun shines
in different ways
we live our lives
in different ways
we think our thoughts.
from one bowl we eat
many kinds of food.
a nap
másképp világít
az életet
másképp éled
gondolatod
másképp szólal.
egy tálból eszünk
másféle ételt.

expressing yourself
in words is in the same
as not saying
what you really are.
speak!
speak!
szavakban
kifejezni magad annyi
mint elhallgatni
mi lényeged lehet.
beszélj!
beszélj!

the sun's still shinning
but in the distance
it thunders darkly.

after today's joys
comes tomorrow's grief
- the complete circle -
még süt a nap
de a távolban már
sötéten dörög.

mai örömre
holnap gyász jöhet
- így teljes az egész -.

master and students
the two sides of consiousness
the student asks
the master answers.
the question is silence
the answer a question.
the master a student
the student a master.
be my master
that I may teach you!
mester és tanítvány
a tudat két oldala.
a tanítvány kérdez
a mester válaszol
a kérdés hallgatás
a válasz kérdés.
a mester tanítvány
a tanítvány mester.
légy mesterem
hogy taníthassalak!

the question is not
which is the moment
of death
but rather
till which moment
is life.
nem az a kérdés:
mely pillanattól
vagy halott
hanem az
mely pillanatig
vagy élő.

I'm not like this
and I won't be like that.
if I were like this or that
I wouldn't be
what I am.
nem vagyok ilyen
és nem leszek olyan.
ha ilyen vagy olyan lennék
már nem lennék az
ami vagyok.

can you come face
to face with time?
can you tow the moon
through the sky
in place of the sun?
there's no need to answer!
I don't understand
everything either.
why do we need to say
anything anyway?
elébe tudsz-e
menni az időnek?
nap helyett a holdat
az égre tudod-e tolni?
ne gondold
hogy válaszolnod kéne!
hisz mindehhez
én sem értek.
miért is kellene
bármit is mondanunk?

seldom meeting
often
together.
ritkán találkozni
gyakran
együtt lenni.

why do you ponder
which way to go?
listen to
the resonans
of your inner voice.
go where it directs
your feet show
the way
your spirit
the goal.
miért kutatnád
merre indulj?
figyelj:
a belső hang
finoman rezdül.
csak kövesd irányát!
lábad mutatja
az utat
szellemed
a célt.

the last thought
soaring above your cloud;
the last breath
that still may change you;
the first word
the very last to be heard;
and the fallen feather
the last to fly.
az utolsó gondolat
mely felhőd fölött vonul
az utolsó lélegzet
mely még mindig megváltoztat
a legelső szó
mely utoljára hangzik;
a kihullott madártoll
mely utolsót repül.

in the midst of the great river
lies a small island.
it is bare of
bushes and trees
yet you can still find rest.
but do you know
how to reach the bank?
(there is no river
and no island.
how can you
reach the bank?)
a nagy folyamban
kis sziget.
fát bokrot
nem találsz rajta
mégis megpihenhetsz.
de tudod-e
hogy lépj a partjára?
(nincs folyam
és nincs sziget.
hogy léphetnél
partjaira?)

open fircone
open mind.
scattering seeds to no avail?
kinyilt toboz
kinyilt értelem.
magját hiába hullatja?

I come from nowhere
I go nowhere.
what I am now
is just one
of my alternatives.
nem jöttem sehonnan
nem megyek sehova.
az hogy most vagyok
egy lehetőség
a lehetőségeim között.

don't count
the paces that
are left to you!
many or few
it makes no difference.
the road stretches
clearly before you
but it is not the road
that falls behind
your feet.
ne számold
hány lépés ami
még hátra van!
sok vagy kevés:
egyre megy.
az út már itt
simul a szemed előtt.
az út mely nem a
lábad alatt kerül
a hátad mögé.

to be content
with one less
than you have
may lead to
the secret
of happines.
beérni épp egy
kevesebbel mint
ami van
kezedbe adja
a titkot:
boldogság.

waiting
and
not
wanting.
várakozni
és
nem
vágyakozni.

does silence best express
things that cannot be said?
do words describe what
one word cannot reach?

it's best to keep one's counsel.
you see it makes no difference
how the poem ends.
a csönd fejezi ki legjobban
a ki nem mondható lényeget?
a szavak írják körül mi
egy szóval nem éri be?

legjobb ha hallgatunk.
lásd mindegy hogy
mi a vers vége.

laying aside
the weight of your days
your closed eyes
carry you far away.
tired feet
agile mind.
napjaid terhét
letéve
csukott szemed
messze visz.
fáradt láb
fürge ész.

one word
is too few
for you to understand.
two words
are too many
for you to understand.
egy szó
túl kevés ahhoz
hogy megértsd.
két szó
túl sok ahhoz
hogy megértsd.

