Sztrilich Ágnes:

Szeretsz-e gyónni?

Emlékszel-e boldog gyónásokra?

Nehéz önmagunknak megbocsátani – ezért olyan fontos, hogy halljuk a szentségi szót, megtapasztaljuk Isten szabadító hatalmát, amely felken az új életre.

Kétféle gyónás lehetséges:

– lelkivezetéssel egybekötött és úgynevezett „recsegős gyónás”

– bárkinél, gyóntatószékben.

Szükség van lelkivezetős gyónásra – hiszen senki sem lehet bíró a maga ügyében, senki nem vezetheti saját magát. Nagy ajándék ez. De nagy kegyelem a „recsegős gyónás” is, amikor hiányzanak a kedvező, szerető emberi körülmények, és a hit által a szentség ereje válik megtapasztalhatóvá.

A felkészülés menete mindkét esetben:

  1. Elmélkedés: Isten szeret engem...
  2. Lelkiismeretvizsgálat.
  3. Elmegyek – megkeresem a papot.
  4. Gyónás.
  5. Hálaadás.
  6. A kiengesztelődés folytatása.

1. Isten szenet engem.Miért szeret? – ha meg akarod tudni, ne önmagadra nézz, hanem Őrá... Nem azért szeret, mintha szeretetreméltó volnál, hanem mert Ő ilyen... Legyenek összegyűjtve azok a kedvenc szentírói helyeid és egyéb idézetek, melyeken keresztül tapasztaltad valamilyen helyzetben Isten szeretetét, amelyek meggyőznek Isten szeretetéről. Pl.: Neveden szólítottalak... Tenyerembe rajzoltatik... Enyém vagy...

Mint csecsemőt, térden ringattalak... Fogom a kezedet...

Melengessem fel szívemet ezeknél. Az történik velem, ami Jézussal a Jordánban – nekem mondja az Atya: „Te vagy az én kedves fiam, akiben gyönyörködőm...” Gyönyörködik bennem az én Atyám – most, úgy ahogy vagyok, bűnösen.

A gonosz szőlőműveikről szóló példabeszéd egyik fordítása mondja: Isten töpreng: „kit küldjek el” – minél keményebbek, bűnösebbek vagyunk, annál mélyebben töpreng az Isten, hogyan segítsen rajtunk.

A tékozló Atya példabeszédében (Jelenits I.: Betű és Lélek) nem a fiú, hanem az Atya tékozolja, pazarolja fiára szeretetét. Ez a példabeszéd jó kiindulás lehet a felkészüléshez.

Pusztán a belém fektetett szeretetéért is szeret az Atya.

Ez felébreszti bennem a hálát: köszönöm, hogy elfogadsz olyannak, amilyennek teremtettél – ami lehetővé teszi, hogy meg tudjak bocsátani magamnak. Ha nem élem meg a bocsánat örömét, az az én keménységem, nem Istené. Gyökössy írja: Isten szeretete megelőző, megtartó – megőrző, anyás.

A világ tragédiája, hogy az igazságok anyátlanul nőnek fel. Az anyátlan igazságok szívtelenek, és a hatalom szolgát lesznek. Az anyátlan igazság – fanatizmus. Az igazság védtelen, mint a gyermek, úgy van ránk bízva, mint a Gyermek Máriára...

Szamáriai asszonyként beszélgessek a kút mellett Jézussal – nem imádkozás ez – beszélgetés. (Imában gyakran már csak illendőségből is szépítünk...) Vele beszélgetve nem kell attól félni: ha megmutatom magam, cserbenhagy. Az Ő szeretete feltétel nélküli, teremtő, áradó – nem mert jók vagyunk, hanem, hogy jók lehessünk.

2. „Bűn-böngészde”

Ml bánt? – mi miatt vagyok nyomott? Az állapotot is vegyem szemügyre, ne csak a bűn eseményét, hanem u irányultságot is, amiből fakad, bűneim gyökerét, okát, öröklöttségeket, adottságokat, körülményeket.