I dash ahead
never reaching my goal.
sitting on the grounkd
I arrive.
előre rohanok
célt sose érve
a földre ülve
megérkezem.

birds watch the clouds
man the future.
madár felhőt kémlel
ember jövőt.

don't seek the word
that means everything.
don't seek the knowledge
that knows everything.
you should seek the sun
that lights up
everything.
ne a szót keresd
mely mindent elmond!
ne a tudást keresd
mely mindentudó!
a napot keresd
mely mindent
bevilágít!

your tranquility
is not of this world.
why should passing events
disturb you
your burdens do not
weigh on your shoulders.
you travel lightly:
you don't come
yet you arrive.
you don't go
yet you depart.
nyugalmad
nem evilágról való.
miért is érintenének meg
múló látszatok?
válladat nem nyomja
terheid súlya.
könnyen jársz:
nem jössz
és érkezel.
nem mész
és távozol.

glittering white snow
lies on the volcano's crest.
oh burning sheath!
vulkán ormán a
fehéren szikrázó hó.
ó tüzes hüvely!

living quietly
from choice
plantig trees
for others to harvest.
csöndesen élsz
önszántadból
fát ültettél mely
másnak terem.

Zen is a post
showing
which way the path
winds up the hill.
set out!
but you yourself
must cut the staff
to cling to.
a Zen karó
mely jelzi:
az ösvény a hegyre
merre tekereg.
indulj hát!
de botot
magadnak te vágj
a kapaszkodóhoz!

I asked for nothig
and to get it
I asked for nothing.
and I have got it!
nem kértem semmit
s hogy meg is kapjam
nem kértem semmit.
és meg is kaptam!

you can only live once.
you can die many times.
élni csak egyszer lehet.
meghalni többször.

don't be alarmed
if the burden you bear
determines the way you go.
you cannot shed it since
the burden and bearer
are one and the same.
no matter where you go
you cannot leave
yourself behind.
ne félj ha a teher
mit magaddal cipelsz
szabja meg utadat.
terhed tőled el nem különül.
mert teher és viselője
egy és ugyanaz.
s így bárhova mész is
magadat el
nem hagyhatod.

autumn leaves
also fall
where there's
no philosophy.
ott is lehull
az érett falevél
hol nincs filozófia.

by turning to
the outer world
you may lose your soul
returning to your soul
the outer world is
all you lose.
a külvilág felé
fordulva
belül magad vesztheted.
bensődbe visszavonulva
kívül csak a világot.

why are you obsessed
by thoughts and objects?
why is the half moon
less pleasing than the full?
why kill the god in you
when it gives life?
grab with any empty hand
and you release nothing.
miért kapkodsz a
formák és tárgyak után?
miért gyönyörködtet kevésbé
a félhold mint a teli?
miért ölöd meg magadban
a jót mert éltet?
üres kézzel markolsz
semmit eresztesz nyitottal.

thoughts are flags
not straining from a mast
but tightly held
in no-one's hand.
a gondolat zászló
nyélre nem feszítve
erősen tartja a
senki-kéz.

when you've read these words
snap the book shut
and you will
understand something
of the essence of things.
for this book is neither prajna
nor is it samadhi
but snapped shut
it may be a good lesson.
ha elolvastad ezt a mondatot
csapd össze könyvemet
s így megérthesz valamit
a dolgok lényegéből.
mert ez a könyv se nem prajna
se nem szamadhi
összecsapva viszont
jó lecke lehet.

   prajna: transzcendens ismeret
   szamadhi: misztikus egyesülés

the keeling dinghy
sweeps on again following
its predestined course.

now where can you go?
the current carried away
the oars long ago.
a billent csónak
ismét suhan követve
kijelölt útját.

hová is mehetsz?
elvitte már a víz az
evező botját.

showers and puddles
- shining wet pavements -
changing and making change.
eső és tócsa
- nedves járda -
változni és változtatni.

the wind blows
without waiting for an answer
the stream gurgles
without response.
it's only your mind
and it's questions
that call for a reply.
szél fúj
válaszra nem várva
folyó csobog
visszhang nélkül
csak elméd az
mely kérdéseivel
feleletre int.

clouds conceal the moon
- but it is still there -
your thoughts conceal you.
holdat felhő takar
- mégis ott van -
téged gondolataid.

I wanted to be helpful.
but then I thought
my wisdom is better.
now I sit here
indecisively.
my turtle eats his lettuce
with utter indifference.
segítőkész akartam lenni.
majd úgy gondoltam:
bölcsességem a jobb.
most itt ülök
tanácstalanul.
teknősöm egykedvűen
salátát eszik.

the greatest task
is to discover what
we both have in common
not insisting on yourself
not insisting on others.
don't think this is a formula
with which to reach your goal!
if you already know this
you will know that
it isn't a great task
is to discover what
we both have in common.
a feladat mily nagy:
megtalálni azt ami
benned és bennem közös.
nem ragaszkodva magadhoz
nem ragaszkodva másokhoz.
ne hidd hogy ez egy formula
mellyel célhoz érhetsz!
mindezt magadtól is tudhatod
s így már láthatod
a feladat nem nagy:
megtalálni azt ami
benned és bennem közös.

the prayers of the dumb
also reach heaven.
néma ember imája is
felér az égig.

above the meadows
shines the sun.
above all thought
shines reality.
zöld mező fölött
a nap.
gondolat fölött is
a valóság.

your life is a mirror where
you see yourself gleaming.
the darkness of your closed eyes
is the mirror of your inner soul.
which then shows
your true face?
életed tükör melyben
villódzva látod önmagadat.
lehunyt szemed sötétje
legbensőbb valód tükre.
melyik mutatja hát
igazi arcodat?

as soon as the hawk
flies away the sparrow starts
to hunt the beetle.
amint a héja
elrepült bogarat les
a kismadár.

my mother tells me
that as a child
I broke a statue of
Buddha.
and although I can
remember nothing
today the statue
is comlete again.
anyám mesélte:
gyermekkoromban
eltörtem egy szobor
Buddhát.
s bár semmire
nem emlékszem
a szobor ma már
ismét ép.

things simply happen
unaccountably.
it's only your imagination
that seeks an explanation.
it cannot explain
why the mouse
cringes in the treetop
or why the bird
sings from the ground.
egyszerűen jelennek
meg a dolgok.
csak képzeted mely
magyarázatokat keres.
nem érti
hogy került gubbasztva
egér az ágra
madár dalt miért
a földről üzen.

choose not
the path
or you will spoil
all that is already
perfect in you!
let what drives your soul
determine your direction.
where are you going?
ne az utak közt
válogass
mert így elrontod
mi benned már
tökéletes!
ami bensőd vezeti
szabjon irányt!
merre mész?

looking at a single point
you see everything.
thus vanishes the wall
between within and without.
going inwards
you go outwards
you reach ever
further inwards.
and so your eye
beholds the two in one
but remember:
the outher and the inner eye
are not the same.
egyetlen pontot figyelve
mindent látni.
így megszűnik a fal
kinn és benn között.
befelé haladva
kifelé haladsz
és kifelé haladva
egyre beljebb kerülsz.
szemed így jól látja
mi nem volt sose különböző.
de tudd:
külső és belső szem
nem ugyanaz.

the silence with which I speak
is the word of Zen.
through my silence it touches
you as well.
the wind blows across the roof
billowing the courtains.
a csönd amellyel szólok
a Zen szava.
hallgatásommal érint meg
téged is.
a házon átfúvó szél
meglebbenti a függönyöket.

Forrás: Tóth Gábor - Végső hang / Ultimate sound
Kiadó: Buddhista Misszió


dugo@szepi_PONT_hu