Őrsy: Boldogok a keresők c. könyvében ú a bűnök újraértelmezéséről. Fontos tudni, hogy a halállos bún nem fokozatban, hanem lényegileg különbözik a bocsánata vagy a súlya bűntől – mint a halál az élettől.

A bűn – állapot. Tetteink kimondták ezt az állapotot.

A bocsánatos bűn még egészség, a súlyos bűn – még élet, amely előkészítheti a halált, de ez nem szükségszerű.

Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy nem hűlt-e ki bennünk a szeretet, kirívó rossz cselekedetek nélkül. Legyen saját magam által összeállított lelki tükröm!

A bűn felismeréséhez és a bánathoz szükséges, hogy felismerjen Isten szeretetét – szentségét.

Apróka Isten és apró ember között nem tragédia a bűn...

Hogyan kell megbánni? Nagyon kell szeretni – és akkor majd fáj...

3. Elmegyek, megkeresem a papot. Kell-e gyónni? – szeretet kérdése. Hogyan lehet kibírni enélkül?... A lelkivezetős gyónásra mindketten imádságosan készüljenek, legyen hozzá megfelelő hely,. idő. És megfeleld lelkivezető – ezt is keresni kell, is időnként változtatni, mert túl hosszú távon túl nagy felelősség a papnak is.

De: ha szükségem van a szentgyónásra, mert rímborul a szomorúság, levertség, a szabadulás vágya, ez már elegendő indok, hogy elmenjek „recsegős” gyónóra! A szentség ereje gyógyít, hittel lopjam oda a pap imája mögé, akár kimondatlanul is, mindet, amitől szabadulni szeretnék, vágyat, hangulatot, szomorúságot (természetesen a konkrét bűnöket meg kell nevezni!).

Louf szerint a lelkiatya – a Szentlélek vezetése alatt áll, tanúságot tesz a Szentlélek életéről,

közvetít, párbeszédbe von, a hagyomány eleven köteléke, az lge tolmácsolója, saját tapasztalatainak továbbadója.

Benne értjük meg saját hivatásunkat és Isten akaratát – lélek-hordozó – érzékenységre, engedelmességre tanít a Lélek iránt.

Egyszemélyben: apa-anya-testvér-barát – s mindez arányosan egybeötvözve, harmonikusan – a szerepeket nem lehet felcserélni.

4. A gyónás közös imával kezdődik, Szentlélek-hívással – majd következik a feltárás, megbeszélés, összefoglalás és eligazítás, tanácsadás – utána a megbocsátó szavak szemségi erejét, Egyháztól kapott hatalmát kiemelve a feloldozás, végül – közös hálaadás.

Jó, ha a gyónó a fettárút imádkozva végzi – imában mélyebben ki (ehet tárulni Isten előtt.

5. Hálaadás – a szentgyónás ünnep, a kiengesztelődés ünnepe, nem titkolni keli, hanem megosztani az örömöt másokkal – családdal, testvérrel.

6. A kiengesztelődés folytatása

– Az Istennel való kiengesztelődés folytatása az emberekkel való kiengesztelődés gyakorlata – kezdjem el szeretni, akire eddig rá sem tudtam gondolni.

Tudni kell Jól megbocsátani – és jól bocsánatot kémi! Nem úgy, hogy: megbocsátok, de nem felejtek, és nem úgy, hogy zavarba hozom a másikat. Az ellenségszeretet is parancs, melyet nem lehet kikerülni. A rosszat csak jóval tudom keresztén r módon legyőzni – hiába kísért az igazságérzetem, előbb-utóbb el kell fogadnom: az igazság az, hogy muszáj szeretni... Ehhez segítség, ha bensőmben mentegetem a másikat. Ez nem vakság, s szeretet tud a rosszról, de nem ítélkezik.

Ki kell alakítanom az irgalmas szívet – végső soron kimondhatom Krisztussal: Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudták, mit cselekszenek...

Küldetésünk, hogy jóságot vigyünk a világba – és nem az, hogy ragaszkodjunk a visszafizetés jogához –, hogy éljük az egyetemes irgalmat... Ennek gyümölcse: boldogság, megértés, békesség, higgadtság.


dugo@szepi_PONT_hu